Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Ek Purohiti Aadmi

Ek Purohiti Aadmi

April 2014 Maha Sammelan

Tum ek mahaan modal, ek saamaanye modal, ya ek bekaar modal ho sakte ho. Tum sochoge ki isse tumhe kuch fark nahin hoga, par Prabhu ko fark hoga.

Hum sab ke paas shurveer hai, khaaskar jab hum chote the. Mai Princeton, New Jersey, United States mein paeda hua tha. Hamare aas paas ke prasidh khel kud ke teem ka mukhye daftar New York Shahar mein tha. Woh bahut dinon ke teen peshewar beisbol teem ka thikaana tha: Brooklyn Dodgers, New York Giants, aur New York Yankees. Philadelphia hamare ghar ke aur kareeb tha aur woh Athletics aur Phillies beisbol teem ka thikaana tha. Waha par kai teemon mein mere liye kayi sambhavi beisbol shurveer the.

Joe DiMaggio, jo New York Yankees ke liye khelta tha, mera beisbol shurveer bana. Jab mere bhaaiyon aur doston hamare ghar ke bagal waale skool maedaan mein beisbol khelte the, mai koshish karta tha is tarah se bet ghumaane ka jaise Joe DiMaggio karta tha. Woh durdarshan ke dino se pehle tha (yah purana itihaas hai), isliye mere paas unki ghumaao ki nakal karne ke liye sirf akhbaar ka chitra tha.

Jab mai badha ho raha tha, mere pita ne mujhe Yankee Stedium le gaya. Wah ek samay tha jab maine Joe DiMaggio ko khelte dekha. Mujhe ab bhi achchi tarah se yaad hai kaise maine use dekha tha, jaise ki mai ab bhi wahi hoon mai use bet ghumaae dekh raha hoon aur kaise beisbol udta hua sidha darshakon ke baethne waale sthaan mein jaa girta hai.

Ab, mere baeisbol ke hunar kabhi mere bachpan ke shurveer ki tarah nahin huwe. Magar maine jitni baar beisbol ko maara, mai unhi ke ghumaao ki nakal karta tha.

Jab hum shurveer chunte hai, hum un cheezon ki nakal karna shuru kar dete hai jo hum unmein zyaada pasand karte hai, jaante hue ya agyaanta mein.

Khushi se, jab mai ek chota ladka tha mere budhimaan maata/pita ne mere maarg mein mahaan shurveer rakhe. Mere pita ne mujhe Yankee Stedium sirf ek baar le gaya taaki mai apne beisbol shurveer ko khelte dekh sakun, par har Raviwaar ko usne mujhe ek purohiti aadmi ko dekhne diya jo ek shurveer bana. Us shurveer ne mere jiwan ko prabhawit kiya. Mera pita us chote se shaakha ka adhyaksh tha jo hamare ghar mein bhent karta tha. Wayse, agar tum Raviwaar subha ko niche pahale maale par aate, tum girjaghar mein hotey. Hamare shaakha mein kabhi 30 se zyaada log nahin upasthit rehte the.

Ek jawaan purush ne apne maata ko hamare ghar par sabhaaon ke liye laaya, lekin woh kabhi ghar ke andar nahin aata tha. Woh ek sadasye nahin tha. Mere pita ne safalta paayi uske paas jaane se jaha usne kaar ko khada kiya tha aur use hamare ghar ke andar amantrit karne mein. Usne baptisma liya aur mera pehla aur eklauta Aaronic Purohiti neta bana. Woh mera purohiti ka shurveer bana. Mujhe aaj bhi woh lakdi ka murat yaad hai jo usne mujhe inaam swarup diya tha jab humne ek pariyojna (project), vidhwa ke liye lakdi kaatna, ko pura kiya tha. Maine hamesha unki tarah banna chaaha jab kabhi maine Parmeshwar ke kisi sewak ki prashansa kiya.

Maine us Girjaghar ke chote se shaakha mein ek aur shurveer chuna. Woh ek United Stated Marine tha jo hamare sabhaaon mein apna khaaki marine vardi pehne aata tha. Ladaai ka samay tha, isliye woh mera shurveer bana. Use Princeton Vishwavidhyalay bheja gaya marines ke dwara tha aur padhaai karne ke liye. Magar uske saenik ki vardi ko prashansapurwak dekhne se zyaada, maine use Palmer Stedium mein Princeton Vishwavidhyalay ke footbol teem ke kaptaan ke rup mein khelte dekha tha. Maine use vishwavidhyalay ke baasketbol teem mein aur baeisbol teem mein mukhye kechar ki tarah bhi khelte dekha tha.

Par iske alawa, woh safta ke dauraan mere ghar aaya tha mujhe mere daae aur baae haath se baasketbol phekhna sikhane ke liye. Usne kaha mujhe yeh hunar sikhna chahiye kyunki kisi din mai naami teemon mein baasketbol khelunga. Maine us samay samjha nahin tha, magar kayi saalon tak, woh mere liye, sachche purohiti aadmi ka modal bana raha.

Tum mein se har ek purohiti aadmi ka modal banoge chaahe tumhari ichcha ho ya nahin. Tum purohiti apnaate samay ek jyoti dene waala mombatti bane. Prabhu ne tumhe mombatti banaya taaki tum un sabhi ko raah dikhla sako jo tumhare ird-gird hai. Yeh khaaskar sach hai un logon ke liye jo tumhare purohiti parishad mein hai. Tum ek mahaan modal, ek saamaanye modal, ya ek bekaar modal ho sakte ho. Tum sochoge ki isse tumhe kuch fark nahin hoga, par Prabhu ko fark hoga. Usne yeh ayse batlaya:

“Tum jagat ki jyoti ho. Jo nagar pahaad par basa hua hai who chip nahin sakta.

“Aur log diya jalakar, dhaak nahin dete, parantu chiraagdaan par rakhte hai; tab use ghar ke sab logon ko prakash pahunchta hai.

“Usi prakaar tumhara ujiyala manushyon ke saamne chamke, ki who tumhare bhale kaamon ko dekh kar tumhare Pita, jo swarg mein hai, ki badhaai karein.”1

Mujhe kayi mahaan purohiti rakhnewaalon ke udhaaran se ashirvaad mila hai parishadon mein jahan mujhe sewa karne ka saobhaagye mila tha. Tum wahi kar sakte ho, auron ke liye uddharan ban ke, jo unhonne mere liye kiya.

Maine teen saamaanye lakchan dekhein un purohiti rakhnewaalon mein jo mere shurveer the. Ek tha prarthna karne ka tarika, dusra tha sewa karne ka aadat, aur teesra tha imaandaar rehne ka ek pakka-iraada.

Hum sab prarthna karte hai, par jo purohiti rakhnewaala tum banna chahtey ho woh aksar aur achchi abhilaasha se prarthna karta hai. Shaam ko tum ghutno par hokar aur Parmeshwar ko dhanyevaad doge din ke ashirvaadon ke liye. Tum unhe maata/pita, shikshakon, aur sikhne ke achche uddharan ke liye dhanyevaad doge. Tum apne prarthnaaon mein kahoge kis ne aur kaise tumhare jiwan mein ashirvaad laaya, din bhar mein. Iske liye thoda zyaada samay lagana aur thoda zyaada sochna padega. Usse tum ashcharyechakit rahoge aur badal jaaoge.

Jab tum maafi ke liye prarthna karoge, tum dekhoge ki tum auron ko maaf kar rahe ho. Jab tum Parmeshwar ko Unke daya ke liye dhanyevaad doge, tum naam se, auron ke baare mein sochoge, jinhe tumhari dayaluta ki zaroorat hai. Ek baar phir, is anubhav se tumhe har din ashcharye hoga, aur samay bitne par woh tumhe badal dega.

Tum kaise is tarah ke sachche prarthna se badal sakte ho, main tumhe vaada karta hoon, ki tum sach mein mehsoos karoge ki tum Parmeshwar ke ek bachche ho. Jab tum jaanoge ki tum Parmeshwar ke ek bachche ho, tum yeh bhi jaanoge ki Woh tumse bahut kuch chahata hai.Kyuki tum Unke bachche ho, Woh chahata hai ki tum Unke aur Unke priye Putra, Ishu Maseeh, ke shikshan par chalo. Woh chahata hai ki tum auron ke prati daansheel aur dayalu bano. Woh niraash hoga agar tum ghamandi aur khud-ki hi sochoge. Woh ashirvaad dega tumhe ki tum auron ke ichchaaon ko apne se pehle rakho.

Aap mein se kuch log nisswaarthi purohiti sewa ke modal pehle se hai. Duniya bhar ke mandiron mein, purohiti rakhnewaale surya uday se pehle aa jaate hai. Aur kuch to surya asth ke baad hi lautte hai. Is duniya mein is tarah ke samay aur mehnat ke balidaan ko koi nahin pehchaanta. Mai jawaan logon ke saath shaamil hua hoon jab woh aatmik duniya ke logon ki sewa karne jaate hai, jo khud ke liye mandir ashirvaadon ko nahin paa sakte.

Jab mai in jald aur der sewa pradaan karne waalon ke mukh par thakaan ki jagah par khushi dekhta hoon, mai jaanta hoon ki is jiwan mein badhiya inaam hai is tarah ke nisswaarth purohiti sewa ka, magar yeh sirf khushi ka ek zariya hai jo unhein aatmik duniya ke logon ke sewa se milta hai.

Maine wahi khushi unke mukh par dekhi hai jo auron ko Parmeshwar ke raajye ka hissa hone ke saobhaagye ko batlaatein hai. Mai ek shaakha adhyaksh ke baare mein jaanta hoon jo lagbhag har din prachaarakon ke liye logon ko padhaane ke liye le jaata hai. Kuch hi mahino pehle woh Girjaghar ka sadasye nahin tha. Ab wahan prachaarakein hai aur ek shaakha jo unke kaaran zoro se sankhya aur taaqat mein badh raha hai. Par usse bhi zyaada, woh auron ke liye jyoti hai jo unke mukh kholega aur is tarah Prabhu ke Swarg ke Pita ke bachchon ko ikattha karne waale kaarye ko furti se badhaaega.

Jab tum prarthna karoge aur auron ki sewa karoge, Parmeshwar ka bachcha hona aur Uska hone ka ahesaas ka gyaan badhega. Tum yeh jaanoge ki Woh dukhi hota hai jab tum kisi bhi tarah beimaan hote ho. Tum aur achchi tarah se Parmeshwar aur auron ke prati imaandaar rehna chahoge. Tum theek se jaanoge ki tumhe kisi aur ki cheez nahin leni hai. Tum apne maalik se imaandaar rahoge. Tum Prabhu ke diye har kaam ko samay par aur puri tarah se karoge.

Yeh sochne ke alawa ki kya unke gharelu shikshak aayenge, parivaaron mein bachchein jinhe tumhe sikhlana hai aapke aane ka intazaar karenge. Mere bachchon ko yeh ashirvaad mila hai. Unke badhne ke samay, unke purohiti shurveeron ne unki madad ki Prabhi ki sewa mein unhe sahi raasta dikhaane mein. Woh achcha uddharan ab teesri peedhi ne apna liya hai.

Mera sandesh abhaar prakat karne ka bhi hai.

Mai tumhare prarthnaaon ke liye abhaari hoon. Mai abhaari hoon ki tum ghutno par hote ho bhale tumhare paas sabhi jawaab nahin hotein. Tum swarg ke Parmeshwar se prarthna karte ho apna abhaar pragat karne ke liye aur Unka ashirvaad apne jiwan aur apne parivaar mein laane ke liye. Mai abhaari hoon auron ke prati aapki sewa ko dekh kar aur us samay ke liye jab tumne apni sewa ke liye koi pehchaan nahin chaaha.

Hum Prabhu ke chetaaoni ko apnaaya hai ki agar hum apni sewa ke liye is duniya mein pehchaan chahenge, hum shaayad bade ashirvaad ko thukraaenge. Tum yeh shabd yaad honge:

“Saaodhaan raho! Tum manushyon ko dikhaane ke liye, apne dharm ke kaam na karo: nahin to apne Swarg ke Pita se kuch bhi fal na paaoge.

“Isliye jab tu daan kare, to apne aage baaja na bajao, jaise kapti sabhaaon aur galiyon mein kartein hai, taaki log unki badaai kare. Mai tumse sach kehta hoon, ki Woh apna pratifal paa chuke.

“Parantu jab tu daan kare, to jo tera daahina haath karta hai, use tera baaya haath na jaanne paaye:

“Taaki tera daan gupt rahe: aur tab tera pita jo gupt mein dekhta hai, tujhe pratifal dega.”2

Jo log mahaan purohiti rakhnewaalon ke modal reh chuke hai mere liye asaani se nahin pehchaantein ki unmein shurveer ke gun hai. Vaastav mein, unhein un cheezon ko dekhne mein takleef hoti hai jinki mai unmein saraahna karta hoon. Maine kaha tha ki mera pita New Jersey mein Girjaghar ke chote se shaakha ke vishwaasi adhyaksh the. Baad mein woh Girjaghar ke Raviwaar Kaksha ke maha board ke sadasye huwe. Phir bhi mai unke purohiti ki sewa ke baare mein kaaede se kehta hoon, kyunki woh kaaede paksh tha.

Yahi sahi hai mere bachpan ke marine shurveer ke baare mein. Usne mujhe kabhi apne purohiti sewa ya apni nipunnta ke baare mein nahin batlaya. Usne sirf sewa pradaan kiya. Maine uske vishwaasipan ke baare mein auron se jaana. Mai nahin jaan saka ki kya woh jaanta tha mujhe unmein kaun se gun pasand the.

Mera salaah aap sab ke liye yeh hai jo apne purohiti se kisi ko ashirvaad dena chahate hai ki Parmeshwar ko chode sab se gupt rakhna.

Unse prarthna karo. Unhe dhanyevaad do apne jiwan ke sabhi achchi cheezon ke liye. Unse pucho ki tumhare liye kis ko tayyaar kiya sewa karne ke liye. Niwedan karo ki woh us sewa ko pradaan karne mein tumhe madad karega. Prarthna karo ki tum maaf kar sakoge aur maafi paaoge. Phir unki sewa karo, unse prem karo, aur unhe maaf karo.

In sab ke alawa, yaad rakho ki jo sewa tum karoge, usmein sabse bada woh hai jo logon ko anant jiwan ke liye yogye banaega. Parmeshwar ne yeh sabse bada nirdeshan diya hai hamein hamare purohiti ko istemaal karne ke baare mein. Woh iska sampurn uddharan hai. Yahi uddharan hum kuch had tak Unke sabse behtarin maransheel sewakon mein dekhte hai:

“Aur Prabhu Parmeshwar ne Moses se yeh kaha: Kayi swarg hai, aur woh manushye nahin jaante; magar mai unhe jaanta hoon, kyunki woh mere hai.

“Aur jaise ek dharti chali jaati hai, aur swarg bhi to uski jagah aur aa jaaenge; aur mere kaamon ka koi ant nahin, na hi mere shabdon ka.

“Kyunki dekho, yeh mera kaarye aur mera mahima hai—manushye ko amaransheelta aur anant jiwan dilaaun.”3

Hamein us kaarye mein madad karna hai. Hum mein se har ek kuch kar sakta hai. Hamein is samay aur sthaan ke liye tayyaar kiya gaya hai is pavitra kaarye ke antim dinon mein. Hum sabhi ko uddharan diye gaye un logon ke jinhonne is kaarye ko dharti par apne samay ka sabe zaroori kaam banaya hai.

Mai prarthna karta hoon ki hum is mauke ka faeda uthaane mein ek dusre ki madad karein.

Pita Parmeshwar jiwit hai aur tumhare prarthnaaon ka jawaab dega jab tum Unki sewa karne mein madad chahoge. Ishu Maseeh punarjiwit Prabhu hai. Yeh Unka Girjaghar hai. Jo purohiti tumhare paas hai woh Unki naam mein Unke kaam ko kaam mein Parmeshwar ke bachchon ki sewa karne ki shakti hai. Jab tum apna pura dil is kaam mein lagaoge, woh tumhe madad karega. Mai yeh vaada karta hoon Ishu Maseeh, hamare Uddhaarkarta ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

    Vivran

    1. Matthew 5:14–16.

    2. Matthew 6:1–4.

    3. Moses 1:37–39.