Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | De profeet Joseph Smith

De profeet Joseph Smith

April 2014 Algemene conferentie

De vele openbaringen aan Joseph Smith bevestigen dat hij een profeet van God was.

Het eerste visioen

Een jonge man leest in de Bijbel en zijn oog valt op een bijzondere Schrifttekst. Dat moment zal de wereld veranderen.

Hij wil graag weten welke kerk hem de weg naar waarheid en heil wijst. Hij heeft bijna alles geprobeerd en wendt zich nu tot de Bijbel, waarin hij het volgende leest: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.’1

Hij blijft erover nadenken. Het eerste straaltje licht doorbreekt het duister. Is dit het antwoord, de weg uit verwarring en duisternis? Is het echt zo eenvoudig? Tot God bidden en Hij zal antwoorden? Hij komt tot de slotsom dat hij tot God moet bidden of in het duister en in verwarring moet blijven.

Maar toch zoekt hij niet snel een rustig plekje op om daar een schietgebedje af te ratelen, hoe gespannen hij ook is. Hij is slechts veertien, en hoewel hij nieuwsgierig is, is hij niet ongeduldig. Dit is niet zomaar een gebedje. Hij overweegt waar en wanneer hij het wil proberen. Hij bereidt zich voor om met God te spreken.

En dan breekt de dag aan. Het is de ochtend van een mooie, heldere dag, vroeg in het voorjaar van [1820].’2 Hij begeeft zich alleen in de stilte van het nabije bos, tussen de bomen die boven hem uitsteken. Hij bereikt de uitgekozen plek. Hij knielt neer en spreekt de verlangens van zijn hart uit.

In zijn beschrijving van wat er toen gebeurde, staat:

‘[Ik] zag recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel.

‘[…] Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: [Joseph,] dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!3

Slechts 24 jaar later sterven Joseph Smith en zijn broer Hyrum door wat hier begon.

Tegenstand

Toen Joseph zeventien was, vertelde een engel hem dat zijn ‘naam onder alle natiën [en onder alle volken] zowel ten goede als ten kwade bekend zou zijn.’4 Die profetie gaat vandaag de dag nog steeds in vervulling omdat De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zich over de hele wereld uitbreidt.

De waarheid gaat vergezeld van tegenstand, kritiek en vijandschap. Telkens als de waarheid over het doel en de bestemming van de mens geopenbaard wordt, verschijnt er een kracht die tegenstand biedt. Van Adam en Eva in de hof van Eden, tot aan de bediening van Christus, en tot in onze tijd, probeert men altijd het levensplan verkeerd voor te stellen, te ontsporen, te bestrijden en te verijdelen.

Kijk naar degene die het meest onrecht werd aangedaan, degene die bestreden, betwist, verworpen, geslagen, verlaten en gekruisigd werd, degene die onder alles is afgedaald, en dan vinden we de waarheid, de Zoon van God, de Heiland van de mensheid. Waarom lieten ze Hem niet met rust?

Waarom? Omdat Hij de waarheid is, en de waarheid zal altijd tegenstand ondervinden.

En kijk dan naar degene die een tweede testament aangaande Jezus Christus en andere Schriften voortbracht, kijk naar degene die een werktuig was waarmee de volheid van het evangelie en de Kerk van Jezus Christus op aarde hersteld werden. Kijk naar hem, dan zult u zien dat hij ook tegenstand ondervond. Waarom lieten ze hem niet met rust?

Waarom? Omdat hij de waarheid verkondigde, en de waarheid zal altijd tegenstand ondervinden.

De uitstorting van openbaring

De vele openbaringen aan Joseph Smith bevestigen dat hij een profeet van God was. Laten we eens kijken naar enkele van die openbaringen, naar het licht en de waarheid die aan hem geopenbaard werden en in tegenstelling staan tot de veel voorkomende overtuigingen van zijn tijd en de onze.

 • God is een individueel, verheven persoon, een eeuwige Vader. Hij is onze Vader.

 • God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest zijn afzonderlijke personen.5

 • U bent meer dan een mens. U bent een kind van God, de eeuwige Vader, en kunt zoals Hij worden6 als u in zijn Zoon gelooft, u bekeert, verordeningen ontvangt, de Heilige Geest ontvangt, en tot het einde toe volhardt.7

 • De Kerk van Jezus Christus is heden ten dage eigenlijk dezelfde kerk als degene die Hij tijdens zijn aardse bediening oprichtte, met profeten, apostelen, Melchizedeks en Levitisch priesterschap, ouderlingen, hogepriesters, diakenen, leraren, bisschoppen en zeventigers, zoals in de Bijbel beschreven staat.

 • Het gezag van het priesterschap was na de dood van de Heiland en zijn apostelen op aarde verdwenen en is in onze tijd hersteld.

 • Openbaringen zijn niet opgehouden en de hemelen zijn niet gesloten. God spreekt in deze tijd tot profeten en ook tot u en mij.8

 • Na dit leven is er meer dan alleen de hemel en de hel. Er zijn graden van heerlijkheid, en wat we in dit leven doen, is erg belangrijk.9

 • Geloof niet passief in Christus, maar ‘vertrouw op [Hem] bij iedere gedachte’10, ‘[doe] alles wat [u] doet, in de naam van de Zoon’11, ‘wees Hem altijd indachtig […] en [onderhoud] zijn geboden […] opdat [u] zijn Geest altijd bij [u moogt] hebben.’12

 • De miljarden mensen die zonder kennis van het evangelie en de heilsverordeningen leven en sterven, zijn niet verloren. ‘Door de verzoening van Christus [kan] de gehele mensheid worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie’13, die voor zowel de levenden als de doden verricht worden.14

 • Uw leven is niet begonnen bij uw geboorte. U woonde daarvoor bij God als zijn zoon of dochter en bereidde u voor op dit aardse leven.15

 • Het huwelijk en het gezin zijn geen menselijke verbonden die standhouden tot de dood ons scheidt. Ze behoren eeuwig te zijn door de verbonden die we met God sluiten. Het gezin is het patroon van de hemel.16

En dat is maar een deel van de uitstorting van openbaring aan Joseph Smith. Waar komen ze vandaan, deze openbaringen die licht brengen in het duister, opheldering in twijfel, en die miljoenen mensen geïnspireerd en beter gemaakt hebben? Wat is aannemelijker? Dat hij alles zelf bedacht of dat hij hemelse hulp kreeg? Klinken de Schriften die hij voortbracht als menselijke leer of als het woord van God?

Tot besluit

Er is geen onenigheid over wat Joseph Smith verwezenlijkt heeft, alleen over hoe en waarom hij het heeft gedaan. En er zijn niet veel mogelijkheden. Hij was een huichelaar of een profeet. Hij heeft het alleen gedaan of met hemelse hulp. Kijk naar de bewijzen, maar bekijk ze allemaal, het hele plaatje, niet alleen maar één stukje. Maar doe vooral wat Joseph deed en bid tot God ‘die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en [het] zal [u] gegeven worden.’17 Zo komt u niet alleen te weten of het Boek van Mormon waar is en Joseph Smith een profeet was, maar ook de waarheid van alle dingen.18

Joseph Smith was een profeet van God, zoals Thomas S. Monson dat in deze tijd is. Door middel van Joseph Smith zijn ‘de sleutels van het koninkrijk Gods [opnieuw] toevertrouwd aan het mensdom op aarde, en […] het evangelie [zal] voortrollen […] zoals de steen die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van mensenhanden […] totdat hij de gehele aarde heeft vervuld.’19

God is onze eeuwige Vader en Jezus is de Christus. We aanbidden Hen. Niets kan tippen aan hun scheppingen, het heilsplan en het zoenoffer van het Lam Gods. In deze bediening vervullen we het plan van de Vader en plukken we de vruchten van de verzoening door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie dat door middel van Joseph Smith hersteld werd. Ik getuig van Hen — van God, de eeuwige Vader, en van Jezus Christus, de Heiland van de wereld. En dat doe ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

Verwijzingen tonenVerwijzingen verbergen