Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | «Ua horoa’tu na hoi au i te [hi‘oraa] na outou»

«Ua horoa’tu na hoi au i te [hi‘oraa] na outou»

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

Te hiʻoraa rahi roaʻe tei ora i te fenua nei, o to tatou ïa Faaora, o Iesu Mesia… Te ani nei Oia ia tatou ia pee i To’na hiʻoraa maitai roa.

A feruri ai au i ta’u hopoiʻa no te faaite i te evanelia, ua haamanaʻo vau i te feia ta’u i here e to ratou faaûruraa tei tauturu ia’u ia imi i te arataʻiraa a te raʻi no te tauturu i to’u haereraa i mua i te pae varua. I te mau taime faufaa o to’u oraraa, ua haamaitai te Metua i te Ao ra ia’u a tono mai ai oia i te hoê taata no te tauturu ia arataʻi i ta’u mau maʻitiraa i te mea maitai. Ua haapaʻo ratou i teie mau parau a te Faaora « ua horoa’tu na hoi au i te [hiʻoraa] na outou, o ta’u i rave iho ia outou nei, ia na reira atoa hoi outou ».1

I to’u apîraa, e ere to’u metua tane i te melo no te Ekalesia e e melo paruparu to’u metua vahine. Ua ora matou i Washington, D.C. e te ora ra te metua o to’u mama e hau atu i te 4 000 kilometera i rapae au i te tuhaa fenua no Washington. Tau mau avaʻe i muri aʻe i te vaʻuraa o to’u matahiti, ua haere mai o mama ruau Whittle e farerei ia matou. Ua haapeʻapeʻa oia e, aita vau e to’u taeaʻe paari aʻe i bapetizohia. Aita vau i ite eaha ta’na i parau i to’u na metua no te reira, ua ite râ vau e ua afaʻi oia ia maua to’u taeaʻe i te auâ faafaearaa e ua faaite mai i to’na mau manaʻo no niʻa i te faufaa rahi ia bapetizohia e te haere-tamau-raa i te mau pureraa a te Ekalesia. Aita vau i haamanaʻo i te mau mea atoa ta’na i parau, ua putapû râ to’u aau i ta’na mau parau, e aita i maoro roa ua bapetizohia vau e to’u taeaʻe.

Ua tamau noa o mama ruau i te paturu ia maua. Te haaamanaʻo nei au e, i te mau taime ua anihia vau aore râ to’u taeaʻe ia horoʻa i te hoê aʻoraa i te pureraa, e niuniu ïa maua ia’na no te tahi mau manaʻo tauturu. I roto i na mahana i muri mai e tae mai ïa te aʻoraa papaʻi-rima-hia e ana. I te tau i muri mai, ua horoʻa noa mai oia i te hoê reni arataʻiraa, e na maua ïa e faananea’tu â ia riro mai ei aʻoraa.

Ua faaohipa tano noa o mama ruau i te itoito e te tura no te tauturu i to maua metua tane ia ite i te faufaa rahi ia faahoro oia ia maua i ta maua mau pureraa. Ua tauturu maite oia ia maua ia ite i te hoê hiaairaa no te evanelia i roto i to maua oraraa.

Hau roa’tu i te faufaa, ua ite maua e, ua here o mama ruau ia maua e ua here oia i te evanelia. Ua riro oia ei hiʻoraa faahiahia mau ! Auê to’u mauruuru rahi no te iteraa papû ta’na i faaite ia’u i to’u apî-roa-raa ! Na to’na huru maitai i faataui i te tereraa o to’u nei oraraa i te maitai mure ore.

I muri mai, a fatata ai au i te faaoti i ta’u tau haapiiraa i te haapiiraa teitei, ua here au i te hoê tamahine nehenehe o Jeanene Watkins te iʻoa. Ua manaʻo vau e, ua haamata oia i te here atoa ia’u. I te hoê pô, a aparau ai maua no niʻa i te oraraa i mua, i roto i te aparauraa ua faahiti oia i te hoê parau o tei taui roa i to’u oraraa. Ua parau oia, « ia faaipoipo anaʻe au, e faaipoipo ïa vau i te hoê misionare tahito haapaʻo maitai i roto i te hiero ».

Na mua’tu, aita vau i tauʻa rahi i te parau no te hoê misioni. I taua pô râ, ua taui rahi roa to’u manaʻo no niʻa i te taviniraa misionare. Ua hoʻi au i te fare e aita i nehenehe ia’u ia feruri i te tahi atu ohipa. Ua ara noa vau i taua aruʻi ra. Aita roa’tu vau i haapaʻo noaʻe i ta’u haapiiraa i te poʻipoʻi aʻe. I muri aʻe i te mau pure e rave rahi, ua rave au i te faaotiraa ia farerei i to’u episekopo e ia haamata i te faaî i ta’u mau parau misioni.

Aita roaʻe o Jeanene i ani ia’u ia tavini i te hoê misioni no’na. No to’na here ia’u i faaite ai oia ia’u i to’na mau manaʻo papû e ua horoʻa mai ia’u i te raveʻa ia maʻiti i te eʻa no to’u iho oraraa. Ua tavini maua e piti atoa ra i te misioni e i muri iho, ua taatihia maua i roto i te hiero. Na te itoito e te tapeʻa-mau-raa o Jeanene i to’na faaroo i faatupu i te tauiraa i roto i to maua nei oraraa amui. Ahani aita to’na faaroo puai no niʻa i te haapiiraa ia tavini na mua roa i te Fatu, ua papû ia’u e, eita ïa maua e ite i te oaoa ta maua i fanaʻo. Ua riro oia ei hiʻoraa faahiahia e te parau-tiʻa !

No to raua here ia’u i faaite mai ai o mama ruau e o Jeanene i to raua manaʻo papû e, e haamaitai te mau oroʻa no te evanelia e te taviniraa i te Metua i te Ao ra i to’u oraraa. Aita roa raua i faahepo aore râ i faaino i to’u huru. Ua here noa râ raua ia’u e i te Metua i te Ao ra. Ua ite raua toopiti e, o Oia o te nehenehe e faarahi atu â i to’u oraraa, e ere râ o vau iho. Ua tauturu itoito raua tataʻitahi ia’u ma te here ia ite i te eʻa o te oaoa rahi roaʻe.

Nahea e nehenehe ai ia tatou ia riro ei faaûruraa maitai mai teie te huru ? E tiʻa ia tatou ia haapapû i to tatou here mau i te feia ta tatou e hinaaro nei e tauturu na roto i te parau-tiʻa, ia nehenehe ia ratou ia haamata i te faananea i te tiʻaturiraa i roto i te here o te Atua. No te mau taata e rave rahi i te ao nei, te taahiraa matamua no te farii i te evanelia, o te faananearaa ïa i te faaroo i te hoê Metua i te Ao ra, tei here mau ia ratou. E mea ohie aʻe ia faananea i taua faaroo ra mai te mea te vai ra te mau hoa aore râ te mau melo o te utuafare o tei here ia ratou mai teie te huru.

Na roto i te horo‘araa ia ratou te tiʻaturiraa i roto i to outou here, e nehenehe ai ta outou e tauturu ia ratou ia faananea i to ratou faaroo i roto i te here o te Atua. I muri iho, na roto i to outou here, na roto i te aparauraa, e haamaitaihia to ratou oraraa na roto i to outou faaiteraa i te mau haapiiraa ta outou i haapii mai, te mau iteraa rau ta outou i farii, e te mau parau tumu ta outou i pee no te ite mai i te mau raveʻa no to outou iho mau aroraa. A faaite i to outou manaʻonaʻoraa mau i to ratou maitai ; i muri iho a faaite i to outou iteraa papû no te evanelia a Iesu Mesia.

E nehenehe ta outou e tauturu atu na roto i te mau raveʻa tei niuhia i niʻa i te parau tumu e te haapiiraa tumu. A faaitoito i te feia ta outou i here ia imi ia maramarama i te mea ta te Fatu e hinaaro ra ia ratou ia rave. Te hoê raveʻa no te rave i teie o te uiraa ïa ia ratou i te mau uiraa no te haaferuriraa ia ratou, i muri iho ia vaiiho ia ratou i te taime au—e mau hora anei, mau mahana anei, mau avaʻe anei, aore râ hau atu â—no te feruri hohonu e no te imi i ta ratou iho mau pahonoraa. E tiʻa ia outou ia tauturu ia ratou ia ite e nahea ia pure e nahea ia ite i te mau pahonoraa i ta ratou mau pure. A tauturu ia ratou ia ite e, ua riro te mau papaʻiraa moʻa ei hoê puna hinaarohia no te fariiraa e te iteraa i te mau pahonoraa ra. Na roto i te reira, e tauturu atu ïa outou ia ratou ia faaineine no te mau raveʻa e te mau fifi e tupu mai a muri aʻe.

Te opuaraa a te Atua, oia hoʻi, « ia faatupu i te tahuti ore e te ora mure ore o te taata nei ».2 E mea faufaa te reira no te mau mea atoa ta tatou e rave nei. I te tahi mau taime te hahi ê nei tatou na roto i te mau mea ta tatou e manaʻo nei e mea faahiahia aore râ, no te rahi roa o ta tatou mau hopoiʻa i te tino nei e moʻe-roa-hia ia tatou te mau fâ a te Atua. Ia tamau râ outou i te faatumu i to outou oraraa i niʻa i te mau parau tumu rarahi, e noaa ïa ia outou te hoê iteraa no te mea ta outou e tiʻa ia rave, e rahi atu â outou i te horoʻa i te hotu na te Fatu e te oaoa hau atu no outou iho.

Ia faatumu anaʻe outou i to outou oraraa i niʻa i te mau parau tumu no te raveʻa o te faaoraraa, e faatumu atoa’tu ïa outou i ni‘a i te faaiteraa i te mea ta outou i ite no te mea ua taa ia outou te faufaa mure ore o te mau oroʻa o te evanelia. E faa‘ite atoa’tu ïa outou i te mea ta outou i ite na roto i te hoê raveʻa o te faaitoito atu i to outou mau hoa ia hinaaro ia haapuaihia i te pae varua. E tauturu atoa’tu ïa outou i te feia tei herehia e outou ia hinaaro i te haapaʻo i te taatoaraa o Ta’na mau faaueraa e ia rave i te iʻoa o Iesu Mesia i niʻa iho ia ratou iho.

A haamanaʻo e, te faafariuraa o te mau taata, o te hoê noa ïa tuhaa o te ohipa. A tutava noa i te haapuai i te mau utuafare. A haapii ma te hoê iteraa no te faufaa rahi no te mau utuafare ia taatihia i roto i te hiero. E titauhia paha e rave rahi matahiti no te tahi mau utuafare, mai teie utuafare o to‘u na metua. E rave rahi matahiti i muri a‘e i to’u bapetizo-raa-hia, ua bapetizohia to’u metua tane, e i muri mai, ua taatihia to’u utuafare i roto i te hiero. Ua tavini to’u metua tane ei taata taati i roto i te hiero, e ua tavini atoa to’u metua vahine i piha‘iho ia’na i reira. Ia roaa ana‘e ia outou te iteraa no te mau oro‘a taatiraa o te hiero, ei reira outou e tauturu ai i te patu i te basileia o te Atua i ni‘a i te fenua nei.

A haamanaʻo, te hereraa ia ratou, o te niu puai ïa no te faaûruraa i te feia ta outou e hinaaro ia tauturu. E mea faufaa ore paha te faaûruraa maitai a to’u mama ruau Whittle e a ta’u vahine faaipoipo, Jeanene, ahani aita vau i ite na mua roa e, ua here raua ia’u e ua hinaaro raua ia farii au i te mea maitai roaʻe i roto i te oraraa nei.

Ei apiti no taua here ra, a tiʻaturi ia ratou. E au ra e mea fifi i te tahi mau taime i te tiʻaturi ia ratou, a imi râ i te raveʻa no te tiʻaturi ia ratou. E nehenehe ta te mau tamarii a te Metua i te Ao ra e rave i te mau mea maere ia ite anaʻe ratou e, te tiʻaturihia ra ratou. Ua maʻiti te mau tamarii atoa a te Atua i te tahuti nei i te opuaraa a te Faaora. A tiʻaturi e a horoʻa ia ratou te raveʻa, e na reira faahou â ratou.

A faaite i te mau parau tumu o te tauturu i te feia ta outou i here ia haere i mua i niʻa i te eʻa o te ora mure ore. A haamanaʻo e tupu rahi tatou te reni na ni‘a i te reni. Ua pee mai outou i taua faanahoraa ra na roto i to outou maramarama i te evanelia. A tamau i te faaite i te evanelia na roto i te mau raveʻa ohie.

Ua riro to outou iho iteraa papû no te Taraehara a Iesu Mesia ei mauhaa puai. Te tahi atu mau mauhaa, o te pure ïa, te Buka a Moromona e te tahi atu mau papaʻiraa moʻa e to outou haapaʻoraa i te mau oroʻa no te autahuʻaraa. E faaohie teie mau mea atoa i te arataʻiraa a te Varua, e mea faufaa rahi roa hoʻi ia turuʻi outou i ni‘a i te reira.

No te riro ei mea aravihi e te raveraa mai ta te Mesia i rave,3 a faatumu i niʻa i teie parau tumu no te evanelia : Na te Taraehara a Iesu Mesia e faariro ia tatou mai to tatou Metua i te Ao ra, ia nehenehe hoi ia tatou ia ora amui e a muri noa’tu i roto i to tatou mau utuafare.

Aita’tu e haapiiraa tumu hau atu i te faufaa rahi no ta tatou ohipa maori râ te Taraehara a Iesu Mesia. A faaite i te mau taime tano atoa e titauhia i to outou iteraa papû no niʻa i te Faaora e no te mana no Ta’na tusia Taraehara. A faaohipa i te mau papaʻiraa moʻa o te haapii nei no niʻa Ia’na e no te aha Oia i riro ai ei hohoʻa maitai no te mau taata atoa i roto i te oraraa nei.4 Titauhia ia outou ia tuatapapa itoito maitai. Eiaha e faaapiapi ia outou i te mau mea faufaa ore oi ere ai outou i te haapii mai i te haapiiraa tumu e te mau haapiiraa a te Fatu. Ma te hoê niu papû o te haapiiraa, e riro mai outou ei puna puai no te faaite i te parau mau faufaa ia vetahi ê o te hiaai rahi nei i te reira.

E tavini maitai atu â tatou i to tatou Metua i te Ao ra na roto i te faaûruraa parau-tiʻa ia vetahi ê e te taviniraa ia ratou.5 Te hiʻoraa rahi roaʻe tei ora i te fenua nei, o to tatou ïa Faaora, o Iesu Mesia. Ua î ta’na tau taviniraa i te tahuti nei i te haapiiraa, te taviniraa e te here ia vetahi ê. Ua parahi Oia i pihaʻiho i te feia o tei haavâhia e mea tiʻa ore Oia ia parahi i pihaʻiho. Ua here Oia ia ratou tataʻitahi. Ua ite Oia i to ratou mau hinaaro e ua haapii atu ia ratou i Ta’na evanelia. Te ani nei Oia ia tatou ia pee i To’na hiʻoraa maitai roa.

Ua ite au e, Ta’na evanelia, o te eʻa ïa no te hau e te oaoa i roto i teie nei oraraa. Ia haamanaʻo tatou i te rave i te mea Ta’na i rave, na roto i te faaiteraa i to tatou here, te tiʻaturi e te ite no te parau mau ia vetahi ê o tei ore â i farii i te maramarama anaana o te evanelia. I te iʻoa o Iesu Mesia, amene.

Fa’a’ite i te mau fa’ahorora’aHuna i te mau fa’ahorora’a

  Te mau nota

  1. Ioane 13:15.

  2. Mose 1:39.

  3. Hiʻo Ioane 13:15.

  4. Hiʻo, ei hiʻoraa, Luka 22:39–46 ; Ioane 8:3–11 ; Philipi 4:13 ; Iakobo 5:15–16 ; 1 Ioane 1:7 ; 2 Nephi 1:15 ; 2 ; 25:17–30 ; 31 ; Iakoba 4 ; Alama 7 ; 42 ; 3 Nephi 11–30 ; Moroni 10:32–33 ; Te Parau Haapiiraa e te mau Parau Fafau 18:10–16 ; 19:13–19 ; 29:3 ; 88:1–13 ; 138:2–4 ; Mose 5:6–12.

  5. Hiʻo Mataio 22:35–40 ; Mosia 2:17.