Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | “Yadi Tum Mujhe Se Prem Rakhte Ho, To Meri Aagyaoun Ko Manoge”

“Yadi Tum Mujhe Se Prem Rakhte Ho, To Meri Aagyaoun Ko Manoge”

April 2014 Maha Sammelan

Apne chunnao se paalan karne ka matlab hai “jo sahi hai wahi karna [aur jo] kuch parinaam ho hOne dena.”

Bhaaiyon aur bahanon, hum jo Uddhaarkarta ke jiwan se sabhi shikshaknon ko sikhtein hai, aagyakaari ke paat se zyaada saaf aur shaktishaali nahi hai.

Uddhaarkata ka Uddhaaran

Swarg mein Maransheel Salaah mein, Lucifer Swarg ke Pita ki yojna ke virodth gada hua. Jinhone Lucifer ke piche chala tha ne apne anant badhanti ko khatam kar diya—dhyaan dharo jiske piche chalo!

Phir Ishu ne Apna vaada kiya nibhaane ke liye, kehte hue, “Pita, tumhari aagya ka paalan hoga, aur Swarg ke Pita hamesha tumhari mahima hogi.”1 uske dekhrekh ke dauraan, “ usne bahakawe ko jhela magar [un] par dhyaan nahi diya.”2 Sachmuch, “usne dukh uta-utakar aagya maanni [sikhi] .”3

Kyunki Uddhaarkarta aagyakaari the, Wah hamare paapion ke liye balidaan hua, hamare liye punrjiwan aur Swarg ke Pita, ke paas waapis jaane ke liye raasta banaya, jinhe maloom tha ki maranshilta mein agyakaari hone ki sikcha mein hum galtiyon ko karenge. Jab hum aagya ka paalan kartein hai, hum Uske balidaan ko swikaar kartein hai, isliye “hum vishwaas kartein hai ki Maseeh ke balidaan ke dwara sabhi manushye bach sakenge, jab weh susamachaar ke kanoon ka aagyakari banege, dharam vidhi, aur aagyaoun ko apnayenge.4

Ishu ne hamein sadhaaran bhasha mein paalan karne ko kaha jo samjhna saral hai: “Yadi tum mujhe se prem rakhte ho, to meri aagyaoun ko manoge,”5aur “Aao, mere piche ho le.”6

Jab hum baptisma letein hai, hum “[sab] Maseeh ke naam ko grahan kartein hai” aur “Parmeshwar ke saath [jinhone] anubhandh kiya hai ki [apne] jiwan ke ant tak aagyakaari banne rahenge.”7 Har Raviwaar ko hum us baptisma ke aagya ko prabhubhoj ko lene se dohratein hai aur gawahi detein hai ki hum us aagya ka paalan karenge. Hum chama maangtein hai kisi bhi soch, ahesaas, ya kaarye ke liye jo hamare Swarg ke Pita ke ichcha ke anusaar nahi hai. Jab hum paschaataap kartein hai hamare aagyaabhagh hone ke liye aur dobara aagyakaari hone ki shuruwaat se, hum Uske liye apna prem dikhlaatein hain.

Aagyakaari ke Prakaarein

Jab hum susamachaar ke mul ko nibhaatein hai, hum apne aagyakaari hone ke samjh ko badhaatein hai. Samay par hai jab hum bahakawe mein padh jaatein hai jis “mein insaan ke gyaan ka paalan” kehte hai, jismein hum Parmeshwar ke aagyaoun ka paalan bure tarah se bhool jaatein hai apne khudh ke gyaan ya apne ichchaaoun ya mashoor hone par. Kyunki kai log ise vyapak rup se abhyasak karte hai, yah hamein Parmeshwar se hamare parampara aur hamare kanoon mein aagyakaari hone ke stir ko kam kar deta hai.

Kuch samay par girja ke sadasye “chunne hue aagyaoun” ka bhaag lete hai, Parmeshwar se prem aur Parmeshwar ki izzat ko maangtein hai jabki Uske aagyaoun aur shikshanon ko dekhtein aur chuntein hai— aur Uske bhavishyevaktaoun ke shikshanoun aur salaah—weh puri tarah se nibhaaenge.

Kuch chunne hue ko nibhatein hai kyunki weh ek aagyakaari ke sabhi kaaran ko nahi samjhtein hai, usi tarah jaese bachchein humesha apne mata-pita ke salaah aur niyamon ke kaaran ko nahi samjhtein hai. Parantu hum hamesha bhavishyevaktaoun ke piche chalne ke kaaran ko jaantein hai, kyunki yah Ishu Maseeh ka Girjaghar hai, aur yah Uddhaarkarta hai jo Apne bhavishyevaktaoun ko sabhi sadi mein maargdarshan deta hai.

Jab hamari aagyakaari hone ka samjh gehra hai, hum kaarye ko chunne ki zaroorat ko jaan letein hai. Jab Ishu Gethsemane ke khet men tha, Usne apne Swarg ke Pita se teen baar prarthna kiya, “He mere Pita, yadi ho sake, to yah katora muh se tal jaaye; tobhi jaaesa main chahata hoon wayesa nahi, parantu jaesa tu chahata hai waisa hi ho.”8 Parmeshwar Uddhaarakarta ke chunne ko lega nahi, phirbhi Usne dayaluta se ek devdut ko Uske Pyaare Putra ko shakti dene ke liye bheja.

Uddhaarkarta ne Golgotha mein ek aur parishram ko anubhao kiya, jaha Wah devduton ke barah paltan ko bula sakta tha Usko krus se niche utaarne ke liye, parantu Usne khud chunna tha ant tak nibhane ko aur Apne preschit se balidaan ko pura karna, bhale hi uska matlab mahaan peeda jhelna tha, maut bhi.

Dhaarmikta se buzurg ka chunnao hai “Uddhaarkarta ka chunnao.” Yah Swarg ke Pita aur Uske Putra ke liye sachche prem se badhata hai. Jab hum khud hi paalan kartein hai, jaesa hamare Uddhaarkata ne kiya tha, hum apne Swarg ke Pita ke shabdon par khush hotein hai: “Ki yah mera priye Putra hai, jisse main anant pasand hoon.”9 Aur hum aage sunna chahatein hai, ki hum apne Swarg ke Pita ke paas ja sakein, “Dhanye hai, achche aur vishwaasniye daas: … apne prabhu ke anand mein sambhaagi ho.”10

Apne chunnao se paalan karne ka matlab hai “jo sahi hai wahi karna [aur jo] kuch parinaam ho hone dena.”11 Usko atam-saiyam ki zaroorat hai aur atam-vishwaas, anant khushiyion, aur hamein pura hona ka ahesaas, uddhaaran se, humare ird-gird ke logon se; aur usmein hamesha bahot vyaktigat vaada shaamil hota hai purohiti netaoun ko banaye rakhne ke liye aur unke shikshan aur salaah par chalne ke liye.

Parinaam

Kya hum paalan karenge ko chunna, hamesha hamare chunna hua parinaam ko yaad rakhne mein madad karta hai. Kya Lucifer aur uske piche chalne waalein Swarg ke Pita ke yojna ko nikaar karne ka chunnao ke parinaamon ko jaantey the? Agar jaante, kyo itni khatarnaak chunnao ko kiya? Hum apne aap se isi tarah ke sawaal ko puch saktein hai: kyo hum mein se kuch aagya na paalan karne ko chunnao kartein hai jab hum paap ke anant parinaam ko jaantein hai? Dharamshaastra mein jawaab pradaan kiya gaya hai: Cain aur Adam aur Eve ke kuch bachchon ne paalan karne ko nikaar kiya tha kyunki weh Shaitaan ko Parmeshwar se zyaada prem karte the.”12

Hamare Uddhaarkarta ka prem zaroori hai Uddhaarkarta -ki tarah aagyakaari hone mein. Jab hum aaj ke duniya mein aagyakaari hone ki kosish kartein hai, hum Swarg ke Pita ke sabhi bachchon ko apna prem aur izzat detein hai. Phirbhi dusron ke liye yah prem katin hai Parmeshwar ke aagyaoun ko badalne ke liye, jo hamare achchaai ke liye diya gaya hai! Uddhaaran mein, aagya “tumhe chahiye ki …mare nahi, naaki uske jaesa kuch karo”13 dhaarmik niyam par bana hai jo Parmesnhwar ke sabhi bachchon ko surakhcha pradaan karta hai, payeda na hue ko bhi. Kai itihaas ke anubhao dikhlatein hai ki jab hum is niyam ko nazarandaaz kar detein hai, mahaan dukh aatein hai. Phirbhi kai vishwaas katein hai ki payeda na hue bachche ke jiwan ko kisi kaaran ya suvidha ke khatam kar saktein hai.

Kam aagyakaari hona dhaarmik niyam ko badal nahi sakta hai ya uske parinaamon ko magar achambe, dagmagaatey, anjaan raaston par safar, khoya hua, aur peeda ko deta hai. Maseeh ke chelon ki tarah, hamare paas ek pavitra zimmedari hai aur apne upar liye vaadon par Uske niyam aur vaadon par chalne ke liye.

1831 Decembar mein kuch bhaaiyon ko niykti prapt hui thi Girjaghar ke khilaaf hue dushmani ke ashesaas ko shaant karne ke liye. Bhavishyevakta Joseph Smith ke dwara, Prabhu ne unhein ek anjaan, aschariye ke raaste par maargdarshan diya:

“Prabhu ne apne santon ko unke virodhiyon ko achambhe mein dala aur apne virodhiyon ko Santon se milne ke liye dono janta aur akele mein milne bulaya. …

“Isliye, unhein apne gambheer kaaranon ko Prabhu ke khilaaf batlaane do.

“… Koi bhi talwaar jo uske khilaaf utega wah aage nahi badhega;

“Aur agar koi aadmi tumhare khilaaf awaaz utayega wah mere khudh ke samay par aschariye mein hoga.

“Isliye, mere aagyaoun ka paalan karo; weh sachche aur vishwaas karne waale hai.”14

Dharamshaastra mein Paaye hue Shikshan

Dharamshaastra mein bhavishyevaktaoun ke uddhaaran bhare hue hai jinhone aagyakaari ke paat ko apne khudh ke anubhao se sikha hai.

Joseph Smith ko prinaam unke upkaari, mitron par aye hue chote dabaao aur Martin Harris ko kaatne par sikhlaya gaya tha. Martin ke viniti par, Joseph ne Prabhu se aagya liya tha Mormon ki Dharamshaastra ke pehle 116 panon ka dastawez ko udhaar par dene ke liye taaki Martin apne parivaar ko dikhla sakta, magar Prabhu ne Joseph ko nahi kehne ko kaha. Martin ne Joseph se bhik maanga ki wah Prabhu se dobara puche. Joseph ke teesre ichcha par Prabhu ne paanch khaas logon ko dastawez ko dekhne ki aagya diya. “Bahut hi khaas vaade mein Martin ne is kaarye par chalne ka vaada kiya tha.Jab wah ghar par pahuncha, aur uspar dabaao dala gaya, wah apne khass vaade ko bhool gaya aur dosron ko dastawez ko dekhne ki anumati de diya, aur parinaamke rup mein usne dastawez ko kho diya,”15 aur wah kho gaya. Ek parinaam mein, Prabhu ne Joseph ko data aur Mormon ki Dharamshaastra ke anuwaad ko zaari rakhne ki anumati nahi diya. Joseph ne apne galti ko jhela aur paschaatap kiya dusron ke chote se dabaao mein aane ke liye. Kuch vishwas ke samay baad, Joseph ko anumati praapt hua uske anuwaad karye ko shuruwaat karna ka. Joseph ne aagyakaari hone ka ek mahaan paatko sikha tha to usne apne pure jiwan mein sewa kiya!

Bhavishyevakta Moses ek aur uddharan deta hai. Jab Moses ne aagya ke saath ek Ethiopian patni ko apnaya tha, Miriam aur Aaron ne uske khilaaf baatein kiya tha. Magar Prabhu ne unhein data tha, kehte hue, “[Moses] ke saath main aamne-saamne baatein karta hoon.”16 Prabhu ne is sadi mein adhbhudh ghatna ko Girjaghar ke sadasyon ko sikhlaane ke liye istamaal kiya. 1830 mein Hiram Page ne Girjaghar ke pratikaran ko praapt karne ka dawa kiya tha. Prabhu ne use sudhaara tha aur Santon ko sikhlaaya ki, “Tumhe un cheezon par aagyakaari hona hoga jo main [Joseph] ko dunga, Aaron bhi,”17 “wah bhi Moses ki tarah praapt karega.”18

Agyakaari rehne se ashirwaad praapt hotein hai, “aur jab hum kisi bhi ashirwaad ko Parmeshwar se praapt kartein hai, yah us niyam par aagyakaari hone par nirbhar hai jo batlaya gaya hai.”19

Aagyakaari rahana uddhaaran ke saath sikhlaya jaata hai. Hum kis tarah rehte hai, hum ussi tarah apne bachchon ko sikhlaatein hai, “Apni yuva awastha mein bhudhimaantapurn baatein sikhna; ha, apni yuvawastha mein hi Parmeshwar ki aagyaoun ka paalan karne ko sikhna.”20

Aagyakaari hone se aur zyaada shakti milta hai, aage jiwan mein vishwaas se ant tak parikchaoun aur musibaton mein chamta milta hai. Gethsemane mein aagyakaari rehne se Uddhaarkarta ne taeyaari kiya tha Golgotha mein paalan karne aur ant tak jhelne ka.

Mere pyaare bhaaiyon aur bhanon, Alma ke shabdon ne mere hriday ka ahesaas bayaan kiya hai:

Aur ab mere priye bhaaiyon, maine tumse in baaton ko kaha ki jise main Parmeshwar ke prati jo tumhare tartavye hai uske prati tumhe sajag kar doon, jise ki tum uske samach nirdosh ja sako. …

“Aur ab main tumse kehta hoon ki vineet banno, vinamar aur nek banno; … har samay Parmeshwar ki aagyaoun ka paalan karne mein karmat raho.”21

Main apni khaas gawahi deta hoon ki humare Uddhaarkarta jiwit hai. Kyuki Usne palan kiya, “har ek ke ghutne jhukenge aur sabhi jeebh apni paapion ko swikaar karegi … ki wah [hamara Uddhaarkarta] hai.”22 Hamein Usko bahut prem karna chahiye aur Usko puri tarah se vishwaas karna chahiye taaki hum bhi aagyakaari bannein, uske aagyaoun par chalein, aur Uske paas waapis ja kar jiwan bita sakein hamare Parmeshwar ke raajye mein hamesha ke liye yah meri prarthna hai Ishu Maseeh ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Moses 4:2.

  2. Doctrine and Covenants 20:22.

  3. Hebrews 5:8.

  4. Dekhiye Articles of Faith 1:3.

  5. John 14:15.

  6. Luke 18:22.

  7. Mosiah 5:8.

  8. Matthew 26:39; 42, 44 verses ko bhi dekhiye.

  9. Matthew 3:17; 3 Nephi 11:7 ko bhi dekhiye.

  10. Matthew 25:21.

  11. “Do What Is Right,” Hymns, no. 237.

  12. Moses 5:13.

  13. Doctrine and Covenants 59:6.

  14. Doctrine and Covenants 71:7–11.

  15. Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, (1922) 65; Doctrine and Covenants 3 bhi dekhiye.

  16. Numbers 12:8.

  17. Doctrine and Covenants 28:3.

  18. Doctrine and Covenants 28:2.

  19. Doctrine and Covenants 130:21;20 ko bhi dekhiye.

  20. Alma 37:35.

  21. Alma 7:22–23.

  22. Mosiah 27:31.