Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Kya Tum Punahsthaapna ke Kaarye mein Shaamil Rahoge?

Kya Tum Punahsthaapna ke Kaarye mein Shaamil Rahoge?

April 2014 Maha Sammelan

Bahut kuch daao par hai humari niji, parivaarik, aur Maseeh ke Girja mein agar hum is pavitra kaarye mein aadhe dil se mehnat karenge.

Lagbhag 200 saal pehle, American kissa “Rip Van Winkle” mashoor hua tha. Uska mukhye kirdaar, Rip, ek abhilaashaheen purush tha jo do cheezein se mukarne mein maahir tha: kaam aur apni patni.

Ek din, apne kutte ke saath pahaadon mein ghumte hue, usne kuch ajeeb tarah ke kapde pehne purshon ko peete aur khelte dekha. Unke kuch sharaab ko peene ke baad, Rip nashe mein hokar thodi der ke liye apne ankh band karta hai. Jab woh apne aankh kholta hai, use achambha hota hai ki uska kutta gaayab hai, uske bandook mein zang lag gaya, aur ab uska daadhi lamba ho gaya hai.

Rip apne gaaon mein waapas jaata hai aur dekhta ki sab kuch badal gaya hai. Uski patni mar gayi hai, uske dost chale gaye hai, aur uske daru ke adde mein Raaja George III ke tasveer ke jagah kisi anjaane ki tasveer hai—General George Washington.

Rip Van Winkle 20 saalon tak so raha tha! Aur is daoraan, usne apne desh ke itihaas mein ek bahut shaandaar pal ko nahin dekha tha—woh America ke Kraanti ke mahatvapurn parivartan ke samay soya tha.

May 1966 mein, Dr. Martin Luther King Jr. ne is kahani ko apne bhaashan “Don’t Sleep Through the Revolution”1ke uddharan ka kissa banaya.

Aaj, mai wohi Vishay lena chahata hoon aur ek sawaal puchna chahata hoon hum sab se jo Parmeshwar ka purohiti rakhte hai: kya tu Punahsthaapna mein shaamil rahega?

Hum Punahsthaapna ke Samay mein Reh Rahe Hai

Kabhi kabhi susamachaar ke Punahsthaapna ke baare mein sochte hai ki woh pura ho gaya hai, ab nahin hoga—Joseph Smith ne Mormon Dharamshaastra ka anuwaad kiya, usne purohiti ki chaabiyon ko haasil kiya, Girjaghar aayojit hua. Vaastav mein, Punahsthaapna hota rahega; hum aaj us mein ji rahe hai. Is mein shaamil hai “woh sabhi cheezein jo Parmeshwar ne bayaan kiya hai, woh sab jo woh abhi bayaan kar raha hai,” aur woh “kayi mahaan aur mahatvapurn cheezein” jo “Woh bayaan karne waale hai.”2 Bhaaiyon, aaj ke behtarin vikaas bahut samay pehle batlaaye gaye tayyari ka bhaag hai jo hamare Uddhaarkarta, Ishu Maseeh ke shaandaar Dusre Aagman se samaapt hoga.

Yeh duniya ke itihaas mein ek sabse utkrasht samay hai! Pehle ke bhavishyevakta yeh din dekhna chahate the.

Jab maransheelta mein hamara samay samaapt hoga, hum kaun se anubhavein batla sakenge hamare apne yogdaan ke baare mein is mahatvapurn samay ke liye hamare jiwan mein aur Prabhu ke kaarye ko aage badhaane ke liye? Kya hum keh paaenge ki humne apne kapde ki baanh upar ki thi aur apne pure hirday, taaqat, mann, aur bal se mehnat ki thi? Ya hamein swikaarna padega ki hamari bhumika ek dekhnewaale ki thi?

Mai sochti hoon ki kayi vajah hai kyun itna aasaan hota hai Parmeshwar ke raajye ko badhaane mein shaamil nahin hone ka. Mai in mein se teen khaas vajah dunga. Jab mai aysa karun, mai tumhe amantrit karta hoon yeh sochne ke liye ki kaun se taalluk rakhte hai. Agar tum sudhaar la saktey ho, mai tumse puchta hoon socho kya behtar banne ke liye karoge.

Khudgarzi

Pehla, khudgarzi.

Jo log khudgarz hote hai woh sabse pehle apna dilchaspi aur sukh dekhte hai. Khudgarz insaan ka mukhye sawaal hota hai “Is mein mere liye kya hai?”

Bhaaiyon, mai nishchint hoon ki tum dekh sakte ho ki yeh rawaiya bilkul alag hai us aatma se jiske zariye Parmeshwar ke raajye ko badhana chahiye.

Jab hum swanye-sewa ko niswaarth sewa ki jagah par chunte hai, hamare praathmiktaaen hamare khud ke pehchaan aur sukh par kendrit ho jaatein hain.

Beete peedhiyon ko alag alag tarah ke ghamand aur atmakamika se sangharsh tha, magar mai sochta hoon aaj hum unka zoro se mukaabla kar rahe hai. Kya yeh ittefaak ki baat hai ki Oxford Dictionary ne haal hi mein “selfie” (tasveer jo khud liya ho) shabd ko saal ka mashoor shabd goshit kiya? 3

Swabhaawik rup se, hum sab ko pehchaane jaane ki ichcha hai, aur kuch galat nahin hai aaraam karne aur anand manane mein. Magar jab “duniya ke laabh aur prashansa”4 ko chahana hamara mukhye kaaran hai, tab hum un mukti aur khushi dilaane waale anubhavon ko nahin mehsoos kar paaenge jo khud ko Prabhu ke kaam mein leen hone se milta hai.

Upaaye kya hai?

Hamesha ki tarah, jawab Maseeh ke shabdon se milta hai.

“Jo koi mere piche aana chaahe, woh apne aape se inkaar kare, aur apna krus uthaakar, mere piche ho le.

“Kyunki jo koi apna praan bachaana chaahe woh use khoega, par jo koi mere aur susamachaar ke liye apna praan khoega, woh use bachaaega.”5

Jo log apne pure mann se apne jiwanon ko hamare Uddhaarkarta ko dete hai aur Parmeshwar aur bandhuwon ki sewa mein woh jiwan ko vishaalta aur purnata ko jaan paate hai jo khudgarz ya ghamandi log kabhi anubhav nahin karenge. Niswaarthi log khud ko saup detein hain. Yeh shaayad dayaluta ek chote uphaar honge par jiska prabhaao achchaai laata hai: ek muskaan, ek dusre se haath milaana, gale milana, sunne mein samay bitaana, protsaahan ke shabd, ya kuch aysa karna jisse parwaah dikhe. In sabhi dayaluta ke kaaryon se hriday aur jiwan badalte hai. Jab hum apne bandhuwon, jismein shaamil hai hamare pati/patni aur parivaar, se prem aur unki sewa karne ke anek maukon ka faeda uthaate hai, Parmeshwar se prem aur dusron ki sewa karne ki hamari chamta bahutaaish se badhegi.

Jo log auron ki sewa karte hai woh Punahsthaapna ke kaarye mein shaamil rahenge.

Latein

Ek aur baat jisse hum duniya ke is shaandaar mausam se sote huwe guzar saktein hai woh hai latein.

Latein aksar dhire se shuru hoti hai. Latein baar baar karne waali cheezon ka patla dhaaga hai jo khud ko aadat ke gehre gaath mein baandh leti hai. Bure aadatein puri tarah haavi hone waali latein ban sakti hai.

Humpar haavi hone waale bandhan ke kai aakaar hotein hain, jaise ki ashlilta, sharaab, yaon, nashile padaarth, tambaku, jua, bhojan, naokri, Internet, ya vaastavikta. Shaetaan, hamara saamaanye dushman, ke paas kayi mann pasand aozaar hai hamein hamare divye sambhaona se dur karne ke liye taaki hum Prabhu ke raajye ke mission ko nahin pura karein.

Hamare Swarg ke Pita ko dukh hota hai yeh dekh kar ki Unke kitne achche putra swanye ichcha haath badhate hai laton ke bandhishon mein bandhne ke liye.

Bhaaiyon, hum Sarvashaktimaan Parmeshwar ke anant purohiti ko rakhnewaale hain. Hum sach mein Sabse Uttam Parmeshwar ke putra hain aur hamein adhik sambhaona diya gaya hai. Hum khulkar swarg/aasmaan mein ud sakte hai. Hamein dharti se jud kar nahin rehna hai khud ke banaye lato mein nahin fase rehna hai.

Upaaye kya hai?

Uddhaarkarta ke shabdon mein, “Tum apne hriday mein in baato mein se kisi ek ko bhi apne hriday ke andar prawesh mat karne dena.”6

Kayi saal pehle, Pradhaan Thomas S. Monson aur mai ko aosar mila Air Force One ka daora karne ka—woh shaandaar hawaijahaaj jo United States ke president ko ghumata hai. Bahut zyaada security ki jaanjh thi Secret Service ki, air main kuch muskuraya jab pratinidhi hamare priye bhavishyevakta ki talaashi le rahein the hawaijahaaj par jadhne se pehle.

Phir vimaan chaalak ne mujhe amantrit kiya kaptaan ki seet par baethne ko. Yeh ek badhiya anubhav tha ek baar phir ashcharyejanak udne waali masheen ka niyantran karna jaisa maine kai saal pehle udaya tha. Maha saagaron aur maha duipon ke upar se udne ka khayaal mujhe aane laga aur mehsoos hone maga. Mai un samay ke baare mein kalpana karne laga jab mai duniya ke anek hawaiadde se udaan le jaata aur lautta tha.

Bina gaur kiye, maine apne haath vimaan 747 ke zor karne waale chaar lever par rakhe. Usi samay, ek priye aur jaana maana awaaz piche se aaya—Thomas S. Monson ka awaaz.

Usne kaha, “Dieter, aysa sochna bhi mat.”

Mai ise swikaar nahin karta, par shaayad Pradhaan Monson ne mere mann ki ichcha jaan lit hi.

Jab hum woh cheezein karne ke liye bahek jaatein hain jo hamein nahin karna hai, aao hum apne bharosemand parivaar aur doston, hamare priye bhavishyevakta, aur hamesha hamare Uddhaarkarta ke prem bhare chetaoni ko sune.

Lat se bachne ke liye use kabhi shuru hi nahin karna chahiye.

Magar un logon ka kya jo apne aap ko laton ke chungal mein paate hai?

Sabse pehle, yeh jaane ki aasha hai. Priyejanon, Girjaghar netaaon, aur prashikshit salaahkaaron se sahayta maange. Girjaghar sthaaniye Girjaghar netaaon, Internet,7 aur kuch jagahon par, LDS Family Services (Antim Din Sant Parivaar Sewaaen) laton se chutkaara paane ki sahayta deta hai.

Hamesha yaad rakhiye, Uddhaarkarta ki madad se, tum latton se chutkara paa sakte ho. Shayaad zyaada samay lage, mushkilein utpann ho, magar Prabhu hamesha saath dega. Woh tumse prem karta hai. Ishu Maseeh ne Praeshchit ko saha taaki tumhe badalne mein madad kar sakein, tumhe paap ke chungal se chuda sake.

Sabse zaroori baat hai koshish karte rehna—kabhikabhi bahut koshishon ke baad log safal ho paatein hain. Isliye haar mat maano. Vishwaas baandhe raho. Khudko Prabhu ke kareeb rakho, aur Woh tumhe mukti paane ki shakti dega. Woh tumhe aazaad karega.

Mere priye bhaaiyon, un aadaton se hamesha dur rahe jo lat pakdaati hai. Woh jo aysa karenge woh apne hriday, bal, mann, aur shakti se Parmeshwar ki sewa mein lag jaaenge.

Woh Punahsthaapna ke kaarye mein shaamil rahenge.

Mukaabla Karte Hue Praathmiktaaen

Ek teesra rukawat jo hamein is kaarye mein puri tarah shaamil hone se rokta hai hamare un kayi mukaabla karte hue praathmiktaaon mein hai. Hum itne vyast hote hai ki hum baarah jaanwaro dwara khincha hua us baelgaadi ki tarah mehsoos karne lagte hai—jahan har ek jaanwar ek alag disha mein khinchta hai. Bahut shakti kharch hoti hai, magar baelgaadi aage nahin badhta.

Aksar hum ek shaok, khel, vayvasaaik dilchaspiyon, aur samaajik ya raajnitik maamle ki khoj mein hamari sabse achcha prayaas samarpit kar detein hain. Yeh sab cheezein achchi aur sammaan-janak ho sakta hai, lekin kya woh hamein hamari sarvauttam praathmiktaaon ke liye samay aur shakti chod rahein hain?

Upaaye kya hai?

Ek baar phir, yeh Uddhaarkarta ke shabdon se aata hai:

“Tu Parmeshwar apne Prabhu se apne saare mann, aur apne saare praan, aur apni saari buddhi ke saath, prem rakh.

“Badi aur mukhye aagya to yahi hai.

“Aur usi ke samaan yeh dusri bhi hai, ki tu apne padosi se apne samaan prem rakh.”8

Jiwan ka har anye baatin do praathmiktaaon ke baad aaega.

Girjaghar sewa mein bhi, asaan hai zyaada samay sirf kaarwaahi se guzarna bina chelapan ke tatva ya vaastavikta par gaur karein.

Bhaaiyon, hum purohiti rakhnewaalon ne tay kiya hai ki hum Parmeshwar aur apne padosi se prem karne waale log rahenge se aur jo us prem ko bol aur karam mein dikhlaane ke liye tayyaar hai. Isi se to hum jaantein hain ki hum Ishu Maseeh ke chelein hai.

Jo log in siddhaanton par jienge woh Punahsthaapna ke kaarye mein shaamil rahenge.

Jaagte Rehne ka Bulaawa

Devdut Paul ne likha, “He sonewaalo, jaag aur murde mein se ji uth, to Maseeh ki jyoti tujh par chamkegi.”9

Mere priye doston, yeh jaano ki tum jyoti ke putra ho.

Khudgarzi ko ijazat mat do! Ayse aadaton mein na bhaag lo jo lat laga deti hai! Mukaabla ko itni praathmikta mat do ki woh tumhe chelapan aur achche purohiti sewa se berukh karde ya alga de!

Bahut kuch daaw par hai humari niji, parivaarik, aur Maseeh ke Girja mei agar hum is pavitra karya mei aadhe dil se mehnat karenge.

Ishu Maseeh ka chela hona sirf hafte ke ek din ya din mein ek baar ki koshish nahin hota. Yeh koshish hamesha karti rehni chahiye.

Unke sachche purohiti rakhnewaalon ke liye Prabhu ka vaada samajhne ke liye bahut hi badhiya hai.

Jo log vishwaasi hotein hain Aaronic aur Melchizedek Purohitiyon ki or aur apna niyukti ka paalan kartein hain “ko Aatma dwara ashirvaad milta hai unke shareer ko changa rakhne ke liye.” Isliye, jo kuch hamare Pita ka hai unhein diya jaaega.10

Mai gawahi deta hoon ki Ishu Maseeh ke Praeshchit ki shudh karne ki shakti aur Pavitra Aatma ke badalne ki shakti manushye ko changa aur mukt karti hai. Yeh hamara saobhaagye hai, hamara pavitra kartavvye, aur hamara anand ki hum Uddhaarkarta ka pukaar sune ichchapurn mann aur pure hriday se Unki aagya maane. Humein “jis zanzir se bandhe hue ho usko todh do, aur andhkaar se nikal aao aur dhool se uth karaah jaao.”11

Aao hum jaage rahein aur achchaai karne se thake nahin, kyunki hum “ek mahaan kaarye ka neev bana rahe hai,”12Uddhaarkarta ke lautne ki tayyaari. Bhaaiyon, jab hum apne uddharan ki jyoti punahsthaapit sachchaai ke sundarta aur shakti se milaate ho ek gawaah ke rup mein, hum Punahsthaapna ke kaarye mein shaamil rahoge. Mai iski gawahi deta hoon aur tumhare liye apna ashirvaad chodta hoon hamare Swami, khud Ishu Maseeh ke pavitra naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Dekhiye Martin Luther King Jr., “Don’t Sleep Through the Revolution” (1966 Ware Lecture, Unitarian Universalist Association General Assembly, Hollywood, Florida, May 18, 1966).

  2. Vishwaas ke Vishay 1:9.

  3. Dekhiye blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013.

  4. 2 Nephi 26:29.

  5. Mark 8:34–35.

  6. 3 Nephi 12:29.

  7. Uddharan ke liye, dekhiye, lds.org/topics/addiction.

  8. Matthew 22:37–39.

  9. Ephesians 5:14.

  10. Dekhiye Doctrine and Covenants 84:33, 38.

  11. 2 Nephi 1:23.

  12. Dekhiye Doctrine and Covenants 64:33.