Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | Als u in wijsheid te kort schiet

Als u in wijsheid te kort schiet

April 2014 Algemene conferentie

God openbaart waarheid aan wie ernaar zoekt zoals de Schriften ons leren.

Mijn tienjarige zoontje zocht onlangs informatie op het internet over de hersenen. Hij wil later chirurg worden. Het is duidelijk dat hij veel slimmer is dan ik.

Wij gebruiken het internet graag. Thuis houden we contact met familieleden en vrienden via onder andere de sociale media en e-mail. Onze kinderen gebruiken het internet om hun huiswerk te maken.

Welke vraag we ook hebben, als we iets willen weten, zoeken we het online op. In luttele seconden vinden we heel wat antwoorden. Dat is fantastisch.

Het internet geeft ons veel gelegenheid om onze kennis te verruimen. Maar Satan wil dat we ons ellendig voelen, en hij misbruikt het doel van veel dingen. Hij gebruikt dit geweldig hulpmiddel om twijfel en angst te zaaien, en geloof en hoop af te breken.

Omdat het internet ons zoveel aanbiedt, moeten we oppassen met wat we bekijken. Satan kan ons bezighouden, afleiden en besmetten als we de informatie doorzoeken die in vele gevallen je reinste vuilnis is.

We horen geen vuilnis te doorzoeken.

Luister naar de volgende raad uit de Schriften: ‘De Geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zal kunnen onderscheiden; welnu, ik toon u de wijze van oordelen; want alles wat uitnodigt om goed te doen en overreedt om in Christus te geloven, wordt door de macht en gave van Christus uitgezonden; daarom kunt gij […] weten dat het van God is.’1

We zitten eigenlijk met hetzelfde probleem dat de profeet Joseph Smith op jonge leeftijd had. We schieten ook vaak in wijsheid te kort.

Het zoeken naar waarheid wordt in het koninkrijk van God gewaardeerd, aangemoedigd, en nooit onderdrukt of gevreesd. De Heer heeft de leden zelfs sterk aangeraden om wijsheid te vergaren.2 Hij heeft gezegd: ‘[Zoekt] ijverig […] ja, put woorden van wijsheid uit de beste boeken; zoekt kennis, ja, door studie en ook door geloof.’3 Maar hoe kunnen we waarheid herkennen in een wereld die alles wat met God te maken heeft steeds openlijker aanvalt?

In de Schriften lezen we hoe we dat kunnen doen:

Ten eerste: we herkennen de waarheid aan haar vruchten.

De Heer heeft in de bergrede gezegd:

‘Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. […]

‘Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.’4

De profeet Mormon heeft datzelfde beginsel als volgt onderwezen: ‘Aan hun werken zult gij hen kennen; want indien hun werken goed zijn, zijn zij eveneens goed.’5

We nodigen iedereen uit om de vruchten en werken van deze kerk te onderzoeken.

Wie in de waarheid geïnteresseerd zijn, zullen zien dat deze kerk en haar leden een verschil maken in hun gemeenschap. Ze merken ook dat degenen die haar leerstellingen toepassen vooruitgang maken. Wie deze vruchten onderzoeken, ontdekken dat de vruchten van de kerk heerlijk en begerenswaardig zijn.

Ten tweede: we kunnen de waarheid vinden door zelf met het woord te experimenteren.

De profeet Alma heeft gezegd:

‘Nu zullen wij het woord vergelijken met een zaadje. […] Indien gij plaats inruimt, zodat er een zaadje in uw hart kan worden gezaaid, zie, indien het een deugdelijk zaadje is […] dan zal het — indien gij het niet uitwerpt door uw ongeloof […] — in uw boezem gaan zwellen; en […] zult gij bij uzelf beginnen te zeggen: het moet wel een goed zaadje zijn […] want het begint mijn ziel te verruimen; ja, het begint mijn verstand te verlichten, ja, het begint heerlijk voor mij te zijn. […]

‘En nu […] zal dat uw geloof niet versterken? Ja, het zal uw geloof versterken. […]

‘Want ieder zaadje brengt voort naar zijn eigen aard.’6

Wat een prachtige uitnodiging van een profeet van de Heer! We kunnen dit vergelijken met een wetenschappelijk experiment. Hij vraagt ons om het woord te toetsen, we krijgen de variabelen, en hij vertelt ons wat het resultaat van het experiment is als we de instructies volgen.

De Schriften leren ons dus dat we de waarheid kunnen herkennen aan haar vruchten, of door er zelf mee te experimenteren, het woord een plaats in ons hart te geven, en het als een zaadje te verzorgen.

Maar er is nog een derde manier om waarheid te herkennen, namelijk door persoonlijke openbaring.

In afdeling 8 van de Leer en Verbonden staat dat openbaring kennis is — ‘kennis […] van alle dingen die [we] in geloof [vragen], met een oprecht hart, in de overtuiging dat [we zullen] ontvangen.’7

En de Heer vertelt ons hoe we openbaring ontvangen. Hij zegt: ‘Ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen.’8

Hij leert ons dus dat we openbaring krijgen als we in geloof vragen, met een oprecht hart, en in de overtuiging dat we zullen ontvangen.

De Heer heeft heel duidelijk gewaarschuwd: ‘Bedenk dat u zonder geloof niets kunt doen; vraag daarom in geloof.’9 Geloof vergt inzet, zoals iets in uw gedachten uitvorsen en dan de Heer vragen of het juist is.

De Heer heeft gezegd:

‘Indien het juist is, zal Ik uw boezem in u doen branden; bijgevolg zult u voelen dat het juist is.

‘Maar indien het niet juist is, zult u zulke gevoelens niet hebben, maar zult u een verdoving van gedachten hebben die u hetgeen verkeerd is zal doen vergeten.’10

Geloof zonder werken is dood.11 Vraag dus ‘in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende’.12

Een vriend van me, die geen lid van de kerk is, vertelde me dat hij niet geestelijk ingesteld is. Hij wil de Schriften niet bestuderen of bidden omdat hij zegt dat hij het woord van God niet begrijpt, en niet weet of God wel bestaat. Die houding verklaart waarom hij niet geestelijk ingesteld is en veroorzaakt het tegenovergestelde van openbaring. Alma heeft het als volgt uitgelegd: ‘En daarom ontvangt hij die zijn hart verstokt, een kleiner deel van het woord.’

Maar Alma voegt daaraan toe: ‘Hij die zijn hart niet verstokt, hem wordt een groter deel van het woord geschonken, totdat het hem wordt gegeven de verborgenheden Gods te kennen totdat hij die ten volle kent.’13

Het voorbeeld van Alma en de zonen van Mosiah toont ons dat geloof hand in hand met werken gaat. In het Boek van Mormon staat:

‘Zij hadden de Schriften zorgvuldig onderzocht om het woord Gods te leren kennen.

‘Maar dat was niet alles; zij hadden zich overgegeven aan veel gebed en aan vasten; daarom hadden zij de geest van profetie en de geest van openbaring.’14

Met een oprecht hart vragen, is in dit proces even belangrijk. Als we oprecht zoeken naar waarheid, doen we al het mogelijke om die te vinden, waaronder in de Schriften lezen, naar de kerk gaan, en de geboden van God zo goed mogelijk onderhouden. Dat houdt ook in dat we bereid zijn om Gods wil uit te voeren als we die ontdekken.

Toen Joseph Smith wijsheid zocht, illustreerden zijn handelingen wat een oprecht hart inhoudt. Hij zei dat hij wilde weten ‘welke van alle sekten gelijk had, zodat [hij] zou weten bij welke [hij zich] moest aansluiten.’15 Zelfs vóór hij bad, was hij bereid om aan het antwoord dat hij zou ontvangen gehoor te geven.

We moeten in geloof vragen en met een oprecht hart. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook geloven dat we openbaring zullen ontvangen. We moeten op de Heer vertrouwen en op zijn beloftes hopen. Onthoud dit citaat uit de Schriften: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.’16 Wat een prachtige belofte!

Ik nodig iedereen uit om met een van deze methodes, maar vooral via persoonlijke openbaring van God, naar waarheid te zoeken. God openbaart waarheid aan wie ernaar zoekt zoals de Schriften ons leren. Het vergt meer inspanning dan iets op het internet op te zoeken, maar het is de moeite waard.

Ik getuig dat dit de ware kerk van Jezus Christus is. Ik heb haar vruchten in de samenleving gezien en in het leven van duizenden mensen, onder wie ook mijn familieleden; dus ik weet dat ze waar is. Ik heb het woord vele jaren zelf uitgeprobeerd en heb de invloed ervan gevoeld; dus ik weet dat het waar is. Maar ik heb de waarheid ervan vooral zelf door openbaring via de macht van de Heilige Geest geleerd; dus ik weet dat het waar is. Ik nodig u uit om hetzelfde te doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen