Etal wōt jen main navigation eo
Eprōļ 2014 | Jerkakpeje eo an Jisōs Kraist

Jerkakpeje eo an Jisōs Kraist

Eprōļ 2014 Kweilo̧k Eo Eļap

Jisōs ri Nazeret ej Ripinmuur eo eaar jerkakpeje, im ij kam̧ool kōn aolep men ko rej jebartok jān m̧ool in Jerkakpeje eo An.

Juōn mejatoto in likjab im ebbweer ar jepooļe ro ri kaļoran ke Jisōs ar en̄taan im mej ioon debāāl im kar likit Ānbwinnin ejako jabdewōt mour jān e ilo lōb eo. Mekarta eo Rilo̧mo̧o̧r ar ba kōn mej eo An im bar jerkak eo tok ālkin, re kar jab meļeļe. Ijoke, ālkin raelep marok eo ilo raan in Debāāl eo An, e kar itok jibon̄ōn eo elem̧ōņōņō kōn Jerkakpeje eo An. Bwe lem̧ōņōņō in e kar itok wōt ke ri kaļoor ro rekar rikam̧ool an Jerkakpeje eo, bwe em̧ool kean̄ eo an enjeļ ro bwe E kar mōj An jerkak e kar pen aer meļeļe kake jinoin—e kar juōn men ej jan̄in kar kōm̧anm̧an m̧oktaļo̧k.

Meri Magdalini im bar jet kōrā retōmak rar itok ilo jibon̄tata n̄an lōb eo an Rilo̧mo̧o̧r jibon̄ōn Jabōt eo, im bōktok spais im kein ekkpit ko n̄an kadedeļok ekkapit eo e kar ijjino ke ānbwinnin Irooj rekar m̧ōkaj im likiti ilo lōb eo m̧okta jān Sabat eo epaaktok. Ilo jibbon̄ jab in ilubwilijin jibbon̄ otemjej, rekar wōnm̧ae juōn lōb epeļļok, dekā eo penjān em̧ōj kōjepļo̧k im ruo enjeļ rar kean̄:

“Etke koṃij pukot eo E mour, ippān ro re mej?

“E jab pād ijin, a eṃōj An jerkakpeje: koṃwin keememej kōjkan An kōnono ñan koṃ ke Ear pād wōt i Galili,

“Im ba, ‘Nejin armej, naaj ketak E ilo pein armej re nana, im naaj debwāāl E, im ilo raan eo kein ka jilu Enaaj jerkakpeje.”1

“Koṃwin itōm lale ije jikin an Irooj ar babu.

“Im koṃwin jarōbḷọk im kōnnaanōk ro rū kaḷoran eṃōj An jerkakpeje jān ro re mej.”2

Āinwōt jiron̄ er jān enjeļ ro, Meri Magdalini eaar errelo̧k ilowaan lōb eo, ak āinwōt men eo de eo eaar deļo̧n̄ ilo kōlmenļo̧kjeņ eo an e kar men in ke ānbwinnin Irooj e kar jako. E kar m̧ōkajļo̧k in kenannōk Rijilōk ro, im ke e lo Piter im Jon e kar ba n̄an er, “Raar bōkḷọk Irooj jān lōb eo im kōm jaje ijo raar likūt E ie.”3 Piter im Jon rar ettōr n̄an ijo im kam̧ool ke lōb eo e kar ejjeļo̧k kwobban, im rej lo “im lo ilowaan nuknuk linen ko rej pād … im napkin eo ej kūtimi bōran … emōj limi im kamakeḷọk iaan.4 Jon ealikkar ke e kar m̧oktata meļeļe m̧wilaļ in enaan eo kōn jerkakpeje eo. Ej jeje bwe “eaar lo im tōmak,” ak ro jet re kar itok n̄an iien in, “re jaje Jeje eo, bwe [Jisōs] Ej aikuj in jerkakpeje jān ro re mej.”5

Piter im Jon raar etal, ak Meri epād wōt ej jan̄ ijo. Ilo iien eo enjeļ eo e kar bar rooltok im ilo ettā kajjitōk ippān, “Kōrā, etke kwōj jañ?”6 E ba ñan er, “Bwe raar bōkḷọk aō Irooj, im I jaje ijo raar likūt E ie.” Ilo wōt tōre eo, Rilo̧mo̧o̧r eo em̧ōj an jerkak kiiō ej jutak ilikin kōrā eo im ekōnono, “Kōrā, etke kwōj jañ? Wōn eo kwōj pukot e?” Ej ḷōmṇak E ri kallib, im e ba ñan E [im akweļap], “Ḷeiō, eḷaññe Kwaar bōkḷọk E jān ijin, Kwōn kwaḷọk ñan eō ijo Kwaar likūt E ie, im I naaj bōkḷọk.”7

Elder James E. Talmage e kar jeje, “E kar Jisōs eo im kōrā eo eaar ekōnono n̄an e, an Irooj ejitenbōro, men̄e kōrā in eaar jaje. Juōn naan jān tien emour eaar ukōta metak in liejļoļ eo n̄an n̄an lan̄lōn̄ eļap. ‘Jisōs e ba ñan e, Meri.’ Ainikien eo, mera in ekonono eo liin e kar ron̄ im iakwe ilo raan ko im̧aanļo̧k ear kotak e jān m̧wilaļ in en̄taan eo e kar tūm̧laļļo̧k n̄an e. Kōrā eo ar oktaklik, im lo Irooj. Ilo oktak n̄an m̧ōņōņō kōrā eo eaar kotak pein bwe en atbakwōje E, kōnono wōt naan ko in iakwe im kabun̄, “Rabbonai!” meļeļein Aō Karo jitenbōro.”8

Im āindein, kōrā in eaar juōn iaan armej ro m̧oktata n̄an lo im ekōnono n̄an Kraist eo em̧ōj an jerkakpeje. Tōkālik ejja raan eo wōt Eaar waļo̧kļo̧k n̄an Piter ilo ak epaake Jerusalem;9 n̄an ruo ri kaļoor ilo ial eo n̄an Emmeōs;10 im joteen eo n̄an 10 iaan Rijilōk ro im ro jet, im ejidimkij An waļo̧kļo̧k ilubwilijier im ba, Koṃwin lale peiō im neiō, bwe Ña make: koṃwin likūt peōmi ioō im lo; bwe jetōb ejjeḷọk kanniōkin im diin, āinwōt koṃij lo Ippa.”11 Innām n̄an kapenļo̧k burueer, “ke rej jab tōmak wōt kōn lan̄lōn̄, im bwilōn̄,”12 Eaar mōn̄ā ek umum im honnicomb ippāer.13 Tokālik Eaar jiron̄ er, “Kom naaj ri kam̧ool n̄an Eō jimor ilo Jerusalem, im ilo aolepen Judia, im ilo Semaria, im n̄an ijo ettoļo̦ktata ilo laļ.”14

Ijjelo̧kin kam̧ool kein ilo Jerusalem, ewōr ippād kwaļo̧k eo epen keidi an Irooj eo ekar jerkakpeje n̄an ro rar jokwe ilo Hemisphere eo Iturilik. Ilo āneen Bun̄peļo̧k, E ar wanlaļtak jān lan̄ im karuweinene jar ko re kar kuk, enan̄in 2,500, n̄an wōnm̧aanļo̧k juōn ilo̧k juōn mae aer kar aolep m̧aat m̧aanļo̧k, im karum̧ļo̧k peier ilo Katin im en̄jake jenkwan dila ko ilo Pein im ilo Neen.15

“Im ke raar mōj an aolep wōnm̧aanļo̧k im kar kam̧ool n̄an er make, raar kūr kōn juon wōt ainikien, im ba:

“Hosana! Em̧ōņōņō etan Anij Eutiejtata! Im raar wōtlo̧k n̄an laļ ineen Jisōs, im kar kabun̄-jar n̄an E.”16

Jerkakpeje eo an Kraist ej kwaļo̧k bwe E mour im ej jenolo̧k im ejjeļo̧k jem̧ļo̧kin. “Bwe āinwōt an Jemān mour ej ilo E, āindein barāinwōt Ear leḷọk n̄an Nejin bwe An mour en ilo E.” 17 Jisōs ar ba:

“Kōn men in Jema ej yokwe Eō, bwe Ij likūt Aō mour bwe In bar bōk e.

“Ejjeḷọk armej ej bōke jān Eō, a Ña Ij make likūt e. Ij maron̄ bwe In likūt e, im Ij maron̄ bwe In bar bōke.”18

Rilo̧mo̧o̧r eo ej jab aikuij pedped ioon mōn̄ā ak dān ak oxygen ak jabdewōt kōkkan, kajoor, ak armej kōn mour. Jimor āinwōt Jeova im Messaia, E ej eo N̄a E eo eļap, Anij eo ej make mour ian.19 E ej ilo m̧ool ej im E naaj pād wōt.

Jān Pinmuur im Jerkakpeje eo An, Jisōs Kraist eaar anjo ioon aolep kilaan Wōtlo̧k eo. Mej ilo kanniōk enaaj jidik wōt iien, im mej ilo kanniōk ewōr jem̧ļo̧kin, ilo jekjek in aolep ej ro̧o̧lļo̧k ilo im̧aan mejān Anij, mekarta jidik wōt iien, n̄an ekajet. Emaron̄ wōr ad kōjatdikdik im leke ilo kajoor eo An n̄an anjo jān jabdewōt men im letok n̄an kōj mour ejjeļo̧k jem̧ļo̧kin.

“Bwe āinwōt mej ear itok kōn armej, barāinwōt kōn armej ej itok jerkakpeje an ro re mej.

“Bwe āinwōt ilo Adam ro otemjej rej mej, āindein barāinwōt ilo Kraist ro otemjej re naaj mour..”20

Ilo naan ko an Elder Neal A. Maxwell: “Anjo eo an Kraist ioon mej ar kōjemļo̧k jekjek nana eo an armej. Kiiō ewōr jekjek nana ko an kajjojo, im jān men kein barāinwōt jemaron̄ jo̧o̧r jān wōt ļoore katak ko an eo eaar kōjo̧o̧r kōj jān ļot edepakpak.”21

Kōnke Eaar kabun̄ akweļap ko an ekajet, Kraist kiiō ej bōk jikin ekajet; ak jemaron̄ ba, E ej ekajet, ejja āinwōt an E ej Iakwe.22 Ejja āinwōt in, ijjelo̧kin An juōn Anij ejimwe im weppān, E ej Anij eweppān im etūriamo.23 Āindein, Rilo̧mo̧o̧r ej kōm̧anm̧an bwe men otemjeļo̧k ren jejjet. Ejjeļo̧k bōd im wabanban ej n̄an indeeo, em̧ool jekdoon mej, bwe E ej bar kōjepļaaktok mour. Ejjeļok metak, jipikpik, riab nae, ak kakkure ejjeļo̧k wōnāān ilo jem̧ļo̧k eo kōnke jim̧we im tūriamo eo An eļaptata.

Ilo ejjeļo̧k irļo̧k, jej aolep aikuj uwaak n̄an E kōn mour ko ad, kāālet ko ad, im m̧akūtkūt ko ad, em̧ool bar ļōmņak ko ad. Kōnke Eaar lo̧mo̧o̧ren kōj jān Wōtlo̧k eo, mour ko ad em̧ool rej An. Eaar kean̄:

“Lo Iaar lewōj n̄an kom̧ gospeļ eo Aō, im en̄in ej gospel eo Iaar lewōj n̄an kom̧—bwe Iaar itok n̄an laļ in n̄an kōm̧anm̧an ankilaan Jema, kōnke Jema eaar jilkintok Eō.

“Im Jema eaar jilkintok Eō bwe In maron̄ toto ioon debwāāl; bwe ālkin kar kotak Eō ioon debwāāl, bwe In maron̄ kan̄ōltok armej otemjej n̄an Eō, bwe āinwōt kar kotak eō jān armej em̧ool āindein Jema enaaj kotak armej, n̄an jutak Im̧aan n̄an ekajet kōn jerbal ko aer.”24

Watōke jidik wōt iien aorōk in Jerkakpeje ilo mejal juōn alen im n̄an indeeo m̧ool eo kōn wōn in Jisōs Ri Nazeret im jiai in kōlmenļo̧kjeņ ko reļļap im kajjitōk ko kōn mour. Elan̄n̄e m̧ool ke Jisōs ekar lukkun jerkakpeje, eaikuij itok ilo kantok men in ke E ej ri lan̄. Ejjeļok armej ewōr an kajoor ilo e make n̄an rooltok n̄an mour ālkin an mej. Kōnke E eaar jerkakpeje, Jisōs e ban juōn kaamtō, juōn ri kaki, juōn rabbai, ak juōn ri kanaan wōt. Kōnke Eaar jerkakpeje, Jisōs eakuij kar juōn Anij, em̧ool eo Emake Keotake Nejin Jemān.

Kōn men in, ta eo Eaar katakin em̧ool; Anij e ban riab.25

Kōn men in, E eaar Rikōm̧anm̧an eo an laļ, āinwōt An kar ba.26

Kōn men in, lan̄ im hell rem̧ool, āinwōt An kar katakin.27

Kōn men in, ewōr juōn laļ an jetōb ro me Eaar loļo̧k er ālkin mej eo An.28

Kōn men in, E naaj bar itok, āinwōt an enjeļ ro kar ba, 29 “im irooj make ioon laļ.”30

Kōn men in, ewōr juōn jerkakpeje im juōn ekajet āliktata n̄an aolep.31

Kōnke m̧ool in Jerkakpeje eo an Kraist, pere kōn An kajoor otem kajoor, An pād ijoko jabdewōt, im jouj eo an Anij Jemān—eo Eaar letok Nejin Emake Eaar Keotake n̄an lo̧mo̧o̧r eo an laļ—ejjeļo̧k pedpedier. Pere ko kōn meļeļein im unin mour in ejjeļo̧k unier. Jisōs Kraist em̧ool ej āt eo im ial eo wōt im kake lo̧mo̧o̧r emaron̄ itok n̄an armej. Jouj eo an Kraist em̧ool, im emaron̄ letok jeorļok bōd im karreo n̄an ri jerawiwi eo ej ukweļo̧k. Tōmak m̧ool ke eļapļok jān ļōkōm̧ ak ekkōn in kōļmenļo̧kjeņ. Ewōr m̧ool ilōn̄tata im ebun̄it men otemjej, im ewōr jibadbad n̄an im jon̄ok ko rejjab ukoktak kōn m̦wil āinwōt kar katakin jān E.

Kōnke m̧ool in Jerkakpeje eo an Kraist, ukweļo̧k jān aolep bōd ko ņae naan in jiron̄ ko im kien ko an emaron̄ jimor bōk jikin im mōkaj kitien. Mennin bwilōn̄ ko An rekar m̧ool, āinwōt kalim̧m̧ur ko An n̄an ro ri kaloran bwe re maron̄ kōm̧anm̧an āinwōt im em̧ool jerbal ko reļļapļo̧k. 32 Priesthood eo An emennin aikuij bwe en m̧ool in kajoor eo ej kōmakūtkūt gospel eo im kabwijer kii n̄an mennin ittino ko an aelōn̄ eo, em̧ool kii eo an jeļāļo̧kjeņ an Anij. Kōn menin, ilo kain̄i ko ie, kajoor in anij ej alikkar.33 Kōnkem̧ool in jerkakpeje eo an Kraist, mej ej jab jemļo̦k eo ad, im “men̄e likakrak rej kakkure [ānbwin ko ad], mekarta ilo [kanniōk] eo ad jenaaj lo Anij.”34

Būreejtōn Thomas S. Monson ej ekōnono kōn juōn Robert Blatchford, eo 100 iiō ko rem̧ootļo̧k “ilo juōn an bok God and My Neighbor, ekar jumae kōn eļap kajoor tōmak ko an Rikūrijin, n̄an wanjon̄ok Anij, Kraist, jar im jab wabanban. E kar kanuij peran ilo an ba, ‘Ij ba ke em̧ōj aō kam̧ool men otemjej. Iaar jek bwe in kam̧ool ilo tarlep in im ilo ejjeļok pere bwe ejjeļo̧k Rikūrijin, jekdoon jon̄an an ļap ak maron̄ eo an, e maron̄ uwaaki arto-artak ko aō ak kajepeepļo̧k case eo aō.’ Eaar jepooke e make kōn wall in kōnanaik. Innām juōn men ekabilōn̄lōn̄ eaar waļok. Wall ko an rar mōkaj aer ijjidikdik n̄an bwin̄al. … Jidik ilo̧k jidik e kar jino en̄jake iaļ eo an tok n̄an tōmak eo e kar kajjirere kake im kōjak kake. Ta eo e kar kōm̧anm̧an oktak ļapļap eo ilo an lein erremaanļok? Kōrā eo pāleen [eaar] mej. Kōn juōn bōro erup, eaar etal n̄an ruum eo ijo eaar erļo̧ke im̧aan men otemjej an kōrā eo ilo mour in. Eaar bar kalimjek e turin māj eo eaar kanuij em̧m̧an an iakwe. Ke ar dieojļo̧k, eaar ba n̄an juōn jeran: “Kar e eo, mekarta n̄e ekar jāb āinwōt e. Men otemjej ar oktak. Jet men rekar pād mokta re kar jako. E kar jab āinwōt m̧okta. Ta emaron̄ jako elan̄n̄e ej jab jetōb?’”35

Irooj ilo m̧ool ak e mej im bar jerkak? Aaet. “Pedped ko an tōmak in ad rej naan in kam̧ool ko an Rijilōk im Rikanaan ro, kōn Jisōs Kraist, bwe Eaar mej, kar kalbwin E, im Eaar bar jerkak ilo raan eo kein kajilu, im kar wanlōn̄ļo̧k ilo lan̄, im men otemjeļo̧k ko rej ekkejeltok n̄an tōmak in ad rej ekkeitak ko wōt n̄an e.”36

Ke lotak eo An kar kanaan e eaar epaaktok, e kar wōr ilubwilijin armej in ri Nipai ro etto im ri Leman ro rar tōmak, men̄e enan̄in aolep rar perre. Ilo jekjek in, kōkaļļe in lotak eo An rar jikrōk—juōn raan im juōn bon̄ ar ejjeļok marok—im aolep rar jeļā. 37Em̧ool āindein rainin, jet rej tōmak ilo lukkuun Jerkakpeje eo an Kraist, im elōn̄ rej pere ak jab tōmak. Ak jet re jeļā, Ilo jekjek in, aolep renaaj lo im aolep renaaj jeļā, aaet, “bukwie otemjej renaaj bukwelōlō, im lo otemjej enaaj kwaļo̧k bōro Im̧aan.”38

Innām mae iien ne, ij tōmak ilo elōn̄ rikam̧ool ro kōn Jerkakpeje eo an Rilo̧mo̧o̧r ro imenene ko im nan in kam̧ool ko aer jej loi ilo Kalim̧m̧ur Ekāāl—Piter im ro m̧ōttan Jon̄oulruo eo im eo ejitenbōro, erreo Meri jān Magdala, ilubwilijin bar jet. Ij tōmak naan in kam̧ool ko loi ilo Bok in Mormon an Nipai Rijilōk eo ippān jarlepiju eo rar jab kōlaajrak etaer ilo āneen Bun̄peļo̧k, ilubwilijin bar jet. Im ij tōmak naan in kam̧ool eo an Joseph Smith im Sidney Rigdon ro, ālkin elōn̄ bar naan in kam̧ool ko rekar kabun̄bun̄ļo̧k kam̧ool eo eļap ilo tōrean in āliktata “bwe Ej mour! Bwe kōm̧ ar lo E.39 Iumwin erre in Mejān reļo̧kjeņ, ij jutak āinwōt juōn ri kam̧ool bwe Jisōs ri Nazeret ej Ripinmuur eo eaar jerkakpeje, im ij kam̧ool kōn aolep men ko rej jebartok jān m̧ool in Jerkakpeje eo An. Bwe komin bōk kee in kōļmenļo̧kjeņ im aenōm̧m̧an eo jān ejja kam̧ool in wōt, ij jar ilo etan Jisō Kraist, amen.

Kwaļo̧k Kein Jipan̄ koNooj Kein Jipan̄ ko