Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu

Kaitse pornograafia eest – Kristusele keskendunud kodu

Aprill 2014 Üldkonverents

Parimaks filtriks maailmas on isiklik sisemine filter, milleks on sügav ja püsiv tunnistus.

Kallid vennad ja õed! Ma olen täna õnnistatud, sest 13 minu vanematest lapselastest on hetkel siin kohapeal. See on pannud mind küsima: „Mida ma soovin, et mu lapselapsed teaksid?” Tahaksin täna rääkida otsekoheselt oma pere ja samuti teie peredega.

Juhtidena oleme üha rohkem mures hävituse pärast, mida põhjustab Kiriku liikmete ja nende perede elus pornograafia. Saatan ründab ennenägematu raevuga.

Üheks põhjuseks, miks me oleme maa peal, on õppida kontrollima oma sureliku keha kirgi ja tundeid. Need Jumalast antud tunded aitavad meis tekitada soovi abielluda ja saada lapsi. Mehe ja naise vahelised intiimsed abielusuhted toovad surelikkusesse lapsi, ühendavad vaimu ja keha ning toovad rohkelt rõõmu ja õnne, kui õpime teineteist esikohale seadma. President Spencer W. Kimball õpetas, et abielus „asetub abikaasa mehe või naise elus esikohale, ja .. ükski muu huvi või isik või asi ei saa kunagi olla kaasast tähtsam.

Abielu eeldab täielikku truudust ja täielikku ustavust.”1

Aastaid tagasi oli üks minu lastest silmanähtavalt mures. Läksin tema tuppa, kus ta mulle südant puistas ja rääkis, et ta oli sõbra pool külas olles näinud juhuslikult telekast paljaste meeste ja naiste jahmatavaid ja häirivaid kujusid ning tegusid. Ta hakkas nuuksuma ja rääkis, kui kohutavalt ta end tundis, et oli näinud selliseid asju, ning soovis, et ta saaks need oma peast välja. Olin väga tänulik, et ta usaldas mind, andes mulle võimaluse rahustada tema süütut ja valutavat südant ning aidata tal teada, kuidas meie Päästja lepituse kaudu kergendust leida. Mäletan, milliseid pühasid tundeid ma tundsin, kui me ema ja tütrena koos põlvitasime ja Taevaisa abi palusime.

Paljud lapsed, noored ja täiskasvanud on süütult pornograafiaga kokku puutunud, kuid üha rohkem on neid mehi ja naisi, kes valivad teadlikult pornograafia vaatamise ja teevad seda üha uuesti, kuni sellest saab sõltuvus. Need inimesed võivad kogu südamest soovida sellest lõksust välja pääseda, kuid sageli ei saa nad sellega üksi hakkama. Kui tänulikud me oleme, kui meie lähedased otsustavad usaldada selle saladuse meile kui vanematele või Kiriku juhile. Meil peaks jätkuma tarkust, et me ei satuks sellest šokki, ei saaks vihaseks ega tõukaks neid endast eemale, mis võib eksinu taas vaikima sundida.

Vanemate ja juhtidena peame oma lastele ja noortele armastuse ja mõistmisega kuulates jätkuvalt nõu andma. Nad peavad teadma pornograafia ohtudest ja sellest, kuidas see haarab oma võimusesse elusid, põhjustades Vaimu kaotuse, väärastunud tundeid, pettusest rikutud suhteid, enesekontrolli kaotust ning kuidas see neelab peaaegu täielikult kogu aja ja energia ning halvab mõtted.

Pornograafia on senisest palju alatum, pahelisem ja äärmuslikum. Koos lastega nõu pidades võime luua oma pere jaoks käitumisnormide ja piirangute plaani, kaitstes aktiivselt oma kodu elektrooniliste seadmete filtritega. Vanemad! Kas me mõistame, et peasüüdlasteks on interneti kasutamist võimaldavad nutitelefonid, mitte arvutid?2

Noored ja täiskasvanud, kui Saatan on teid pornograafia lõksu püüdnud, pidage meeles, kui halastav on meie armastatud Päästja. Kas mõistate, kui väga Issand teid isegi praegu armastab ja hindab? Meie Päästjal on vägi teid puhastada ja tervendada. Ta võib teid vabastada valust ja kurbusest, mida tunnete, ja teid taas puhtaks teha oma lepituse väe kaudu.

Meie kui juhid oleme samuti väga mures pornograafia sõltuvuse all kannatajate abikaasade ja perede pärast. Vanem Richard G. Scott palus: „Kui te ise olete vaba tõsisest patust, ärge asjatult kannatage teiste pattude tagajärgede pärast. .. Te [võite] tunda kaastunnet. Siiski ei pea te võtma endale vastutust nende tegude eest.”3 Teadke, et te ei ole üksi. Abi ei ole kaugel. On võimalus osaleda sõltuvusest terveks ravimise koosolekutel, muuhulgas koosolekutel, kus saab osaleda telefoni teel, mis võimaldab abikaasadel helistada ja kodust lahkumata koosolekul osaleda.

Vennad ja õed, kuidas me kaitseme oma lapsi ja noori? Filtrid on kasulikud abivahendid, kuid parimaks filtriks maailmas, ainsaks, mis lõpptulemusena töötab, on isiklik sisemine filter, milleks on sügav ja püsiv tunnistus sellest, et Taevane Isa armastab meid, ja meie Päästja lepitavast ohvrist meie kõikide eest.

Kuidas me juhime oma lapsi sügava pöördumiseni ja aitame neil osa saada Päästja lepitusest? Mulle meeldib, mida rääkis prohvet Nefi sellest, mida tema rahvas tegi selleks, et tolle aja noori tugevdada. „Me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, [ja] me kuulutame prohvetlikult Kristusest, .. et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele.”4

Kuidas saame seda teha oma kodus? Mõned teist on kuulnud mind rääkimas sellest, kui üle koormatuna me abikaasa Meliga nelja lapse vanematena end tundsime. Me vajasime hädasti abi, seistes silmitsi lapsevanemaks olemise muredega ja kandes hoolt eluks vajaliku eest. Palvetasime, et teada, mida teha. Saime kindla vastuse: „Sellest pole midagi, kui maja on korrast ära, lapsed ikka veel pidžaamades ja mõned kohustused on jäänud tegemata. Ainus asi, mis peab majas tõesti tehtud saama, on igapäevane pühakirjade lugemine, palved ja iganädalased pereõhtud.”

Me püüdsime neid asju teha, kuid alati ei olnud need esmatähtsad ja mõnikord olime me keset seda kaost hooletud. Me muutsime oma prioriteete ja püüdsime vähemtähtsa üle mitte muretseda. Hakkasime keskenduma sellele, kuidas me räägime, rõõmustame, jutlustame ja tunnistame Kristusest, kui püüame iga päev palvetada ja perega pühakirju uurida ning igal nädalal pereõhtut teha.

Hiljuti hoiatas mind üks sõber: „Kui sa ütled naistele, et nad rohkem pühakirju lugema ja palvetama peaks, tekitab see neis vaid pingeid. Nad tunnevad juba niigi, nagu oleks neil liiga palju tegemist.”

Vennad ja õed! Kuna ma tean seda oma ja minu abikaasa kogemustest, pean tunnistama õnnistustest, mida toovad igapäevane pühakirjade uurimine, palved ja iganädalased pereõhtud. Need tegevused aitavad leevendada pingeid, annavad meie elule suuna ja lisavad kodule kaitset. Kui siis pornograafia või muud probleemid meie peresid ründavad, võime pöörduda meie Taevase Isa poole, teades, et oleme teinud seda, mida Ta on meil teha palunud, ja võime loota Vaimu vägevale juhatusele.

Vennad ja õed, kui teie kodudes neid asju ei tehta, siis võime me kõik sellega nüüd algust teha. Kui lapsed on juba suuremad ega taha meiega ühineda, võime alustada iseendist. Seda tehes täitub meie kodu ja elu vaimu mõjuga ja aja jooksul avaldab see mõju ka lastele.

Pidage meeles, et elavad apostlid on lubanud, et kui me otsime välja oma esivanemad ja nende nimed templi jaoks ette valmistame, kaitstakse meid nüüd ja kogu meie elu, kui hoiame end templisoovituse väärilisena.5 Milline lubadus!

Noored, kandke hoolt oma vaimse heaolu eest! Lülitage vajadusel oma telefon välja, laulge Algühingu laulu, palvetage abi saamiseks, mõtisklege pühakirjade üle, minge kinost minema, mõelge Päästjale, võtke sakramenti väärilisena, uurige trükist „Sulle, noor”, olge oma sõpradele eeskujuks, rääkige oma vanematega, astuge läbi oma piiskopi juurest, paluge abi ja vajadusel otsige professionaalset abi.

Mida ma soovin, et mu lapselapsed teaksid? Ma soovin, et nemad ja teie teaksite, et ma tean, et Päästja elab ja armastab meid. Tema on maksnud meie pattude eest, kuid me peame põlvitama oma Taevase Isa ees suures alandlikkuses oma patte tunnistades ja paluma andestust. Me peame soovima muuta oma südant ja soove ning olema küllalt alandlik, et otsida abi ja andestust neilt, kellele me oleme haiget teinud või kelle me oleme hüljanud.

Ma tean, et Joseph Smith nägi Jumalat, meie Taevast Isa, ja meie Päästjat Jeesust Kristust. Ma tunnistan, et meil on elav prohvet maa peal, president Thomas S. Monson. Samuti tunnistan, et meid ei juhita iial valele teele, kui järgime Jumala prohveti nõu. Ma tunnistan meie templilepingute ja -õnnistuste väest.

Ma tean, et Mormoni Raamat on tõde! Ma ei saa seletada selle suurepärase raamatu väge. Ma tean üksnes seda, et kui lisame ka palve, on sellel raamatul vägi kaitsta perekondi, tugevdada suhteid ja anda enesekindlust Issanda ees. Ma tunnistan nendest asjadest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited

  Viited

  1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, 2006, lk 199–200.

  2. Vt Clay Olsen. What Teens Wish Parents Knew (Konverentsil „Utah Coalition Against Pornography” peetud kõne, 22. mai 2014). − utahcoalition.org.

  3. Richard G, Scott. Olla vaba raskest koormast. – 172. sügisene üldkonverents, nov 2002.

  4. 2Ne 25:26.

  5. Vt David A. Bednar. Laste südamed pöörduvad. – 181. sügisene üldkonverents, okt 2011, lk 20–23; Richard G. Scott. Rõõm surnute lunastamisest. – 182. sügisene üldkonverents, okt 2012; Neil A. Andersen. Roots Tech Conference, veebr 2014.