Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Apna Dharam Zaahir Karo

Apna Dharam Zaahir Karo

April 2014 Maha Sammelan

Din prati din, apne anant bhaagye ke maarg par, apna vishwaas badhaao. Apne vishwaas ki ghoshna karo! Apna dharam ko zaahir karo!

Priye bhaaiyon aur bahanon, hum aapse apna prem aur abhaar ke sabse gehre ehsaas pragat karte hai. Hum abhaari hai aapke samaksh hamare niyukti ke liye.

Ek haal hi ke hawaii yaatra mein, hamare vimaanchaalak ne chetaoni di ki niche utarte samay hum kuch asthirta anubhav karenge aur sabhi yaatriyon ko achchi tarah se apne seet belton ko band kar lena chahiye. Jaise socha gaya tha, asthirta hui. Bahut hi ashaanti thi. Seeton ke us paar aur mere seet se thoda peeche, ek dari hui mahila bhaybheet ho gayi thi. Hawaijahaaj ke har ek bhayanak girawat aur dhakke par, woh zor se cheekhti. Uska pati use shaant karta par koi faeda na tha. Uske cheekhein barkaraar rahi jab tak hum asthirta anubhav karte rahein aur surakshit sthaan par utre nahin. Jab woh utsukta mehsoos kar rahi thi, mujhe uspar taras aaya. Kyunki vishwaas dar ko bhagata hai, mai chup chaap aasha karta raha ki main uske vishwaas ko mazboot kar sakun.

Baad mein, jab yaatri hawaijahaaj se utar rahe the, is mahila ke pati ne mujhse baate ki. Usne kaha, “Mujhe maaf karna meri patni itni dari hui thi. Mere paas ek hi tarika tha use shaant karne ka aur maine kaha ‘Elder Nelson isi udaan mein hai, tab tumhe chinta nahin karni chahiye.’”

Mai nahin sochta ki meri upasthiti us udaan par us mahila ko sahanubhuti de sakta tha, magar maransheel jiwan ki ek vaastavikta yeh hai ki hamari vishwaas ki pariksha aur chunaoti hogi. Kabhi kabhi woh pariksha aate hai jab hum jiwan mein ayse anubhav se guzarte hai jahan maut bhi aa sakti hai. Is dari hui mahila ke liye, ek asthir hawaijahaaj ne uske liye pariksha pradaan kiya jab hum jaan paate hamara vishwaas kitna mazboot hai.

Jab hum vishwaas ki baate karte hai— wah vishwaas jo pahaadon ko hila sakta hai—hum saamaanye vishwaas nahin karte magar Ishu Maseeh mein vishwaas ki baat karte hai. Ishu Maseeh mein vishwaas mazboot hoga jab hum Unke baare mein seekhenge aur apne dharam ki tarah jiyenge. Ishu Maseeh ka dharamsiddhaant Prabhu dwara banaya gaya tha hamein apne vishwaas ko badhaane mein madad ke liye. Aaj ki bhaasha mein, haalaanki, dharam shabd ko log alag alag tarah se samajhte hai.

Dharam shabd ka matlab hai “phir se baandhna” ya Parmeshwar se “sambandh jodna.1 Hamein khud se sawaal puchna hai, kya hum achchi tarah Parmeshwar se jude hai taaki hamara dharam zaahir ho, ya kya hum sach mein kisi aur cheez se jude hai? Uddharan ke taur par, mai Somwaar subha ko waartalaabh sunta hoon peshewar khelkud ki jo Raviwaar ko hua tha. In mein kuch utsuk prashansakon ke liye, mai sochta hoon ki kya “dharam” unke “sambandh jodega” sirf kisi tarah ke khel kud se.

Hum sab apne aap se puchenge, kahan hai hamara vishwaas? Kya yeh ek teem se hai? Kya yeh ek naami brend se hai? Kya yeh ek mashur vyakti se hai? Sabse achche teem bhi haar jaate hai. Mashur log gumnaam ho jaate hai. Sirf Ek hi hai jismein tumhara vishwaas hamesha surakshit hai, aur woh hai Prabhu Ishu Maseeh mein. Aur tumhe apne dharam ko zaahir karna hai!

Parmeshwar ne Apne pehle Das Niyamon mein kaha, “Tumhein mere siwa koi aur parmeshwar mein nahin vishwaas karna hai.”2 Usne yeh bhi kaha, “Har soch mein meri or dekho; sandeh na kar, dar mat.”3 Phir bhi kitne log sirf apne benk mein bache paese ko dekhte hai shaanti ke liye ya anye manushyon ke uddharan ko apnaane ke liye.

Chikitsa ke peshewar, shiksha ke peshewar, aur raajnitigyon ko aksar vishwaas ke pariksha se guzarna padta hai. Apne lakshye ko paane ke liye, kya unka dharam zaahir hoga ya chip jaaega? Kya woh Parmeshwar se sambandh jode hai ya manushye se?

Mujhe ayse pariksha se guzarna pada kuch saal pehle jab mere chikitsak saathiyon ne sikhana chaha ki mujhe apne peshewar gyaan ko apne dhaarmik vishwaas se alag rakhna hai. Usne kaha ki mujhe donon ko jodna nahin hai. Mai yeh kaise kar sakta tha? Sach to sach hai! Use vibhaaja nahin jaa sakta, aur uska koi bhi bhaag algaaya nahin sakta.

Chaahe sach ek vaygyanik leb ya praktikaran ka parinaam hai, sabhi sach Parmeshwar se aata hai. Sabhi sach Ishu Maseeh ke susamachaar ka bhaag hai.4 Phir bhi, mujhse apna vishwaas chipane ko kaha gaya. Maine apne saathi ki baat nahin maani. Maine apna dharam zaahir hone diya!

Sabhi peshewar koshishon mein, sakht durusti ke star ka paalan karna padta hai. Vidhwaan apne zaahir karne ke aazaadi ko anmol samajhte hai. Magar sampurn aazaadi anubhav nahin ki jaa sakti jab kisi ke gyaan ka ek bhaag “thukraaya” jaata hai manushye ke kaanoon ke dwara.

Dhaarmik sachchaai ko ansuna nahin kar sakte—khaaskar divye aagyaaon ko. Har baar, divye aagyaon ka paalan karne se ashirvaad milenge! Har baar divye aagyaaon ko todne se ashirvaadon mein ghati hogi!5

Kayi musibatein duniya mein hoti hai kyunki yah apurn logon se bhara hai. Unke lakshye aur ichchaaen unke vishwaas ke kami se zyaada prabhawit hota hai. Kayi log Parmeshwar se pehle anye praathmiktaaon ko dekhte hai. Kuch log dekhte hai dharam kitna zaroori hai aaj ke jiwan mein. Jaise har yug mein hota hai, isi tarah aaj bhi woh log hai jo hasi udaate ya badnaam karte hai dharam ke azaadi ko. Kuch log duniya ke musibaton ke liye dharam ko dosh dete hai. Maana jaaye to, ayse samay the kabhi jab dharam ke naam par atyachaar hote the. Magar Prabhu ke shudh bhakti ko karna, jiska matlab hai Ishu Maseeh ka sachcha chela banne ki koshish karna, jeene ka tarika hai aur ek daenik zimmedaari jo divye maargdarshan degi. Jab tum apna dharam ki riti pura karoge, tum apna vishwaas ko istemaal kar rahe ho. Tum apna dharam zaahir kar rahe ho.

Prabhu jaanta tha ki Uske bachchon ko seekhna hoga Unhe kaise dhoondhna hai. “kyunki patla hai faatak,” usne kaha, “aur patrila hai raasta jo … unnati tak le jaae … , aur kam hai log jo use paate hai.”6

Dharamshaastra hamein sabse behtar tarika deta hai humare maarg ko dhoondhne aur uspar tike rehne ke liye. Dharamshaastra ka gyaan bhi anmol suraksha pradaan karta hai. Uddharan mein, itihaas bhar mein, “bachcha paeda karne waala bukhaar” se kai maasoom maataaen aur shishu ki jaane gaye thi. Pehle se Puraane Niyam mein ayse beemari waale mareez ki sahi sewa darj thi, jo 3,000 saal se pehle likha tha!7 Kayi log mare the kyunki manushye ki gyaan ki khoj ne Prabhu ke shabd ko nahin suna tha!

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, hum apne jiwan mein kya kho rahe hai agar hum “sada seekhtein hai, [magar] satya ki pehchaan tak kabhi nahin pahunchte”?8 Hum dharamshaastra se bahut gyaan aur vishwaas ke prarthnaaon se prerna paa sakte hai.

Aysa karne se hamein daenik nirnayon mein madad milegi. Khaaskar jab manushye ke kaanoon bante aur laagu kiye jaate hai, Parmeshwar ke kaanoon hamesha hamara star rahenge. Jab hum vivaad sambandhi maamlo se guzarte hai, hamein pehle Parmeshwar ke maargdarshan ko dhoondhna chahiye.

Hamein “sabhi shaastra humpar likhe gaye hai, … hamare laabh aur shiksha ke liye.”9 Khatra aata hai jab hum khud ko alag karne lagte hai yeh kehkar ki “mera niji jiwan” ya ayse “mera sabse behtar vyavahaar.” Agar ek vyakti apne jiwan ko is tarah algaane lage, tab koi bhi apne niji sharafat ke uttam star tak nahin pahunchega—kabhi woh nahin ban paaega jo woh asliyat mein ban sakta tha.

Mashoor hone ka behkaawa shaayad Parmeshwar ke upaaye se zaroori samaajik upaaye ko rakkhe. Raajnitigye sangathit kaarye aur bechne ke nitiyaan zyaadatar janta ka upaaye lete hai yojna bahdane ke liye. In yojna ke parinaam shikshaprad hote hai. Magar inhe Parmeshwar ke niyamon ke khilaaf jaane ke liye uchit kaaran nahin keh sakte! Bhale hi “sabhi log ise kar rahe hai,” galat kabhi sahi nahin hota. Buraai, galti, aur andhera kabhi sach nahin kehlaaega, bhale hi woh mashoor ho. Ek dharamshaastra ki chetaoni yeh kehti hai: “Haae un par jo bure ko bhala, aur bhale ko bura kehte hai; jo andhyaare ko ujyaala, aur ujyaale ko andhiyaara tehraate hai.”10

Vishwa Yudh I ke baad, ek natkhat geet prasiddh hua. Anaetikta ko prachaar karne mein, uska vaada tha ki 50 milyan log galat nahin ho sakte. Magar vaastav mein, 50 milyan log galat ho sakte hai—bilkul hi galat. Anaetikta phir bhi anaetikta to hai Parmeshwar ki nazron mein, jo hamare sabhi karmon aur ichchaaon ka nyaayedish hoga.11

Aaj ke duniya ke dar aur avishwaasipan ki tulna mere priye beti Emily ke vishwaas aur himmat se karo, jo ab vail ke uspaar rehti hai. Jab maransheel jiwan uske kensar-se-bhare shareer ko chod raha tha, woh bol nahin sakti thi. Par much par ek muskaan lekar usne mujhse kaha, “Pitaji, mere baare mein fikr mat karo. Mai jaanti hoon mai theek rahungi!” Emily ka dharam zaahir ho raha tha—ujjwal se—us naazuk pal mein, us samay jab hamein uski zyaada zaroorat thi.

Is sundar jawaan paanch bachchon ki maata ko apne Swarg ke Pita mein pura vishwaas tha, Unke yojna mein, aur uske parivaar ke anant kalyaan mein. Usne gupt rup se Parmeshwar se sambandh joda tha. Woh Prabhu se kiye vachanon aur apne pati se kiye vaado ka paalan karti thi. Woh apne bachchon se prem karti thi par shaant mehsoos karti thi, yeh jaante huwe ki woh unse juda ho jaaegi. Use apne bhavishye mein vishwaas tha, aur unke bhi, kyunki use hamare Swarg ke Pita aur Unke Putra par vishwaas tha.

1986 mein, Pradhaan Thomas S. Monson ne kaha: “Beshak hum dar, badnaami, aur virodh ka saamna karenge. Aao hum himmat ke saath us aadat ko hataae, himmat se siddhant ka paalan karein. Himmat, na ki samjhaota, Parmeshwar ke swikriti ka muskaan laata hai. … Yaad rakkho ki sabhi manushye dartein hai, magar jo apne dar ka saamna [vishwaas] se karte hai ke paas himmat bhi hoti hai.”12

Pradhaan Monson ka salaah samay par aaya! To mai tumse niwedan karta hoon, mere priye bhaaiyon aur bahanon: Din prati din, apne anant bhaagye ke maarg par, apna vishwaas badhaao. Apne vishwaas ki ghoshna karo! Apna dharam ko zaahir karo!13

Main prarthna karta hoon ki tum surakshit rup se Parmeshwar se bandhe raho, ki Unke anant sachchaaiyaan tumhare hriday par hamesha ke liye gud jaaye. Aur mai prarthna karta hoon ki, tumhare jiwan bhar, tum apne dharam ko zaahir hone doge! Ishu Maseeh ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Jab ek shishu payeda hota hai, uske naar ko do baar bhaandha jaata hai aur undonon gaanton ke beech mein se kata jaata hai. Ek ligature ek gaant hai—ek surakhchit gaant. dharam shabd Latin bhaasha se aata hai: re, ka matlab “dobara” ya “waapis,” aur usi tarahligare, ka matlab “baandhna hai” ya “bandhnaa hai.” Is prakaar, hum samajhtey hain ki dharam “Parmeshwar se vishwaasiyon ko baadhta hai.”

  2. Exodus 20:3. Saath mein, Prabhu ne kaha, “Phiro aur apni muraton ko apne peet ke piche karo; aur mudo … sabhi darnith kaamon se” (Ezekiel 14:6).

  3. Doctrine and Covenants 6:36.

  4. Dekhiye Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball (1982), 391.

  5. Dekhiye Mosiah 2:41; Doctrine and Covenants 58:30–33; 82:10. Yah mul sab ke liye sachcha hai, isliye “Parmeshwar kisi ka paksh nahi karta” (Acts 10:34; Moroni 8:12) bhi dekhiye.

  6. Doctrine and Covenants 132:22.

  7. Dekhiye Leviticus 15:13.

  8. 2 Timothy 3:7.

  9. 1 Nephi 19:23.

  10. Isaiah 5:20.

  11. Dharamshaastra sikhlata hai: “Prabhu ke paas aao, joki Pavitra hai. Come unto the Lord, the Holy One. Yaad rakho ki Uska raasta dhaarmik hai. Dekho, manushye ke liye raasta sakra hai, lekin uske saamne wah siddha saral hai aur dwaarpaal Israel ka Pavitra Putra hai; aur Wah waha apne kisi sewak ko nahi rakhta; aur us dwaar ke alawa, andar jaane ka koi dosra maarg nahi hai; aur usko dhoka bhi nahi diya ja sakta, kyuki Prabhu Parmeshwar uska naam hai” (2 Nephi 9:41).

  12. Thomas S. Monson, “Courage Counts,” Ensign, Nov. 1986, 41. Ek aur aosar par, Pradhaan Monson ne yah prerit chetaouni diya: “Mahaanta se jine ke liye, hume chamta ko badhaana chahiye musibaton mein himmat, niraasha ko khushi mein badalne, aur vinamrata se safal hone ke liye. … Hum jiwit Parmeshwar ke putra aur putriyon hain, jiske parchaai mein hum banne hai. … Hum is vishwaas ke sachchaai ko bina ek naye gahari bal aur shakti ke gyaan ke anubhao se rakh nahi saktein hai, Parmeshwar ke aagyaoun ka paalan karne ki shakti, Saaitaan ke bahekawe ko jhelne ki shakti bhi nahi hogi” (“Yellow Canaries with Gray on Their Wings,” Ensign, July 1973, 43).

  13. “Jitni baatein Ishwar ke pratikul nahi un sab ko tyaago” (Moroni 10:32). Parmeshwar se ziyada insaan se mat daro (Dekhiye Doctrine and Covenants 3:7; 59:5).