Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Vaimsed tuulispead

Vaimsed tuulispead

Aprill 2014 Üldkonverents

Ärge laske tuulispeadel end heidutada. Nüüd on teie aeg Issanda Jeesuse Kristuse tugevad jüngrid olla.

Tervitan teid tänasel hommikul! Tervitan eriti noori, kes on nii konverentsikeskuses kui ka kõikjal maailmas. Olete valitud põlvkond ja teil on eriline saatus ning ma räägin spetsiaalselt teile.

Kui me aastaid tagasi Floridas oma sugulasi külastasime, möödus sealt lähedalt keeristorm. Üks haagiselamus elanud naine oli läinud turvalisuse mõttes oma vannituppa. Haagiselamu hakkas rappuma. Möödus mõni hetk. Seejärel kuulis ta naabri häält: „Olen eestoas.” Vannitoast väljudes avastas naine suure hämminguga, et keeristorm oli ta haagiselamu õhku tõstnud ja edasi kandnud, misjärel see püstiasendis naabri haagiselamu katusele maandus.

Mu noored sõbrad, maailm ei liugle rahus Päästja teisele tulemisele vastu. Pühakirjades kuulutatakse, et „kõik on ärevuses”.1 Brigham Young ütles: „Mulle ilmutati, kui see Kirik alguse sai, et Kirik levib, õitseb, kasvab ja areneb, ning et proportsionaalselt evangeeliumi levimisega maa rahvaste seas kasvab ka Saatana vägi.”2

illustration of tornado

Ettekuulutatud maavärinatest ja sõdadest3 murettekitavamad on vaimsed keeristormid, mis võivad juurida teid välja vaimsest pinnasest ja lasta teie vaimul maanduda kohtades, mida te oma kujutlustes kunagi võimalikuks ei pidanud, pannes vahel vaevu tähele, et teid paigast liigutatud on.

Kõige hullemad tuulispead on vastase kiusatused. Patt on kuulunud alati maailma, kuid pole olnud kunagi nii kättesaadav, täitmatu ja heakskiidetud. Patu tuulispea mahasurumiseks on loomulikult üks võimas vägi. Seda kutsutakse meeleparanduseks.

Mitte kõik tuulispead elus pole meie enda põhjustatud. Mõned tulevad teiste inimeste valede valikute tõttu ja mõned pelgalt seetõttu, et tegemist on surelikkusega.

Juhataja Boyd K. Packer vaevles noore poisina kurnava lastehalvatuse käes. Kui vanem Dallin H. Oaks oli seitsmeaastane, suri ootamatult tema isa. Kui õde Carol F. McConkie Noorte Naiste üldjuhatusest oli teismeline, läksid tema vanemad lahku. Raskusi tuleb ikka ette, aga kui usaldada Jumalat, tugevdavad need teie usku.

illustration of tree and roots

Looduses on tuule käes üles kasvanud puud tugevamad. Kui tuuled noort võsu sasivad, teevad puu sees olevad jõud kahte asja. Kõigepealt innustavad nad juuri kiiremini kasvama ja kaugemale levima. Teiseks hakkavad jõud puu sisemuses ehitama üles rakke, mis muudavad tüve ja oksad jämedamaks ja tuule käes painduvamaks. Tugevamad juured ja oksad kaitsevad puud tuule eest, mis kindlasti taas puhuma hakkab.4

Te olete Jumala jaoks lõputult kallimad kui üks puu. Olete Tema poeg või Ta tütar. Tema on teinud teie vaimu elu tuulispeade käes tugevaks ja painduvaks. Nii nagu noor puu tuule käes, nõnda võivad tuulispead teie nooruses teie vaimset jõudu suurendada ning teid eesootavateks aastateks ette valmistada.

Kuidas oma tuulispeadeks ette valmistuda? „Pidage meeles, et oma Lunastaja kaljule, kes on Kristus, Jumala Poeg, peate te ehitama oma aluse; et kui kurat saadab välja oma vägevad tuuled, ‥ oma nooled keeristuules, ‥ kui kogu tema rahe ja tema vägev torm peksavad teid, ei ole sel mingit võimu ‥, et tõmmata teid alla, ‥ tänu kaljule, millele te olete ehitanud.”5 See on teie turvapaik tuulispea käes.

President Thomas S. Monson on öelnud: „Seal, kus Kiriku standardid ja ühiskonna standardid varemalt enamjaolt kokku läksid, haigutab nüüd suur lõhe, mis üha laieneb.”6 Sellest lõhest tekivad mõne jaoks tugevad vaimsed tuulispead. Lubage mul tuua üks näide.

Möödunud kuul saatsid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Kvoorum Kiriku juhtidele kogu maailmas kirja. Sealt pärineb ka järgnev osa: „Muudatused tsiviilseadustes ei või muuta Jumala seatud moraaliseaduseid. Jumal ootab, et me hoolimata ühiskonna muutuvatest arvamustest või trendidest Tema käskudest kinni peame. Jumala kõlbelisuse seadus on selge: seksuaalsuhted on sobilikud ainult omavahel seaduslikus abielus oleva mehe ja naise vahel. Me innustame teid vaatama üle ja õpetama Kiriku liikmetele õpetusi läkitusest „Perekond: läkitus maailmale.””7

Kui maailm Issanda kõlbelise puhtuse seadusest eemale libiseb, ei tee meie seda mitte. President Monson ütles: „Inimkonna Päästja ütles enda kohta, et Ta on maailmas, kuid mitte maailmast. Ka meie saame olla maailmas, mitte maailmast, kui hülgame väärarusaamad ja valeõpetused ning jääme ustavaks sellele, mida Jumal on käskinud.”8

Kuigi paljud valitsused ja heatahtlikud inimesed on abielu määratlust muutnud, ei ole Issand seda teinud. Kohe alguses algatas Issand abielu mehe ja naise – Aadama ja Eeva vahel. Ta määras, et abielu eesmärk on palju kaugeleulatuvam kui ainult täiskasvanutele isikliku rahulduse ja rahulolu toomine ja selle juures on palju tähtsam edendada ideaalseid tingimusi laste kasvatamiseks ja nende eest hoolitsemiseks. Pere on taevane aare.9

Miks me sellest jätkuvalt räägime? Paulus ütles: „Me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele.”10 Issanda Jeesuse Kristuse apostlitena on meil kohustus õpetada meie Looja plaani Tema laste jaoks ning hoiatada Tema käskude eiramisega kaasnevate tagajärgede eest.

Hiljuti rääkisin ma ühe loorberiga Ameerika Ühendriikidest. Tsiteerin tema e-kirja.

„Möödunud aastal hakkasid mõned mu sõbrad Facebookis abielu kohta oma arvamust avaldama. Paljud olid samasooliste abielu poolt ja mõned viimse aja pühadest noored näitasid, et neile need postitused meeldivad. Mina ei kommenteerinud.

Otsustasin kuulutada oma tõekspidamist traditsioonilisest abielust läbimõeldud viisil.

young woman using a mobile telephone

Lisasin oma profiilipildile selgitava teksti: „Usun abielusse mehe ja naise vahel.” Hakkasin peaaegu viivitamatult sõnumeid saama. „Oled isekas!” „Oled arvustav!” Keegi kõrvutas mind orjapidajaga. Ja üks suurepärane sõber, kes on tugev Kiriku liige, postitas mulle järgmist: „Sa pead ajaga kaasas käima. Asjad muutuvad ja ka sina peaksid end muutma.”

Ma ei võidelnud vastu,” ütles ta, „kuid ei eemaldanud ka oma avaldust.”

Ta lõpetab sõnadega: „Vahel tuleb meil seista üksi, nagu ütles president Monson. Loodetavasti seisame me noortena kõik koos ning oleme truud Jumalale ja Tema elavate prohvetite õpetustele.”11

Me peaksime eriti meeles pidama inimesi, kes tunnevad külgetõmmet sama sugupoole vastu. See on tohutu kiirusega keeristorm. Ma soovin väljendada armastust ja imetlust neile, kes vapralt selle usu proovilepanekuga silmitsi seisavad ning Jumala käskudele ustavaks jäävad.12 Kuid hoolimata oma otsustest ja tõekspidamistest väärivad kõik meie lahkust ja viisakust.13

Päästja õpetas meid armastama mitte ainult meie sõpru, aga ka neid, kes on meiega eriarvamusel. Ta ütles: „Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate?‥ Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida iseäralikku te siis teete?”14

Prohvet Joseph Smith hoiatas, et me „hoiduksime upsakusest” ja oleksime suuremeelsed kõigi meeste ja naiste vastu, kuni sinnamaani, „et tahame võtta nad oma õlgadele”.15 Jeesuse Kristuse evangeeliumis pole kohta pilkamisel, kiusamisel ja kitsarinnalisusel.

Kui teil on küsimusi Kiriku juhtide nõuande kohta, rääkige palun oma siirast murest oma vanemate ja juhtidega. Teil on vaja seda jõudu, mida annab Issanda prohvetite usaldamine. President Harold B. Lee ütles: „Meil on selle kiriku liikmetena turvaline vaid ‥ õppida pöörama tähelepanu sõnadele ja käskudele, mida Issand annab oma prohveti kaudu. ‥ Mõni asi nõuab kannatlikkust ja usku. See, mis tuleb, ei pruugi teile meeldida. ‥ See võib olla vastuolus teie poliitiliste vaadetega, ‥ teie ühiskondlike vaadetega, ‥ häirida ‥ teie seltskonnaelu. Kuid kui te kuulate neid asju otsekui Issanda enda suust, ‥ „ei saa põrgu väravad teist võitu ‥ ja Issand Jumal hajutab pimeduse väed laiali teie ees ‥” (ÕL 21:6).”16

Veel üks vägev kaitse elu tuulispeade eest on Mormoni Raamat.

Kui president Henry B. Eyring oli teismeline, kolis tema pere uude linna. Kolimine oli talle algul vastumeelt ja tal oli vähe sõpru. Talle tundus, et ta ei klapi oma keskkooli õpilastega. Tuulispea keerles. Mida ta tegi? Ta kulutas oma energia Mormoni Raamatule ja luges seda mitu korda.17 Aastaid hiljem tunnistas president Eyring: „Mulle [meeldib naasta Mormoni Raamatu juurde, et sellest sageli sügavat sõõmu võtta.”18 „See on meie vägevaim kirjalik tunnistus, et Jeesus on Kristus.”19

Issand on andnud teile veel ühe viisi kindlaks jääda - vaimse anni, mis on palju vägevam kui vastase tuulispead! Ta ütles: „Seiske pühades paikades ja ärge laske ennast kõigutada.”20

Kui ma olin teismeline, oli Kirikul vaid 13 templit. Nüüd on neid 142. Kiriku liikmetest 85 protsenti elab nüüd templist 320 km raadiuses. Issand on andnud teie põlvkonnale suurema ligipääsu Tema pühadele templitele kui ühelegi teisele põlvkonnale maailma ajaloos.

Kas te olete kunagi seisnud templis valgetes riietes ja oodanud ristimisi? Mis tunne teil oli? Templis tuntav pühadus on justkui käegakatsutav. Päästja rahu surub maha maailma keeristuuled.

See, kuidas te end templis tunnete, on näide sellest, kuidas end iga päev tunda.21

Leidke üles oma vanaisad ja vanaemad ja kaugemad sugulased, kes on lahkunud enne teid. Võtke nende nimed endaga templisse.22 Oma esivanematest õppides näete te elu, abielu ja lastega seotud tavasid, õigemeelseid tavasid ja vahel ka selliseid asju, mida tahate vältida.23

Hiljem saate te templis teada täiendavalt maailma loomisest, Aadama ja Eeva eluviisidest ning, mis kõige tähtsam, meie Päästjast Jeesusest Kristusest.

Noored vennad ja õed! Kuidas me teid armastame, imetleme ja teie eest palvetame. Ärge laske tuulispeadel end heidutada. Nüüd on teie aeg Issanda Jeesuse Kristuse tugevad jüngrid olla.24

Rajage oma alus üha tugevamalt oma Lunastaja kaljule.

Pidage suuremas hinnas Tema võrratut elu ja õpetusi.

Järgige usinamalt Tema eeskuju ja Ta käske.

Tundke sügavamalt Tema armastust, Tema armu ja halastust ning Tema lepituse vägevaid ande.

Ma luban teile, et seda tehes näete te, et tuulispead on tegelikult proovilepanekud, kiusatused, tähelepanu kõrvaletõmbajad või raskused, mis teil kasvada aitavad. Ja kui te elate aasta aasta järel õigemeelselt, tagan ma teile, et teie kogemused kinnitavad teile ikka ja jälle, et Jeesus on Kristus. Vaimne kalju teie jalge all on kindel ja turvaline. Te tunnete rõõmu, et Jumal on teid siia pannud, et Kristuse hiilgava tagasituleku viimastest ettevalmistustest osa saada.

Päästja ütles: „Ma ei jäta teid vaestekslasteks; ma tulen teie juurde.”25 Ta on andnud selle lubaduse teile. Ma tean, et see lubadus on reaalne. Ma tean, et Ta elab. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited

  Viited

  1. ÕL 88:91.

  2. Discourses of Brigham Young,valinud John A. Widtsoe, 1954, lk 72.

  3. Vt Dallin H. Oaks. Preparation for the Second Coming. – Ensign või Liahona, mai 2004, lk 7–10.

  4. Vt A. Stokes, A. H. Fitter ja M. P. Courts, Responses of Young Trees to Wind and Shading: Effects on Root Architecture, Journal of Experimental Botany, 1995, 46:1139–1146.

  5. Hl 5:12.

  6. Thomas S. Monson. Preesterluse vägi. – 181. kevadine üldkonverents, apr 2011, lk 58.

  7. Esimese Presidentkonna kiri, 6. märts 2014; vt ka David A. Bednar. Me usume, et tuleb olla kõlbeliselt puhtad. – 183. kevadine üldkonverents, apr 2013; Dallinn H. Oaks. Sul ei tohi olla muid jumalaid. – 183. sügisene üldkonverents, okt 2013, lk 60; Sulle noor! 2011, lk 35–37

  8. Thomas S. Monson. Preesterluse vägi. – 181. kevadine üldkonverents, apr 2011, lk 58.

  9. Vanem Russell M. Nelson ütles: „Abielu on ühiskondliku korra sulatuskoda. ‥ See ei ole pelgalt mehe ja naise vaheline liit, sinna juurde kuulub ka partnerlus Jumalaga” (Abielu toitmine. – 176. kevadine üldkonverents, apr 2006); vt ka Mt 19:5–6.

  10. 2Kr 4:18.

  11. Isiklik kirjavahetus ja jutuajamine, 17. märts 2014; vt ka Thomas S. Monson. Julge seista üksi. – 181. sügisene üldkonverents, okt 2011, lk 101.

  12. Vt Jeffrey R. Holland, Helping Those Who Struggle with Same-Gender Attraction, Ensign, okt 2007, lk 42–45; või Liahona, okt 2007, lk 40–43.

  13. Isegi kui Kristuse-vastane Korihor püüdis rahva usku hävitada, kaitsesid Jumala seadused teda kättemaksu eest: „Ei olnud seadust inimese usu vastu, sest oli otseses vastuolus Jumala käskudega, et oleks seadus, mis paneks inimesed ebavõrdsetele alustele. ‥ Kui inimene soovis teenida Jumalat, siis oli see tema eesõigus, ‥ aga kui ta ei uskunud teda, ei olnud seadust tema karistamiseks” (Al 30:7, 9). 11. usuartiklisseisab: „Me nõuame õigust kummardada Kõigevägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad.”

  14. Mt 5:46.

  15. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 427, 429.

  16. Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee, 2000, lk 84–85; vt ka Robert D. Hales. Üldkonverents: tugevdab usku ja tunnistust. – 183. sügisene üldkonverents, okt 2013, lk 2.

  17. Vt Robert I. Eaton ja Henry J. Eyring. I Will Lead You Along: The Life of Henry B. Eyring, 2013, lk 40.

  18. Henry B. Eyring. Choose Higher Ground, 2013, lk 38.

  19. Henry B. Eyring. To Draw Closer to God, 1997, lk 118.

  20. ÕL 87:8; vt ka ÕL 45:32.

  21. Vt ÕL 52:14.

  22. Vt Neil L. Andersen. „Find Our Cousins!” (kõne, pereajaloo konverents RootsTech 2014); lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/find-our-cousins.

  23. Vt David A. Bednar. Laste südamed pöörduvad. – 181. sügisene üldkonverents, okt 2011, lk 24–27.

  24. Vt Hl 7:9.

  25. Jh 14:18.