Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2014 | O Le Tausiga o Feagaiga e Puipuia ai i Tatou, Saunia ai i Tatou, ma Faamalosia ai i Tatou

O Le Tausiga o Feagaiga e Puipuia ai i Tatou, Saunia ai i Tatou, ma Faamalosia ai i Tatou

Aperila 2014 Konafesi Aoao

O i tatou o ni tamaitai osifeagaiga o vaitausaga uma o loo savalia le ala faaletino ina ia toe foi atu ai i Lona afioaga.

Uso e, matou te alolofa ia te outou. A o asiasi atu i Mekisiko talu ai nei, sa ou maua ai se vaaiga i le usoga o loo tatou lagonaina i lenei po. Vaai faalemafaufau i lenei vaaiga: Sa faatoa uma la matou Peraimeri i le taeao o le Aso Sa, ma sa matou taape atu ma tamaiti ma faiaoga i le alasavali tumutumu. Na matala mai le faitotoa o le vasega a Tamaitai Talavou i lena lava taimi, ma ou vaaia ai tamaitai talavou ma o latou taitai. Sa matou feopoai uma. Faatasi ai ma le pipii mai o tamaiti i lou lausakete ma le siomia o au e tamaitai, sa ou manao e faaali atu ou lagona ia sa i ai i lena lava taimi.

Ou te leiloa faaSipaniolo, o lea na o upu faaPeretania lava na oo mai i lou mafaufau. Sa ou vaai atu i o latou foliga uma ma fai atu, “O i matou o afafine a lo matou Tama Faalelagi, e alofa ia i matou, ma e matou te alolofa ia te Ia.” Na amata ona fai faatasi mai tagata uma i le taimi lava lena, i le faaSipaniolo. Sa matou i ai iina i le alasavali tumutumu, ma taulotoina faatasi le mau autu a Tamaitai Talavou a o matou fai atu, “O le a matou laulaututu e fai ma molimau o le Atua i taimi uma ma mea uma, ma i nofoaga uma.”

Ua tatou potopoto faatasi i lenei po i le lalolagi atoa, o ni Ana so’o, ma se manao e puipuia ma lagolagoina le malo o le Atua. O i tatou o afafine a lo tatou Tama Faalelagi. O i tatou o ni tamaitai osifeagaiga o vaitausaga uma o loo savalia le ala faaletino ina ia toe foi atu ai i Lona afioaga. O le tausiga o feagaiga e puipuia ai i tatou, saunia ai i tatou, ma faamalosia ai i tatou.

O loo tatou faatasi ai i lenei po ma teineiti o le vaitausaga o le Peraimeri. O nisi o outou sa faia talu ai nei lena laasaga muamua i luga o le ala i le ola e faavavau i le sauniga o le papatisoga.

Vaavaai solo i ou autafa. E tele avanoa o i le lumanai a o outou vaavaai atu i tamaitai o e na faia feagaiga ma ua saunia e faaali atu ia te outou le auala i le aluga o le ala o i luma atu.

Afai ua 8, 9, 10, pe 11 ou tausaga, pe o i le Nofoaga Autu mo Konafesi, i tou aiga, po o se falesa i le salafa o le lalolagi, faamolemole pe mafai ona outou tutu i luga? Susu maia i le sauniga aoao a tamaitai. Ia faamolemole ia tutu ai pea aua e matou te mananao e valaaulia la outou sao i lenei po. O le a ou hamuina se pese Peraimeri. Ma o le taimi lava tou te iloa ai le fati, e mafai ona outou usu mai loa faatasi ma au. Ia, e tatau ona outou pepese ina ia lagona e tagata uma outou.

Aoao mai ia ou iloa lona alofa;

Aoao au ia tatalo i le Tama;

Aoao ia ou iloa mea sao e fai;

Aoao mai au, ia ou savali ai.

Tutu pea, teine, ae usu mai e tagata uma e 12 tausaga ma matutua atu le fuaiupu lona lua.

O mai tamaiti tatou aoao nei

I poloaiga ia tausi lelei,

Ina ia tatou toe faatasi ma Ia—

Savali pea i le malamalama.1

Oka se matagofie. Ia alala loa i lalo. Faafetai.

I le avea ai ma tamaitai i vaitausaga uma ua tatou savavali i Lona malamalama. O la tatou malaga i le ala e patino ma o loo mumu lelei i le alofa o le Faaola.

Tatou te ulu atu i le faitotoa o le ala i le ola e faavavau faatasi ma sauniga ma feagaiga o le papatisoga, ona tatou maua lea o le meaalofa o le Agaga Paia. Na fesiligia i tatou e Elder Robert D. Hales, “O [tatou] malamalama ea ma o malamalama ea a [tatou] fanau, afai [tatou] te papatiso e suia i [tatou] e faavavau?”

Sa ia faamalamalama mai foi “a tatou malamalama i a tatou feagaiga o le papatisoga ma le meaalofa o le Agaga Paia, o le a suia o tatou olaga ma o le a amata ona tatou tuuto atoa atu i le malo o le Atua. A oo mai faaosoosoga ia i tatou, afai o le a tatou faalogo, o le a faamanatu mai ia i tatou e le Agaga Paia ua uma ona tatou folafola atu ina ia manatua lo tatou Faaola ma usitai i poloaiga a le Atua.”2

A o tatou fetagofi atu i vaiaso taitasi i le faatusa o le faamanatuga, ua tatou faafouina a tatou feagaiga o le papatisoga. Sa saunoa mai Elder David A. Bednar: “A tatou tutu i le vai o le papatisoga, tatou te tepa taulai atu i le malumalu. Tatou te tautino atu e manatua pea le Faaola ma tausi i Ana poloaiga e fai ma sauniuniga e auai i sauniga paia o le malumalu.”3

O sauniga o le malumalu e taitai atu ai i faamanuiaga silisili o loo avanoa e auala mai i le Togiola a Iesu Keriso. O sauniga na e tatau mo lo tatou faaeaga i le malo selesitila. A o tatou taumafai e tausi a tatou feagaiga, o le a amata ona mouese atu o tatou lagona vaivai ma le le atoatoa, ae o le a atili anoa ai sauniga ma feagaiga o le malumalu. E talia tagata uma ina ia savalia lena ala i le ola e faavavau.

Ou te maofa i le malolosi o teineiti, tamaitai talavou, ma tamaitai ua ou feiloai i ai i le salafa o le lalolagi ua mausali o latou vae i lenei ala. Sei ou faasoa atu nisi o faataitaiga o teineiti ma tamaitai o le feagaiga sa ou feiloai i ai.

O Luana sa 11 tausaga ina ua ou asia lona aiga i Buenos Aires, Atenitina. Ona o se faalavelave na tupu i lona laitiiti, na le mafai ai ona tautala Luana. E lei tautala o ia mo le tele o tausaga. Sa nofo filemu o ia a o matou talatalanoa. Sa ou faamoemoe ia tau lava o sina musumusu mai ia te ia. Sa ia pulatoa mai ia te au e pei o fai mai sa le manaomia ni upu ia ou iloa ai lona loto. Ina ua maea se tatalo, sa matou tutu i luga o le a o ese mai ae tuu mai e Luana se atavali ia te au. Sa ia tusia le ata o Iesu Keriso i le Faatoaga o Ketesemane. Sa ou iloa i lena taimi ma le leotele ma le manino lana molimau. Na osia e Luana se feagaiga i le papatisoga ina ia tu o se molimau o le Atua “i taimi uma ma i mea uma, ma i nofoaga uma.”4 Sa ia malamalama i le Togiola a Iesu Keriso, lea na molimauina i lana ata. Mata sa ia iloaina lena mea, e ala i le mana faamalosi ma le gafatia o le Togiola, e mafai ai ona faamaloloina o ia ma toe tautala ai? Talu mai lena aso i le tolu tausaga ua mavae, ua alualu i luma Luana i lana taumafaiga ia tautala. Ua auai nei o ia i le Tamaitai Talavou faatasi ma ana uo. O le faamaoni i le feagaiga sa ia osia i le papatisoga, o loo faaauau ai pea ona ia faasoa atu lana molimau i le Faaola.

Ua tosina atu le autalavou i le lalolagi atoa i malumalu. I Lima, Peru, sa ou feiloai ai i se tama ma ona afafine e toatolu i fafo o le faitotoa ulufale o le malumalu. Sa ou vaaia le malamalama i o latou mata. O afafine e toalua sa matuai pipili lava ma sa saofafai i nofoa faataavalevale. O le afafine lona tolu, a o fesoasoani atu i manaoga a ona uso, sa ia faamatala mai e faapea e toalua isi ona uso o loo i le fale. E nonofo foi i laua i nofoa faataavalevale. Sa le mafai ona la malaga mo le 14 itula i le malumalu. E matua taua lava le malumalu i lenei tama ma ona afafine ma o lea na o mai ai i latou e toafa i le malumalu i lena aso—o le toalua o i latou e na o le matamata lava i le toatasi lea e mafai ona papatiso mo e ua maliliu ma faatino lena sauniga paia. Faapei o Nifae, sa latou “fiafia … i feagaiga a le Alii.”5

O se tamaitai nofofua sa ou iloa e faatauaina ia sauniga faalevaiaso o le faamanatuga ma ona folafolaga paia “ina ia [ona] maua pea lona Agaga e faatasi ma [ia].”6 O lena mafutaga faifaipea o se folafolaga lea e faamaluluina ai galu o le tuuatoatasi. Na te maua ai lona malosi e faatofuina ai o ia lava i le atiaeina o ana taleni ma se manaoga e auauna atu i le Alii. Sa ia iloaina le olioli sili i le alofa atu i tamaiti uma i lona olaga, ma a ia sailia le filemu naua, o le a e mauaina o ia i le malumalu.

Ma le tagata mulimuli, o se tina matua i le vaitausaga o le 90 sa ia vaaia le tuputupu ae o lana fanau ma fanau a fanau ma le fananau mai o fanau a fanau a fanau. E pei o le toatele o i tatou, sa faatumulia lona olaga i faanoanoaga, mafatiaga, ma le olioli lemafaamatalaina. Sa ia tautino mai afai na te toe tusia le tala o lona soifua, o le a ia le filifili e faaaofia ai nisi o mataupu ua uma ona tusiaina. Peitai, sa ia fai mai ma le ataata, “E tatau ona ou ola ai pea mo sina taimi ma vaai pe faapei le faaiuga!” O loo faaauau pea ona ia pipiimau i feagaiga o le ala.

Na aoao mai Nifae:

“Pe a uma ona outou i ai i lenei ala lauitiiti ma le vaapiapi, ou te fesili atu pe ua uma ona faia o mea uma? Faauta, ou te fai atu ia te outou, E leai. …

“O le mea lea, e tatau ai ona outou fetaomi atu i luma ma le tumau ia Keriso, ma se susulu atoatoa o le faamoemoe, ma le alofa i le Atua ma tagata uma. O le mea lea, afai tou te fetaomi atu i luma, ma taumamafa fiafia i le afioga a Keriso, ma tumau e oo i le iuga, faauta, ua faapea ona fetalai mai o le Tama: O le a outou maua le ola e faavavau.”7

Ua tatou i ai uma i lena ala. O le po nei, ua tatou pepese e uiga i le savavali i le ala o le malamalama. I le avea ai ma tagata taitoatasi, tatou te malolosi. Faatasi ai ma le Atua, e le mataofiofia i tatou.

Na fetalai mai le Alii ia Ema Samita, “Ia sii ae i luga lou loto ma olioli, ma pipii i feagaiga ua e faia.”8

Ua tatou olioli faapea o le tausia o a tatou feagaiga o le a tatou lagona ai le alofa o lo tatou Tama Faalelagi ma lo tatou Faaola o Iesu Keriso. Ou te molimau atu o loo soifua i Laua. I le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino