Leka bonana ya yambo
Sanza ya Minei 2014 | Soki Bozangi Bwania

Soki Bozangi Bwania

Sanza ya Minei 2014 Likita Linene

Nzambe akobimisa bosolo na baoyo baluki yango lokola ekomami na makomi.

Mokolo moko muana na ngai ya mobali ya mibu 10 azalaki kotanga oyo etali bongo ya moto na Interneti. Alingaka kozala mokolo mosusu monganga oyo apasolaka. Ezali mpasi te komona ete azali na mayele mingi koleka ngai.

Tolingaka Interneti. Na ndako tosololaka na kati ya libota mpe baninga na nzela ya Interneti, na e-mail, mpe na banzela mosusu. Bana na ngai basalaka mingi ya misala na bango ya kelasi na nzela ya Interneti.

Ata motuna nini, soki tozali na bosenga ya nsango mingi koleka, tokoluka biyano na nzela ya Interneti. Na bangonga mike tozui ebele ya biyano. Ezali kitoko mingi.

Interneti ezali kopesa mabaku mingi ya botangi. Nzoka nde, Satana alingi biso tozala bato na mawa, mpe azali kobongola ntina ya solo ya makambo. Azali kosalela esalelo oyo ya monene mpo na kokotisa ntembe mpe kobanga mpe kobebisa kondima mpe elikya.

Na ebele mpenza oyo ezali na Interneti, tosengeli kotala na bokebi wapi kotia makasi na biso. Satana akoki kokanga biso na mosala, kotambuisa mayele na biso, mpe kotia mbindo na nzela ya koponaka na nzela ya nsango, ebele na oyo ekoki kozala mpenza na ntina te.

Esengeli kotambola te na nzela ya bosoto.

Boyoka toli oyo, epesami na nzela ya makomi: “Mpo tala molimo ya Klisto epesami na moto nyonso akoka koyeba malamu uta na mabe; yango wana, nalakisi bino nzela ya kopona; mpo ete eloko nyonso oyo ekotinda mpo na kosala bolamu, mpe kondimisa mpo na kondima Klisto, etindami na nguya mpe likabo ya Klisto; yango wana bokoki koyeba … ezali ya Nzambe”1

Na lolenge elongobani, tozali liboso na mokakatano ya kopona ya ndenge moko na oyo Joseph Smith alekaki na bolenge na ye. Biso mpe mbala mingi tolukaka ya biso moko bozangi bwania.

Na bokonzi ya Nzambe, boluki ya bosolo ekumisamaka mpe elendisamaka, mpe ezali na nzela moko te ya bozongi nsima mpe ya bobangi. Bandimi ya Eklezia bapesami toli makasi na Nkolo Yemoko koluka boyebi.2 Ye alobaki ete, “Boluka na etingia … ; ya solo boluka buku ya malamu koleka ya maloba ya bwania; boluka kozua boyebi, kutu na boyekoli mpe lisusu na bondimi.”3 Nzokande, ndenge nini tokoki kososola solo na kati ya mokili oyo etondisami na makambo makasi na bitumba na yango na makambo oyo ezali ya Nzambe?

Makomi eteyi biso lolenge oyo:

Liboso, tokoki koyeba bosolo na kotalaka bambuma na yango.

Na ngona ya lisakoli na Ye monene likolo ya ngomba, Nkolo alobaki:

“Kasi nzete nyoso ya malamu ebotaka mbuma malamu, kasi nzete ya mabe ebotaka mbuma ya mabe …

“Nde na bambuma na bango bino bokoyeba bango.”4

Profeta Mormon ateyaki kaka libongisi moko wana ntango alobaki, “Na misala na bango bokoyeba bango; soki misala na bango ezali malamu, bongo bango bazali mpe malamu.” 5

Tobengi bato nyonso kotanga ba mbuma mpe misala ya Eklezia oyo.

Baoyo nyonso bazali na mposa ya bosolo bakozala na makoki ya koyeba bokesene oyo Eklezia mpe bandimi na yango basalaka na kati masanga wapi bango batiami. Bakomona mpe lisusu mbongwana na bomoi ya baoyo nyonso balandi mateya na yango. Baoyo nyoso batatolaka malamu bambuma oyo bakomona ete bambuma ya Eklezia ya Yesu Klisto ya Basantu ba Mikolo mya Nsuka ezali elengi mpe esengelami.

Ya mibale, tokoki koyeba bosolo nakosalelaka maloba yango biso moko.

Profeta Alma ateyaka ete:

“Sikawa, tokomekisa liloba na nkona. … Soki bopesi esika, ete nkona ekoka kolonama na motema na bino, tala soki ezali nkona ya malamu, [mpe] … soki bobwaki yango libanda te na bozangi boyambi na bino, … tala, ekobanda kovimba na ntolo ya bino; mpe, …bokobanda koloba na kati na binomei—esengeli … kozala nkona malamu, … mpo ebandi kotandola molimo na ngai; iyo, ebandi kongengisa bososoli na ngai, iyo ebandi kozala elengi mpona ngai …

“… Mpe sikawa, tala, … oyo ekolendisa bondimi na bino te? Iyo, ekolendisa bondimi na bino …

“… mpo na nkona na nkona ebotaka lolenge na yangomei.”6

Oyo libiangi kitoko kowuta na profeta ya Nkolo! Ekoki kokokanisa na misala ya bato ya mayele. Tobengami komeka liloba, topesami mabongisi, mpe toteyami mbano ya momekano, soki tolandi malako.

Bongo, makomi eteyi biso ete tokoki koyeba solo na kotalaka bambuma na yango; to, na kosalelaka elongo na yango moto na moto, kopesaka esika mpona liloba na motema na bino, mpe na kobokolaka yango, lokola na kati ya nkona.

Nzokande, ezali na nzela ya misato ya koyeba bosolo, mpe yango ezali na bobimisi na yo moko.

Doctrine et alliances eteni ya 8 eteyi ete bobimisi ezali boyebi—“boyebi ya makambo nyonso [biso] totuni na bondimi, na motema sembo, kondimaka ete [biso]tokoyamba.” 7

Mpe Nkolo ayebisi biso ndenge nini tokoyamba bobimisi oyo. Alobi ete, “Nakoyebisa bino na makanisi na bino mpe na mitema na bino, na nzela ya Molimo Mosantu, oyo ekoya likolo na bino mpe ekovanda na mitema na bino.”8

Boye biso toteyami ete emoniseli ekoki kozuama na kotunaka na nzela ya bondimi, elongo na motema solo, mpe kondimaka tokoyamba.

Kasi tala malamu ete Nkolo asalaki yango polele makasi ntango akebisaki ete, “Kundola ete libanda ya bondimi bokoki kosala eloko te, na bongo bosenga na bondimi.”9 Bondimi esengi mosala, lokola kotangaka yango na makanisi na yo, na sima kotunaka na losambo soki ezali ya solo.

Nkolo alobaki ete:

“Soki ezali ya solo nakosala ete ntolo na yo epela na kati na yo; na boye, yo okoyeba ete ezali ya solo.

“Kasi soki ezali ya solo te yo okoyoka eloko moko te ya lolenge wana, kasi yo okoyoka bozito ya makanisi yango ekosala ete obosana eloko oyo ezali ya lokuta.”10

Bondimi ezangi misala ezali ya kokufa.11 Boye, “tuna na kondima, na ntembe te.”12

Nazali na moninga moko, ya bondimi moko na biso te, oyo alakisaka ngai ete azali moto na kondima te. Akotangaka makomi te to akosambelaka te mpo ete akolobaka akoki kososola maloba ya Nzambe te, to ayebi solo ete Nzambe azali te. Ezalela oyo elimboli bozangi na ye ya mambi ma molimo mpe ekomema na ngambo mosusu ya bobimisi, lokola alimbolamaki na Alma. Alobaki, “ Mpe na boye, ye oyo akoyeyisa motema na ye makasi, lolenge moko akozua mua ndambo moke ya liloba”

Alama abakisaki ete, “ye oyo akoyeyisa motema na ye makasi te, na ye ekopesamela mua ndambo monene ya liloba, tii ekopesamela ye koyeba mabombami ya Nzambe tii ayebi yango na mobimba.”13

Alama mpe bana ya Moziya bazali bandakisa ete mabongisi ya bondimi esengi misala. Na Buku ya Mormon totangi:

“Bango balukaka makomi na etingia, ete bakoka koyeba liloba ya Nzambe.

“Kasi oyo ezali nyonso te; bamipesaka na losambo mingi, mpe kokilaka bilei; na boye bazalaki na molimo ya bosakoli, mpe molimo ya bobimisi.”14

Kotunaka na motema sembo ezali na ntina mingi na nzela oyo. Soki tozali sembo kolukaka bosolo, tokosala nyonso na nguya na biso mpo na komona yango, oyo ekoki kosangisa kotangaka makomi, kokendaka na eklezia, mpe kosalaka makasi na biso po na kobomba mitindo ya Nzambe. Elingi koloba lisusu ete toozali na bolingiya kosala mposa ya Nzambe ntango tomoni yango.

Misala ya Joseph Smith ntango azalaki koluka bwania ezali ndakisa malamu na oyo elakisi kozala na motema sembo. Ye alobaki alingaki koyeba lingomba nini ezalaki ya solo, bongo “ete [ye] akokaki koyeba epai wapi asangana.”15 Kutu liboso asambela, azalaki pene ya kosala engebene na eyano akokaki kozua.

Tosengeli kosenga na bondimi mpe na motema sembo. Kasi nyonso wana ekoki te. Tosengeli lisusu kondima ete tokozua bobimisi. Tosengeli kondimela Nkolo mpe kotia elikya na bilaka na Ye. Mikundola oyo ekomama: “Soki moko kati na bino azangi bwania, tika asenga Nzambe, oyo apesaka na bato nyonso na motema malamu, mpe kopammela te, mpe ekopesamela ye.” 16 Oyo elaka kitoko!

Nabengisi banso koluka bosolo kowuta na banzela oyo nyonso kasi ya motuya kowuta na Nzambe na nzela ya bobimisi ya moto na moto. Nzambe akobimisa bosolo na baoyo baluki yango lokola ekomami na makomi. Esengi bokasi mingi koleka koluka na Interneti mpamba, kasi ezali motuya.

Napesi litatoli na ngai ete oyo ezali Eklezia ya solo ya Yesu Klisto. Namoni bambuma na yango na masanga mpe na bomoi ya bankoto, kosangisaka mabota ya bandimi; boye ngai nayebi ezali ya solo. Ngai nameki lisusu liloba na bomoi na ngai mibu ebele, mpe nayokaki mbano na yango na molimo na ngai, boye nayebi ezali ya solo. Kasi motuya koleka mpenza, nayekoli bosolo na yango ngai moko na bobimisi na nzela ya nguya ya Molimo Mosantu; boye ngai nayebi ete ezali ya solo. Nabengisi bino nyonso kosala kaka ndenge moko. Na nkombo ya Yesu Klisto, amene.

Lakisa MatangiBomba Matangi

  Matangi

  1. Moloni 7:16.

  2. Tala Doctrines et Alliances 88:78.

  3. Doctrines et Alliances 88:118.

  4. Matai 7:17, 20.

  5. Moloni 7:5.

  6. Alma 32:28; 30–31.

  7. Doctrines et Alliances 8:1.

  8. Doctrines et Alliances 8:2.

  9. Doctrines et Alliances 8:10.

  10. Doctrines et Alliaances 9:8–9.

  11. TalaYakobo 2:17.

  12. Yakobo 1:6.

  13. Alma 12:10.

  14. Alma 17:2–3.

  15. Joseph Smith—Histoire 1:18.

  16. Yakobo 1:5.