Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | De keuzegeneratie

De keuzegeneratie

April 2014 Algemene conferentie

Jullie zijn uitverkoren om in deze tijd aan zijn werk deel te nemen omdat Hij erop vertrouwt dat jullie de juiste keuzes zullen doen.

Jongemannen, jullie hebben waarschijnlijk wel eens gehoord dat jullie een ‘uitverkoren generatie’ zijn, wat betekent dat God jullie heeft gekozen en voorbereid om in deze tijd voor een belangrijk doel naar de aarde te komen. Daar ben ik van overtuigd. Maar vanavond wil ik jullie de ‘keuzegeneratie’ noemen, omdat de mensheid nog nooit zoveel keuzes gehad heeft. Meer keuzes betekent meer mogelijkheden; meer mogelijkheden betekent meer gelegenheden om het goede, maar helaas ook het kwade te doen. Ik geloof dat God jullie in deze tijd naar de aarde heeft gestuurd omdat Hij erop vertrouwt dat jullie een onderscheid in het enorme assortiment aan keuzes kunnen maken.

President Spencer W. Kimball zei in 1974: ‘Ik geloof dat de Heer ons graag uitvindingen wil geven die onze verbeelding als leken te boven gaan.’ (‘When the World Will Be Converted’, Ensign, oktober 1974, p. 10.)

En dat heeft Hij gedaan! Jullie groeien op met een van de krachtigste werktuigen ten goede in de geschiedenis: het internet. Dat biedt een uitgebreid scala aan keuzes. Maar de overvloed aan keuzemogelijkheden brengt een even grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het internet geeft je toegang tot het beste en het slechtste wat de wereld te bieden heeft. Je kunt er in korte tijd geweldig veel mee bereiken, of je kunt in eindeloze banaliteit verstrikt raken, waarmee je je tijd verdoet en je potentieel verlaagt. Met één klik op de knop krijg je toegang tot wat je maar verlangt. Dat is de sleutel — wat verlang je? Wat trekt je aan? Waartoe leiden je verlangens?

Denk eraan dat God ‘de mensen geeft naar hun verlangen’ (Alma 29:4) en dat Hij ‘alle mensen [oordeelt] naar hun werken, naar het verlangen van hun hart’ (LV 137:9; zie ook Alma 41:3).

Ouderling Bruce R. McConkie heeft gezegd: ‘Op een werkelijke en toch figuurlijke manier is het boek des levens het verslag van de handelingen van de mens die in zijn eigen lichaam opgetekend staan. […] Elke gedachte, elk woord en elke handeling heeft een [invloed] op het menselijk lichaam; elk van hen laat sporen na, sporen die de Eeuwige net zo makkelijk kan lezen als woorden in een boek.’ (Mormon Doctrine, 2e editie [1966], p. 97.)

Het internet houdt ook een verslag bij van je verlangens, die je in de vorm van zoekopdrachten en muiskliks uit. Je verlangens kunnen op veel manieren ingewilligd worden. Als je op het internet surft, laat je sporen na — wat je communiceert, waar je geweest bent, hoelang je daar geweest bent, en je interesses. Zo maakt het internet een cyberprofiel voor je aan — we zouden het je ‘cyberboek des levens’ kunnen noemen. Net zoals het leven, geeft het internet je alsmaar meer van wat je zoekt. Als je reine verlangens hebt, kan het internet die versterken, waardoor het nog makkelijker wordt om het goede na te streven. Maar het tegenovergestelde is ook waar.

Ouderling Neal A. Maxwell heeft het als volgt uitgelegd:

‘Wat we in de loop der tijd […] onophoudelijk verlangen, zullen we uiteindelijk worden en in de eeuwigheid ontvangen. […]

‘Alleen door onze verlangens te vormen en te trainen worden ze onze bondgenoot in plaats van onze vijand!’ (‘Naar het verlangen van ons hart’, Liahona, januari 1997, pp. 21, 22.)

Jonge broeders, als je jouw verlangens niet proactief vormt, zal de wereld dat voor jou doen. De wereld probeert dagelijks je verlangens te beïnvloeden door je te verleiden om iets te kopen, aan te klikken, te spelen, te lezen of te bekijken. Uiteindelijk maak jij de keuze. Je hebt keuzevrijheid. Dat is de macht om niet alleen naar je verlangens te handelen, maar ook om ze te verfijnen, te zuiveren en te verheffen. Keuzevrijheid is de macht om te worden wie je wil zijn. Elke keuze brengt je dichter bij, of verder van, wie je dient te worden; elke muisklik is belangrijk. Vraag je steeds af: ‘Waartoe leidt deze keuze?’ Ontwikkel de vaardigheid om verder te kijken dan dat ene ogenblik.

Satan wil je keuzevrijheid aan banden leggen zodat hij kan bepalen wie je wordt. Hij weet dat hij dat het best kan bereiken als hij jou tot verslavend gedrag kan verleiden. Jouw keuzes bepalen of je door de technologie machtiger of slaafser wordt.

Ik wil vier beginselen aanreiken die jullie, de keuzegeneratie, in staat stellen om je verlangens te vormen en goed gebruik te maken van de technologie.

Ten eerste: Het is makkelijker om beslissingen te nemen als je weet wie je echt bent

Een vriend van me heeft die waarheid op een wel erg persoonlijke manier geleerd. Hij voedde zijn zoon op in het evangelie, maar die leek geestelijk af te dwalen. Hij sloeg regelmatig gelegenheden af om het priesterschap te gebruiken. Zijn ouders waren teleurgesteld toen hij vertelde dat hij beslist had om niet op zending te gaan. Mijn vriend bad oprecht voor zijn zoon en hoopte dat hij een verandering van hart zou ondergaan. Aan die hoop kwam een eind toen zijn zoon hem vertelde dat hij ging trouwen. Zijn vader smeekte hem om zijn patriarchale zegen te ontvangen. Hij gaf uiteindelijk toe, maar stond erop dat hij alleen naar de patriarch zou gaan.

Toen hij na de zegen terugkeerde, was hij heel emotioneel. Hij nam zijn vriendin mee naar buiten om onder vier ogen met haar te praten. Zijn vader keek door het raam en zag het jonge paar elkaars tranen wegvegen.

Later vertelde de zoon zijn vader wat er gebeurd was. Hij legde met veel gevoel uit dat hij tijdens de zegen een glimp had opgevangen van wie hij in de voorsterfelijke wereld geweest was. Hij had gezien hoe moedig en invloedrijk hij geweest was in het overreden van anderen om Christus te volgen. Hoe kon hij niet op zending gaan nu hij wist wie hij echt was?

Jongemannen, onthoud wie je echt bent. Denk eraan dat je het heilig priesterschap draagt. Dat zal je inspireren om op het internet en in de rest van je leven de juiste keuzes te doen.

Ten tweede: laad je op aan de Krachtbron

Je hebt een bron van wijsheid in je hand — en wat nog belangrijker is: de woorden van de profeten, van het Oude Testament tot aan president Thomas S. Monson. Maar als je je mobiele telefoon niet regelmatig oplaadt, is hij nutteloos en voel je je verloren en van de rest van de wereld afgezonderd. Je laadt de batterij elke dag op.

Hoe belangrijk het ook is om dagelijks een volledig opgeladen mobiele telefoon te hebben, het is nog veel belangrijker om geestelijk volledig opgeladen te zijn. Vraag jezelf telkens als je je telefoon oplaadt af of je jezelf aan de belangrijkste bronnen van geestelijke kracht, namelijk gebed en Schriftstudie, hebt opgeladen. Die geven je inspiratie van de Heilige Geest (zie LV 11:12–14). Je leert er de zin en wil van de Heer door kennen om de kleine, maar belangrijke dagelijkse keuzes te doen die jouw richting bepalen. Velen van ons laten meteen alles vallen om een sms-je te lezen. Maar dienen we niet meer aandacht aan de boodschappen van de Heer te besteden? Ons niet aan deze krachtbron opladen zou voor ons onaanvaardbaar moeten zijn (zie 2 Nephi 32:3).

Ten derde: je bent niet slim omdat je een smartphone hebt; maar als je hem verstandig gebruikt, kun je dat wel worden

Jongemannen, doe geen domme dingen met je smartphone. Jullie weten wat ik daarmee bedoel (zie Mosiah 4:29). Er zijn ontelbare manieren waarop de technologie je kan afleiden van de hoofdzaken in het leven. Pas de volgende spreuk toe: ‘Bepaal je tot datgene waar je mee bezig bent.’ Als je aan het rijden bent, rij dan. Als je in de klas zit, volg dan de les. Als je bij je vrienden bent, geef hun dan je aandacht. Je hersenen kunnen zich niet op twee dingen tegelijk concentreren. Als je multitaskt, spring je snel van het ene naar het andere. Er is een oude spreuk die zegt: ‘Iemand die op twee konijnen jaagt, vangt er geen.’

Ten vierde: de Heer geeft ons de technologie om zijn doelen te bereiken

Het goddelijke doel van de technologie is het bespoedigen van het heilswerk. Als keuzegeneratie zijn jullie vertrouwd met de technologie. Maak er gebruik van op je pad naar vervolmaking. Omdat je veel ontvangen hebt, moet je ook geven (zie ‘Daar Gij mij veel gegeven hebt’, Lofzangen, nr. 151). De Heer verwacht dat je deze geweldige hulpmiddelen gebruikt om zijn werk te bevorderen, om het evangelie te verkondigen op een manier waar mijn generatie alleen maar van kon dromen. Vroegere generaties hadden een invloed op hun buren en hun naaste omgeving, maar jullie kunnen dankzij het internet en de sociale media veel verder gaan en de hele wereld bereiken.

Ik getuig dat dit de kerk van de Heer is. Jullie zijn uitverkoren om in deze tijd aan zijn werk deel te nemen omdat Hij erop vertrouwt dat jullie de juiste keuzes zullen doen. Jullie zijn de keuzegeneratie. In de naam van Jezus Christus. Amen.