Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin Christus centraal staat

Bescherming tegen pornografie — een gezin waarin Christus centraal staat

April 2014 Algemene conferentie

Ik getuig dat de beste filter in de wereld […] de persoonlijke innerlijke filter is die uit een diep, blijvend getuigenis ontstaat.

Geliefde broeders en zusters, ik voel mij gezegend dat mijn dertien oudste kleinkinderen hier in de zaal zitten. Daardoor heb ik me afgevraagd: ‘Wat wil ik dat mijn kleinkinderen weten?’ Ik wil vandaag vrijuit met mijn familie en de uwe spreken.

Als leidsters maken wij ons steeds meer zorgen over het vernietigende effect van pornografie in het gezinsleven van de kerkleden. Satan heeft de aanval met ongekende woede ingezet.

Een van de redenen waarom we hier op aarde zijn, is dat we met de hartstochten en gevoelens van ons lichaam om moeten leren gaan. Die gevoelens hebben we van God gekregen en brengen ons ertoe om te trouwen en kinderen te krijgen. De intieme relatie tussen man en vrouw waardoor kinderen in de sterfelijkheid worden geboren, moet ook een mooie, liefdevolle ervaring zijn die twee toegewijde harten samenbindt, geest en lichaam verenigt, en een volheid van vreugde en geluk brengt wanneer zij elkaar op de eerste plaats leren stellen. President Spencer W. Kimball heeft gezegd: ‘De huwelijkspartner krijgt dan voorrang in het leven van de wederhelft, en geen […] andere interesse, persoon of zaak mag voorrang krijgen boven de huwelijkspartner. […].

‘Het huwelijk veronderstelt volledige getrouwheid en loyaliteit.’1

Jaren geleden was een van onze kinderen duidelijk overstuur. Ik ging naar haar slaapkamer en zij opende haar hart en legde uit dat ze bij een vriendin thuis was geweest en op televisie per ongeluk ontstellende en verontrustende beelden en handelingen van een man en vrouw zonder kleren had gezien. Ze begon te huilen en vertelde hoe vreselijk ze zich voelde over wat ze had gezien en wilde dat ze het uit haar gedachten kon zetten. Ik was heel dankbaar dat ze het me toevertrouwde en mij zo de kans gaf om haar onschuldige, gekwetste hart te troosten en haar te leren hoe ze verlichting kon ontvangen door de verzoening van onze Heiland. Ik herinner mij de gewijde gevoelens die ik had toen we samen als moeder en dochter neerknielden en om de hulp van onze hemelse Vader baden.

Veel kinderen, jongeren en volwassenen worden in alle onschuld aan pornografie blootgesteld, maar een toenemend aantal mannen en vrouwen kiest ervoor om ernaar te kijken. Zij worden er herhaaldelijk naar toegetrokken totdat het een verslaving wordt. Die mensen willen misschien wel met hun hele hart uit die val komen, maar vaak kunnen zij dat niet alleen. We zijn dankbaar als die dierbare mensen besluiten om met ons als ouders of een kerkleider te spreken. Wij doen er goed aan om dan niet geschokt, boos of afwijzend te reageren, want dan zullen zij misschien weer zwijgen.

Als ouders en leerkrachten moeten wij op regelmatige basis met onze kinderen en jongeren over deze zaken van gedachten wisselen, en ons best doen om vol liefde en begrip te luisteren. Ze moeten weten wat de gevaren van pornografie zijn en hoe het iemands leven in beslag neemt. Dat leidt tot verlies van de Geest, een verwrongen gevoelsleven, leugens, ontwrichte relaties, het verlies van zelfbeheersing en in een bijna volledige verspilling van tijd, gedachten en energie.

Pornografie is schunniger, slechter en prikkelender dan ooit tevoren. We kunnen in overleg met onze kinderen een gezinsplan met normen en grenzen opstellen, en op proactieve wijze ons gezin beschermen door de elektronische apparatuur thuis van filters te voorzien. Ouders, zijn we ons ervan bewust dat niet computers, maar mobieltjes met toegang tot het internet het grootste probleem zijn?2

Jonge mensen en volwassenen, als u in Satans val van pornografie gelopen bent, bedenk dan hoe genadig onze geliefde Heiland is. Beseft u hoe zielsveel de Heer ook nu van u houdt? Onze Heiland heeft de macht om u te reinigen en te genezen. Hij kan uw pijn en verdriet wegnemen en u weer rein maken door de macht van zijn verzoening.

Wij, leidinggevenden, maken ons ook grote zorgen over de huwelijkspartners en kinderen van hen die onder een pornografieverslaving lijden. Ouderling Richard G. Scott heeft gepleit: ‘Als u zelf vrij bent van ernstige zonden, lijdt dan niet onnodig onder de gevolgen van de zonden van iemand anders. […] U mag mededogen voelen. […] Toch moet u zich niet verantwoordelijk voelen voor die daden.’3 Weet dat u er niet alleen voor staat. Er is hulp beschikbaar. Er worden verslavingsherstelbijeenkomsten voor huwelijkspartners gehouden, inclusief telefonische bijeenkomsten, die huwelijkspartners in staat stellen om in te bellen en vanuit hun eigen huis aan een bijeenkomst deel te nemen.

Broeders en zusters, hoe beschermen we onze kinderen en jongeren? Filters zijn nuttig, maar de beste filter in de wereld, de enige filter die uiteindelijk werkt, is de persoonlijke innerlijke filter is die voortkomt uit een diep, blijvend getuigenis van de liefde van onze hemelse Vader en van het zoenoffer van onze Heiland voor ons allen.

Hoe brengen we onze kinderen tot bekering, zodat ze uit de verzoening van de Heiland kunnen putten? Ik ben weg van de woorden van Nephi waarmee hij verklaarde wat zijn volk deed om de jeugd in zijn tijd te versterken: ‘Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus […] opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden.’4

Hoe pakken we dat in ons gezin aan? Sommigen van u hebben mij horen vertellen hoe zwaar het voor mijn man, Mel, en mij was om vier jonge kinderen op te voeden. Druk met alle uitdagingen van het ouderschap en met alle eisen van het leven zochten we wanhopig naar hulp. We baden en smeekten om te weten wat we moesten doen. Het antwoord was duidelijk: ‘Het geeft niet als het huis een bende is en de kinderen in hun pyjama rondlopen en als sommige taken niet uitgevoerd worden. Het enige wat we thuis echt voor elkaar moeten krijgen is dagelijkse Schriftstudie en gebed, en wekelijkse gezinsavond.’

We probeerden die dingen te doen, maar ze waren niet altijd onze prioriteit, en te midden van de chaos werden ze soms verwaarloosd. We veranderden onze focus en probeerden ons geen zorgen meer te maken over minder belangrijke zaken. Onze focus werd spreken over, ons verheugen in, prediken en getuigen van Christus, door ernaar te streven om dagelijks te bidden en de Schriften te bestuderen en wekelijks gezinsavond te houden.

Een vriendin zei onlangs tegen mij: ‘Als je de zusters vraagt om meer in de Schriften te lezen en meer te bidden, veroorzaakt dat alleen maar stress. Ze hebben al het gevoel dat ze te veel te doen hebben.’

Broeders en zusters, ik kan uit eigen ervaring en uit de ervaringen van mijn man getuigen van de zegeningen van dagelijkse Schriftstudie, gebed en wekelijkse gezinsavond. Dat zijn de zaken die stress wegnemen, leiding in ons leven brengen en ons gezin beschermen. En als pornografie of andere problemen ons gezin treffen, kunnen wij de Heer om hulp bidden, en geweldige leiding van de Geest verwachten, in het besef dat we gedaan hebben wat onze hemelse Vader van ons verwacht.

Broeders en zusters, als dit nog niet de gewoonten bij ons thuis zijn, dan kunnen we er nu allemaal mee beginnen. Als onze kinderen al ouder zijn en weigeren mee te doen, dan kunnen we zelf beginnen. Als we dat doen, zal de invloed van de Geest ons gezin en ons leven vervullen, en zullen onze kinderen dat na verloop van tijd gaan inzien.

Onthoud dat levende apostelen hebben beloofd dat we, als we naar onze voorouders zoeken en onze familienamen voor de tempel klaarmaken, ons gehele leven beschermd zullen worden wanneer we zo leven dat we een tempelaanbeveling waardig zijn.5 Wat een beloften!

Jongelui, wees verantwoordelijk voor je eigen geestelijke welzijn. Zet je telefoon zo nodig uit, zing een jeugdwerkliedje, bid om hulp, denk aan een Schrifttekst, loop weg bij een film, denk aan de Heiland, neem waardig van het avondmaal, bestudeer Voor de kracht van de jeugd, wees een voorbeeld voor je vrienden, praat met een ouder, ga naar je bisschop, vraag zo nodig om professionele hulp.

Wat wil ik dat mijn kleinkinderen weten? Ik wil dat zij en u weten dat ik weet dat de Heiland leeft en van ons houdt. Hij heeft de prijs voor onze zonden voldaan, maar wij moeten in diepe nederigheid voor onze Vader in de hemel neerknielen en onze zonden belijden en Hem om vergeving smeken. Wij moeten onze hart en onze verlangens willen veranderen en nederig genoeg zijn om de hulp en vergiffenis te vragen van hen die we wellicht pijn hebben gedaan of in de steek hebben gelaten.

Ik weet dat Joseph Smith God, onze hemelse Vader, en onze Heiland, Jezus Christus, heeft gezien. Ik getuig dat we een levende profeet op aarde hebben, president Thomas S. Monson. Ik getuig ook dat u nooit zult afdwalen als u de raad van de profeet van God opvolgt. Ik getuig van de kracht van onze verbonden en de zegeningen van de tempel.

Ik weet dat het Boek van Mormon waar is! Ik kan de kracht van dit geweldige boek niet verklaren. Ik weet alleen dat het Boek van Mormon in combinatie met gebed de kracht bezit om gezinnen te beschermen, relaties te versterken en persoonlijk vertrouwen voor het aangezicht van de Heer te geven. Ik getuig van deze dingen in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen

  Noten

  1. Leringen van kerkpresidenten: Spencer W. Kimball, 2006, p. 220.

  2. Zie Clay Olsen, ‘What Teens Wish Parents Knew’ (toespraak gehouden in een conferentie van het Utah Coalition against Pornography, 22 maart 2014); utahcoalition.org.

  3. Richard G. Scott, ‘‘Vrij zijn van zware lasten’, Liahona, november 2002, p. 88.

  4. 2 Nephi 25:26.

  5. Zie David A. Bednar, ‘Het hart der kinderen zal zich wenden’, Liahona, november 2011, pp. 24–27; Richard G. Scott, ‘De vreugdevolle verlossing van de doden’, Liahona, november 2012, pp. 93–95; Neil L. Andersen, ‘Find Our Cousins!’ (toespraak gehouden tijdens het RootsTech-congres voor familiegeschiedenis 2014, 8 februari 2014); lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/find-our-cousins.