Leka bonana ya yambo
Sanza ya Minei 2014 | Klisto Mosikoli

Klisto Mosikoli

Sanza ya Minei 2014 Likita Linene

Libonza [ya Mosikoli] epamboli bato banso, uta na Adama, ya yambo, tii na ya nsuka na baye bazali bato.

Yesu Klisto, Mwana Mobali ya Nzambe, abotamaki mpe akufaki na ndenge ya ye moko kaka. Azalaki na bomoi mpe akolaki na bizaleli ya bosawa, azanga biloko ya mokili. Alobaki mpo na Yemei, Nkanza azali na mabulu, mpe ndeke na zamba bazali na ndako, nde Mwana na moto azali na esika na kolalisa moto na ye te” (Luka 9:58).

Azwaki te lokumu, masungi, boyebani, to lisalisi ya malamu koleka ya bakambi ya politiki ya mabele to bakambi ya biyamba ya mikolo na Ye. Mpe Ye afandaki te na bakiti ya likolo koleka ya sinagoga.

Koteya na Ye ezalaki pete, mpe atako bato ebele balandaki Ye, mosala na Ye ezalaki ntango inso ya kopambola bato moko na moko. Asalaki makamwisi ya kotanga te o ntei ya baye bandimaki Ye lokola Moko atindamaki uta na Nzambe.

Apesaki Bapostolo na Ye likoki mpe nguya mpo na kosala makamwisi (Yoane 14:12), kasi apesaki na bango mokolo moko te litomba ya kolimbisa masumu. Banguna na ye bakomaki na nkanza ntango bayokaki Ye koloba, “Kenda mpe longwa sasaipo sala lisumu lisusu te” ( Yoane 8:11) to “Masumu na yo malimbisami” (Luka 7:48). Likoki wana ezali bobele mpo na Ye mpamba te azali Mwana Mobali ya Nzambe mpe mpamba te Ye akofuta mpo na masumu wana na Bomikabi na Ye.

Nguya na Ye likolo ya liwa

Nguya na Ye likolo ya liwa ezalaki likoki mosusu ya bonzambe. Yailo moto monene, moyangeli moko ya sinagoge, asambaki “Ete akota na ndako na ye, mpo ete azalaki na mwana mwasi, mwana na likinda, … mpe …azalaki kokufa” (Luka 8:41–42). Nkolo ayokaki libondeli na ye, mpe ntango bazalaki kotambola, mosali moko ayaki na Yailo mpe alobelaki ye, “mwana na yo asili kokufa. Tungisa Molakisi lisusu te” (Luka 8:49). Nsima ya kokota na ndako, Ysu asengaki bato bango babima, mpe na mbala moko, kokamaka ye na loboko, Ye alobaki na ye, ‘Longwa!” (Luka 8:54).

Na libaku mosusu, ezalaki ye na mobembo na mboka Naina, Ye akutaki molongo moko ya bato ya matanga, mwasi moko mokufeli mobali kolelaka mpo na liwa ya mwana na ye se moko ya mobali. Kotondaka na mawa, Ye asimabaki sanduku mpe alobaki, “Elenge mobali, nalobi na yo ete, sekwa” (Luka 7:14). Bato, nakomonaka likamwisi, bagangaki, “Profeta monene abimi kati na biso! Mpe ete, Nzambe ayei kotala bato na ye” (Luka 7:16). Likamwisi oyo endimama mingi koleka mpamba te basilaki kosakola elenge mobeli akufa mpe bazali na nzela ya kokunda te. Na bilenge mibale bazongisami na boli, polele ya likoki mpe nguya na ye likolo na liwa ekamwisami bandimi mpe etondisaki batioli na nkanda.

Libaku ya misatu ezalaki ya makasi koleka. Malata, Malia, mpe Lasalo bazalaki bandeko ya tata mpe mama moko oyo Klisto azalaki kotala. Ntango bato bayebisaki Ye ete Lasalo azalaki kobela, Ye atikalaki mikolo mibale liboso alongwa mpo na koya na libota wana. Na kobondisaka Malata nsima ya liwa ya ndeko na ye ya mobali, Ye na makasi atatolaki na ye, “Ngai nazali lisekwa mpe bomoi. Ye oyo azali kondima ngai, ata asili kokufa, akobika (Yoane 11:25).

Ntango Mobikisi atunaki na baleli balongola libanga na lilita, Malata na mwa bobangi anunganingaki na Ye, “Motei, azali kolumba nsolo mabe mpo ete akufi kaka mikolo minei” ( Yoane 11:39).

Nsima Yesu na bolingo akundolisaki ye, “Nalobi na yo te ete, soko okondima, akomona nkembo na Nzambe?” (Yoane 11:40). Mpe kolobaka yango, Ye agangaki na mongongo moko ya makasi:

“Lasalo, bima libanda.

“Mpe ye oyo asilaki kokufa abimaki” ( Yoane 11:43–44).

Nsima ya mikolo minei ya Lasalo na lilita, banguna ya Mwana na Nzambe bakutanaki na bosolo ya ntembe te bakokaki te kozanga koyeba, kokitisa, to kokamola, mpe bwania te mpe motema mabe “longwa na mokolo yango, bakanaki ete baboma ye” ( Yoane 11:53).

Motindo ya Sika

Nsima, Klisto ya bomoi asepelaki na Yelusaleme, elongo na Bapostolo na Ye, Limpati ya Nsuka ya Pasika, abandaki likuli ya elambo, mpe apesaki bango motindo ya kolingana na nzela ya lisalisi ya solo.

Kobuna na Liwa na Ye na Getesemane

Nsima na yango, na kolakisaka bolingo eluti kitoko mpo na bato banso, mpe na kosalelaka bolingi na Ye mobimba, Ye atambolaki na mpiko mpe na mokano mpo na kokutana na momekano na Ye eleki na lotomo. Na Elanga ya Getesemane, na bomoko mpenza, Ye ayokaki mpasi ya kobuna na liwa ya makasi mpenza, kobimisaka makila na madusu nyonso. Na boyangelami mpenza liboso ya Tata na Ye, Ye amikabaki mpo na masumu na biso mpe lisusu likolo na Ye bokono mpe matungisi na biso na ntina ya kobikisa biso (tala Alma 7:11–13).

Tozali na nyongo na Ye mpe na Tata na biso ya Lola mpamba te libonza na Ye epamboli bato banso, uta na Adama, ya yambo, kino na ya nsuka na baye bazali.

Bosambisi mpe Bobaki na Ekulusu ya Mobikisi

Ntango kobuna na ye na liwa esilaki, Ye na bolingi amitikaki na bakoseli na ye. Kotekamaki na moko ya Yemei, basambisaki na lombangu, na lolenge moko ya engebene na boyengebene te mpe na mibeko te, na bosambisi moko ya mayele mabe mpe ya ndambo. Butu wana kaka Ye afundamaki mpo na mbeba ya botuki mpe basambisaki ye mpo na kokufa. Na boyina mpe mposa na bango mpo kozongisa mabe—mpamba te Ye atatolaki na bango ete Ye azalaki Mwana Mobali a Nzambe—banguna na Ye basalaki likita ya mabe na Pilato mpe na kosambisa Ye. Na ntina na yango, babongolaki bofundi ya botuki na botomboki mpo ete liwa na Ye ekoka kozala na bobaki na ekulusi.

Bosambisi na ye o ntei ya Baloma ezalaki kutu ya motema mabe koleka: Maseki mpe litio na bango etali bokonzi na Ye ya molimo, kolatisa na bosambwisi ya motole ya bansende, bobeti mfimbo ya mpasi, mpe bobuni na liwa ya molayi ya Bobaki ye na ekulusu ezalaki likebisi moko ya polele mpo na bato banso oyo ekoki kofuka mpo na komisakola moyekoli na Ye.

Na ngonga moko na moko ya mpasi na Ye, Mosikoli ya Mokili alakisaki bomisosoli ya kafukafu. Ye akanisaki ntango inso ya kopambola basusu; na bosembo mpe boboto, Ye abondelaki Yoane mpo na kobatela mama na Ye, Malia. Ye atunaki Tata na Ye na Lola mpo na kolimbisa babomi oyo babakaki Ye na ekulusi. Elongo na mosala na Ye na mabeli esilaki, Ye atikaki molimo na Ye na Nzambe mpe apemaki mpema na ye ya nsuka. Nzoto na ye ya mosuni ekamatamaki na lilita mpe etikalaki mikolo misato.

Mosala ya Bosikoli o ntei ya Bawa

Ntango bayekoli na Ye bazalaki koyoka mpasi ya mawa, bolembi, mpe ntembe, Mobikisi na biso, na litambe mosusu ya mwango ya nkembo ya Tata na biso, atandolaki mosala na Ye na nzela moko ya sika. Na eleko ya mokuse ya mikolo misato, Ye asalaki na kolemba te mpo na kobongisa ebakata ya mosala ya lobiko o ntei ya bawa. Mikolo wana ekomaki boko ya elikia eleki ya nionso mpo na libota ya Nzambe. Na botali wana Ye abongisaki balandi na Ye ya botongono mpo ete bakoka komema nsango malamu ya bosikoli na baye na bomoi bayaki te koyeba mwango ya nkembo to oyo babwakaki yango. Sikawa bakozwa libaku mpo na kozwa bonsomi na bikangemi na bango mpe basikolama na Nzambe ya baye ya bomoi mpe bawa (tala D&C 138:19, 30–31).

Mbuma ya yambo ya Bosekwi

Na bosukisi ya mosala na Ye na mokili ya molimo, Ye azongaki na mabele—libela mpo na kosangana na nzoto na Ye ya mosuni. Atako akokaki mpenza kolakisa nguya na Ye likolo ya liwa, bansango ya makomi ya baye Ye azongisaki na bomoi liboso ya Bosekwi na Ye elakisi ete bazongaki bobele na bomoi oyo ekomisamaki molai na likamwa; bakowa.

Klisto azaalaki ya yambo mpo na kosekwa mpe kowa mokolo moko te lisusu, mpo na kozwa libela nzoto ebonga nie ya seko. Na lolenge ya bosekwi na Ye, Ye abimelaki Malia, oyo nokinoki ntango ayebaki Ye lisusu, abandaki kokumbamela Ye. Mosikoli na biso, na boboto bonene, akebisaki ye etali lolenge na ye ya sika: “Kosimba ngai te; zambi naino nabuti epai ya tata na ngai te” (Yoane 20:17)—kopesaka nzeneneke ya kobakisa ete mosala na Ye na mokili ya molimo ezalaki ya solo mpe mobimba. Nsima, kosalelaka maloba oyo endimisi bosolo ya Bosekwi na Ye, Ye alobaki, “Nazali kobuta epai na Tata na ngai mpe Tata na bino, na Nzambe na ngai mpe Nzambe na bino” (Yoane 20:17). Nsima ya kokende epai ya Tata na Ye, Ye azongaki lisusu mpe abimelaki bapostolo na Ye. “Amonisi bango maboko na ye mpe mopanzi na ye. Bayekoli basepelaki ntango bamonaki Nkolo” (Yoane 20:20).

Mosikoli Akozonga

Natatoli et Klisto akozonga na lolenge moko ya bokeseni na boyei na ye ya yambo. Ye akoya na nguya mpe nkembo elongo na Basantu ya boyengebene mpe botongono. Ye akoya lokola Mokonzi ya Bakonzi mpe Nkolo ya bankolo, lokola Nkumu ya Kimia, Masiya alakelama, Nkolo mpe Mosikoli, mpo na kosambisa baye na bomoi mpe bawa. Nakolingaka Ye mpe nakosalelaka Ye na motema na ngai mobimba, mpe nabondeli ete tokoka kosalisa na esengo mpe bomipesi mpe ete tokoka kotikala botongono mpo na Ye kino na nsuka. Na nkombo ya Yesu Klisto, amene.