រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង
មេសា 2014 | របាយការណ៍ស្ថិតិ ​ឆ្នាំ 2013

របាយការណ៍ស្ថិតិ ​ឆ្នាំ 2013

មេសា 2014 សន្និសីទ​ទូទៅ

សំឡេង ទាញ​យក Print Share close

សម្រាប់ព័ត៌មាន​នៃ​សមាជិក​សាសនាចក្រ គណៈប្រធានទីមួយ​បាន​ចេញរបាយការណ៍​ស្ថិតិ​ដូចតទៅនេះ​ស្ដីពី​ការ​រីកចម្រើន និង ស្ថានភាព​របស់​សាសនាចក្រ ​គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ។

អង្គភាព​សាសនាចក្រ

ស្តេក ចំនួន

3,050 ស្ដេក

បេសកកម្ម ចំនួន

405 បេសកកម្ម

មណ្ឌល ចំនួន

571 មណ្ឌល

វួដ និងសាខា​ ចំនួន

29,253 កន្លែង

ចំនួន​សមាជិក​សាសនាចក្រ​សរុប

ចំនួនសមាជិកសរុប

15,082,028 នាក់

កុមារដែលមានកំណត់ហេតុ​ថ្មីចំនួន

115,486 នាក់

អ្នកផ្លាស់ប្រែចិត្ត​ជឿ​បានទទួល​បុណ្យជ្រមុជទឹកចំនួន

282,945 នាក់

អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា

អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ពេញ​ម៉ោង មាន​ចំនួន

83,035 នាក់

អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា​ផ្នែក​សេវាកម្ម​សាសនាចក្រ មាន​ចំនួន

24,032 នាក់

ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ ដែល​បាន​ឧទ្ទិសឆ្លង​ក្នុង​ឆ្នាំ 2013 គឺ (​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ តេហ្គូស៊ីហ្គាលផា ហុនដូរ៉ាស)

1

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ​នៅចុង​ឆ្នាំ មានចំនួន

141 ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ