Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Chelapan ki— Ashirwaadein —aur Keemat

Chelapan ki— Ashirwaadein —aur Keemat

April 2014 Maha Sammelan

Shaktishaali bano. Susamachaar ko vishwaasi hokar jeeo agar chaahe tumhare ird-gird ke log vishwaasi hi na ho.

Pradhaan Monson, hum aapse prem kartein hai. Aapne pure hriday aur swaasth se Prabhu ke sabhi niyukti ko pura kiya hai, khaaskar yeh pavitra adhikaar jo abhi aap ke paas hai. Yeh pura Girjaghar aapko sewa par sthir rahane aur kaarye ko bhakti se karne ke liye dhanyewaad deta hai.

Sabhi ke liye swikriti aur badhanti ke saath jinhe in antim dinon mein sthir rehne ki zaroorat hai, main sab se kehta hoon khaaskar Girjaghar ke yuva se ki agar abhi tak tum taeyaar nahi ho, tum ek din apne aap ke vishwaas ko bachaate hue paaoge ya shaayad ant mein kuch vyaktigat ninda milega kyunki tum Ishu Maseeh ka Girjaghar Antim-dinon ke Santon ka sadasye ho. Us samay tumhe himmat aur kripa dono dene ki zaroorat hogi.

Uddhaaran mein, ek bahan prachaarak ne abhi haal hi mein mujhe likha: “Meri bahan saathi aur maine ek aadmi ko shahar mein ek bench par baeth kar bara baje ke bhojan karte hue dekha. Jab hum nazdeek gaye, usne upar dekha aur humare prachaarak naam teg ko dekha. Uske ankhon mein gussa tha, wah upar kuda aur mujhe maarne ke liye haath uthaya. Main samay par hatt gayi, par usne mere upar apne bhojan ko thook diya. Hum waha se bina kuch kahe chale aaye. Maine apne chahare se bhojan ko hataane ki koshish ki, par itne mein hi usne peeche se mere sir par kuchle hue aloo ko feka. Kabhikabhi prachaarak rehna mushkil ka kaam hai kyunki usi samay main lautna chahati thi, aur us chote se aadmi ko pakadh kar, kahana chahati thi, ‘CHAMA KAREIN! ‘Parantu maine nahi kiya.”

Is bhakti se bhare prachaarak se main kehta hoon, pyare bachche, tumhare paas khud vinamarata hai bahot hi mahan mahilaaon aur purush ki tarah hai jaesa, Mormon ki Dharamshaastra ke bhavishyevakta Jacob ne kaha tha, “[maseeh ki] mrityu dekh[i], aur krus ka sangharsh saha aur jagat ka sharmnaak vyavahaar [saha].”1

Zaroori, Ishu ke baare mein hi, Jacob ke bhaai Nephi ne likha: “Aur apne paapon ke kaaran jagat Uska koi matlab nahi samjhega, aur use sataega, aur wah sahanshil bana rahega, log use maarenge aur wah maar sahega. Ha, weh us par thukenge, aur wah sahega, kyunki maanav santaan ke liye us mein prempurn daya hai aur unke liye wah lambi yantran jhelega.”2

Uddhaarkarta ke khud ke uddhaaran ko dekhte hue, yaha par inkaar ki lambhi itihaas hai aur ek peede se bhaari unchi keemat bhari gayi hai bhavishyevaktaon aur devduton, prachaarakon aur sabhi peedi ke sadasyon se —woh sab jinhonne Parmeshwar ki izzat karni chaahi thi insaan ke parivaar ke liye “uttam raasta taeyaar karne se.”3

“Aur ab [unke] baare mein kya kahoon?” Hebrew ke kitaab ke lekhakh puchtein hai.

“[Weh] jinhonne … singhon ke muh bandh kiye,

“Aag ki jwaala ko thanda kiya, talwaar ki dhaar se bach nikla, … ladaai mein veer nikle, [senaaon] ko bhaga diya …

“[Dekha] mare huwon ko jiwit kiya [jabki] kai uthpeedith hue,  …

“Aur … kodon aur hasi, … bandhna aur kaed ka parikshan saha:

“Unhe patharo se mara gaya, … aari se cheera gaya, unki pariksha li gayi, talwaar se maare gaye: … bhedon aur bakariyon ke khaale odhe hue idhar- udhar mare mare fhire; ujaada gaya, chot diye gaye, [aur] sataya gaya;

“([Weh] jinke laayak duniya nahi thi:) … jangalon, aur pahaadon, aur gufaaon mein, aur prithivi ki dararon mein bhatakte fhire.” 4

Chelapan ki keemat aisi duniya mein jo aksar Parmeshwar ke agyaon ka virodh karta hai, ko likhte samay swarg dut zaroor roye hoge. Uddhaarkarta Khud ne Apne ansoo ko bahaya unke liye jo hazaaron saalon se Unki sewa ke liye aswikaar kiya gaya aur mara gaya. Aur ab Unhe aswikaar kiya jaa raha hai aur maarne waale hai.

“He Jerusalem, Jerusalem,” Ishu ne kaha, “tu bhavishyevaktaon ko maar daalta hai, aur unhe patharo se maarta hai, jo tere paas bheje gaye, kitini hi baar maine chaha ki jaese murgi apne bachchon ko apne pankhon ke niche ikattha karti hai, waese hi mai bhi tumhare baalakon ko ikattha kar lun, parantu tumne na chaha!

“Dekho, tumhara ghar tumhare liye ujaad choda jaata hai.” 5

Aur yaha par is Girjaghar ke sabhi jawaan purush aur mahila ke liye ek sandesh hai. Tum shaayad socho ki kya high skool mein himmat se niti ke laayak khada ho saktein hai ya mission par is liye jaana hai taaki tumhari sabse badi ichcha ho ya us samaaj ke khilaaf hona jo kabhi kabhi jiwan mein dhaarmik bhakti ki hasi udaati ho. Ha, yah laayak hai, kyunki aur kya ho sakta hai ki humare “gharon” ko humare liye “akele” chod diya jaaye—akele vyaktiyon, akele parivaaron, akele padosiyon, aur akele deshon.

To humein unke musibaton ko kam karna hai jiske paas maseehai sandesh hai. Saath padhaane, protsaahit, aur logon ko khush karna (yah chelapan ki nishaani hai), samay samay par inhi duton ko chinta, chetaoni, aur kabhikabhi rona padta tha (yah sabse peeda ka samay hota hai chelapan mein) Weh puri tarah se jaantein hai ki vaada kya hua sthaan par jaane ka raasta “dudh aur madh se bahata hai”6 Mount Sinai, ke raaste ke zarooraton ke liye “jo karna” aur “na karna” padtha hai.7

Badkismati se, divye banaye hue duton ke agyaon purane zamane se zyaada ho raha hai, lagh-bhag do kadam aage, do pracharak bahanein jinke upar aaloo thuka gaya tha gawahi de saktein hai. Nafrat ek bura shabd hai, yaha par aaj bhi aese log hai jo Ahab ko brhast kahenge, “Main [bhavishyevakta Micaiah] ko nafrat karta hoon; usne mere liye kuch achcha bhavishyevaani nahi kiya hai, parantu humesha bura [bhavishyevaani] kiya.” 8 Us tarah ki nafrat ek sachche bhavishyevakta ke liye, ne Abinadi se uska jiwan le liya tha. Jab usne Raja Noah se kaha tha: “Kyunki tumse sach kahane ke kaaran tum mujh se krodith ho. … Kyunki maine Parmeshwar ke vaani ko kehne ke kaaran tumne mujhe paagal samjha” 9 ya, hum jod saktein hai, janwaar, purush-pradhaan, pachpaati, dayaheen, chota, purana, aur buzurg.

Yah aesa hai ki Prabhu ne Khud bhavishyevakta Isaiah se kaha:

“[Yeh] Bachchein … Prabhu ke shiksha ko nahi sunenge:

“[Weh] dashiryon se kahatein hai, dashi mat bano; aur bhavishyevaktaon se kahatein hai ki unke liye theek mat bolo, humse chikni churi baatein, bhavishyevaani karo:

“Maarg se mudo, raasteh se hato, aur Israel ke Pavitra ko humare saamne se dur karo.”10

Dukh ke saath, mere jawaan mitron, yah humare umar ka lakshye hai ki agar log koi Parmeshwar ko chahatein hai, weh chahtein hai ki wah unse zyaada kuch na chaahe, sukhdaai parmeshwar, araamdeh parmeshwar jo sirf naao ko raksha sthaan ki or khud le jaata hai, parmeshwar jo humare sir ko thapthapata hai, hume hasata hai, phir dauda kar gendhe ka phool mangata hai.11

Un logon ki baat karo jo Parmeshwar ko apne parchaai mein banatein hai! Kabhikabhi—aur yah sabse badi ninda lagti hai—yeh Ishu ka naam is tarah letein hai jo daya ka “sukhdaai” Parmeshwar hai. Sahi mein? Wah jisne kaha tha ki hume sirf aagyaon ko nibhaana nahi hai, parantu hume use todne ko sochna bhi nahi hai. Aur agar hum use todne ko sochtein hai, humne use apne hriday mein tod diya hai. Kya yah “sukhdaai” siddhaant ki tarah lagta hai, sunne mein asaan aur karne mein mushkil?

Aur unke liye kya hai jo sirf paap dekhna chahatein hai ya dur se choona chahtein hai? Ishu ne bhadhakte hue kaha, agar tumhari aankhein tumhe thes pahunchaaye, use nikaal fenkh do. Agar tumhari haath bura kare, use kaat kar fenkh do.”12 Main milaap karane nahi, balki talwaar chalane aya hoon,”13 Usne unko chetaaoni diya jinhone socha tha ki Wah sirf achche shabdon ko bolta hai. Isiliye, updeshon ke baad, sthaaniye samaajon ne “tab usse binti karke kehne lage ki humari sima se chala ja.”14 Isliye, chamatkaaron ke baad, Uski shakti Parmeshwar se nahi jodi balki shaaetaan se.15 Yah saaf hai ki bumpar ke stikar ka prashan mein “Ishu kya karega?” humesha achcha jaana-mana hua parinaam nahi dega.

Uske maranshil dekhrekh ke daoraan, Ishu ne kaha, “Ek dusre se prem kar, jaesa maine tujh se kiya hai.” 16 Yah jaanne ke liye ki unhonne wah sahi tarah ke prem ko samajh liya tha, Usne kaha, “Agar tum mujhse prem karte ho, mere aagyaon ka paalan kar,” 17 aur “jo koi … inmein se kisi [bhi] aagyon ko todega,aur waisa hi logon ko sikhaega, wahi … swarg ke raajye mein sabse chota tehraega.”18 Masih ki tarah prem ke is duniya mein sabse zyaada zaroori bhaag hai kyunki yah sacchai se milta hai. To agar prem humara dekhne waala shabd hai, jaisa hona chahiye, tab Uski shabd se jo prem se bana hua hai, humein apraadh se bachna chahiye aur dusron mein virodhi ke sanket se. Ishu saaf taur se samajh gaya hai jo hum mein se kai humare naye parampara mein bhool gaye hai: yaha par kathin hai paap se pashchataap karne ka aagya (jo Wah bahot bhari chamta se karta hai) ke beech aur chetaaoni deta hai paap ko andekhi karna (jo Usne kabhi bhi nahi kiya tha).

Mitron, khaaskar mere jawaan mitron, hriday pao. Sachche aur nek Masih ki tarah prem karne se duniya ko badal saktein hai. Main gawahi deta hoon ki Ishu Masih ka susamachaar sachcha aur jiwit hai is dharti par aur tum Uske sachche aur jiwit Girjaghar ke sadasye ho, aur ise baatne ki koshish kar rahein ho. Main us susamachaar aur us Girjaghar ki gawahi deta hoon, punaharsthapit purohiti ke chaabiyon ke khaas gawahi ke saath jo dharmvidhi ke shakti aur mul ko bachaatein hai. Main jitni nishchintta se jaanta hoon ki main yahan is manch par tumhare saamne hoon aur tum bere saamne baethe ho is sabha mein usse zyaada nishchint hoon ki woh chaabhiyaan punahsthaapit hui hai aur woh dharamvidhiyaan ek baar phir Ishu Maseeh ka Girjaghar Antim-din ke Santon dwara uplabdh hai.

Shaktishaali bano. Susamachaar ko vishwaasi hokar jeeo agar chaahe tumhare ird-gird ke log vishwaasi hi na ho. Apne vishwaas ko achcha kaaede aur dayaluta ke saath bachaao karo, magar unko bachchao. Prerit awaazon ke saath lambi itihaas, unke saath jinhe tum is sammelan mein sunoge, aur jo aawaaz tumne Pradhaan Thomas S. Monson ki suni thi, tumhe Isaai chelapan ke raaste ki or dikhlaaega. Yah sidha maarg hai aur yeh sakriye maarg hai bina bahut si lambi intazaar ka kuch jagahon par, magar yah mazedaar aur safalta se safar kiya ja sakta hai, “saath … Masih mein atal,… ek sahi aasha ki umeed, aur Parmeshwar aur sabhi insaan ki prem.”19 Us tarah ke maarg par himmat se chalne se, tum sthir vishwaas ko paa sakte ho, tum bure hawa ke jhoke se bach sakte ho jo chalta hai, tofaan mein bhi rahat, aur tum hamare Uddhaarkarta se pathar ke jaesa shakti ko mahesoos kar sakte ho jinpar agar tum imaandaar chelapan ko banaoge, tum dagmagaaoge nahin. 20 Ishu Maseeh ke pavitra naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Jacob 1:8.

  2. 1 Nephi 19:9.

  3. 1 Corinthians 12:31; Ether 12:11.

  4. Hebrews 11:32–38.

  5. Matthew 23:37–38.

  6. Exodus 3:8.

  7. Dekhiye Exodus 20:3–17.

  8. 2 Chronicles 18:7.

  9. Mosiah 13:4.

  10. Isaiah 30:9–11.

  11. Dekhiye Henry Fairlie, The Seven Deadly Sins Today (1978), 15–16.

  12. Dekhiye Matthew 5:29–30.

  13. Matthew 10:34.

  14. Mark 5:17.

  15. DekhiyeMatthew 9:34.

  16. John 15:12.

  17. John 14:15.

  18. Matthew 5:19; zor diya gaya.

  19. 2 Nephi 31:20.

  20. Dekhiye Helaman 5:12.