Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Ek Anmol Viraasat ki Ashaa

Ek Anmol Viraasat ki Ashaa

April 2014 Maha Sammelan

Jab tum chunnte ho ki Parmeshwar ke vaade ko banaaoge ya nibhaaoge, tum chunnte ho ki tum viraasat ke ashaa ko un tak pahuchaaoge ya nahi jo tumhare uddhaaran par chaltein hai.

Pyaare bhaaiyon aur bahanon, tum mein se kuch Ishu Maseeh ka Girjaghar Antim-din Santon ka prachaarakon dwara amantrith kiye gaye ho. Un prachaarakon ne pehle hi tumhein Parmeshwar ke saath baptisma ko lene ke vaada ke chunaao ko banane ke liye amantrith kiya hoga.

Baaki sun rahe hain kyunki tumne maata-pita, ek patni, ya shaayad bachche, ki tarah nimantaran ko swikaar kiya hoga is ashaa ke saath ki jo vaadon ko Parmeshwar ke saath pehle banaya tha ko apne jiwan mein dobara kendra karne ko chunoge. Tum mein se kuch jo sunn rahe ho ne pehle hi dobara Uddhaarkarta ke piche chalne ko chunn liya hai aur Usko tumhare waapiss jaane ke swikaar ko mehsoos karke khush ho.

Tum koi bhi ho aur kahi bhi ho, tum aur zyaada logon ko khushi dene ki prabhao dalnewaali chamta ko rakhte ho jo tum abhi soch nahi sakte. Sabhi din aur sabhi ghante tum Parmeshwar ke saath vaada ko banane aur nibhaane ko chunn sakte ho.

Jaha kai bhi tum ho anant jiwan ke uphaar ko praapt karne ke maarg par ho, tumhare paas aosar hai kai logon ko mahaan khushiyon ke maarg ko dilkhlaane ka. Jab tum chunnte ho ki Parmeshwar ke vaade ko banaaoge ya nibhaaoge, tum chunnte ho ki tum viraasat ke ashaa ko un tak pahuchaaoge ya nahi jo tumhare uddhaaran par chaltein hai.

Tumne aur maine us tarah ke viraasat ke vaade ko ashirwaad ki tarah praapt kiya hai. Main apne jiwan ki zyaada khushi ko us aadmi se praapt kiya hai jise maine apne maranshil jiwan ke dauraan kabhi nahi mila. Wah ek anaath tha jo mere ek par maata-pita bane. Usne mujhe ek anmol viraasat ki asha ko diya. Main tumse uske kuch kaarye ko batlata hoon jo usne mere viraasat ke liye banaya tha.

Uska naam Heinrich Eyring tha. Uski janam ek dhaani parivaar mein hua tha. Uske pita, Edward, ke paas Coburg mein ek badi jaayedaad tha, jismein aaj Germany hai. Uski maa Uchpadh aodey waali Charlotte Von Blomberg thi. Uska pita Prussia ke raaja ka zammenon ko dekhbhaal karne waala tha.

Heinrich Charlotte aur Edwaard ka pehla putra tha. Charlotte 31 umar mein mar gayi, apne teesre putra ke janam ke baad. Edwaard bhi kuch hi din baad mar gaya, apne sabhi sampatti aur payese ko akam faayede mein daal tar. Wah sirf 40 saal ka tha. Usne teen anaath bachchon ko choda tha.

Heinrich, mere nana- aaja, ne apne maata aur pita dono ko aur ek mahaan duniyadari ki viraasat ko kho diya tha. Wah ek bagaer paise ka aadmi tha.Usne apna itihaas likha ki usne mehsoos kiya ki sabse achchi ashaa thi ki America chala jaayega. Bhale hi uske paas waha par parivaar aur mitra nahi the, usne America jaane ki asha mehsoos kiya. Pehle wah New York shahar gaya. Baad mein wah Missouri, St. Louis chala gaya.

St. Louis mein, uske saath kaam karne waale ek Antim-din ka Santon tha. Use Elder Parley P. Pratt ke lihke hue ek patrika ke lekh ko praapt kiya. Usne sabhi Antim-din Santon ke cheezon ko padha aur phir sikha. Usne prarthna kiya yah jaanne ke liye ki kya devdut sach mein insaan ke pass aaye the, ki kiya yaha jiwit bhavishyevakta tha, aur kya usne Parmeshwar ke banaye hue sachche dharam ko praapt kiya tha.

Do mahine ke hoshiyaar sikhshan aur prarthna ke baad, Heinrich ko ek sapana mila jismein use batlaya gaya ki use baptisma milne waali hai. Ek aadmi jiska naam aur purohiti main izzat karta hoon, Elder William Brown, ko yah dharam vidhi ka kaarye ko karna tha. Heinrich ko 1855, March 11, 7.30 subha ko barsaat ke pool mein baptisma diya gaya tha.

Main vishwaas karta hoon ki Heinrich Eyring ko us samay sachchaai pata tha jo main aaj tumhe sikhla raha hoon. Wah jaanta tha ki anant jiwan ki khushiyon ko parivaar ke rishtedaari se praapt kiya ja sakta tha jo hamesha ke liye hai. Us samay bhi jab usne haal hi mein Prabhu ke khushiyon ke yojna ko praapt kiya tha, wah jaanta tha ki uski anant khushiyon ki asha logon ko uske uddhaaran par chalne ki chunaao par nirbhar tha. Uske anant khushiyon un par nirbhar hai jo abhi payeda nahi hue hai.

Hamare parivaar ke viraasat ki aasha ka bhaag hone se, usne apne vansh ke liye itihaas rakha.

Us itihaas mein main hum sab ke liye prem mehsoos kar rahe hoon jo uske phalswarup hoga. Uske shabdon mein main ashaa mehsoos karta hoon ki uske vansh hamare swarg ke ghar waapis jaane ke liye uske piche chalenge.Wah jaanta tha ki sirf ek ko chunne se parinaam nahi praapt hota balki kai chote-chote ko chunne se.Main uske itihaas se dohrata hoon:

“Pehli baar Elder Andrus ke baatein sunne par … maine hamesha Antim din Santon ka sabha mein bhaag liya hai aur bahuot kam samay mein baethak mein, jab main nahi [gaya] hoon, kyunki us baethak mein jaana woh mera farz tha.

“Maine is itihaas mein likha hai taaki mere bachchein mere uddhaaran par chalein aur kabhi Santon ke saath [ikatha hone] ki zaroori kaam ko na bhoolein.”1

Heinrich ko pata tha ki prabhubhoj sabhaoun mein hum apne vaada ko dohra saktein hai hamesha Uddhaarkarta ko yaad karne mein aur Uske Aatma ko hamare paas rehne mein.

Wah wahi Aatma tha jisne use mission par jaane ke liye niyukt kiya tha baptisma vaade ko swikaar karne ke kuch hi mahine baad. Usne apne viraasat ke liye apne che saalon ke liye vishwaasi hone uddhaaran ko diya tha jo Indian Territories se janan jata tha. Usko apne mission se mukt hone ke liye, wah Oklahoma se Salt Lake Shahar tak chala, labh-bhag 1,100 milon (1,770 km) tak.

Uske baad hi Parmeshwar ke bhavishyevakta ne use dakshin Utah ko jaane ki niyukti ko diya. Waha se usne apne niwaasi desh Germany mein jaane ke liye dusre niyukti ko swikaar kiya. Usne baad mein Prabhu Ishu Maseeh ke Devdut ke amantran ko swikaar kiya Antim-din Santon nagar ko uatari Mexico mein banane ke liye. Waha ke baad use dobara pure-samay ke prachaarak ki tarah Mexico Shahar mein niyukti mili. Usne un niyuktion ko pura kiya. Usko Mexico, Chihuahua, Colonia Juarez ke ek chote se shamshaan bhoomi mein dafnaya gaya.

Maine yah isliye nahi batlaya ki uske liye mahaanta ho ya jo usne kiya ya uske vansh khaas hai. Main uske vishwaas aur ashaa ke uddhaaran ke sachchaai ko batlaata hoon jo uske hriday mein tha.

Usne un niyuktion ko apne vishwaas ke kaaran swikaar kiya tha ki punrjiwit Maseeh aur Swarg ke Pita Joseph Smith ke paas New York shahar mein peedon ke baag mein aaye the. Usne swikaar kiya tha kyunki uske paas vishwaas tha ki Prabhu ke Girjaghar mein purohiti ke chaabiyon ko dobara punarsthapit kiya gaya tha parivaaron ko hamesha baandhne ke shakti ke saath, agar unke paas pariyaapt vishwas hota unke vaadon ko nibhaane ke liye.

Heinrich Eyring ki tarah, mere purwajh, tum apne parivaar mein se pehle ho sakte ho anant jiwan ki marg par chalne ke liye pavitra vaadon ko banane aur nibhaane mein parishram aur vishwaas ke saath. Har ek vaada apne saath kaamon aur vaadon ko lata hai. Hum sab ke liye, Heinrich ki tarah, weh kaam kabhikabhi saadharan lagtein hai magar weh hamesha mushkil hotein hain. Magar yaad rakho, kaam kabhikabhi mushkil ke hona chahiye kyunki uska kaarye hai ki hamein maarg par le jayein Swarg ke Pita aur Uska Priye Putra, Ishu Maseeh, ke parivaaron ke paas hamesha ke liye.

Tum Abraham ki dharamshaastra ke shabdon ko yaad karte ho:

“Aur waha unke beech ek ghada hua tha jo Parmeshwar ki tarah tha, aur usne unse kaha jo unke saath the: Hum niche jaayenge, kyunki waha sthaan hai, aur hum in cheezon ko le legen, aur dharti ko is tarah banayenge taaki hum raha sahe;

“Aur weh hamein vihwaas dilaenge, yah dekhne ki kya hum wah kar rahein hai jo kuch bhi Parmeshwar hamare Prabhu ne hamein aagya diya hai;

“Aur agar hum apne pehle niyam ko bhaenge hamein dusra praapt hoga, aur agar hum apne pehle awastha ko nahi pura karenge hamein ussi yogna mein jinhone pehle awastha ko nibhaaya ke sath mahima nahi praapt hoga, aur jo apne dusra awastha ka palan karenge unke upar mahima hamesha ke liye hoga.”2

Hamara dusra awastha Parmeshwar ke saath vaadon ko banae par aur vishwaasi ki tarah kaamon ko karne se jaesa weh humse chahatein hai par nirbhar hota hai. Ishu Maseeh mein vishwaas rakhna jaese hamare Uddhaarkarta ne jiwanbhar ke liye pavitra vaadon ko nibhaya tha.

Kyunki Adam aur Eve ne vaadon ko toda tha, hum sab bahkawe, musibaton aur mrito ko anubhao karenge. Phirbhi, hamare pyaare Swarg ke Pita ne hamein Uske Pyaare Putra, Ishu Maseeh, ka uphaar diya hai, hamare Uddhaarkarta ki tarah. Ki Ishu Maseeh ke Praeschit ka mahaan uphaar aur ashirwaad samaaye viraasatko la sake: Punaharjiwan ka vaada aur anant jiwan ki sanbhaaona sabhi ko praapt ho jo payeda hue hai.

Parmeshwar ke ashirwaadon, anant jiwan, ke sabhi mahaanta hum ko sirf mil sakta hai jab hum sachche Ishu Maseeh ke Girjaghar ke vaadon ko Uske adhikaari sewakoun dwara banayenge. Kyunki vaade ko todne se, hum sab ko baptisma lene ke dwara saaf hone ki zaroorat hai aur sir par haat rakhkar Pavitra Aatma ke uphaar ko praapt karne ki. Yeh dharamviddhi unse praapt ho sakta hai jo sahi purohiti adhikari ko rakhne waalein hai. Phir, Maseeh ki Roshni aur Pavitra Aatma ki madad se, hum Parmeshwar se banaye hue sabhi vaadon ko nibha saktein hai, khaaskar Uske mandiron mein banaye hue. Sirf un tarikon se, aur us madad se, koi bhi apne Parmeshwar ke vansh ke parivaar ke bachche hone ki adhikaar ko hamesha maang sakta hai.

Kuch jo mujhe sunn rahein ho, wah pura na hone waala ichcha lage.

Tumne vishwaasi maata-pitaoun ko dekha hai bachchon ke kaaran udaas jinhone Parmeshwar ke vaadon ko inkaar kiya ya apne vaadon ko todne ko chuna hai. Magar weh maata-pitaein dusre maata-pitaoun ke anubhaoun se daya aur ashaa ko praapt kar saktein hai.

Alma ke putra aur Raja Mosiah ka putraon ne Parmeshwar ke vaadon aur aagyaoun se krodhi virodh ki paschaataap kiya tha.Alma jo Jawaan tha ne apne putra Corianton ko mahaan paapon ko karne se badal kar vishwaasi sewa ko karte hue dekha tha. Mormon ki Dharamshaastra mein Lamanites ke chamatkaar nek ko inkaar karne ki paramparaon ko chodh kar shaanti ke liye marne ke badlaao ka bhi lekh hai.

Ek devdut ko Alma jawaan aur Mosiah ke putron ke paas bheja gaya tha. Devdut aaye kyunki unke pitaon aur Parmeshwar ke logon ki vishwaas aur prarthnaon ke karan. Un Praeschit ki shakti ke uddhaaran se ek insaan ke soch aur ahesaas par prabhaao daalta hai, tum himmat aur dilasa ho praapt kar sakte ho.

Prabhu ne hamein ashaa ke sabhi mul diya hai jab hum unki madad karne ki koshish kartein hai jinhein hum prem kartein hai unko apne anant viraasat ko swikaarne ke liye. Usne humse vaadaon ko diya hai jab hum Uske paas logon ko pahuchaatein rehne ki koshish karenge, chahe jab weh Uske nimantaran ko pura nahi kartein hai. Unke virodh Usko udaasi deta hai, magar Wah haosla nahi chodhta, aur hume bhi nahi chahiye. Usne hamare liye sabhi uddhaaran ko dikhlaya hai Apne nirantar prem ke saath: “Aur kitni bar, tumhe usi prakaar ekatrith karta jis prakaar ek murgi apne bachchon ko apne daenon ke beech ekatrith karti hai, he, Israel ke gharane ke logon jo Jerusalem ke rehne waale ho, tum bhi patith logon jaese ho, main tumhe bhi kitini baar usi tarah ekatrith karta, jis prakaar ek murgi apne bachchon ko apne pankhon ke niche ekatrith karti hai, kintu tum ekatrith nahi hote ho.”3

Hum Uddhaarkarta ke humesha ke ichcha par nirbhar rah saktein hai Swarg ke Pita ke sabhi aatma bachchon ko waapis ghar laane ke liye. Sabhi vishwaasi maata-pitaein, naana/aaja/naani/aaji, aur par naana/aaja/naani/aaji us ichcha ko baatein hai. Swarg ke Pita aur Uddhaarkarta humare sahi uddhaaran haijo humein karna hai aur karna chaiye ka. Weh humein kabhi sahi chunaao ke liye majboor nahi kartein kyunki nek ko chunna zaroori hai. Weh us tarah banatein hai taaki hum sahi ko chunn saktein hai, aur Weh humein yah dikhlatein hai ki sahi chunaao ko karne se khushi milti hai.

Sabhi insaan jo duniya mein payeda hue hai ne Maseeh ke Roshni ko praapt kiya hai, jo hamein madad karta hai sahi aur galat ko dekhne aur mehsoos karne mein. Parmeshwar ne maranshil sewakoun ko bheja hai jo, Pavitra Aatma ki, madad se hamein batlayega jo Wah chahata hai ki hum karein aur jo Wah nahi chahata. Parmeshwar hamein sahi chunne ko asaan karata hai hamare chunaoun ke prabhaao ko mehsoos karte hue. Agar hum sahi ko chunnenge, hum khushi ko praapt karenge—samay par. Agar hum buraai ko chuntein hai, yaha par dukh aur gam aatein hai—samay par. Weh prabhaao yakeenan hai. Phirbhi yeh istamaal ke liye der kartein hai. Agar ashirwaadon ko turant praapt kiya jaata, sahi ko chunne se vishwaas ko badhaya nahi jaata. Aur kabhikabhi dukh bahut der se atein hai, vishwaas ki zaroorat hoti hai paap se chama ke ahesaas ke liye jald hi naaki jab hum dukhi aur peeda se bhare ahesaas ko mehsoos karein.

Pita Lehi ne apne kuch bachchon aur unke parivaaron ke banaye hue chunaaoun ke kaaran dukhi tha. Wah ek mahaan aur nek aadmi tha—Parmeshwar ka bhavishyevakta. Usne hamesha hamare Uddhaaarkarta, Ishu Maseeh ke gawahi ko, unse batlaya. Wah aagyakari aur sewa ka uddhaaran tha jab Prabhu ne usko duniyadari ke cheezon ko chodhne ko kaha uske parivaar ko musibaton se bachane ke liye. Uske jiwan ke antim samay par, wah apne bachchon ko abhi bhi gawahi de raha tha. Uddhaarkarta ki tarah—aur uske shakti ke bawajood unke hridayon ko jaanne ke liye aur aage ke jiwan ke udaasi aur mahaanta dono ko dekhne ke liye—Lehi ne apne parivaar ko madad karta raha mukti ko praapt karne ke liye.

Aaj kai milian Pita Lehi ke bachchein apne liye unke ashaa ke kaaran ko detein hai.

Tum aur main Lehi ke uddhaaran ko sikhne ke liye kya kar saktein hai? Hum uske uddhaaran ko chitra mein prarthnashilta se dharamshaastra ko sikhtey hue aur dekhrekh kartey hue bana saktein hain.

Main sujhaao deta hoon ki tum dono nazdeek aur dur tak socho jab tum apne parivaar ko viraasat ki ashaa ko dene ki koshish karte ho. Chote mein, yaha par musibatein hogi aur Shaitaan apne shakti ka istamaal karega hamein bahekaane ke liye. Aur un cheezon ke liye intazaar karna padega shaanti se, vishwaas se, yah jaante hue ki Prabhu Apne samay par aur Apne khud ke tarike se karega.

Yaha par cheezein hai jo tum jald hi kar sakte ho, jab jinhein tum prem karte ho jawaan hai. Yaad rakho ki hamesha parivaarik prarthna, parivaarik dharamshaastra sikhna, aur prabhubhoj mein hamare gawahi ko baatna saral hai aur zyaada asan hai jab bachchein hai. Jawaan bachchein Aatma ke zyaada naazuk hotein hai jitna hum soch nahi saktein.

Jab weh bade ho jaaatein hai, weh tumhare saath gaaye hue ishbhajan ko yaad rakhenge. Sangeet ko yaad karne se zyaada, weh dharmshaastra aur gawahi ke shabdon ko yaad karenge. Pavitra Aatma unko sabhi cheezon ko yaad dilayega, magar dharamshaastraon aur ishbhajan ke shabdon ko sab se der tak yaad rahenge. Yeh yaadein unhein prabhawit karenge waapis aane ke liye jab weh kuch samay baad sochenge, shaayad saalon tak, ghar ke raaste se anant jiwan tak.

Hamein dur tak sochna hoga jab jinhein hum prem kartein hai duniya ke prabhaao ko ahesaas kartein hai aur unke vishwaas ko bahut zyaada nisandeh ka ahesaas deta hai. Hamare paas vishwaas, ashaa, aur dayaluta hai hamein maargdarshan dene ke liye aur unko shakti dene ke liye.

Maine use dekha hai Parmeshwar ke do jiwit bhavishyevaktaoun ki salaahakaar ki tarah. Unke vyaktigat taur se anmol gun hai. Phirbhi weh hamesha drishti ko baatein hai. Jab koi Girjaghar ke bare mein ek sujhaao ko laata hai, unke turant jawab hota hai “sab kuch achcha hoga.” Weh us musibat ko un logon ke sujhaao jo weh laatein haein se zyaada jaantein hai.

Weh Prabhu ke kaam ke tarikoun ko bhi jaantein hai, aur weh Uske yojna ke bare mein hamesha ashaa kartein haein.Weh jaantein hai ki Wah girjaghar ko chalane waala hai. Wah bahut hi shaktishaali hai aur Wah dekhbhaal karta hai. Agar tum Use apne parivaar ka neta banaaoge, sabhi kuch achcha hoga.

Heinrich Eyring ke kuch bachchon ne nek raaste ke maarg par chalne ko nahi chunna tha. Magar uske kai par- naati-potein Parmeshwar ke mandir 6:00 subha ko apne purwajoun jinhein unhone kabhi dekha nahi tha ke liye dharam vidhi ko karne jaate the. Weh jaate the kyunki unhone viraasat ki ashaa ko choda tha. Usne us viraasat ko choda tha jo uske kai vaansh ne adhikaar kiya.

Vishwaas mein karein, Prabhu hamare ashaaoun se zyaada ashirwaadon ko parivaaron ke liye dega jitna humne socha nahi hoga. Wah unke liye aur hamare liye, aur Uske bachchon ke liye sabse achcha chahata hai.

Hum sab jiwit Parmeshwar ke bachchein hai. Nazareth ka Ishu Uska Priye Putra hai aur hamara punrjiwit Uddhaarkarta.Yah Uska Girjaghar hai. Is mein purohiti ke chaabiyan hai, aur parivaar hamesha ke liya saath rahe saktein hai. Yah hamara amnol viraasat ki ashaa hai. Main gawahi deta hoon ki yah sachcha hai Prabhu Ishu Maseeh ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Dekhiye Henry Eyring reminiscences, 1896, typescript, Church History Library, 16–21.

    2. Abraham 3:24–26.

    3. 3 Nephi 10:5.