April 2014 | Chalo Hum Galat Raasta Na Lein

Chalo Hum Galat Raasta Na Lein

April 2014 Maha Sammelan

Main prarthna karta hoon ki hum raasta par gaur karna nahin chode taaki hum hamesha swarg se jude rahe.

Ek chota ladka piano par abhyaas kar raha tha, aur ek bechne waala, use khidki se dekh kar, pucha, “Kya tumhari maata ghar par hai?”

Jispar ladka ne uttar diya, “Aur … tum kya sochte ho?”

Hamare paanch pyaare bachche piano bajate hai, meri patni ke prerna ka shukra hai! Jab shikshak hamare ghar par aaya, hamara beta Adrián daod kar chip jaata apne shiksha se bachne ke liye. Magar ek din kuch ashcharyejanak hua! Woh sangeet se itna prem karne laga ki woh khud se abhyaas karne laga.

Agar hum apne dharam pariwartan mein is sthaan par pahunch jaaye, to bahut badhiya hoga. Kitna badhiya hoga apne hriday ki gehraai mein ek ichcha rakhna aagyaaon ka paalan karne ka kisi ko hamesha hamein batlaana nahin rehna hoga aur hum ispar atal rahenge ki agar hum sahi maarg apnaaenge, hamein dharamshaastra mein diye gaye ashirvaadein milenge.

Kayi saal pehle mai Arches National Park gaya apne patni; hamari beti, Evelin; aur ek parivaar ke dost ke saath. Wahan ke sabe logpriye arch ko Delicate Arch kaha jaata hai. Humne tay kiya lagbhag 1.5 meel (2km) chalne ka, pahaad chadke us tak pahunchne ke liye.

Hum apne maarg par badi utsukta se chal pade the, magar thodi dur jaakar, auron ko aaraam ki zaroorat padi. Kyunki mainne ichcha ki thi wahan pahunchne ki, mai akele chalta raha. Bina dhyaan diye ki kaun se maarg par mujhe jaana hai, mainne apne aage ek aadmi ka picha kiya, jo bahut lagan se aage badhta huwa dikh raha tha. Maarg aur bhi kathin hota gaya, aur mujhe ek patthar se dusre patthar kudna pada. Bahut kathinaai ke kaaran, mai nishchint tha mere dal ki mahilaaein nahin pahunch paaengi. Achanak mainne Delicate Arch dekha, magar mujhe itna achambha hua, jab mainne dekha woh mere maarg ke pahunch se alag hai.

Badi niraasha se, mai waapas chala gaya. Mainne betaabi se intazaar kiya jab tak hum mile nahin. Mera pehla sawaal tha “Kya tum Delicate Arch pahunche?” Unhonne khushi se batlaaya ki woh pahunch gaye the. Unhonne kaha ki woh maarg mein chinh ko dekhte gaye the jo ki raasta batla raha tha, aur saodhaani aur koshish ke saath, unhonne apni manzil paa li thi.

Durbhaagye se, mainne galat raasta le liya tha. Kitna badhiya shiksha mainne us din paaya!

Hum kitni baar galti karte hai sahi raaste ke baare mein, duniya ke tarikon ka picha karte huwe? Hamein hamesha apne aap se puchna chahiye kya hum Ishu Maseeh ke bol ke karne waale hai?

Ek badhiya shiksha John ki pustak mein paaya jaata hai:

“Tum mujh mein bane raho, aur mai tujh mein. Jaise daali jab tak daakhalta(vine) mein na ho, to apne aap se nahin fal sakti; waise hi tum bhi yadi mujh mein bane na raho to nahin fal sakte.

“Mai daakhalta hoon, tum daaliyaan ho: Jo mujh mein bana rehta hai, aur main usmein, woh bahut fal falta hai: kyunki mujh se alag hokar tum kuch bhi nahin kar sakte” (John 15:4–5).

Is samaanta ka upyog karke, hum us kareebi, shresht rishtedaari ko dekh sakte hai jo Ishu Maseeh ke saath hai aur jo mulye woh humko deta hai. Woh jad aur tana hai jo hum tak jeene ka paani deta hai, woh ras jo hamein poshit karta hai taaki hum zyaada fal dein. Ishu Maseeh ne hamein is tarah sikhlaya jaise daaliyaan—ya woh jo Unpar nirbhar hai—hum Unke shiksha ko kabhi kam keemat ka nahin samjhenge.

Wahan kuch galtiyaan hai jo gambheer hoti hai, aur agar hum samay par unhe sudhaare nahin, woh hamein hamesha ke liye sahi raaste se dur kar degi. Agar hum pashchataap karenge aur sudhaar ko apnaaenge, yeh anubhavein hamein vinamra banaenge, hamare rawaiye ko badlenge, aur hamein ek baar phit hamare Swarg ke Pita ke kareeb le jaaenege.

Main is baat ka ek uddharan dena chahata hoon Bhavishyevakta Joseph Smith ke dukhad pal ko batla kar. Is anubhav se, Uddhaarkarta ne hamein bahut keemti shiksha di hai siddhaanto ko lekar jo hamein hamesha apne jiwan mein yaad rakhna hai. Yeh hua jab Martin Harris ne Mormon Dharamshaastra ke pehle bhaag ke 116 anuwaad kiye panno ko kho diya tha.

Parmeshwar ka aagya na maanne ke liye pashchataap karke, Bhavishyevakta ne praktikaran praapt kiya jo bhaag 3 mein hai Doctrine aur Covenants ke (dekhiye Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 69–71). Verses 1 to 10mein jo likha hai se, mai chahata hoon 3 siddhaant par gaur karun jo hamein yaad rakhna hai:

  1. Parmeshwar ke kaarye aur lakshye roke nahin jaa sakte.

  2. Hamein Parmeshwar se zyaada manushye se nahin darna hai.

  3. Zaroorat hai lagataar pashchataap karne ki.

Verse 13 mein, Prabhu hamein chaar kaarye batlaata hai jo hamein kabhi nahin karna chahiye:

  1. Parmeshwar ke salaah ko nazarandaaz nahin karna chahiye.

  2. Parmeshwar ke saamne kiye gaye sabse pavitra vaachanon ko nahin todna chahiye.

  3. Apne khud ka nirnay lo.

  4. Khud ke gyaan par badhaai karo.

Main prarthna karta hoon ki hum raasta par gaur karna nahin chode taaki hum hamesha swarg se jude rahe, taaki duniya ke bahaao hamein na le jaae.

Agar tum se koi bhi Prabhu ke raaste ko chodne tak pahunche—raaste par kisi bhi jagah—bade dukh se tum mehsoos karoge us kadwaahat ko ki tumne Parmeshwar ke salaah ko nazarandaaz kiya hai, Parmeshwar ke saamne kiye gaye sabse pavitra vachanon ko toda hai, khud ke nirnay par bharosa kiya hai, ya apne khud ke gyaan ki badhaai ki hai.

Agar aysi baat hai, mai tumhe pashchataap karne ko kehta hoon aur waapas sahi raaste par aane ko.

Ek baar ek naati ne apne nana ko phon kiya use janam din ki shubhkaamnaae dene ke liye. Usne usse pucha woh kitne umar ka hai. Usne kaha ki woh 70 varsh ka hai. Uske naati ne socha ek pal ke liye aur phir pucha, “Nana, kya tumne 1 varsh se shuru kiya tha?”

Bachpan aur yuva ke daoraan, log sochte hai ki woh kabhi budhe nahin honge; mrityu ki baat kabhi sachchi nahin lagti—woh to bahut hi budhe logon ke liye hai—aur us pal tak pahunchna ab bhi bahut dur hai. Jaise jaise samay beetta hai, mahine aur mausam guzarte hai jab chamda sikudne lagta hai, furti kam hone lagti hai, daactar ke yaha jaana zyaada ho jaata hai, aur aysa hota rehta hai.

Woh din aaega jab hum apne Muktidaata aur Uddhaarkarta, Ishu Maseeh se ek baar phir milenge. Mai niwedan karta hoon ki is pavitra aur uttam aosar par hum Unhe pehchaan paaenge kyunki hamare paas Unka gyaan hai aur kyunki humne Unke shikshan ka paalan kiya hai. Woh hamein Apne haathon aur paer ke nishaan dikhaega, aur hum ek saath anant milan karenge, khushi se roenge Unke raaste ko apnaane ke kaaran.

Mai sabhi se is dharti par Ishu Maseeh jiwit hai ki gawahi deta hoon. Woh hamein batlata hai, “Suno, he dharti ke niwaasiyon, aur us Parmeshwar ke bol suno jisne tumhe banaya hai” (D&C 43:23). Hamare paas woh chamta ho dekhne ki, sunne ki, jaanne ki, aur “[hamein] banane waale Parmeshwar” ke sandesh ko sahi tarike se anuwaad karne ki taaki hum Unke raaste se bhatke nahin, mai Ishu Maseeh ke naam se niwedan karta hoon, amen.