Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | Ia mauruuru i roto i te mau huru atoa o te oraraa

Ia mauruuru i roto i te mau huru atoa o te oraraa

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

Aita anei tatou i tano i te faaîraa ia tatou i te mauruuru, noa’tu te huru o te mau mea ta tatou e farerei nei?

I roto i to’u oraraa, ua farii au i te rave‘a mo‘a ia farerei i te mau taata e rave rahi, mai te mea ra e, tei roto ratou i te oto rahi. I roto i taua mau taime ra, ua faaroo vau i to’u mau taea‘e e to’u mau tuahine here e ua oto e o ratou no to ratou mau teimaha. Ua feruri au i te mau mea e parau ia ratou, e ua tautoo vau ia ite e, nahea ia tamahanahana e ia paturu ia ratou i roto i to ratou ati.

Pinepine te tumu o to ratou pe‘ape‘a no roto mai ïa i te mea ta ratou e mana‘o ra e, o te hopearaa. Te farerei nei te tahi pae i te hopearaa o te autaatiraa maitai roa, mai te poheraa o te hoê taata tei here-roa-hia e aore ra, te taa-ê-raa te hoê melo o te utuafare. Te tahi atu pae te farerei nei ratou i te hopearaa o te ti‘aturiraa—te ti‘aturiraa no te faaipoiporaa e aore ra, no te fanauraa i te tamarii e aore ra, no te upooti‘araa i ni‘a i te hoê ma‘i. Te farerei nei paha te tahi pae i te hopearaa o to ratou faaroo, a faahema ai te mau reo haapouri e te aro ia ratou ia tapitapi, e tae roa’tu i te faaru‘e roa, i te mea ta ratou i ite i te hoê taime e, e parau mau.

Te vai ra te taime, te ti‘aturi nei au e, e farerei tatou paatoa i te mau taime fifi mai te huru ra e, ua hape te mau mea atoa i roto i to tatou oraraa, feruri atura tatou e, o tatou ana‘e iho i teie nei, ma te inoino e te mauraa ore.

E nehenehe te reira e tupu i ni‘a i te mau huru taata atoa. Aita e taata i paruruhia i taua fifi ra.

E nehenehe tatou e riro ei taata mauruuru

E mea taa ê te huru oraraa o te mau taata atoa, e e mea taa ê te oraraa tata‘itahi. Tera râ, ua haapii mai au e, te vai ra te hoê mea o te iriti ê i te oto o te tae mai i roto i to ratou oraraa. Te vai ra hoê mea e nehenehe ta tatou e rave no te faariro i te oraraa ei oraraa au a‘e, oaoa a‘e, e te hanahana a‘e.

E nehenehe tatou e riro ei taata mauruuru !

Mai te huru ra e, aita e tuati ra i ni‘a i te paari o te ao ia parau i te hoê taata tei teimaha roa i te oto ia haamaitai i te Atua. Tera râ, te feia e tuu i to ratou mana‘o inoino i te hiti, e ia ma‘iti ia faaite i te mauruuru, e roaa ia ratou te ora, te hau, e te haroaroa.

Ei mau pĭpĭ na te Mesia, ua faauehia ia tatou ia « haamaitai atu i te Fatu ra o te Atua i roto i te mau mea atoa ra »,1 « e himene ma te haamaitai ia Iehova »,2 e ia « î to aau i te haamaitai i te Atua ra ».3

No te aha te Atua i faaue mai ai ia tatou ia faaite i te mauruuru ?

Ua horo‘ahia mai Ta’na mau faaueraa atoa no te horo‘a mai i te mau haamaitairaa ia tatou nei. Te mau faaueraa, e mau rave‘a ïa no te faaohipa i to tatou ti‘amâraa e no te farii i te mau haamaitairaa. Ua ite to tatou Metua here i te Ao ra e, ia ma‘iti tatou ia faahotu i te hoê varua mauruuru, e horo‘a mai te reira i te popou ia tatou e te oaoa rahi.

Te mauruururaa no te mau mea e vai ra

Tera râ, e riro te tahi pae i te parau e, « no te aha i titauhia ai ia’u ia faaite i te mauruuru inaha hoi, te fifi nei te mau mea atoa i roto i to’u oraraa ?

Penei a‘e ia faatumu tatou i ni‘a i te mea e mauruuru ai tatou, ua hape ïa te reira. E ere i te mea ohie ia faatupu i te hoê varua mauruuru mai te mea e, ta tatou haamauruururaa e mea faitohia ïa i ni‘a i te rahiraa o te mau haamaitairaa ta tatou e nehenehe e tai‘o. Oia ïa, e mea faufaa « ia tai‘o pinepine i to tatou mau haamaitairaa »—e te taata tei tamata i te reira, e ite oia e, e rave rahi te haamaitairaa—tera râ, aita vau e ti‘aturi nei e, te tia‘i nei te Fatu ia tatou ia faaiti mai te mauruuru i roto i te mau taime tamataraa i te mau taime auhune e te maitai. Inaha hoi, te rahiraa o te mau papa‘iraa mo‘a aita ïa e paraparau nei i te parau no te mauruuru no te mau mea, te parau nei râ no te hoê mana‘o rahi e aore ra, te hoê huru mauruuru.

E mea ohie ia faaite i te mauruuru no te mau mea e vai nei mai te mea e, e mea maitai to tatou oraraa. Tera râ, eaha te parau no te mau taime a hinaaro ai tatou i te hoê mea, mai te mea ra e, aita e roaa ?

Te hinaaro nei au e parau atu ia outou e, e hi‘o tatou i te mauruuru mai te hoê huru naturaraa, hoê huru o te oraraa aita e haafifihia i to tatou huru i teie nei. E nehenehe atoa e parau e, te hinaaro nei au e parau atu e, eiaha tatou e mauruuru no te mau mea e vai ra, e faatumu râ tatou i ni‘a i te faaiteraa i te mauruuru i roto i te mau huru o to tatou oraraa—noa’tu te huru.

Te vai ra te hoê aamu tahito roa no te hoê taata tavini tei ani atu i te hoê hoani e, ua mauruuru anei oia i te tamaaraa. Ua pahono maira te hoani e, e mea maitai roa te mau mea atoa, tera râ, e maitai roa’tu te reira ahiri ratou i horo‘a rahi atu i te faraoa. I te mahana i muri iho, ia ho‘i faahou mai teie taata, ua tata‘i piti te tavini i te faito o te faraoa, ma te horo‘a na’na e maha tapu faraoa, eiaha râ e piti, tera râ, aitâ hoa teie taata i mauruuru roa. I te mahana i muri iho, ua tatai piti faahou te tavini i te faraoa, e aita hoa i manuïa.

I te maha o te mahana, ua hinaaro mau te tavini ia faaoaoa i taua taata ra. E no reira, ua rave a‘era oia i te hoê faraoa e iva avae (3m) te roa, tapu atura na ropu, e ma te ataata, afa‘i atura na te hoani. E hinaaro rahi to te tavini ia ite e, eaha te mana‘o o taua taata ra.

I muri a‘e i te tamaaraa, hi‘o maira taua taata ra e na ô maira, « e mea maitai. Tera râ, te hi‘o ra vau e, ua ho‘i faahou oe i muri ma te horo‘a e piti ana‘e tapu faraoa.

Ia mauruuru i roto i to tatou mau huru atoa

E to’u mau taea‘e e te mau tuahine, na tatou e ma‘iti. E nehenehe ta tatou e ma‘iti e taoti‘a i to tatou mauruuru, no te mea te mana‘o nei tatou e, aita tatou i farii i te tahi mau haamaitairaa. E aore ra, e nehenehe ta tatou e ma‘iti mai ia Nephi, tei aueue ore te aau mauruuru. A taamu ai to’na mau taea‘e ia’na i ni‘a i te pahi—o ta’na hoi i hamani no te hopoi ia ratou i te fenua i parauhia ra—ua mauiui roa to’na avae e to’na na rima « ua ooru roa te reira » e ua puai roa te vero fatata i te horomii ia’na i roto i te moana hohonu. « Ua hi‘o atura râ vau », te parau ïa a Nephi, « i te Atua, e ua haamaitai ihora vau ia’na e pô noa‘e te mahana; e aore au i amuamu i te Fatu no to’u ra mau ati ».4

E nehenehe ta tatou e ma‘iti mai ia Ioba, mai te mea ra e, ua hope te mau mea atoa i te roaa ia’na, tera râ, ua hope pauroa i te pau. Noa’tu râ i te reira, ua pahono o Ioba i te na-ô-raa e, « i haere faufaa ore noa mai au mai roto i te opu o tau metua vahine, e te ho‘i faufaa ore noa nei â vau i reira … Na Iehova i horo‘a mai, e na Iehova i rave mai : ia haamaitaihia te i‘oa o Iehova ».5

E nehenehe ta tatou e ma‘iti ia riro mai te mau pionie momoni, tei tapea maite i te varua mauruuru i roto i to ratou tere taere e te mauiui no te haere i te Roto Miti Rahi, ma te himene e te ori e te popou i te hamani maitai o te Atua.6 E rave rahi o tatou o te hinaaro i te faatupu i te auhoa ore, te amuamu, e te oto roa no te teimaha o te tereraa.

E nehenehe ta tatou e ma‘iti mai te Peropheta Iosepha Semita, tei papa‘i i teie mau parau faaûruhia, a tape‘ahia ai oia ei mau auri, rave-ino-hia i roto i te fare auri no Liberty : « E au mau taea‘e here e, ia rave tatou i te mau mea atoa i roto i to tatou mana ia rave râ ma te oaoa ; ei reira e ti‘a ai ia tatou ia ti‘a noa mai ai, mai te papû-roa-raa, no te ite i te ora o te Atua ra, e no te faaiteraa mai i to’na ra rima ».7

E nehenehe ta tatou e ma‘iti ia riro ei taata mauruuru, noa’tu te ohipa e tupu mai.

E vai noa teie huru mauruuru noa’tu te ohipa e tupu ra ati a‘e ia tatou. Tei ni‘a’tu te reira i te au ore, te mana‘o paruparu, e te pe‘ape‘a. E uaa mai oia ma te nehenehe i roto anei i te fenua hiona o te pu‘e tau to‘eto‘e e aore ra, i roto i te mahanahana au maitai o te pu‘e tau mahanahana.

Mai te mea e, ua mauruuru tatou i te Atua i roto i to tatou huru oraraa, e nehenehe ta tatou e farii i te hau i roto i te ati. I roto i te pe‘ape‘a e nehenehe â ta tatou e faateitei i to tatou aau i roto i te arueraa. I roto i te mauiui, e nehenehe ta tatou e arue i roto i te Taraehara a te Mesia. I roto i te to‘eto‘e o te oto rahi, e nehenehe ta tatou e farii i te tauahiraa fatata e te mahanahana a to te ra‘i ra.

I te tahi taime te feruri nei tatou e, te faatupuraa i te mauruuru o te ohipa ïa ta tatou e rave i muri a‘e i te faatitiaifaro-raa-hia to tatou mau fifi, tera râ, aue te piriha‘o o te reira huru hi‘oraa. Ehia mau mea o te oraraa e erehia e tatou na roto i te tia‘iraa ia ite atu i te anuanua hou a haamaitai ai i te Atua no te ua ?

Te faaiteraa i te mauruuru i roto i te taime pe‘ape‘a e ere ïa no to tatou mauruuru no to tatou huru oraraa. To’na auraa maori râ, na roto i te mata o te faaroo e hi‘o tatou i ô atu i to tatou mau titauraa no teie taime.

E ere teie te mauruuru no te utu noa, no te varua râ. E mauruuru ïa o te faaora i te aau e o te faarahi i te feruriraa.

Te mauruuru ei ohipa no te faaroo

Te faaiteraa i te mauruuru i roto i to tatou mau huru oraraa, ua riro ïa ei ohipa no te faaroo i te Atua. E titauhia tatou ia ti‘aturi i te Atua e ia tia‘i i te mau mea e ore paha tatou e ite, tera râ, e mau mea parau mau ïa.8 Na roto i te faaiteraa i te mauruuru, te pee ra ïa tatou i te hi‘oraa o to tatou Faaora here, tei na ô mai e, « Ia tupu râ to oe hinaaro eiaha to’u ».9

Te mauruuru mau e faaiteraa te reira no te ti‘aturi e no te iteraa papû. E tae mai te reira na roto mai i te iteraa e, aita tatou e haroaroa nei i te mau taime atoa i te mau tamataraa o te oraraa, tera râ, te ti‘aturi nei tatou e, e haroaroa tatou ia tae i te hoê mahana.

I roto i te mau huru atoa o te oraraa, te faaamuhia nei to tatou aau mauruuru e te mau parau mau mo‘a e rave rahi o ta tatou i ore i ite : ua horo‘a to tatou Metua i Ta’na mau tamarii i te faanahoraa rahi no te oaoa ; e na roto hoi i te taraehara a Ta’na Tamiti o Iesu Mesia, e nehenehe ta tatou e ora e tei herehia e tatou e a muri noa’tu ; e i te pae hopea ra, e roaa ia tatou te tino hanahana, te maitai e te tahuti ore, ma te teimaha ore i te ma‘i e aore ra, te huma ; e to tatou mau roimata pe‘ape‘a e te ere, e monohia ïa na te oaoa e te popou rahi, « e î te faito, e nene‘ihia, e ueuehia, e manii noa’tu ».10

E mea papû e, na teie huru iteraa papû i faataui i te mau Aposetolo mana‘o taiâ e te feaa a te Faaora, ei mau ve‘a mata’u ore e te oaoa na te Fatu. I roto i te mau hora i muri mai i To’na faasatauroraahia, ua pohe roa ratou i te oto e te pe‘ape‘a, ma te ore e maramarama i te ohipa i tupu. Aua‘e râ te hoê ohipa tei taui roa i taua huru to ratou ra. Ua fâ mai to ratou Fatu ia ratou e na ô maira, « a hi‘o mai na i ta’u rima e tau avae, o vau mau â ».11

I te iteraa te mau Aposetolo i te Mesia tei ti‘afaahou—i to ratou iteraa i te ti‘a-faahou-raa hanahana o to ratou Faaora here—riro a‘era ratou ei mau taata taa ê. Aita hoê mea e nehenehe e tape‘a ia ratou ia faaoti i ta ratou misioni. Ua farii ratou ma te itoito rahi e te hinaaro tuutuu ore i te hamani-ino-raa, te faahaehaaraa, e te pohe e tae mai i ni‘a ia ratou no to ratou iteraa papû.12 Aita ratou i opanihia ia arue e ia tavini i to ratou Fatu. Ua taui ratou i te oraraa o te taata i te mau vahi atoa. Ua taui ratou i te ao nei.

Aita e titauhia ia outou ia ite i te Faaora, mai te mau Aposetolo, no te farii i taua huru tauiraa ra. E nehenehe to outou iteraa papû no ni‘a i te Mesia, ta te Varua Maitai i horo‘a mai, e tauturu ia outou ia hi‘o i ô atu i te mau hopearaa au ore o te tahuti nei, e ia hi‘o i te ananahi oaoa ta te Faaora o te ao nei i faaineine.

Aita tatou i hamanihia no te mau hopearaa

Ia au i to tatou iteraa no ni‘a i te haerea mure ore, ia farerei ana‘e tatou i te mau hopearaa au ore o te oraraa nei, e maere anei tatou ia ore tatou e farii i te reira ? Mai te mea ra e, te vai ra hoê mea i roto ia tatou o te pato‘i nei i te mau hopearaa.

No te aha mai te reira ai ? No te mea ua hamanihia tatou i te materia o te ao mure ore. E mau tino mure ore tatou, e mau tamarii na te Atua Mana-hope, to’na i‘oa o Hopea ore13 e o tei fafau mai i te mau haamaitairaa mure ore aore e hopearaa. E ere te hopearaa to tatou haerea.

Rahi noa’tu ta tatou e apo mai no ni‘a i te evanelia a Iesu Mesia, rahi noa’toa’tu to tatou iteraa e, te mau hopearaa i ô nei i te tahuti nei, e ere roa’tu ïa i te hopearaa. E faataime-noa-raa râ te reira—e mau faafaaearaa noa no te taime poto, o te riro hoi i te hoê mahana ei mea iti roa ia faaauhia i te oaoa mure ore e tia‘i maira i tei haapa‘o maitai ra.

E oaoa rahi to’u i to’u Metua i te Ao ra i te mea e, i roto i Ta’na faanahonahoraa, aita e mau hopearaa mau, e mau haamataraa mure ore râ.

O ratou tei mauruuru ra, e faahanahanahia ïa.

E te mau taea‘e e te mau tuahine, aita anei tatou i tano i te faaîraa ia tatou i te mauruuru, noa’tu te huru o te mau mea ta tatou e farerei nei ?

E titau anei tatou i te hoê tumu rahi a‘e no te faaî i « to [tatou] aau i te haamaitai i te Atua ra »14

« Aita anei ta tatou e tumu rahi no te oaoa ? »15

E haamaitaihia tatou mai te mea e, e ite mai tatou i te ohipa a te Atua i roto i to tatou oraraa nehenehe. Na te aau mehara e faaaano i to tatou feruriraa e e haamaramarama i to tatou haroaroaraa. Na te reira atoa e faatupu i te aau haehaa e te aau here i to tatou taata tupu e i te mau mea atoa ta te Atua i hamani. Ua riro te aau mehara ei tuhaa faufaa no te mau huru mai to te Mesia ra ! Te aau mauruuru te tumu no te mau maitai atoa.16

Ua horo‘a mai te Fatu ia tatou i Ta’na fafauraa e, te feia « o te farii mai i te mau mea atoa mai te mauruuru e faahanahanahia ïa ; e e amuihia te mau mea no teie nei ao ia [ratou] ra, e ia hanere a‘e te tufaa apî, oia, e ia rahi noa’tu ».17

E mata na tatou i te « parahi ma te haamaitai ia’na i te mau mahana atoa ra »18—i te mau taime hoa râ o te mau hopearaa maramarama ore tei riro ei tuhaa no te tahuti nei. E mata na tatou i te vaiiho i to tatou mau varua ia î i te aau mauruuru i to tatou Metua here i te Ao ra. E mata na tatou i te faateitei tamau noa i te mau taime atoa i to tatou reo e ia faaite na roto i te parau e i te ohipa i to tatou mauruuru i to tatou Metua i te Ao ra e i Ta’na Tamaiti Here o Iesu Mesia. Te pure nei au no te reira, e te vaiiho atu nei au i to’u iteraa papû e ta’u haamaitairaa, na roto i te i‘oa o to tatou Fatu, o Iesu Mesia, amene.

Fa’a’ite i te mau fa’ahorora’aHuna i te mau fa’ahorora’a

  Te mau nota

  1. Te Parau Haapiiraa e te mau Parau Fafau 59:7 ; hi‘o atoa Ephesia 5:20 ; 1 Tesalonia 5:18; Mosia 26:39; Alama 7:23 ; Te Parau Haapiiraa e te mau Parau Fafau 98:1.

  2. Salamo 147:7.

  3. Alama 37:37.

  4. Hi‘o 1 Nephi 18:10–16.

  5. Ioba 1:21.

  6. No te mau hi‘oraa o te mau pionie tei faaite tamau noa i te huru oaoa noa’tu te u‘ana o te fifi, a hi‘o Andrew D. Olsen, The Price We Paid : The Extraordinary Story of the Willie and Martin Handcart Pioneers (2006), 10, 366–67.

  7. Te Parau Haapiiraa e te mau Parau Fafau 123:17.

  8. Hi‘o Alama 32:21.

  9. Luka 22:42.

  10. Luka 6:38.

  11. Luka 24:39.

  12. Hi‘o Roma 5:3; 2 Korinetia 4:17; 12:10.

  13. Hi‘o Mose 1:3.

  14. Alama 37:37.

  15. Alama 26:13.

  16. Hi‘o Marcus Tullius Cicero, Oratio Pro Cnæo Plancio, XXXIII, tuhaa 80; faahitiraa i roto Joseph B. Wirthlin, « Live in Thanksgiving Daily », Ensign, Setepa 2001, 8.

  17. Te Parau Haapiiraa e te mau Parau Fafau 78:19 ; tuuhia te papa‘i hipa.

  18. Alama 34:38.