Dil nga lundrimi kryesor
Prill 2014 | Mbështetja e Drejtuesve të Kishës

Mbështetja e Drejtuesve të Kishës

Prill 2014 Konferenca e Përgjithshme

Propozohet që ne të mbështetim Tomas Spenser Monson, si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si President të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme; Henri Benion Ajring, si Këshilltar të Parë në Presidencën e Parë; dhe Diter Fridrih Uhtdorf, si Këshilltar të Dytë në Presidencën e Parë.

Ata që janë dakord, mund ta tregojnë atë.

Ata që janë kundër, nëse ka, mund ta tregojnë atë.

Propozohet që ne të mbështetim Bojd Keneth Paker, si President të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve, dhe ata që vijojnë, si anëtarë të atij kuorumi: Bojd K. Paker, L. Tom Peri, Rasëll M. Nelson, Dallin H. Ouks, M. Rasëll Ballard, Riçard G. Skot, Robert D. Hejls, Xhefri R. Holland, Dejvid A. Bednar, Kuentin L. Kuk, D. Tod Kristoferson dhe Nil L. Andersen.

Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë.

Ndonjë kundër mund ta tregojë në të njëjtën mënyrë.

Propozohet që ne të mbështetim këshilltarët në Presidencën e Parë dhe Kuorumin e Dymbëdhjetë Apostujve si profetë, shikues e zbulues.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Kundër, në qoftë se ka, me të njëjtën shenjë.

Në këtë kohë lirojmë nga thirrja me vlerësim të sinqertë Plakun Ted R. Kelister si Autoritet të Përgjithshëm dhe anëtar të Presidencës së Kuorumeve të Të Shtatëdhjetëve.

Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne në një votim vlerësimi, lutemi ta tregojnë atë.

Propozohet që ne të mbështetim Plakun Lin G. Robins si anëtar të Presidencës së Kuorumeve të Të Shtatëdhjetëve.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Ata që janë kundër, nëse ka.

Propozohet që ne të lirojmë sa vijojnë nga thirrjet si Të Shtatëdhjetë Zonalë, duke filluar nga data 1 maj 2014: Pedro E. Abularak, Hulio A. Angulo, Viktor A. Askonavieta, Duk So Bei, Huan C. Barros, Kolin H. Briknell, Denis C. Brimhall, Tomas M. Çerrington, Kim B. Klark, Uin R. Djusnap, Rodolfo C. Franko, G. Guilermo Garsia, Hulio C. González, Mauro Hunot De Maria, Leri S. Keçer, Dejvid E. LeSjër, Paulo C. Loureiro, Stiven J. Land, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergei N. Mikulin, Kristofer B. Mandei, Hirofumi Nakacuka, Çikao Oishi, Alehandro S. Patanía, Renato M. Petla, Anatoli K. Reshetnikov, Xhonatan C. Roberts, J. Krejg Rou, Robert B. Smith, Uarren G. Tejt, Hesbon O. Usi, Taniela B. Uakolo, Rendi W. Uilkinson dhe Çi Hong (Sam) Uong.

Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për t’u shprehur mirënjohjen për shërbimin e tyre të shkëlqyer, lutemi ta tregojnë.

Propozohet që të lirojmë nga thirrjet me një votim vlerësimi Vëllezërit Rasëll T. Osguthorp, Dejvid M. Mek-Konki dhe Methju O. Riçardson si presidenca e përgjithshme e Shkollës të së Dielës.

Gjithashtu u njoftojmë lirimin nga thirrjet të gjithë anëtarëve të bordit të përgjithshëm të Shkollës të së Dielës.

Të gjithë ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për t’u shprehur vlerësimin këtyre vëllezërve dhe motrave për shërbimin dhe përkushtimin e tyre të shquar, lutemi ta tregoni.

Propozohet që ne të mbështetim si anëtarë të rinj të Kuorumit të Parë të Të Shtatëdhjetëve Çi Hong (Sam) Uong dhe Jorg Klebingat dhe si anëtarë të rinj të Kuorumit të Dytë të Të Shtatëdhjetëve Leri S. Keçer dhe Hugo E. Martinez.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Ata kundër, me të njëjtën shenjë.

Propozohet që të mbështetim personat që vijojnë, si Të Shtatëdhjetë Zonalë të rinj: Hulio Sezar Akosta, Blejk R. Alder, Alen C. Allard, Taiçi Aoba, Karlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Horge T. Beserra, Majkëll H. Bërn, Romulo V. Kabrera, Hose Klaudio F. Kampos, Nikolas Kastanjeda, Uolter Çatora, Fuk Çuen Zeno Çou, J. Kevin Ens, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Grir, Hose Isagerre, Majkëll R. Xhensen, Adolf Johan Johanson, Te Gul Jung, Visit Khanakham, Serhi A. Kovalov, Sergio Krasnoselski, Milan F. Kunz, Brajan R. Larsen, Geraldo Lima, W. Zhan-Pier Lono, Tasara Makasi, Khumbulani Medletçi, Dejl H. Mank, Eduardo A. Norambuena, Jutaka Onda, Raimundo Paseko De Pinjo, Marko Antonio Rais, Stiven K. Randall, R. Skot Runia, Aleksei V. Samaikin, Eduin A. Sekston, Raul H. Spitale, Karlos Uolter Trevinjo dhe Huan A. Urru.

Të gjithë që janë dakord, ju lutem tregojeni atë.

Ata që janë kundër, nëse ka.

Propozohet që ne të mbështetim Ted R. Kelister si president të përgjithshëm të Shkollës të së Dielës, me Xhon S. Taner si këshilltar të parë dhe Devin G. Durrant si këshilltar të dytë.

Ata që janë dakord, mund ta tregojnë atë.

Ndonjë kundër, mund ta tregojë po ashtu.

Vëmë re se Vëllezërit Taner dhe Durrant janë që të dy duke shërbyer aktualisht si presidentë misioni dhe, si rrjedhim, nuk janë të pranishëm këtu në Qendrën e Konferencave.

Ata do ta fillojnë shërbimin e tyre zyrtarisht në presidencën e përgjithshme të Shkollës të së Dielës në vijim të lirimit të tyre nga thirrja si presidentë misioni në korrik 2014.

Propozohet që ne të mbështetim Autoritetet e tjera të Përgjithshme, Të Shtatëdhjetët Zonalë dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme.

Ata që janë dakord, lutemi ta tregojnë atë.

Ndonjë kundër mund ta tregojë.

Faleminderit, vëllezër dhe motra, për votimin tuaj mbështetës dhe për besimin e lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin tonë.

I ftojmë Autoritetet e Përgjithshme të sapothirrura që të vijnë e të zënë vendet e tyre në panel.