Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’

‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’

April 2014 Algemene conferentie

Onze keuzevrijheid gebruiken om te gehoorzamen betekent het goede doen, wat de gevolgen ook zijn.

Broeders en zusters, van alle lessen die we uit het leven van de Heiland leren, is niets duidelijker en krachtiger dan de les van gehoorzaamheid.

Het voorbeeld van de Heiland

In de voorsterfelijke raadsvergadering in de hemel kwam Lucifer in opstand tegen het plan van onze hemelse Vader. Zij die Lucifer volgden, maakten daarmee een eind aan hun eeuwige vooruitgang — kijk dus uit wie u volgt!

Toen uitte Jezus zijn voornemen om te gehoorzamen: ‘Vader, uw wil geschiede en de heerlijkheid zij de uwe voor eeuwig!’1 Gedurende zijn hele bediening ‘onderging [Hij] verzoekingen, maar sloeg er geen acht op’.2 Ook ‘heeft Hij […] gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden’.3

Omdat onze Heiland gehoorzaam was, heeft Hij verzoening voor onze zonden gebracht, zodat wij zullen opstaan uit de dood en naar onze hemelse Vader kunnen terugkeren, die wist dat wij fouten zouden maken terwijl wij op aarde gehoorzaamheid zouden leren. Wanneer wij gehoorzamen, aanvaarden wij zijn offer, want wij geloven dat door de verzoening van Jezus Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten, verordeningen en geboden van het evangelie.4

Jezus leerde ons gehoorzaamheid in eenvoudige, duidelijke taal: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’5 en ‘Kom hier, volg Mij.’6

Bij onze doop nemen wij ‘de naam van Christus op [ons]’ en gaan wij ‘met God het verbond [aan] dat [w]ij tot het einde van [ons] leven gehoorzaam zul[len] zijn’.7 Elke zondag hernieuwen wij dat doopverbond door van het avondmaal te nemen en te betuigen dat wij gewillig zijn de geboden te onderhouden. Wij vragen vergeving voor alle gedachten, gevoelens of daden die niet stroken met de wil van onze hemelse Vader. Als wij ons bekeren door ons van ongehoorzaamheid af te wenden en weer te gaan gehoorzamen, tonen wij onze liefde voor Hem.

Soorten gehoorzaamheid

Naarmate wij het evangelie naleven, neemt ons begrip van gehoorzaamheid toe. Nu en dan komen we wellicht in de verleiding om ‘gehoorzaamheid naar de natuurlijke mens’ aan de dag te leggen, waarbij we ongehoorzaam Gods wet verwerpen en onze wijsheid, onze verlangens of zelfs populariteit de voorkeur geven. Dit wordt door velen op grote schaal toegepast, zodat deze kromme vorm van gehoorzaamheid Gods normen in onze cultuur en in onze wetten aan de kant schuift.

Wij maken ons als leden wellicht ook wel eens schuldig aan ‘selectieve gehoorzaamheid’. Wij beweren dan God lief te hebben en God te eren, maar kiezen uit welke van zijn geboden en leringen — en de leringen en raadgevingen van zijn profeten — wij volledig willen volgen.

Sommigen gehoorzamen selectief omdat zij niet alle redenen van een gebod kunnen begrijpen, net zoals kinderen niet altijd de redenen voor de raad en regels van hun ouders begrijpen. Maar we weten altijd waarom we de profeten volgen, want dit is de Kerk van Jezus Christus, en de Heiland geeft zijn profeten in alle bedelingen aanwijzingen.

Gaan we gehoorzaamheid beter begrijpen, dan herkennen wij de essentiële rol van de keuzevrijheid. In de hof van Getsemane bad Jezus driemaal tot zijn Vader in de hemel: ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.’8 God deed de keuzevrijheid van de Heiland niet teniet, maar stuurde wel genadig een engel om zijn geliefde Zoon te sterken.

De Heiland stond voor nog een beproeving op Golgota, waar Hij legioenen engelen had kunnen oproepen om Hem van het kruis af te halen. Hij koos er echter voor om gehoorzaam tot het einde te volharden en zijn zoenoffer te volbrengen, ook al betekende dat immens lijden en zelfs de dood.

Geestelijk volwassen gehoorzaamheid is ‘gehoorzaamheid als die van de Heiland’. Die wordt gemotiveerd door oprechte liefde voor onze hemelse Vader en zijn Zoon. Wanneer wij gewillig gehoorzamen, zoals de Heiland deed, koesteren wij de woorden van onze hemelse Vader: ‘Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.’9 En wij zien ernaar uit om bij het binnentreden van de tegenwoordigheid van onze hemelse Vader te horen: ‘Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, […] ga in tot het feest van uw heer.’10

Onze keuzevrijheid gebruiken om te gehoorzamen betekent het goede doen, wat de gevolgen ook zijn.11 Dat vereist zelfbeheersing en schept zelfvertrouwen, eeuwig geluk en voldoening voor ons en, door ons voorbeeld, voor mensen om ons heen. Er komt ook altijd een persoonlijke, diepgewortelde vastberadenheid bij kijken om priesterschapsleiders te steunen en hun leringen en raad op te volgen.

Gevolgen

Bij onze keuze om wel of niet te gehoorzamen, is het altijd nuttig om bij de gevolgen van onze keuzes stil te staan. Begrepen Lucifer en zijn volgelingen de gevolgen van hun keuze om het plan van onze hemelse Vader te verwerpen? Zo ja, waarom maakten ze dan zo’n slechte keuze? Wij kunnen ons eveneens afvragen: waarom kiest iemand voor ongehoorzaamheid als hij de eeuwige gevolgen van zonde kent? De Schriften geven het antwoord: de reden waarom Kaïn en sommige andere kinderen van Adam en Eva ongehoorzaamheid verkozen, is: ‘Zij hadden Satan meer lief dan God.’12

Onze liefde voor de Heiland is de sleutel tot gehoorzaamheid zoals die van de Heiland. Met ons streven naar gehoorzaamheid in de huidige wereld, verklaren wij onze liefde en ons respect voor alle kinderen van onze hemelse Vader. Toch kunnen wij ondanks die liefde voor anderen Gods geboden niet veranderen, die immers voor ons welzijn gegeven zijn! Het gebod ‘gij zult niet […] doden, noch iets dergelijks doen’13 is bijvoorbeeld gebaseerd op geestelijke wetten die alle kinderen van God, ook die nog niet geboren zijn, beschermen. Wij weten al heel lang uit ervaring dat als wij die wetten veronachtzamen, er onmetelijk verdriet zal volgen. Toch vinden velen het aanvaardbaar om het leven van een ongeboren kind uit voorkeur of gemakzucht te beëindigen.

Ongehoorzaamheid goedpraten, verandert de geestelijke wetten of de gevolgen ervan niet, maar leidt tot verwarring, instabiliteit, afdwalen op vreemde wegen, verloren raken en hartzeer. Als discipelen van Christus hebben wij een heilige plicht om zijn wetten en geboden en de verbonden die we op ons nemen hoog te houden.

In december 1831 werd enkele kerkleiders gevraagd om vijandelijke gevoelens jegens de kerk te sussen. Bij monde van de profeet Joseph Smith gaf de Heer hun de volgende ongewone, zelfs verrassende aanwijzingen:

‘Brengt uw vijanden tot zwijgen; roept hen op om u zowel in het openbaar als in afzondering te treffen. […]

‘Welnu, laten zij hun sterke bewijzen tegen de Heer aanvoeren.

‘[…] Geen enkel wapen dat tegen u wordt gesmeed, zal succes hebben;

‘en indien enig mens zijn stem tegen u verheft, zal hij in de door Mij bestemde tijd tot zwijgen worden gebracht.

‘Welnu, onderhoud mijn geboden; zij zijn waar en betrouwbaar.’14

Lessen in de Schriften

In de Schriften staan veel voorbeelden van profeten die de lessen van gehoorzaamheid uit eigen ervaring hebben geleerd.

Joseph Smith leerde de gevolgen kennen van zwichten voor de druk van zijn weldoener, vriend en schrijver Martin Harris. Op Martins herhaalde verzoek vroeg Joseph de Heer toestemming om de eerste 116 manuscriptpagina’s van het Boek van Mormon uit te lenen, zodat Martin ze aan zijn familie kon tonen. De Heer zei Joseph echter het verzoek af te wijzen. Martin smeekte Joseph om het nogmaals aan de Heer te vragen. Na Josephs derde verzoek gaf de Heer toestemming om vijf bepaalde mensen het manuscript te laten inzien. ‘Met een uiterst plechtig verbond verplichtte Martin zich deze afspraak na te komen. Toen hij thuiskwam, en er druk op hem werd uitgeoefend, vergat hij zijn eed en liet hij ook anderen het manuscript zien, met het gevolg dat het door list en bedrog uit zijn handen verdween’15 en verloren raakte. Als gevolg daarvan werd Joseph door de Heer gekastijd en kreeg hij geen toestemming om het Boek van Mormon verder te vertalen. Joseph betreurde zijn overtreding en bekeerde zich ervan dat hij voor de druk van anderen gezwicht was. Na enige tijd mocht Joseph zijn vertaalwerk hervatten. Joseph leerde een waardevolle les van gehoorzaamheid die hem de rest van zijn leven bij zou blijven!

De profeet Mozes levert nog een voorbeeld. Toen Mozes gehoorzaam een Ethiopische tot vrouw nam, spraken Mirjam en Aäron zich tegen hem uit. Maar de Heer wees hen terecht, zeggende: ‘Van mond tot mond spreek Ik met [Mozes].’16 De Heer gebruikte dit ongelooflijke voorval om leden van de kerk in onze bedeling iets te leren. In 1830 beweerde Hiram Page openbaring voor de hele kerk te ontvangen. De Heer wees hem terecht en leerde de heiligen: ‘Gij zult gehoorzaam zijn aan de dingen die Ik [Joseph] zal geven, evenals Aäron,’17 ‘want hij ontvangt ze gelijk Mozes.’18

Gehoorzaamheid levert zegeningen op, ‘en wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond’.19

Gehoorzaamheid wordt door voorbeeld onderricht. Wij onderwijzen onze kinderen door onze levenswijze: ‘Leer wijsheid in uw jeugd; ja, leer in uw jeugd de geboden Gods te onderhouden.’20

Gehoorzaamheid maakt ons gestaag sterker en stelt ons in staat om toekomstige moeilijkheden en beproevingen trouw te doorstaan. Gehoorzaamheid in Getsemane bereidde de Heiland voor om op Golgota te gehoorzamen en tot het einde toe te volharden.

Geliefde broeders en zusters, de woorden van Alma geven uiting aan de gevoelens van mijn hart:

‘En nu, mijn geliefde broeders, ik heb u deze dingen gezegd om u wakker te schudden tot een besef van uw plicht jegens God, opdat gij schuldeloos voor zijn aangezicht zult wandelen. […]

‘En nu wil ik dat gij ootmoedig zijt, en onderworpen en zachtmoedig, […] te allen tijde nauwgezet in het onderhouden van de geboden Gods.’21

Ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat onze Heiland leeft. Daar Hij gehoorzaam was, zal ‘alle knie […] zich buigen en alle tong […] belijden dat Hij [onze Heiland] is’.22 Mogen wij Hem zozeer liefhebben en zo volledig in Hem geloven dat ook wij gehoorzamen, zijn geboden onderhouden en bij Hem terugkeren om eeuwig in het koninkrijk van onze God te wonen. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen