Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | Ia ora ma te mau maite i te faaroo

Ia ora ma te mau maite i te faaroo

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

E haamaitai-rahi-hia tatou tata‘itahi mai te mea e, e ite tatou i te mau aamu o te faaroo e te tusia tei arata‘i i to tatou mau hui metua ia tomo mai i roto i te Ekalesia a te Fatu

E mea au roa na’u te aamu o te Ekalesia. Peneia‘e, mai ia outou e rave rahi, te haapuaihia nei to’u faaroo ia ite ana‘e au i te faaroo faahiahia o to tatou mau hui metua tei farii i te evanelia e ua mau maite i te faaroo.

Hoê ava‘e i ma‘iri a‘enei, 12 000 feia apî nehenehe no te mataeinaa hiero no Gilbert Arizona, tei faahanahana i te otiraa to ratou hiero apî na roto i te tahi mau haʻuti nehenehe, tapa‘o faaʻite no to ratou hinaaro ia ora ma te parau ti‘a. Te parau tumu no ta ratou faahanahanaraa « Ia ora ma te mau maite i te faaroo ».

E mea ti‘a i te Feia Mo‘a tata‘itahi no te mau Mahana Hopea nei, ia fafau « ia ora ma te mau maite i te faaroo », mai tei ravehia e taua mau feia apî faaroo no Arizona ra.

Te na ô ra te mau parau no te himene e, « Mau maite i te faaroo ua poihere to tatou hui metua » (« True to the Faith », Hymns, n°254).

E nehenehe ta tatou e parau atoa e, « Mau maite i te faaroo ua poihere to tatou mau metua ruau ».

Ua uiui to’u mana‘o e, ua ite anei teie feia apî oaoa no Arizona i to ratou iho aamu no te Ekalesia—ua ite anei ratou i te aamu no te huru te riroraa mai to ratou utufare ei melo no te Ekalesia. E ohipa faahiahia roa ïa ahiri e, ua ite te Feia Mo‘a atoa no te mau Mahana Hopea nei i te mau aamu faafariuraa o to ratou mau hui metua.

Noa’tu e, e huaai outou no te mau melo matamua o te Ekalesia e aore râ, e ere, ua riro ïa te faufaa ai‘a o te faaroo e o te tusia o te mau Momoni matamua, ei faufaa ai‘a no outou. E faufaa ai‘a hanahana teie na Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei.

Hoê o te mau pene nehenehe roa a‘e i roto i te aamu o te Ekalesia ua tupu ïa i te taime a haapii ai o Wilford Woodruff, apotesolo na te Fatu, i te evanelia a Iesu Mesia i faaho‘ihia mai, i te fenua Peretane i te matahiti 1840–10 noa matahiti i muri a‘e i te faati‘araahia te Ekalesia.

Ua faatumu o Wiford Woodruff e te tahi atu mau aposetolo i ta ratou ohipa i roto ia Liverpool e ia Preston, i Peretane, ma te manuïa rahi. Ua pure tamau noa o Elder Woodruff, tei riro mai ei Peresideni no te Ekalesia, i te Atua ia arata‘i ia’na i roto i teie ohipa faufaa. Na roto i ta’na mau pure ua faaûruhia oia ia haere i te mau vahi rau no te haapii i te evanelia.

Ua haapii mai te Peresideni Monson ia tatou e, ia farii ana‘e tatou i te faaûruraa no te ra‘i mai ia rave i te hoê ohipa—e rave i te reira iho taime—eiaha e faataere. O te reira mau te ohipa ta Wilford Woodruff i rave. Ma te avei‘a maramarama no ô mai i te Varua ra ia « haere i te pae apatoa », fatata i tera iho taime ua reva o Elder Woodruff e ua ratere i te mau tuhaa no Peretane tei parauhia Herefordshire—fenua faaapu te reira i te pae apatoa too‘a o te ra no Peretane. Ua farerei oia i reira i te hoê taata faaapu manuïa tei parauhia o Ioane Benbow, e ua farii-poupou-hia oia i reira « ma te oaoa e te mauruuru » (Wilford Woodruff, in Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors as Recorded in His Daily Journals [1909], 117).

Te vai ra i reira te hoê pŭpŭ taata e 600 ratou, tei parau ia ratou iho e, te mau taea‘e tahoê, ua « Ua pure noa na ratou no te maramarama e te parau mau » (Wilford Woodruff, i roto Te Mau Haapiiraa a te Mau Peresideni o te Ekalesia : Wilford Woodruff [2004], 99). Ua tono te Fatu ia Wilford Woodruff ei pahonoraa i ta ratou mau pure.

Ua hotu oioi te haapiiraa a Elder Woodruff, e e rave rahi tei bapetizohia. Ua amui atu o Brigham Young raua o Willard Richards ia’na i Herefordshire, e ua manuïa papû teie na aposetolo e toru.

I roto noa i tau ava‘e rii, ua faati‘a ratou e 33 amaa no te rahiraa e 541 melo tei amui mai i roto i te Ekalesia. Ua tere tamau noa ta ratou ohipa faahiahia, e i te pae hopea, fatata pauroa te mau melo no te pŭpŭ, Te mau taea‘e tahoê, ua bapetizohia i roto i Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei.

O to’u mama tupuna o Hannah Maria Eagles Harris te hoê o te feia matamua tei faaroo ia Wilford Woodruff. Ua faaʻite oia i ta’na tane, o Robert Harris Jr. e, ua faaroo oia i te parau na te Atua e te hinaaro ra oia e bapetizo ia’na. Aita o Robert i mauruuru i te faarooraa i te parau a ta’na vahine. Ua parau oia e, e apee oia na muri iho ia’na no te haere e faaroo i te a‘oraa e horo‘ahia e te misionare momoni, e na’na e faaafaro i te misionare.

Ua parahi oia fatata i mua roa i te amuiraa, ma te mana‘o papû e, eita oia e fati, e peneia‘e, na’na e faataupupu i te taata ratere haapii, tera râ, ua haaputapû oioi te Varua ia Robert, mai ta’na vahine atoa ra. Ua ite a‘era oia e, e parau mau te parau poro‘i o te faaho‘i-faahou-raa mai, e ua bapetizohia oia e ta’na vahine.

Ua aifaito to raua aamu no te faaroo e no te haapa‘o i te tahi atu mau aamu e rave rahi tauatini : i to ratou faarooraa i te parau poro‘i o te evanelia, ua ite ihora ratou e, e parau mau !

Mai ta te Fatu e parau nei, « E faaroo mai ta’u ra mamoe i to’u reo, e ua ite au ia ratou, e e pee mai hoi ratou ia’u » (Ioane 10:27).

I te faarooraa ratou i te reo o te Tia‘i mamoe, ua pûpû hope a‘era ratou i to ratou oraraa no te haapa‘o i te evanelia e no te pee i te arata‘iraa a te peropheta o te Fatu. No te pahono i te piiraa ia « haaputuputu i Ziona », ua vaiiho ratou i to ratou fare i Peretane, ua ratere na ni‘a i te moana Ataranetita, e ua haaputuputu e te Feia Mo‘a i Nauvoo, Illinois.

Ua farii ratou i te evanelia ma to ratou aau atoa. A tamata ai ratou i te haamau i to ratou nohoraa i roto i to ratou fenua apî, ua tauturu ratou i te paturaa i te hiero no Nauvoo na roto i te horo‘araa i te ahururaa o ta ratou ohipa—pauroa te ahururaa o te mahana, e rave atu ratou i te ohipa no te paturaa i te hiero.

Ua oto roa to ratou aau i te faarooraa i te parau apî no te poheraa o to ratou peropheta here, o Iosepha Semita, e to’na taea‘e o Hyrum. Ua tamau noa râ ratou i ta ratou ohipa ! Ua vai mau maite ratou i te faaroo.

I te taime a hamani-ino-hia ai te Feia Mo‘a e a tiavaruhia ai i rapae ia Nauvoo, ua feruri o Robert raua o Maria e, ua haamaitai-rahi-hia raua i te fariiraa i to raua mau oro‘a i roto i te hiero, na mua noa a‘e a ratere ai ratou na ni‘a i te anavai Mississipi no te haere i te pae tooʻa o te râ. Noa’tu e, aita ratou i ite e, eaha te ohipa e tupu mai, ua vai papû noa râ to ratou faaroo e to ratou iteraa papû.

E ono tamarii ta raua, e ua ratere ratou na Iowa na roto noa i te vari paruparu no te haere i te pae tooʻa o te râ. Ua hamani ratou i te tahi faaearaa no ratou i te hiti o te anavai Missouri i te hoê vahi tei parauhia i muri a‘era o Winter Quarters.

Te tia‘i nei teie mau pionie măta‘u ore i te arata‘iraa mai roto mai i te aposetolo no te ite e, nahea e ahea e ti‘a ai ia ratou ia haere i mua i te pae tooʻa o te râ. Ua faahuru-ê-hia râ ta ratou mau faanahoraa i te mea e, ua faatae mai o Brigham Young, te peresideni o te Pŭpŭ no te Tino Ahuru Ma Piti, i te hoê piiraa i te mau tane ia tomo i roto i te Nuu o te mau Hau Amui no Marite i roto i te pŭpŭ tei parauhia i muri a‘era, te Nuu faehau Momoni.

O Robert Harris Jr. te hoê o te rahiraa hau atu i te 500 pionie momoni tane tei pahono i taua piiraa ra no roto mai ia Brigham Young. Ua faaô oia ia’na i roto, noa’tu e, ua titauhia ia’na ia faaru‘e i ta’na vahine hapû e e ono tamarii na‘ina‘i.

No te aha oia e te tahi atu mau tane i rave ai i te reira ohipa ?

E nehenehe e horo‘a i te pahonoraa na roto i te mau parau a to’u metua tupuna. I roto i te hoê rata ta’na i papa‘i i ta’na vahine i te taime a tape‘a poto ai te pŭpŭ faehau i piha‘i iho ia Santa Fe, ua papa‘i oia e, « E puai rahi to to’u faaroo (e ia feruri au i te mau mea ta Brigham Young i parau ia matou), te ti‘aturi nei au i te reira mai te huru ra e, na te Atua Rahi iho i parau mai ia’u ».

Ei haapotoraa, ua ite oia e, te faaroo ra oia i te hoê peropheta na te Atua, mai te tahi atu mau taata. Tera te tumu i haere ai ratou ! Ua ite ratou e, ua arata‘ihia ratou e te hoê peropheta na te Atua.

I roto â i taua rata ra, ua faaʻite oia i to’na mau mana‘o aroha i ta’na vahine e te mau tamarii, e te parau ra oia no ta’na mau pure tamau ia haamaitaihia ta’na vahine e te mau tamarii.

I muri iho i roto i te reira rata, ua parau oia i teie parau puai : « Eiaha taua e haamo‘e i te mau mea ta oe e ta’u i faaroo e i ite i roto i te hiero o te Fatu ».

Ia apitihia mai to’na iteraa papû tei na ô e « te arata‘ihia nei tatou na te hoê peropheta o te Atua », ua riro teie na faaararaa ei papa‘iraa mo‘a no’u.

Ahuru ma va’u ava‘e i muri mai i to’na revaraa na muri iho i te nuu faaehau, ua tahoê-faahou-hia o Robert Harris i ta’na vahine here o Maria ma te hau. Ua tape‘a maite raua i te faaroo i te evanelia i faaho‘i-faahou-hia mai i roto i te roaraa o to raua oraraa. 15 a raua tamarii, 13 tei tae‘ahia i te paariiraa. To’u mama ruau o Fannye Walker, no Raymond, i Alberta, Canada, o te hoê ïa o ta raua na 136 mootua.

Ua haapeu o mama ruau Walker i te mea e, ua tavini to’na papa ruau i roto i te nuu faehau Momoni, e ua hinaaro oia ia ite ta’na mau mootua paatoa i te reira. I teie nei, e papa ruau atoa vau, te ite nei au e, no te aha e mea faufaa roa te reira no’na. Ua hinaaro oia ia faafariu i te aau o te mau tamarii i to ratou mau metua. Ua hinaaro oia ia ite ta’na mau mootua i ta ratou faufaa ai‘a parau ti‘a—no te mea, ua ite oia e, e haamaitai te reira i to ratou oraraa.

Rahi noa’tu to tatou iteraa e, ua natihia tatou i to tatou mau hui metua parau ti‘a, rahi noa’toa’tu to tatou aravihi no te rave i te mau ma‘itiraa paari e te parau ti‘a.

E parau mau teie. E haamaitai-rahi-hia tatou tata‘itahi mai te mea e, e ite tatou i te mau aamu o te faaroo e te tusia tei arata‘i i to tatou mau hui metua ia tomo mai i roto i te Ekalesia a te Fatu.

Mai te taime matamua a faaroo ai Robert e o Maria ia Wilford Woodruff i te haapiiraa e i te faaʻite-papû-raa no ni‘a i te Faaho‘i-raa-hia mai te evanelia, ua ite a‘era o Robert e o Maria e, e parau mau te evanelia.

Ua ite atoa raua e, noa’tu te huru o te mau ati e aore râ, te mau tamataraa ta raua e farii, e haamaitaihia raua no to raua mau-maite-raa i te faaroo. Fatata roa mai te huru ra e, ua faaroo mai raua i te mau parau a to tatou peropheta i teie mahana, tei parau mai e, « Aita e tusia rahi atu… no te farii i te mau haamaitairaa o te hiero » (Thomas S. Monson, « Te hiero mo‘a—e mori no to te ao nei », Liahona, Me 2011, 92).

Ua nana‘ohia i ni‘a i te hoê pae o te pene o te fenua Peretane teie mau parau, « E ti‘a i ni‘a i te tapono o te feia rarahi ». Ia haamana‘o ana‘e au i to tatou mau hui metua pionie faahiahia, te mana‘o nei au e, te ti‘a nei tatou paatoa i ni‘a i te tapono o te feia rarahi.

Noa’tu e, na roto mai i te hoê rata na Robert Harris te parau a‘o i te taeraa mai, te ti‘aturi nei au e, e rave rahi mau hui metua o te hapono atoa i te reira huru parau poro‘i i ta ratou mau tamarii e te mau mootua : Eiaha tatou e haamo‘e i te mau iteraa ta tatou i farii i roto i te hiero, e eiaha tatou e haamo‘e i te mau parau fafau e te mau haamaitairaa ta tatou tata‘itahi e farii maoti a‘e te hiero. A piti, eiaha tatou e haamo‘e e, na te hoê peropheta no te Atua e arata‘i nei ia tatou.

Te faaʻite papû nei au e, na te hoê peropheta a te Atua e arata‘i nei ia tatou. Ua faaho‘i mai te Fatu i Ta’na Ekalesia i te mau mahana hopea nei na roto i te peropheta Iosepha Semita, e eiaha tatou e haamo‘e e, ua arata‘ihia tatou na te hoê ana‘iraa peropheta mutu ore na te Atua mai ia Iosepha Semita e tae mai ia Brigham e na roto i te peresideni tata‘itahi o te Ekalesia tei mono mai e tae roa mai i to tatou peropheta i teie mahana—Thomas S. Monson. Ua ite au ia’na, te faatura nei au ia’na, e ua here au ia’na. Te faaʻite papû nei au e, o oia te peropheta a te Fatu i ni‘a i te fenua nei i teie mahana.

O te hinaaro hohonu o to’u aau, tae noa’tu i to ta’u mau tamarii, e to te mau mootua, ia faatura i te faufaa o to matou mau hui metua parau ti‘a—taua mau pionie momoni haapa‘o maitai ra tei farii ia tuu i te mau mea atoa i ni‘a i te fata no te faatusia e no te paruru i to ratou Atua e to ratou faaroo. Te pure nei au ia ora tatou tata‘itahi ma te mau maite i te faaroo ta to tatou mau metua i poihere. Na roto i te i‘oa maitai e te mo‘a o Iesu Mesia ra, amene.