Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Maseeh Muktidaata hai

Maseeh Muktidaata hai

April 2014 Maha Sammelan

[Muktidaata ke] balidaan ne hum sab ko ashirwaad diya hai, pehle insaan, Adam, se lekar saare antim maanav jaati ke liye.

Ishu Maseeh, Parmeshwar ka Putra hai aur ek mahaan kaarye ke liye mara. Wah vinamra tarike se jeeya aur bada hua, bina duniya daari ke cheezon ke. Usne Apne baare mein kaha, “Lomdiyon ke bhat aur akaash ke pakshiyon ke basere hotein hai, par manushye ke putra ko sir dharne ki bhi jagha nahi” (Luke 9:58).

Usne kabhi izzat, tarafdaari, samaan, naahi dharti ke raajniti ke netaon se ya Usi ke din ke dharam ke netaon se madad liya. Naahi Wah panchaayatho ki unche seet mein baetha tha.

Unka shikshan sadhaaran tha, aur chaahe kai log Unke piche chale the, Unka dekhrekh hamesha logon ko ek- ek karke ashirwaad dene ka tha. Unhonne kai chamatkaar ko un logon ko dikhlaya jinhonne Unhe swikaar kiya tha ki Unhi ko Parmeshwar ne bheja tha.

Usne Apne Devduton ko adhikaar aur shakti pradaan kiya tha chamatkaaron “aur mahaan kaam” ko karne ke liye jaisa Unhonne kiya tha (John 14:12), parantu Usne unhe kabhi paap ko chama karne ki aosar ko nahi diya tha. Uske virodhi krodhit the jab unhonne Usko yah kehte sunna, “Ja, aur phir paap na kar” (John 8:11) ya “[Tumhare] paap chama hue” (Luke 7:48). Uske paas hi sirf adhikaar tha kyunki Wah Parmeshwar ka Putra tha aur kyunki Wah un paapon ke liye Apna Praeschit ko karega.

Uska Shakti Maut par

Uska shakti maut par bhi ek divye gun tha. Mahaan Jairus, araadhnalay ka ek sardaar tha, ne vinti kiya “ki mere ghar chal, kyunki uske paas ek lauti beti thi, … aur wah marne par thi” (Luke 8:41–42). Swami ne uske safaai ko suna, aur jab weh chal rahe the, ek sewak Jairus ke paas aaya aur use kaha, “Teri beti mar gayi: guru ko tang na kar” (Luke 8:49). Ghar pahunchne par, Ishu ne sab ko baahar jaane ko kaha, aur turant, uske haathon ko pakad kar, Usne usse kaha, “Uth!” (Luke 8:54).

Ek aur aosar par, jab wah Nain namak shahar ko ja raha tha, Wah ek mirtyu ke sthaan par pahucha jaha, ek mahila apne ek laute putra ke maut par roh rahi thi. Pure daya ke saath, Usne arthi ko chuwa aur kaha, “He Jawaan, Main tujh se kehta hoon, Uth” (Luke 7:14). Logon ne, jab yah chamatkaar dekha, tho kaha, “Hamare beech mein ek bada bhavishyevakta utha hai, aur … Parmeshwar ne apne logon ko bhent kiya hai (Luke 7:16). Yah chamatkaar dekhne laayak tha kyunki unhonne us jawaan purush ko pehle hi mrit ghoshit kar diya tha aur use dafnaane le ja rahe the. Do jawaan logon ko jiwan dene ke baad, maut par Uska adhikaar aur shakti ka gawahi ne vishwaasiyon ko haeraan kar diya tha aur jo Unse nafrat karte the ko dara diya.

Teesra baar to sabse gambheer tha. Martha, Mary, aur Lazarus bhaai/bahan the jinhein Maseeh hamesha bhent karta. Jab logon ne Use batlaya ki Lazarus beemaar hai, Wah do din ruka parivaar ke paas aane se pehle. Jab Wah Martha ko dilasa de raha tha uske bhaai ke maut ke baad, Usne saaf taur se usse kaha, “Main punarjiwan, aur jiwan hoon; jo koi mujh par vishwaas karta hai wah yadi mar bhi jaaye to bhi jiyega” (John 11:25).

Jab Uddhaarkarta ne ronewaalon ko kabra se pathar ko hatane ko kaha, Martha ne Use dhire se kaha, “He Prabhu, usmein se ab to durgandh aati hai, kyunki use mare chaar din ho chukein hai (John 11:39).

Tab Ishu ne use prem se yaad dilaya, “Kya maine tujhse nahi kaha tha ki yadi tu vishwaas karegi, to Parmeshwar ki mahima ko dekhegi?” (John 11:40). Aur yah kehne ke baad, Wah zor awaaz mein pukara:

“Lazarus, nikal aah.

“Aur wah jo mar chuka tha nikal aaya” (John 11:43–44).

Lazarus ko chaar din kabra mein rehne ke baad, Parmeshwar ke Putra ke virodhiyon ne gawahi ko inkaar nahi kiya weh na andaaz, na zaroori, ya galat, aur weh bina shoche aur kathorta se “usi din se weh …use maar daalne ke liye shadyanntra rachne lage” (John 11:53).

Naya Aagya

Baad mein, jiwit Maseeh ne Jerusalem mein khushi manaya, Uske Devduton ke saath, Unka antim Paasovar ka bhojan, ne prabhubhoj ke dharam vidhi ko banaya, aur unko ek aagya diya ki ek dusre se prem karein ek dusre ki sachcha sewa ke saath.

Gethsemane mein Uska Kasht

Uske baad, mahaan tarike se insaan ke liye Uska prem tha, aur Usne pure adhikaar se kaarye ko karke, Wah nidar aur sthir hokar chala Apne sabse mushkil kaarye ko karne ke liye. Gethsemane ke Khet mein, bilkul akele, Uska kasht itna adhik tha ki, Uske sharir ke har ek rom-rom se rakt baha. Apne Pita ke aagya ko puri tarah se nibhaya, Wah hamare paapon ke liye balidaan diya aur Apne upar hamare rog aur pida ko bhi jhela taaki hamari madad kar sakein (dekhiye Alma 7:11–13).

Hum Uske aur Swarg ke Pita ke karazdaar hai, kyunki Uske balidaan ne hum sab ko ashirwaad diya hai, Adam se, pehle insaan, se lekar saare antim maanav jaati ke liye.

Uddhaarkarta ka Ninda aur Suli Par Chadhaana

Ek baar jab Uska Gethsemane ka kasht khatam ho chuka tha, Usne Apne aap ko khudh hi Apne virodhiyon ke hawale kar diya tha. Uske khud ke ek se dhoka khaya, Wah turant hi apraadhith hua, dono adharmi aur nyaaye virodh, dono chalaaki se aur adhure jaanch mein. Usi raat ko Use ninda ke apraadh lagaye gaye aur maut ki saza di gayi. Nafrat aur badle ki bhaaona mein— kyunki Usne unse kaha tha ki Wah Parmeshwar ka Putra hai—Uske virodhiyon ne Usko nicha dikhlaane ke liye saazish kiya tha. Is kaaran, unhonne ninda ke apradh ko danga mein badal diya tha taaki Uska maut suli par chadhaane se ho.

Romans ke liye Uska apraadh aur bhi bada tha: unke hansi aur nafrat Uske dhaarmik yojna ko lekar, kaatein ka mukut ko pehna kar, Use chaabuk mara aur Usko janta ke saamne suli par chadha diya gaya jo sab ke liye ek saaf taur se chetaoni tha jo apne aap ko Uska chela batlaate the.

Uske jhelne ke har ek chan mein, duniya ke Muktidaata ne apne khud-ke upar vishesht nirantar rakha. Usne hamesha dusron ko ashirwaad dene ko socha; dayaluta aur komalta ke saath, Usne John ko Apni maa, Mary ke dekhrekh ke liye kaha. Usne Apne Swarg ke Pita se prashan kiya ki unko chama kare jo Unko krus par chadhaya tha. Dharti par Uske kaarye ko khatam karne ke baad, Usne apne aatma ko Parmeshwar ko saup diya tha aur Apne antim saas ko liya. Maseeh ki shareer ko kabar mein le jaaya gaya aur teen dinon tak wahan rakha gaya.

Muktidaata ka Kaarye Mare huwon ke liye

Jabki Uske chela udaasi, niraasha, aur anishchaye ko jhel rahe the, hamare Uddhaarkarta, Apne Pita ke ek aur Mahaan yojna ko kar rahe the, Apne dekhrekh ko ek naye tarike se bana rahe the. Un teen dinon ke chote samay par, Usne mrit logon ke liye ek naye rup se mukti ke kaarye ko sangatith kiya. Woh din Parmeshwar ke parivaar ke liye asha ki sab se badi roshni se bhar gayi. Us bhent ke daoraan Usne Apne vishwaasi chelon ko sangathit kiya tha taaki weh unko paap se mukti ke sachche vaani ko bayaan kar sakein jinhonne is jiwan mein mahaan yojna ke gyaan ko haasil kiya tha ya jinhonne maranshilta ko inkaar kar diya tha. Ab unhein mauka milega unke dhaarmik aosar se bachne ka aur Parmeshwar jo jiwit aur mrit dono ko mukti dene waala hai se (dekhiye D&C 138:19, 30–31).

Punarjiwan ka Pehla Fal

Aatma ke duniya mein Apne kaam ko khatam karne ke baad, Wah dharti par aaya—hamesha ke liye Apne aatma ko Apne shareer mein daalne ke liye. Bhale hi Usne puri tarah se Apne shakti se dharti par vijay praapt kiya tha, un cheezon ke dhaarmik kahaniyon ko Wah jiwan mein waapis laya Uske Punarjiwan se pehle taaki weh sirf us jiwan ko pa saktein the jo chamatkaarpurn dhang se hua tha; weh phirbhi kisi din marenge.

Maseeh pehla tha punarjiwan ko paane ke liye aur kabhi phir na marne ke liye, hamesha ke liye sahi, anant shareer ko paaya. Uske punrjiwan ke samay, Wah Mary ke paas aaya, jisne jaese hi Use jaana, Uski bhakti kiya. Hamare Muktidaata, bahut daya ke saath, usko Apne naye aur mahaan stithi par aagya diya: “Mujhe mat chu, kyunki main ab tak Pita ke paas upar nahi gaya” (John 20:17)—ek zyaada gawahi ko diya ki Uska prabhand aatma ki duniya mein sachcha tha aur pura ho chuka tha. Phir, un shabdon ko istemaal kiya jo pakka kiya ki Uske Punarjiwan ki sachchaai ko batlaya tha, Usne kaha, “ki main Apne Pita aur tumhare Pita aur apne Parmeshwar aur tumhare Parmeshwar ke paas upar jaata hoon” (John 20:17). Apne Pita ke paas jaane ke baad, Wah waapis aaya aur Apne Devduton se kaha. “Usne apna haath aur apna pasli unko dikhlaye. Tab chelein Prabhu ko dekh kar anandit hue” (John 20:20).

Muktidaata Waapis Aayega

Main gawahi deta hoon ki Maseeh Apne Pehle aaye hue dhang se bahut hi alag tarah se waapis aayega. Wah shakti aur mahima ke sang mein aayega, sabhi sachche aur vishwaasi Santon ke saath. Wah Rajaaon ke Raja aur Prabhuwon ke Prabhu, Shaanti ka Raajkumaar, vaada kiya hua Maseeha, Uddhaarkarta aur Muktidaata ke rup mein aayega, jiwit aur mrit ko jaanchne ke liye. Main apne pure hriday se Unse prem karta aur sewa karta hoon, aur niwedan karta hoon ki hum khushi aur bhakti se sewa karein aur hum ant tak Unke prati vishwaasi rahein. Unke hi naam se, Ishu Maseeh, amen.