Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Vaadon ko Nibhaane se Hamein Sahayata milti, Hume Taeyaar karti, aur Shakti milti hai

Vaadon ko Nibhaane se Hamein Sahayata milti, Hume Taeyaar karti, aur Shakti milti hai

April 2014 Maha Sammelan

Hum sabhi vaadon-nibhaanewaali umra ki mahilaaen hai maranshil jiwan ke raaste par chalte hai Unke paas waapis jaane ke liye.

Meri, bahanon, hum tumse prem kartein hai. Abhi haal mein Mexico bhent karte samay, maine bahanpan ko anubhao kiya tha jo hum sab aaj mehsoos kar rahe hai. Is drishye ka kalpana karo: Hum us Raviwaar subha ko Praathmik se hokar aye the, aur bachchein, shikshakon, aur main us baraamde mein ja rahe the jaha log pahale se bhare the. Usi samay Jawaan Mahilaaon ke kamre ka darwaaza khula, aur maine jawaan mahilaaon aur unke netaon ko dekha. Hum sab ne ek dusre ko gale lagaya. Bachchein meri skirt ko pakde huwe the aur mahilaein mere ird-gird, main apne usi samay ke ehsaas ko prakat karna chahati thi.

Main Spanish mein baatein karna nahi jaanti hoon, to sirf Angrezi shabd mere mann mein aye. Maine sabhi ke chaharon ko dekha aur kaha, “Hum Swarg ke Pita ke putriyan hai, jo hamein prem karta hai, aur hum Usko prem karte hai.” Turant hi sabhi ne mere saath, Spanish mein shabdon ko dohrana shuru kiya. Yaha hum sab bhare huwe varandeh mein Jawaan Mahilaaon ki dhun ko saath mein is tarah kaha rahe the, “Hum Parmeshwar ke gawahi ki tarah sabhi samay par aur sabhi cheezon mein, aur sthaanon par khade rahenge.”

Aaj raat hum sab duniyabhar mein ikatha hue hai Uske chelon ki tarah, Parmeshwar ki yojna ko bachane aur banaye rakhne ke liye. Hum Swarg ke Pita ke putriyaan hai. Hum sabhi vaadon-nibhaanewaali umra ki mahilaaein hai maranshil jiwan ke raaste par chalte hai Uske paas waapis jaane ke liye. Vaadon ko nibhaane se hamein sahayta milti, hamein taeyaar karti, aur shakti milti hai

Yaha par aaj raat hamare saath ladkiyaan hai jo Praathmik ki umra ki hai. Tum mein se kuch ne aaj pehla kadam liya hai baptisma ke dwara anant jiwan ke liye.

Apne ird-gird dekho. Aage ki jiwan ujwal hoga kyunki tum un mahilaaon ko dekh sakti ho jinhone yahi vaade ko banaya tha aur taeyaar hai tumhe is raaste mein aage dikhlaane ke liye.

Agar tum 8, 9, 10, ya 11 saalon ki umra ki ho, chahe Sammelan Kendra, apne gharon mein, ya duniyabhar ke kisi sabhaghar mein ho, kripya kar ke khade ho sakte ho? Aapka swaagat hai maha mahilaaon ki sabha mein. Ab, kripya khade rahein kyunki hum amantrit karte hai ki tum aajraat mein bhaag loge. Main ek Praathmik geet ke dhun ko gungunaaungi. Aur jab tum us dhun ko jaan jaao, kya mere saath gaana shuru karoge? Ab, tumhe zor se gana hai taaki sabhi sunn sakein.

Mujhe uski prem ke roshni par chalna sikhlaao;

Mujhe mere Pita se prarthna karna sikhlaao;

Mujhe un cheezon ko sikhlaao jo sahi hai;

Mujhe sikhlaao, mujhe roshni par chalna sikhlaao.

Khade raho, ladkiyon, jabki 12 aur usse bade mahilaaen dusre verse ko gaaengi.

Ao, chote bachchon, hum saath milkar sikhenge

Uske aagyaaon ko, taaki hum waapis ja sakein

Uske ghar ko jaaenge, uske saath rehne ke liye—

Hamesha, hamesha roshni mein chalna.1

Wah sundar tha. Tum baeth sakte ho. Dhanyewaad.

Sabhi umar ki mahilaaon hone par bhi hum Uskeroshni par chalein. Us raha par humara safar vyaktigat rup se hai aur saaf taur se hai kyunki Uddhaarkarta prem karta hai.

Hum anant jiwan ke maarg par baptisma ke siddhanton aur vaadon ko lekar shuruwaat kar saktein hai, aur phir hum Pavitra Aatma ke uphaar ko praapt kar saktein hai. Elder Robert D. Hales ne hum se pucha hai, “Kya [hum] samajhtein hai aur kya [hamare] bachchein samajhtein hai ki jab [hum] baptisma ko letein hai [hum] hamesha ke liye pariwartan hote hai?”

Usne yah bhi samjhaya ki “jab hum apne baptisma aur Pavitra Aatma ke uphaar ke vaadon ko samajhtein hai, yah hamare jiwan ko pariwartit kar dega aur hamein puri tarah se Parmeshwar ke yojna mein banaye rakhega. Jab hamare raaston mein musibatein aati hai, agar hum sunenge, Pavitra Aatma hamein yaad dilaaega ki humne hamare Uddharkarta ko yaad karne ka vaada kiya tha aur Parmeshwar ke aagyaon ka paalan karne ka.”2

Har saftah jab hum prabhubojh ko letein hai, hum apne baptisma ke vaadon ko dohratein hai. Elder David A. Bednar ne kaha: “Jab hum baptisma letein hai, hum mandir ki or dekhe. Jab hum prabhubojh letein hai, hum mandir ki or dekhe. Hum vaada kartein hai ki Uddhaarkarta aur Uske vaadon ko puri tarah se nibhaaenge mandir ke pavitra siddhaanton mein bhaag lene ki taeyaari mein.”3

Mandir ke siddhaanton sabse badi ashirwaad praapt hota hai dwara Ishu Maseeh ke Praeshchit. Weh woh siddhaantein hai jo hamare anant jiwan ko zaroori hai celestial yojna ke liye. Jab hum apne vaadon ko puri tarah se nibhaatein hai, hamare kami aur had ki ehsaas kam ho jaati hai, tab mandir ke siddhaantein aur vaadein mazboot hotein hai. Sabhi log amantrit hai anant jiwan tak ke us maarg par chalne ke liye.

Main duniyabhar ke ladkiyon, jawaan mahilaaon, aur mahilaaon ke himmat ko dekh kar ashchariye mein hoon unhe milne par dekh kar jo apne paeron par is maarg mein khade hai. Mujhe kuch vachanbadh ladkiyon aur mahilaaon ke uddhaaran ko baatne do jinhe mai mil chuki hoon.

Luana 11 saal ki thi jab maine uske parivaar ko Buenos Aires, Argentina, mein bhent ki thi. Kyunki uske bachpan mein ek durghatna ke kaaran, Luana baat nahi kar sakti thi. Usne kabhi baatein nahi kiya tha. Wah chup-chaap baethi rehti thi jab hum sab baatein kartein. Main sirf uski ek shabd ke liye asha karti thi. Wah mujhe is tarah dekhti jaese ki wah mere liye uske hriday ke ehsaas ko batlana chahati thi. Ek prarthna ke baad, hum khade hue jaane ke liye, aur Luana ne mujhe ek chitra diya. Usne Gethsemane ke bagiche mein Ishu Maseeh ke chitra ko banaya tha. Maine us samay uske gawahi ko bahut hi saaf taur se jaana. Luana ne baptisma par vaada liya tha Parmeshwar ke gawahi par khade rehne ka “sabhi samay par, sabhi cheezon mein, aur sabhi sthaanon par.”4 Wah Ishu Maseeh ke Praeshchit ko samajh gayi thi, usne apne chitra se dikhlaya tha. Kya wah jaan gayi thi ki, Praeshchit ke mazboot aur shaktimaan shakti dwara, wah theek ho sakti thi aur phir se baatein kar sakti thi? Us din ke baad teen saal hue, Luana apne baatein karne ke ehsaas mein aage badha tha. Wah ab apne doston ke saath Jawaan Mahilaaon ke kaaryekaram mein bhaag le rahi hai. Baptisma par banaye hue vaadon par vishwaasi hai, wah Uddhaarkarta ke gawahi ko abhi bhi de rahi hai.

Duniya bhar ke yuva mandir mein dilchaspi dikhlaatein hai. Peru, Lima mein, main ek pita aur uske teen putriyon se mandir ke baahar darwaaze par mili. Maine dekha ki weh kitne khush the. Do putriyaan bilkul hi chalne laayak nahi thi aur wheelcheyar par baethi hui thi. Teesri putri, apne bahanon ko sambhaal rahi thi, ne batlaya ki uske ghar par do aur bahanen thi. Weh bhi wheelcheyars par thi. Weh 14 ghante tak mandir baeth kar nahi aa sakti thi. Mandir is pita aur uske putriyon ke liye bahot matlab rakhta tha ki weh chaar us din mandir aye the—unmein se do sirf is liye ki weh ek mare hue ke liye baptisma le sake aur us pavitra dharam vidhi ko kar sake. Nephi ki tarah, woh “Prabhu ke vaachanon se [aanandit] the.”5

Mai jaanti hoon ek mahilaa ko jo prabhubhoj ke saphtaahik dharamvidhi ko bahut maanti hai aur uske pavitra vaada ko “ki [wah] chahati hai ki Aatma hamesha [uske] saath ho.”6 Wah hamesha saath rehne ka vaada hai jo uske akelepan ko dur karta hai. Wah use shakti deta hai khud ko apne gunon ko badhane mein aur Prabhu ki sewa karne ki chahat mein. Usne apne jiwan mein bahut hi khushi paaya hai apne bachchon ko prem karke, aur jab wah shaant se shaanti dhoondti hai, tum use mandir mein dekhoge.

Ant mein, ek vridh mahilaa ne apne 90 ki umra mein apne bachchon aur naati-poton ko badhte hue dekha hai aur apne par-naati aur poton ko paeda hote hue. Hamari tarah, usne apne jiwan mein bahut musibaton, kathinaayon, aur bahut zyaada khushi ko anubhao kiya hai. Wah maanti hai ki agar wah apne jiwan ke kahani phir se likhenge, wah kuch adhyaye ko nahi chunnenge jo likhe gaye the. Phir bhi muskurahat ke saath, usne kaha, “mai kuch aur bhi din jeena chahati hoon aur dekhna chahati hoon ki kya hoga!” Wah apne banaye hue vachanon par atal hai.

Nephi ne sikhlaya:

“Is sidhe raaste par chale jaane se, mai puchta hoon ki kya sab kuch kiya ja chuka hai? Sunno, mai tumse kehta hoon ki, Nahi. …

“Is kaaran tum Maseeh ke dridh vishwaas rakhte hue asha ki akhand jyoti mein aur Parmeshwar aur sabhi manushyon se prem rakhte hue, sadeo aage badhte chalo. Isliye agar tum aage badhte rahe, Maseeh ki vaani ka pyaala pite rahe, aur ant tak sahansheel bane rahe, tab suno, Pita is prakaar kaha raha hai: tumhe anant jiwan milega.”7

Hum sab us raastey par hai. Aaj raat humne roshni mein raaste par chalte rehne ko gaaya hai. Vyaktigat rup se, hum mazboot hai. Parmeshwar ke saath, hum ruk nahi saktein.

Prabhu ne Emma Smith se kaha, “Apne hriday ko upar uthaao aur khushi manaao, aur un vachanon ka paalan karo jo tumne banaya hai.”8

Hum khushi manate hai ki vachanon ko nibhaane se hum apne Swarg ke Pita aur apne Uddhaarkarta, Ishu Maseeh ke prem ko mehsoos kar saktein hai. Main gawahi deta hoon ki Weh jiwit hai. Ishu Maseeh ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. “Teach Me to Walk in the Light,” Hymns, no. 304; ya Children’s Songbook, 177.

  2. Robert D. Hales, “The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom,” Ensign, Nov. 2000, 8, 7; Liahona, Jan. 2001, 8, 7.

  3. David A. Bednar, “Honorably Hold a Name and Standing,” Ensign ya Liahona, May 2009, 98.

  4. Mosiah 18:9.

  5. 2 Nephi 11:5.

  6. Doctrine and Covenants 20:77.

  7. 2 Nephi 31:19–20.

  8. Doctrine and Covenants 25:13.