Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Prohvet Joseph Smith

Prohvet Joseph Smith

Aprill 2014 Üldkonverents

Joseph Smithile antud ilmutuste tulv kinnitab, et ta oli Jumala prohvet.

Esimene nägemus

Üks poiss loeb Piiblit ja ta pilk peatub ühel pühakirjasalmil. See hetk muutis maailma.

Ta soovib kogu hingest teada, milline kirik aitab tal teada tõde ja saada päästetud. Ta on peaaegu kõike muud juba proovinud ja pöördub nüüd Piibli poole ning loeb järgmisi sõnu: „Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale.”1

Ta mõtiskleb selle üle ikka ja jälle. Pimedust läbistab esimene valguskiir. Kas see ongi vastus ja lahendus, mis aitab segaduse ja pimeduse hajutada? Saab see nii lihtne olla? Küsi Jumalalt ja Tema vastab? Ajapikku otsustab ta, et peab kas Jumalalt küsima või igavesti pimeduses kobama.

Ent hoolimata teda vallanud rahutusest ei torma ta vaiksesse nurgakesse ega hakka kiiruga palvet vuristama. Ta on kõigest 14aastane ja kibeleb tõde teada saama, kuid ta ei ole tormakas. See ei ole mingi tavaline palve. Ta mõtleb läbi, kus ja millal ta oma plaani teoks teeb. Tal on kavas Jumalaga rääkida.

Ja siis see päev koidabki. Hommik on ilus ja selge, käes on 1820. aasta varakevad.2 Ta läheb üksipäini lähedalasuvasse metsa, kus puud vaikuses ta pea kohal kõrguvad. Jõudnud kohta, kuhu ta eelnevalt kavatses minna, põlvitab ta ja hakkab oma südamesoove kuuldavale tooma.

Ta kirjeldab toimunut järgmiste sõnadega:

„Nägin otse oma pea kohal valguse sammast, mis oli eredam päikesevalgusest ja laskus tasapisi, kuni langes minu peale.

‥ Kui valgus minu peal oli, nägin ma enda kohal õhus seismas kahte Isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Üks nendest pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi, ja osutas teisele ning ütles: „[Joseph,] see on minu armas Poeg. Kuula Teda!””3

Kõigest 24 aastat hiljem kaotavad Joseph Smith ja tema vend Hyrum sellest sündmusest alguse saanu pärast oma elu.

Vastuseis

Joseph ütles, et kui ta oli 17aastane, külastas teda ingel, kes teatas talle, et tema „nime hakatakse pidama nii heaks kui halvaks kõikide rahvuste, ‥ kõikide rahvaste seas”.4 See hämmastav ettekuulutus on endiselt jõus ka tänapäeval, mil Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik kogu maailmas kanda kinnitab.

Vastuseis, kriitika ja vastandumine käivad tõega käsikäes. Mil iganes inimese eesmärgi ja saatuse kohta tõde ilmutatakse, tõstab alati pead ka mingi vastasjõud. Eedeni aias elanud Aadama ja Eeva päevist Kristuse maapealse teenimistööni ja sealt meie päevini välja on püütud alati eluplaani nurja ajada, seda kursilt kõrvale kallutada ja tõkestada ning sellele vastanduda – see on alati nii olnud ja on ka edaspidi.

Kõige suurem tolmupilv ja poriloopimine ümbritseb Teda, kellele hakati kõige rohkem vastu, keda pandi kõige rohkem proovile ja peksti ning kes hüljati ja risti löödi. Tema laskus kõigest allapoole. Sealt te leiategi tõe – Jumala Poja, kogu inimkonna Päästja. Miks nad Teda rahule ei jätnud?

Miks? Sest Tema on tõde ja alati leidub neid, kes tõe vastu mässavad.

Seejärel heitke pilk talle, kes tõi esile teise testamendi Jeesusest Kristusest ja veel muid pühakirju. Vaadake tööriista, kelle kaudu Jeesuse Kristuse Kirik maa peale taastati. Vaadake teda ja te näete, et ka teda loobitakse poriga. Miks teda rahule ei jäeta?

Miks? Sest Ta õpetas tõde ja alati leidub neid, kes tõele vastu hakkavad.

Ilmutuste tulv

Joseph Smithile antud ilmutuste tulv kinnitab, et ta oli Jumala prohvet. Vaatame üle, millist valgust ja tõde tema kaudu ilmutati, mis tema aja uskumustest suuresti erines ja ka meie ajal silma paistab.

 • Jumal on eraldiseisev ülendatud isik ja Igavene Isa. Ta on meie Isa.

 • Jumal Isa ja Jeesus Kristus ning Püha Vaim on eraldiseisvad olendid.5

 • Te olete midagi enamat kui inimesed. Te olete Jumala, Igavese Isa lapsed, ja kui teil on usku Tema Pojasse, kui parandate meelt, saate kõik talitused, võtate vastu Püha Vaimu anni ja peate vastu lõpuni6, siis võite saada Tema sarnaseks.7

 • Tänapäeva Jeesuse Kristuse Kirik on põhiolemuselt sama Kirik, mille Tema oma sureliku teenimistöö ajal organiseeris: prohvetite, apostlite, Melkisedeki ja Leevi preesterluse, vanemate, ülempreestrite, diakonite, õpetajate, piiskoppide ja seitsmekümnetega – nii nagu seda Piiblis kirjeldatakse.

 • Preesterlus võeti pärast Päästja ja Tema apostlite surma maa pealt ära ning taastati meie päevil.

 • Ilmutused ei ole lakanud ja taevad pole suletud. Jumal kõneleb oma prohvetitele ja Ta kõneleb nii teie kui ka minuga.8

 • Pärast seda elu ei ole ainult taevas ja põrgu, vaid kolm hiilguse astet. See, mida me selles elus teeme, on otsustava tähtsusega.9

 • Passiivse Kristusesse uskumise asemel peaksime „vaa[tama] [Tema] poole igas oma mõttes”,10 tegema „kõike, mida [me] tee[me], Poja nimel”,11 „teda alati meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest, ‥ et tema Vaim oleks alati [meie]ga”.12

 • Miljardid inimesed, kes elasid ja surid ilma evangeeliumi ja päästmiseks vajalike talitusteta, ei ole kadunud. Tänu Kristuse lepitusele „võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi seadustele ja talitustele”,13 mida viiakse läbi nii elavate kui ka surnute eest.14

 • Sünd ei ole kõige algus. Te elasite Jumala poegade ja tütardena Tema juures ja valmistusite surelikuks eluks.15

 • Abielu ja perekond ei ole pelgalt inimeste loodud üksused, mis pärast surma kaovad. Tänu Jumalaga sõlmitud lepingutele on need mõeldud olema igavesed. Taevas elatakse perekonniti.16

See on vaid osa Joseph Smithile ilmutatud tõdede tulvast. Kust tulid kõik need ilmutused, mis heidavad valgust pimedusse, hajutavad kahtlusi ja on inspireerinud, õnnistanud ja aidanud miljoneid inimesi? Kumb on tõenäolisem, kas see, et ta mõtles kõik ise välja, või see, et ta sai taevast abi? Kas pühakirjad, mis ta esile tõi, tunduvad olevat rohkem inimese või Jumala sõnad?

Kokkuvõte

Keegi ei vaidle selle üle, mida Joseph Smith korda saatis – küsimus on selles, kuidas ta seda tegi ja miks. Ja valikuid ei ole kuigi palju. Ta oli kas teeskleja või prohvet. Ta kas tegi seda, mida ta tegi, üksi või sai taevast abi. Vaadake neid asitõendeid, aga vaadake neid kõiki – kogu ta elu –, mitte üksikuid katkeid. Veelgi tähtsam – tehke seda, mida noor Joseph tegi, ja „palug[e] Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse [teile]”.17 Sedasi toimides ei saa te teada üksnes tõde Mormoni Raamatu ja Joseph Smithi kohta – sedasi võite teada tõde kõige kohta.18

Joseph Smith oli Jumala prohvet, nagu ka Thomas S. Monson tänapäeval. Tänu Joseph Smithile usaldati „Jumala kuningriigi võtmed ‥ inimesele maa peal, ja sealt veereb evangeelium välja ‥ nagu kivi, mis on mäest lahti murtud ilma käte abita, ‥ kuni ta on täitnud terve maa”.19

Jumal on meie Igavene Isa ja Jeesus on Kristus. Kummardage neid. Nende loomingule, päästmisplaanile ja Jumala Talle lepitusohvrile pole midagi vastu panna. Sel ajajärgul täidame me Isa plaani võtta osa lepituse viljadest ainult siis, kui kuuletume prohvet Joseph Smithi kaudu taastatud evangeeliumi seadustele ja talitustele. Ma tunnistan Jumal Isast ja Jeesusest Kristusest, maailma Päästjast. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited