Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Chuni Hui Peedhi

Chuni Hui Peedhi

April 2014 Maha Sammelan

Tum chune gaye the Uske kaarye ko karne ke liye is samay mein kyunki Wah vishwaas karta hai ki tum sahi chunaao karoge.

Jawaan purush, tumne pehle bhi suna hoga ki tum ek “chune hue peedhi” ho, jiska matlab hai ki Parmeshwar ne tumhe is samay ke liye chuna aur taeyaar kiya tha dharti par aane ke liye ek khaas mahatva ke liye. Mai jaanta hoon ki yah sach hai. Magar, is shaam mai tumhe “chune hue peedhi” ki tarah batlaana chahata hoon kyunki kabhi pehle itihaas mein vyaktigat rup se kisi ko itini sari ashirwaad chunne ko nahi prapt hui thi. Zyaada chunaao ka matlab zyaada aosarein; zyaada aosarein ka matlab zyaada himmat achcha karne ka aur, batkismati se, bura karna. Mai vishwaas karta hoon ki Parmeshwar ne hamein is samay bheja hai kyunki Wah jaanta hai ki tum sabhi mein se achcha chunaao karoge.

1974 mein, Pradhaan Spencer W. Kimball ne kaha tha, “mai vishwaas karta hoon ki Prabhu ne aese aozaar pradaan kiya hai jiska hamein anubhao hi nahi hai” (“When the World Will Be Converted,” Ensign, Oct. 1974, 10).

Aur Usne kar diya hai! Tum un mein se ek mahaan aozaar ke saath badh rahe ho manushye ki ithihaas mein: Internet. Kyunki hamare paas aozaar hai, isliye kai tarah ke chunaao bhi hai. Kai chunaao ka hona, phirbhi, hume kai zimmedaariyaan bhi deta hai. Is ke kaaran tum duniya ki dono cheezon mein prawesh kar saktein hai bahut achchi aur bahot buri. Uske istemaal se hum mahaan kaaryon ko kuch hi samay mein kar saktein hai, ya us mein fas kar bekaar ke cheezon ko kar saktein hai jise samay ko barbaad kar saktein hai aur achcha karne ki chamta ko kam kartein hai. Computar par ek batan dabane se, tum wah sab kuch dekh sakte ho jo chahate ho. Wah hi siddhaant hai—wah kya hai jo tumhe sabse zyaada pasand hai? Tumhara lagaao kis mein hai? Tumhari chaahat tumhe kaha le jaaega?

Yaad rakho ki Parmeshwar “manushyon ko unki ichcha anusaar deta hai” (Alma 29:4) aur Wah “logon ke khud ke karam anusaar parkhega, hriday ki ichchaaon anusaar bhi” (D&C 137:9;Alma 41:3 bhi dekhiye).

Elder Bruce R. McConkie ne batlaya ki: Sahi pratirup mein, anant jiwan ki pustak purush aur mahilaaen jo kartein hai wah unke khud ke shareer mein likha jaata hai. … Yah hai, ki sabhi soch, shabd, aur karam manush ke shareer par [asar] karta hai; yeh sab saboot detein hain jis se pahichana ja sakta hai Use jo Anant hai usi asaani se jaese kitaab mein shabdon ko padha ja sakta hai” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 97).

Internet tumhare ichcha ko bhi darj karta hai, batlaya gaya hai dhoondhne aur batan dabane se. Yaha par kai saadhanen intazaar kar rahi hai un ashaaon ko bharne ke liye. Jab tum Internet par cheezon ko dhoondho, tum apne Internet ke istamaal ke saboot ko chodh rahe ho—tum kya waartalabh kar rahe the, tum kin web pannon ko istemaal kar rahe the, kitni samay se tum istemaal kar rahe the, aur kis tarah ke cheezon mein tumhari dilchaspi hai. Is tarike se, Internet tumhare lakshan ko online par bana leta hai—matlab, tumhare “lakshan ka kitaab.” Jis tarah se sahi jiwan mein hua hai, internet tumhe wahi aur zyaada dega jo tum dhoondhte ho. Agar tumhare sachche ichchaaen hai, Internet us mein sachchaai daal sakta hai, hamesha saral banata hai laayak lakshye ko haasil karne mein. Magar, tumhare virodhi bhi sahi hai.

Elder Neal A. Maxwell ne is tarah batlaya hai:

“Hum jo hamesha chahatein hai, sabhi samay, wahi hai jo hum ban jaaenge aur jo hum anantkaal mein praapt karenge. …

“ … Sirf saaodhaani se hamare ichcha ko badhaane se hamein madad mil sakta hai nahi to wah haani bhi karta hai!” (“According to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, Nov. 1996, 21, 22).

Mere jawaan bhaaiyon, agar tum apne ichchaon ko sakriye taur se badhaaoge, duniya tumhare liye kar dega. Har din duniya tumhare chaahaton par dhoondh kar prabhaao daalega, behkaawe mein daal kar ki tum kuch khareedo, wah kuch online par dekho, kuch khelo, kuch padho ya dekho. Tumhi ho jise chunaao karna hai. Tumhare paas chunne ka adhikaar hai. Yah shakti sirf tumhare ichchaaon par kaarye karne ke liye nahi hai parantu tumhare ichchaaon ko sudhaarne, saaf karne, aur ichchaaon ko badhaane ke liye. Chunaao tumhari shakti hai banne ke liye. Har ek chunaao tumhare nazdeek karta hai ya usse dur karta hai jo tumhe banna hai se; sabhi batan jo tum dabate ho ka ek mahatva hai. Hamesha apne aapse pucho, “Kaha par yah chunaao le jaaega?” Chamta badhaao yah dekhne ka ki tumhare kaarye tumhe kaha leja saktein hai.

Shaaetaan tumhare chunaao ko bas mein karna chahata hai taaki wah jo chaahe wahi tum bano. Wah jaanta hai ki ek sabse achcha cheez hai lath jisse wah tumhe faas sakta hai. Tumhare chunnao par hai ki kya teknoloji tumhe madad karega ya tumhe gulaam banaega.

Main tumhari madad ke liye tumhe chaar mul deta hoon, chuna hua peedhi, apne ichchaaon ko badhaana aur maargdarshan rakho apne teknoloji ke istemaal par.

Pehla: Jaanna Ki Tum Sahi Mein Kaun Ho Chunnao Karna Asaan Kar Deta Hai

Mere paas ek dost hai jisne yeh sachchaai bahot hi vyaktigat taur se sikha hai. Uska putra susamachaar ko jaante hue bada hua hai, parantu wah apne aap ko susamachaar ke dhaarmik cheezon se dur kar raha hai. Wah purohiti ke kaaamon ke aosaron ko karne ko manna kar deta hai. Uske maata-pita khush nahi the yah jaan kar ki usne mission par na jaane ko socha hai. Mere dost ne apne putra ke liye sachchaai se prarthna kiya, yah asha karte hue ki uska hriday badal jaaye. Weh ashaaein tut gaya jab uske putra ne batlaya ki wah shaadi karne waala tha. Pita ne apne putra se guzarish kiya ki wah apna kulpati ka ashirwaad le. Putra akhri mein maan gaya parantu akele kulpati ke paas jaana chahata tha.

Jab wah ashirwaad lekar waapis aaya, wah bahut hi udaas tha. Wah apne sanghani ko baahar le gaya, jaha wah uske saath akele batein kar sakta tha. Pita ne khidki se dekha ki jawaan jodi ek dusre ke ansoo poch rahe the.

Baad mein uske putra ne apne pita ko batlaya ki kya hua tha. Bahut hi ehsaas ke saath usne batlaya ki ashirwaad milne ke daoraan, usne samjha tha ki wah kaun tha maransheel jivan se pehle. Usne dekha tha ki wah kitna himmat waala aur shaktishaali tha dusron ko Maseeh tak laane mein. Jaan kar ki wah sahi mein kaun tha, wah kis tarah mission par nahi jaata?

Jawaan purush, yaad karo ki tum kaun ho. Yaad rakho ki tum pavitra purohiti ko rakhne waale ho. Yah tumhe prerna dega sahi chunaao karne mein jab tum internet istemaal karoge aur tumhare pure jiwanbhar.

Dusra: Shakti ke Mul Mein Shaamil raho

Tumhare haathon ke hatheli mein tumhare jiwan ki rekha hai—zyaada zaroori, bhavishyevaktaoun ki vaani, Purane Niyam dinon se lekar Pradhaan Thomas S. Monson tak. Parantu agar tum apne cell phone ko hamesha charge nahi kar rahe ho, yah bekaar hai, aur tum khoya aur akela mehsoos karoge. Tum kisi bhi din apne battary ko charge karna mat bhulo.

Jaise zaroori hai ki ghar par se nikalne se pahele cell phone puri tarah se charge ho, use bhi zyaada zaroori hai ki tum apne aap ko puri tarah se dhaarmik rup se rakho. Sabhi samay jab tum apne phone ko charge karo, use apne khudh ke liye yaad dilaane mein istamaal karo ki kya tum dhaarmik shakti ke mul mein puri tarah se shaamil ho—prarthna aur dharmshaastra ko sikhna, Pavitra Aatma ke prerna se tumhe prabhawit karta hai (dekhiye D&C 11:12–14). Yah tumhari madad karega Prabhu ke mann aur agya ko jaanne mein chota parantu hamesha ke zaroori chunnon mein jo tumhe maargdarshan detein hai. Hum mein se kai un cheezon ko chodh detein text sandesh ko padhane ke liye jo hum kar rahein hotein hai—kya hamare liye zyaada zaroori Prabhu ka sandesh sunna nahi hai? Is shakti se na shaamil hona hamare liye na sochne jaesa hai (dekhiye 2 Nephi 32:3).

Teesra: Ek Smartphone Rakhne Se Tum Hoshiyaar Nahi Hote, parantu Usko Sahi Tarike se Istemaal Karne se

Jawaan purush, apne smartphone se bekaar ke cheezon ko mat karo. Tum sab jaante ho ki mai kya kehna chahata hoon (dekhiye Mosiah 4:29). Uddhaaran ke rup mein. Yaha par kai cheezein hai jisse wah tumhe zaroori cheezon se behka sakta hai. Paaramparik salaaha ko maano “Wahi dhyan do jaha tum ho.” Jab tum gaadi chala rahe ho to gaadi, chalaao. Jab tum kaksha mein ho, paath par dhyaan do. Jab tum apne doston ke saath ho, unhe apne dhyaan ka uphaar do. Tumhare dhyaan do sthaan par ek samay nahi ho sakta hai. Ek hi samay kai cheezon ko sochne ka matlab hai ki ek hi samay do kaarye nahi kiya jaata. Ek purana kahawat hai, “Agar tum do naao par chadhoge to ek bhi nahi haasil hoga.”

Chautha: Prabhu Teknoloji Pradaan Karta Hai Uske Kaaryon Ko Pura Karne Ke Liye

Teknoloji ka divye kaarye hai ki mukti ke kaarye ko turant kare. Chune hue peedhi ke sadasye hone se, tum achchi tarah se teknoloji ko samajhte ho. Uska istemaal ki madad se aage badho. Kyunki tumhare paas sab kuch hai, tumhe baatna chahiye (dekhiye “Because I Have Been Given Much,” Hymns, no. 219). Prabhu chahata hai ki tum is mahaan aozaar ka istemaal karo Uske kaarye ko aage badhaane mein, us tarike se susamachaar ko baato jaesa mere peedhi ke log soch bhi nahi sakte. Pehle ke samay ke log apne padosiyon aur jo unke shahar mein rehtein hai ko prabhawit kiya karte the, tumhare paas Internet aur samaajik madhyam ka saadhan hai puri duniya ke logon se waartalaabh karne ka aur prabhaawit karne ka.

Main gawahi deta hoon ki yah Prabhu ka Girjaghar hai. Tum chune gaye the Uske kaarye ko karne ke liye is samay mein kyunki Wah vishwaas karta hai ki tum sahi chunaao karoge. Tum chune hue peedhi ho. Ishu Maseeh ke naam se, amen.