Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Statistical Report, 2013

Statistical Report, 2013

April 2014 Maha Sammelan

Girjaghar ke sadasyon ke aur jaankaari ke baare mein, Pratham Adhyakshta ne yeh statistical report nikala hai Girjaghar ke badhanti aur pad par December 31, 2013 tak ke liye.

Girjaghar Vibhaagein

Stakes

3,050

Missions

405

Jilaaen

571

Ward aur Shaakhaaen

29,253

Girjaghar Sadasyata

Kulmilakar Sadasyata

15,082,028

Naye Naam Darj Kiye Gaye Bachche

115,486

Baptisma liye hue Samarpit Log

282,945

Prachaarakein

Pure-Samay ke Prachaarakein

83,035

Girjaghar-Sewa ke Prachaarakein

24,032

Mandirein

2013 mein Samarpit Kiye Mandirein (Tegucigalpa Honduras Temple)

1

Mandirein jo Saal ke Ant mein Sanchaalit the

141