Etal wōt jen main navigation eo
Eprōļ 2014 | Wōņāān eo—im kōjeram̧m̧an ko—an Rikaļooran

Wōņāān eo—im kōjeram̧m̧an ko—an Rikaļooran

Eprōļ 2014 Kweilo̧k Eo Eļap

Kwon kajoor. Mour kōn ko̧jpeļ eo ilo tiljek men̄e ro jet ipeļaakūm̧ rejjab.

Būreejtōn Monson, kōmij iakwe eok. Kwar leļok būruwōm̧ im ājmour eo am n̄an aolep kūr Irooj ekar lewaj n̄an eok, eļaptata opiij eo ekwōjarjar kwōj kabwijer e. Aolepen Kabun̄ in ej kam̧m̧olol eok kōn jerbal ko am relukkun kūjn̄en̄e im kōn am wūjlepļo̧k ejjab likjab n̄an eddo eo.

Kōn nōbar im kōketak n̄an jabdewōt eo enaaj aikuj jutak pen wōt ilo raan kein āliktata, ij ba n̄an aolep im elaptata jodrikdrik ro an Kabun̄ in bwe elan̄e kom ejjanin kar, kom naaj juon raan lo kom make ilo ami make kūr n̄an dāpij tōmak eo ami ak mije jet iaan men ko rej kōmetak kom kōnke kom ej uwaan Kabun̄ eo an Jisōs Kraist im armej ro rekwōjarjar ilo raan kein āliktata. Iien rōt kein enaaj aikuij peran im kautiej jim̧or n̄an kwe make.

N̄an waanjon̄ak, juōn jejtōr mijinede ekar jeje: “Lieo m̧ōtta im n̄a kar lo juōn em̧m̧an ekar jijōt ioon juōn jea ilo turiin jikin kweilok eo im ekar mōn̄ā in raelep. Ilo am epaakeļok, ekar reitok im lo name tag ko amro. Kōn juōn mejen jeimeme, ekar jutak im kotak pein n̄an an den̄loke eo. Ekar m̧ōkaj aō kālikļok, bōtaab ekar lutōk mōn̄ā eo kije ņae ippa im jino an kanijnij kōn naan ko renana tata n̄an kom̧ro. Kom̧ro ekar etal jen ilo ejelok am̧ro jab ba jabdewōt. Ikar kejjeon̄ ir m̧ōn̄ā ko jen turin mejā, ak ejab ke ikar en̄jake an juōn mashed potato jok ikapin bōra. Jet ien epen n̄an juōn mijinede kōnke ilo tōre eo ikar kōņaan bar rool, kanōk tōk em̧m̧an in, im ba, “KWEITA!” Ak ikar jab.”

N̄an mijinede in ekar kōmaat an, ij ba, nejū jitenbōro, kwe make ilo ettā eo am kar delon̄e doulul eo ekanooj jenolok an em̧m̧an ro im kōrā ro, āinwōt an rikanaan in Bok in Mormon Jekab kar ba, “mejōk mej eo An, im ineek debāāl eo An im likūt Ioon jook an laļ.”1

Ilo m̧ool, ilo Jisōs make, būratōr eo an Jekab Nipai ekar je: “Im laļ in, kōn nana ko aer, naaj ekajet E bwe ej men pata; kōn menin rej den̄loke E, im E ej kōtļok e; im rej ubrare E, im E ej kotlok e. Aaet, rej em̧ōje E, im E ej kōtļo̧ke, kōn iakwe in jouj eo An im kōn kijenmej eo An kōn ro nejin armej.”2

Ilo ekkeijel ippān en̄jake eo make an Rilo̧mo̧o̧r, ekar wōr juon bwebwenato aitok kōn juon wōņāān eo kowaane im ekōmettak kar kōļļāik jān rikanaan ro im rijilōk ro, mijenede ro im membōr ro ilo aolep epepen—aolep ro raar kajieon̄ kautiej kūr an Anij n̄an kotak baam̧le an armej n̄an “iaļ eo em̧m̧anļo̧k.”3

“Im ta eo inaaj bar ba [kon er]?” rijeje eo an bok in Hibru ekar kajjitōk.

“[Er] ro rekar … pinej lon̄iin laion ko,

“Raar kune kajoor in kijeek, raar ko jān mejen jāje … raar peranļo̧k ilo tariņae, ukōt [jar an tariņae] … n̄an tariņae …

“[Lo] ro nukuier ro remej kōn aer jerkakpeje [ilo an] kar kaen̄tan er,  …

“Im … em̧ōj mālijjon̄ er kōn kajirere im den̄loke ko … kōn chain ko im kalbuuj:

“Em̧ōj kade er kōn dekā … im bukwe er kōn jidpān, im kapo er, im m̧an er kōn jāje … Raar etetal kōņak kilin sip ko im got ko; ilo jeram̧ōl, im jorāān [im] kakkure;

“([Er] eo im Laļ ej patkake er:) … raar jebwābwe I āne jemaden ko, im tol ko, im ron̄ ko ilaļ”4

Em̧ool enjeļ ro an lan̄ raar jan̄ ilo aer ļo̧o̧ki wōņāān jerbal ko an ro rikaļooran ilo juōn laļ eo im ej kajejtokjen kien ko an Anij. Rilomoor eo Make ekar jijot ioon Toļ Olives im kōto̧o̧r ļo̧k make dānin kōmjaļaļ kōn ro kōn buki iiō ko rekar jab bōk im m̧an er ilo jerbal eo An. Im kiiō E kar bar jab bōke im kar m̧ane.

“O Jerusalem, Jerusalem,” Jisōs ekar lam̧ōj, “eo ej m̧an ro rikanaan, im kade kōn dekā ro jilkinļo̧k n̄an e, O enan̄in lōn̄ alen I ar kōņaan kokweilo̧ktok ro nejim, im āinwōt lo̧lo̧ ej kokweilo̧k nejin jojo ium̧win pein, im kom̧ ar jab kōņake!

“Lo, m̧weo im̧wemi likūt e n̄an kom̧ im jepeepļo̧k”5

Im ilo menin ej pād juōn enaan n̄an aolep likao im jiron̄ ilo Kabun̄ in. Kwōmaron̄ kajjitōk ippam make elan̄e ewōr tokjen n̄an jutak kōn jutak peran ilo mour in kanniōk ilo high school ak n̄an etal n̄an mijen bwe kwōn bōk mōņōņō eo eļap kōn tōmak eo am ak n̄an deploke elōn̄ men ko ilo mour in im rej kajirere kōn mour ilo kijejeto an ro rej tōmak. Aet, elap an wōr tokjen, kōnke kelet eo juōn ej n̄an kōm̧m̧an bwe “m̧oko” im̧ōd ren juōn iien naaj “maat” juon armej ej ejelok bōnbōn in, bam̧le ko ejelok kobbaer, jukjuk in pād ko ejelok kobbaer, im laļ ko ejelok kobbaer.

Kōn men in epād ipped eddo eo an ro kar kūr n̄an kwaļok kōn enaan eo kōn Mejaia eo. N̄an kakkobaba n̄an katakin, kōketak, im rie armej (en̄in ej m̧ōttan eo em̧m̧an an rikaļooran), jen iien n̄an iien ejja rikwoj meļan rein wōt rej n̄an inepata kake, n̄an kakkōl, im jet iien n̄an būrom̧ōj kake (en̄in ej m̧ōttan eo e kōmmetak āinwōt rikaļoor). Er elap aer jelā bwe ial eo ej tōlļok n̄an ānen kallim̧ur “bwijleplep kōn milk im hōnni”6kōn menin aikuj ko rej etal imaan ial eo n̄an Tol Sinai eo ej itok lokon tok “kwōn” im kwōn jab.”7

Kabūrom̧ōjm̧ōj, rikwoj meļan ro an kien an rekwojarjar kiō raan kein rejjab bun̄bun̄ enwōt kar ien ko etto, jijtōr mijinede ro ruo kar kapiloik im lutok mashed potato ippāerro remaron̄ kam̧ool men in. Dike juōn naan eo enana, jekdoon ak ewōr jet rainin rej ba kōn Ahab eo enana “ij dike, bwe e jab kanaan em̧m̧an kōn n̄a, a nana ien otemjej.”8 Ejja kain dike rōt in n̄an juōn rikanaan ekar em̧ool ebōk mour eo an Abinadi. Ke ekar ba n̄an kiin̄ Noah: “im kōnke iaar ba n̄an kom̧ m̧ool eo kom̧ij illu ippa. … iaar kōnono naan in Anij kom̧ ar ekajet eō bwe n̄a ibwebwe”9 ak, jemaron̄ kobaiktok, jikin jiddik ko, pepe an em̧m̧an ro, kaljōkļok, likjab in kōlmenļokijen, jōbwābwe, im rūtto.

Āinwōt an Irooj Make kar liājlōļ n̄an rikanaan Aiseia:

“[Ro] nejin… re jāmin eoron̄ kien Irooj:

“[Rej] ba n̄an ro ri lo, kom̧win jab lo; im n̄an ro ri kanaan, kom̧win jab rūkaanij n̄an kōm men ko re jim̧we, kom̧win kōnono n̄an kōm men ko re meoeo, kom̧win rūkaanij men in moņ ko:

“Kom̧win ilo̧k jān iaļ, kom̧win jeor jān ial eo, kom̧win kōm̧m̧an bwe Eo Ri kwojarjar in Israel en jako jān im̧ami.”10

Ebwe an kabūrom̧ōjm̧ōj, jodikdik ran m̧ōtta, ej kadkad in peļo kein ad im kwalok elan̄e armej rej kōņaan aer anij ko, rekōņaan bwe ren jet anij ko rejjab aikuij elap jen kōj, anij ko rej kōm̧m̧an ad meoeo rejjab kōm̧m̧ān bwe en em̧m̧anļo̧k aolep men, anij ko rejjab rejtak kōj, kōm̧m̧an ad m̧ōņōņō, im jolok iien ko aer kōn kōj. 11

Kōnonon kōn an armej kōm̧m̧an aer Anij ilo kōņaan eo aer make! Jet iien─im melele eo aer eļap tata in─armej rein rej kōjerbal etan Jisōs āinwōt juōn iaan Anij kein “rō-meoeo”. M̧ool ke? Eo im ekar jab wōt ba jen jab rupi kakien kein, ak ejjab aikuij in lōmņak in rupi. Im elan̄e jej lōmņak in rupi, em̧ōj ad kadede rupi ilo būruwōd. Ej ke “meoeo” katak in, pidodo wāween ilo am̧ ron̄ im bun̄bun̄ ippen kuktok in elōn̄ armej?

Ak ro im rej kalimjōk wōt men ko renana ak jibwi jen ijoko rettolok? Jisōs ekar ba ilo bar juōn melele, elan̄n̄e mejam̧ anmoon ej kajerawiwi eok kwōn itūki im jolok. Im elan̄n̄e anmoonōm̧ ej kajerawiwi eok, bukwe im jolo̧ke jān eok12“I ar jab itok bwe In jilkinļo̧k aenōm̧m̧ān, a jāje,” 13 Ekar kakkōl ro rekar lōmņak naan ko an rekar jej tokjāer. Jej būlōn̄, im̧ōn kweilok ālkin im̧ōn kweilok, ro ilo jikin kweilok kein “Rej akwelap n̄an E bwe en ilo̧k jān āne eo āneir”14 Jej būlōn̄, kabūlōn̄lōn̄ ālkin kabulōn̄lōn̄, kajoor eo an ekar jab n̄an men ko an Anij wōt ak bar n̄an devil eo.15 Elukkun alikkar kaddep eo ilokan wa ko ej ba “Ta eo Jisōs enej kar kōm̧m̧ane?” aolep ien eban kūnōōr tok uwaak ko rōbun̄bun̄.

Ilo eddo eo an ilōn̄ tata ilo jerbal eo An ilo mour in, Jisōs ekar ba, “Kom̧win yokwe doon, āinwōt Iar yokwe kom̧.” 16 N̄an lukkun men bwe ren melele kain iakwe rōt in, Eaar ba, “Elan̄n̄e kom̧ij yokwe Eō, kom̧ naaj kōjparok kein ko Aō,” 17 im “Innām jabdewōt eo … enaaj kokkure juon iaan kien ko redik, im naaj katakin armej āinwōt … naaj likūt e ediktata ilo aelōn̄ in lan̄.”18 Iakwe eo an Kraist ej men eo elaptata jej aikuji ilo laļ in ilo m̧ōttan kōnke mour jim̧we aolep iien ej m̧ōttāiki. Kōn menin elan̄e iakwe ej aikuij in naan in kakkōl eo ad, āinwōt an aikuij in, innām kōn naan kōn E eo ej iakwe armej jej aikuj meļo̧kļo̧k bōd im jabdewōt ļōmņak kōn kōketak kake ilo ro jet. Jisōs ekar lukkuun melele ta eo elōn̄ ilo laļ in ad rainin rej meļo̧kļo̧k: bwe ewōr juōn oktak eļap ikōtaan kakien eo n̄an jeorļok jerawiwi (eo ewōr ippān jon̄ak ko n̄an kōm̧m̧ane) im kean̄ ko ņae kōm̧man jekpen ņae (eo Ejjan̄in kar kōm̧m̧ne juōn kattōn).

Ro m̧ōtta, eļaptata jodikdik ro m̧ōtta, bōk juōn bōro. Iakwe eo em̧ool an Kraist ej itok jen jimwe eo em̧ool emaron̄ ukōt laļin. Ij kam̧ool ke kojpel eo em̧ool im emour an Jisōs Kraist ej pād ioon laļ in im kwōj uwaan Kabun̄ eo An em̧ool im emour, kajjeon̄ in leto letak. Ij kwaļok aō kam̧ool kōn kojpel in im kabun̄ in, kōn juōn kam̧ool eo ejenoļok kōn kii ko an priesthood eo em̧ōj kōjeplakitok im bwe kain̄i kein rej bar juōn alen pād ilo Kabun̄ eo an Jisōs Kraist im armej ro rekwojarjar ilo raan kein āliktata im ijelā ke ij jutak im̧aami ilo jikin kwaļok in im kom̧ ej jijōt im̧aō ilo iien kweilok in.

Kom̧in kajoor. Mour kōn kojpel ilo tiljek jekdoon n̄e ro ipelakūm rejjab. Kōjparok tōmak eo am kōn kautiej im tūriam̧o, ak kwōn kōjparoke. Elōn̄ bwebwenato ko jen etto kōn ainikien ko reim̧we, ekoba ko kwōnaaj ron̄ ilo iien kweilok in im ainikien eo kwoj kab ron̄ ilo nememen armej Būreejtōn Thomas S. Monson, ej kūnōōr eok n̄an ial eo an rikūrjin ro doon. Ej juōn ial eo eaidik im edan̄in ilo an ejlok kabbōjrak, emaron̄ in kam̧ōņōņō im tōprak ilo am ilo̧k ie ļo̧k, “kōn… dim ilo Kraist,… kōn juōn kōjatdikdik emeram, im juon iakwe n̄an Anij im armej otemjelok.”19 Ilo am lukkun peran im jibadeke kain iaļ rot in, kwōnaaj kiel tōmak ko repen, kwonaj lo kōjparok jen kōto ko an eo enana rej peltok, im aire ko an ilo kōto ko rekajoor, im naaj en̄jake kajoor enwōt deka ilo Ripinmuur eo im elan̄e kwōnaaj wūjlepļo̧k ilo am juōn rikarejeran, kwoban wōtlo̧k.20 Ilo etan Jisōs Kraist, Amen.

Kwaļo̧k Kein Jipan̄ koNooj Kein Jipan̄ ko

  Kakeememej ko

  1. Jekab 1:8.

  2. 1 NIpai 19:9.

  3. 1 Korint 12:31; Ether 12:11.

  4. Hibru 11:32–38.

  5. Matu 23:37–38.

  6. Exodus 3:8.

  7. Lale Exodus 20:3–17.

  8. 2 Kronikel 18:7.

  9. Mosaia 13:4.

  10. Aisea 30:9–11.

  11. Lale Henry Fairlie, The Seven Deadly Sins Today (1978), 15–16.

  12. Lale Matu 5:29–30.

  13. Matu 10:34.

  14. Mark 5:17.

  15. Lale Matu 9:34.

  16. Jon 15:12.

  17. Jon 14:15.

  18. Matu 5:19; kakkobaba ko raorōk.

  19. 2 Nipai 31:20.

  20. Lale Hilamōn 5:12.