Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2014 | O Afafine o le Feagaiga

O Afafine o le Feagaiga

Aperila 2014 Konafesi Aoao

O le ala e tatau ona tatou uia i la tatou malaga e toe foi atu i lo tatou Tama Faalelagi … ua faailogaina i feagaiga paia faatasi ma le Atua.

Ua aoaoina i tatou i le mana faaleagaga i le po nei. Ou te tatalo o le a goto ifo i o outou loto ia upu na tautalagia e nei taitai tuafafine maoae e pei ona ou lagonaina.

O se sauniga faasolopito lenei. O tamaitai uma o le Ekalesia e valu tausaga ma matutua atu ua valaauliaina e auai faatasi ma i tatou i lenei po. O le toatele o i tatou na tatalo ia faatasi mai le Agaga Paia ma i tatou. O lena faamanuiaga na faamatuuina mai a o tatou faalogologo atu i nei tuafafine o saunoa mai ma faalogologo atu foi i musika musuia. Ou te tatalo ia faaauau pea ona faatasi mai le Agaga ma i tatou a o ou tuuina atu ni nai upu faamalosiau ma le molimau e faaopoopo atu i mea ua uma tautalagia—ma e aemaise lava ina ia molimau atu o mea ua uma ona tauina mai ia i tatou o le mea lea e finagalo le Alii tatou te faalogo i ai.

O le a ou talanoa atu i le po nei e uiga i le ala—lea ua uma faamatalaina i le asō i ni auala matagofie—ma e tatau ona tatou uia i la tatou malaga e toe foi atu i lo tatou Tama Faalelagi. O lena ala ua faailogaina i feagaiga paia faatasi ma le Atua. O le a ou talanoa atu ia te outou e uiga i le olioli i le osia ma le tausiaina o na feagaiga ma fesoasoani atu i isi i le tausiaina.

E toatele outou na papatisoina talu ai nei ma mauaina le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee atu o lima. Ia te outou, o lena manatuaga e fou lava. O isi na papatisoina i se taimi ua leva, o lea o le manatuaina o ou lagona o lena aafiaga o le feagaiga atonu ua tau le manino, ae o nisi o na lagona e toe foi mai pe a e faalogo i tatalo o le faamanatuga.

E leai ma se tasi o i tatou o le a tutusa ni mea e manatuaina o le aso na tatou osia ai lena feagaiga paia o le papatisoga ma mauaina le meaalofa o le Agaga Paia. Ae na tatou tofu maua uma le faamaoniga a le Atua. Ma sa tatou lagonaina le naunau e faamagalo ma ia faamagaloina faapea ai ma se naunautaiga faateleina ia faia le mea sa’o.

O le loloto o le goto ifo o na lagona i le taele o lou loto sa faalagolago tele lea i le ala na saunia ai oe e ni tagata agaalofa. Ou te faamoemoe o outou na faatoa o mai talu ai nei i le malo [e ala i le papatisoga] ua faamanuiaina i le nofo ai i talaane o lou tina. Afai o oe lena, e mafai ona e ata atu ia te ia i le taimi nei e faafetai atu i ai. Ou te manatuaina le lagona o le lolioli ma le lotofaafetai a o ou saofai ai i tua o lou tina a o matou malaga atu i le fale mai lo’u papatisoga i Filatofiā, Penisilevania.

O lo’u tina o le tagata lea sa sauniaina ma le faaeteete au mo le osiaina o lena feagaiga faapea ai ma isi na mulimuli mai ai. Sa faamaoni o ia i lona tiute mai le Alii:

“O lenei foi, o le tulaga e oo i ai le i ai o matua e fai fanau i Siona, po o i soo se tasi o ona siteki ua faatulagaina, ae latou te le aoaoina i latou ia malamalama i le mataupu faavae o le salamo, faatuatua ia Keriso le Alo o le Atua soifua, ma e uiga i le papatisoga ma le meaalofa o le Agaga Paia e ala i le faaee o lima, pe a valu tausaga le matutua, ia i ai le agasala i luga o ulu o matua.

“Aua o le a avea lenei mea o se tulafono i e nonofo i Siona, po o soo se tasi o ona siteki ua faatulagaina.

Ma ia papatisoina a latou fanau mo le faamagaloina o a latou agasala pe a valu tausaga le matutua, ma maua le [Agaga Paia].”1

Sa faia e lo’u tina lana vaega. Sa ia sauniaina lana fanau i upu e pei lava o upu a Alema, o loo tusia i le Tusi a Mamona:

“Ma sa oo ina fai atu o ia ia te i latou: Faauta, o vai nei o Mamona (ona sa faapea ona ta’ua o ia vai) ma o lenei, ona ua outou mananao e o mai i le lafu a le Atua, ma ta’ua o ona tagata, ma outou loto e tauave avega a le tasi, ina ia māmā;

“Ioe, ma outou loto e faanoanoa faatasi ma e e faanoanoa; ioe, ma faamafanafana atu ia te i latou o e e manaomia le faamafanafanaga, ma tutu o ni molimau a le Atua i taimi uma ma i mea uma, ma i nofoaga uma atonu tou te i ai, seia oo lava i le oti, ina ia mafai ona togiolaina outou e le Atua, ma faitauina faatasi ma i latou o le uluai toetutu, ina ia mafai ona outou maua le ola e faavavau—

“O lenei ou te fai atu ia te outou, afai o le manao lea o o outou loto, se a se mea tou te tetee ai i le papatisoina i le suafa o le Alii, o se molimau i ona luma ua outou ulu atu i se feagaiga faatasi ma ia, o le a outou auauna atu ia te ia ma tausi ana poloaiga, ina ia mafai ona liligi atili tele mai e ia lona agaga i luga o outou?

“Ma o lenei ina ua faalogo mai tagata i nei upu, sa pati o latou lima i le olioli, ma alalaga mai: O le manao lea o o matou loto.”2

Atonu sa lei pati o outou lima ina ua outou muai faalogo i lena valaaulia ia osifeagaiga e ala i le papatisoga, ae mautinoa lava sa outou lagonaina le alofa o le Faaola ma se tautinoga sili atu ia tausia isi mo Ia. E mafai ona ou fai atu “e mautinoa” ona o na lagona o loo i ai i le taele o loto o afafine uma o le Tama Faalelagi. O le vaega lena o lou tupuaga paia mai ia te Ia.

Sa Ia aoaoina oe ae e te lei sau i lenei olaga. Sa Ia fesoasoani ia te oe ia malamalama ma taliaina o le a e oo i tofotofoga, faaosoosoga, ma avanoa e filifilia atoatoa mo na o oe lava. Sa e iloaina na i ai i lo tatou Tama se fuafuaga o le fiafia ia e saogalemu ai i na tofotofoga ma ia e fesoaosani ai e aumai isi ma le saogalemu mai i o latou foi tofotofoga. O lenei fuafuaga ua faailogaina i feagaiga ma le Atua.

Ua tatou saoloto e filifili pe tatou te osia ma tausia na feagaiga. E toalaiti lava nai Ona afafine ua mauaina le avanoa i lenei olaga e aoao ai e uiga i na feagaiga. O outou o nisi o na vaega toalaiti faamanuiaina. O outou, tuafafine pele, o outou taitoatasi, o se afafine o le feagaiga.

Sa aoaoina outou e le Tama Faalelagi ae e te le i fanau mai e uiga i aafiaga o le a e oo i ai pe a e tuua o Ia ma sau i le lalolagi. Sa aoaoina oe o le auala e toe foi atu ai ia te Ia o le a le faigofie. Sa Ia silafiaina o le a faigata tele mo oe le faimalaga ai e aunoa ma se fesoasoani.

Ua faamanuiaina oe e le gata i le mauaina o le ala e osia ai na feagaiga i lenei olaga ae ua siomiaina foi e isi o le a fesoasoani atu—o e, e pei foi o oe, o ni afafine o le feagaiga a le Tama Faalelagi.

Ua outou lagonaina uma faamanuiaga o le potopoto faatasi ai i lenei po o ni afafine o le Atua o e foi ua osifeagaiga e fesoasoani atu ma taitai oe e pei ona latou folafola ai latou te faia. Ua ou vaaia mea ua outou vaaia o ni tuafafine o le feagaiga e tausia lena tautinoga e faamafanafana ma fesoasoani atu—ma faia ma le fiafia.

Ou te manatua le matafiafia o Sister Ruby Haight. O ia o le faletua o Elder David B. Haight, o le sa avea ma se uso o le Korama a Aposetolo e Toasefululua. A o talavou sa auauna atu o ia o se peresitene o le siteki o Palo Alto i Kalefonia. Sa ia tatalo, ma popole mo teineiti i le vasega o le Maea Meite i lana lava uarota.

O lea sa musuia ai Peresitene Haight e talosaga atu i le epikopo e valaau Ruby Haight e aoao na teineiti talavou. Sa ia iloaina o le a avea o ia ma se molimau a le Atua o le a siitiaina, faamafanafana, ma alofa i teineiti i lena vasega.

Sa 30 tausaga na matua ai Sister Haight i teineiti sa ia aoaoina. Ae i le 40 tausaga talu ina mavae ona ia aoaoina i latou, o taimi uma la te feiloai ai ma lo’u toalua, o le sa avea ma se tasi o teineiti i lana vasega, na te faaloaloa mai lava lona lima, ma fai mai ia Kathy, “Talofa e! La’u Maea Meite.” Sa ou vaaia se mea e sili atu i lo lana ataata. Sa ou lagonaina lona alofa naua mo se tuafafine sa ia alofa pea i ai e pei o sana lava ia tama moni. O ona fofoga fiafia ma le tausaafia na oo mai i le vaaia o se tuafafine ma se afafine o le Atua o loo savali pea i le ala o feagaiga e foi atu i le aiga.

E fiafia foi le Tama Faalelagi ia te oe i soo se taimi Na te vaaia ai oe o e fesoasoani atu i se tasi o Ona afafine ia agai i luma i le ala o feagaiga i le ola e faavavau. Ma e fiafia o Ia i taimi uma e te taumafai ai e filifili le mea tonu. E le gata ina Ia silafia lou tagata ae o le tagata foi e mafai ona avea ai oe.

Atonu e i ai ni ou matua faalelalolagi o e manatu e sili atu le tagata e mafai ona e avea ai i lo le tagata e te manatu e mafai ona e avea ai. Sa faapena lo’u tina.

O le mea sa ou leiloaina a o ou talavou e faapea e silafia e lo’u Tama Faalelagi, lo outou Tama Faalelagi se gafatia sili atu i Lana fanau i lo le mea e vaaia e i tatou po o o tatou tina faalelalolagi ia i tatou. Ma po o le a foi le taimi e te i ai i luga o lena auala e agai atu i lou gafatia, e aumaia ai lava le fiafia ia te Ia. Ma e mafai ona e lagonaina Lana faamaoniga.

Na te silafia lena gafatia mamalu i totonu o Ona afafine uma po o fea lava o latou i ai. Ia, e tuu e lena mea se tiutetauave tele i luga o outou taitoatasi. Ua Ia faamoemoeina oe ia taulimaina tagata uma e te feiloai i ai o se atalii po o se afafine o le Atua. O le mafuaaga lena ua Ia poloaiina ai i tatou ia alolofa i o tatou tuaoi e pei ona tatou alolofa ia i tatou lava ma ia faamagalo atu ia i latou. E oo atu ou lagona o le agalelei ma le faamagalo atu i isi e fai ma ou tofi paia mai ia te Ia i le avea ai ma Ona afafine. O tagata taitasi uma e te feiloai i ai o ia o Sona atalii po o se afafine faaleagaga faapelepele.

A outou lagonaina lena lagona sili faaleusoga, o mea tatou te manatu ua tatou fevaevaeai ai, o le a mou ese. Mo se faataitaiga, e fefaasoaai e tuafafine talavou ma matutua atu o latou lagona faatasi ma faamoemoega o le malamalama ma le taliaina. E sili atu lo outou tutusa i le avea ai o ni afafine o le Atua nai lo o outou eseesega.

Faatasi ai ma lena malamalamaaga, e tatau i tamaitai talavou ona tulimatai atu i lo latou ulufale atu i le Aualofa o se avanoa e faatupulaia ai la latou li’o o tuafafine ia o le a latou iloaina, faamemelo i ai, ma alolofa i ai.

O lena lava tomai e tasi e vaaia ai mea e mafai ona avea ai i tatou ua faateleina i aiga ma i le Peraimeri. O loo tupu i afiafi faaleaiga ma polokalama a le Peraimeri. O loo musuiaina le fanau iti e tautatala i mea maoae ma ofoofogia, e pei ona latou faia i le taimi na tatala ai e le Faaola o latou laulaufaiva ina ua Ia aoaoina i latou i le mavae ai o Lona toetu mai.3

E ui atonu o loo osofaia e Satani tuafafine i le talavou o o latou olaga, ae o loo musuiaina e le Alii tuafafine i tulaga sili atu ona maualuluga o le faaleagaga. Mo se faataitaiga, o loo aoaoina e tamaitai talavou o latou tina i le faaaogaina o le FamilySearch e saili ai ma laveai ia tuaa. O nisi o tuafafine talavou ou te iloaina o loo filifili e o i le taeao po e faatino papatisoga sui i malumalu e aunoa ma soo se faatauanau e ese mai le agaga o Elia.

I misiona i le salafa o le lalolagi, o loo valaauina ai tuafafine e auauna atu o ni taitai. Ua fatuina e le Alii le manaoga mo a latou auaunaga e ala i le pa’i atu i loto o tuafafine i se aofaiga tele ia auauna atu. Ua vaaia e le toatele o peresitene o misiona le faateleina o le mamana o tamaitai faifeautalai o e tala’i ma aemaise o ni taitai faafailele.

E tusa lava pe e te auauna atu o se faifeautalai faamisiona pe leai, e te mauaina lava lea tomai e tasi e faamauoaina ai lau faaipoipoga ma le tomai e tausi ae ai se fanau tamalii e ala i le mulimuli i faataitaiga a tamaitai maoae.

Mafaufau ia Eva, le tina o tagata ola uma. Sa saunoa Elder Russell M. Nelson i le mea lenei e uiga ia Eva: “Ua faamanuiaina pea i tatou ma tagata uma ona o le lototele naua ma le atamai o Eva. E ala i le taumafa muamua i le fua, sa ia faia ai le mea na manaomia ona faia. Sa lava foi le atamai o Atamu e faia ai lena lava mea e tasi.”4

Ua i ai i afafine uma o Eva le gafatia e aumai ai ia lava faamanuiaga e tasi i lona aiga ia na aumaia e Eva i lona aiga. Sa matua taua tele o ia i le faavaeina o aiga lea ua tatou maua ai le lipoti lenei o lona foafoaga: “Ma sa fetalai ane Atua: Ina tatou faia ia o se fesoasoani e tatau ai mo le tane, aua e le lelei ona nofo toatasi o le tane, o le mea lea o le a tatou faia ai se fesoasoani e tatau mo ia.”5

Tatou te le iloa ia fesoasoaniga uma na faia e Eva ia Atamu ma lona aiga. Ae tatou te iloaina o se tasi o meaalofa sili na ia tuu atu, lea foi e mafai e outou taitoatasi ona tuu atu: sa ia fesoasoani i lona aiga ia iloaina le ala e toe foi atu ai i le aiga, pe a foliga mai ua faigata le ala i luma atu. “Ma o Eva, lana ava, sa faalogo atu i nei mea uma ma sa fiafia, ua fai mai: Ana le seanoa la ta solitulafono po ua le maua e i taua ni fanau, ma po ua le mafai ona ta iloa le lelei ma le leaga, ma le olioli o le togiolaina o i ta’ua, ma le ola e faavavau ua tuu mai e le Atua ia i latou uma o e e usiusitai.”6

Ia e mulimuli i lana faataitaiga.

E ala i faaaliga, na iloa ai e Eva le ala e toe foi atu ai i le Atua. Sa Ia iloaina o le Togiola a Iesu Keriso e mafai ai ona maua le ola e faavavau o aiga. Sa ia mautinoa lava, e pei foi ona outou mafaia, a o ia tausia ana feagaiga ma lona Tama Faalelagi, o le a fesoasoani atu le Togiola ma le Agaga Paia ia te ia ma lona aiga i soo se faanoanoaga ma tiga e oo atu. Sa ia iloaina e mafai ona ia faatuatuaina i Latou.

“Ia e faatuatua ia Ieova ma lou loto atoa; a e aua le faalagolago i lou lava atamai.

“Ia e manatua o ia i ou ala uma, ona faatonuina ai lea e ia lava ou ala.”7

Ou te iloa na fetaiai Eva ma faanoanoaga ma tiga, ae ou te iloaina foi sa ia mauaina le olioli i le iloaina e mafai ona toe foi atu o ia ma lona aiga e mau faatasi ma le Atua. Ou te iloa o le toatele o outou o loo i ai iinei o loo fetaiai ma faanoanoaga ma tiga. Ou te tuu atu ia te outou au faamanuiaga, ina ia faapei foi o Eva, ia mafai ona outou lagonaina le olioli lava e tasi sa ia lagonaina, a o outou faimalaga ai e toe foi atu i le aiga.

E i ai sa’u molimau mautinoa o loo leoleoina outou e le Atua le Tama i le alofa. E alofa o Ia ia te outou taitoatasi. O outou o Ona afafine o le feagaiga. Ona e alofa ia te oe, o le a Ia saunia le fesoasoani e te manaomiaina e agai ai oe lava ia ma isi i luma e toe foi atu ai i Lona afioaga.

Ou te iloa ua uma ona totogi e le Faaola le tau o a tatou agasala uma ma o loo molimau mai le Agaga Paia i le upumoni. Ua e lagonaina lena mafanafana i lenei sauniga. E i ai sa’u molimau o ki uma lea e fusia ai feagaiga paia ua toefuataiina mai. O loo umiaina ma faaaogaina i aso nei e lo tatou perofeta soifua, o Peresitene Thomas S. Monson. Ou te tuu atu nei upu faamafanafana ma le faamoemoe ia te outou, o Ona afafine o le feagaiga faapelepele, i le suafa paia o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino