Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Kiriku ametnike toetamine

Kiriku ametnike toetamine

Aprill 2014 Üldkonverents

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Henry Bennion Eyringit esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ning järgmisi vendi selle kvoorumi liikmetena: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Andersen.

Need, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja kahtteist apostlit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi.

Soovime vabastada oma siira tänuga vanem Tad R. Callisteri üldjuhi ja Seitsmekümne Kvoorumite juhatuse liikme kutsest.

Kes soovivad avaldada talle tänu tehtud töö eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime vanem Lynn G. Robbinsit Seitsmekümne Kvoorumite juhatuse liikmena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Need, kes on vastu.

Tehakse ettepanek, et me vabastame järgmised piirkonna seitsmekümned alates 1. maist 2014: Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duck Soo Bae, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Cherrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dewsnup, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. González, Mauro Junot De Maria, Larry S. Kacher, David E. LeSueur, Paulo C. Loureiro, Steven J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergey N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patanía, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson ja Chi Hong (Sam) Wong.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me vabastame siira tänuavaldusega vennad Russell T. Osguthorpe’i, David M. McConkie ja Matthew O. Richardsoni Pühapäevakooli üldjuhatusest.

Samuti vabastame kõik Pühapäevakooli üldnõukogu liikmed.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele ja õdedele suurepärase teenimise ja pühendumise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetame Esimese Seitsmekümne Kvoorumi uute liikmetena Chi Hong (Sam) Wongi ja Jörg Klebingati ja Teise Seitsmekümne Kvoorumi uute likmetena Larry S. Kacherit ja Hugo E. Martinezt.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi uute piirkonna seitsmekümnetena: Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taiichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fook Chuen Zeno Chow, J. Kevin Ence, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tae Gul Jung, Wisit Khanakham, Serhii A. Kovalov, Sergio Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tasara Makasi, Khumbulani Mdletshe, Dale H. Munk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco De Pinho, Marco Antonio Rais, Steven K. Randall, R. Scott Runia, Alexey V. Samaykin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Treviño ja Juan A. Urra.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Need, kes on vastu.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Tad R. Callisteri Pühapäevakooli üldjuhatajana ning John S. Tannerit esimese nõuandjana ja Devin G. Durranti teise nõuandjana.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Märgime ära, et vend Tanner ja Durrant teenivad mõlemad hetkel misjonijuhatajana ega viibi selle tõttu hetkel Konverentsikeskuses.

Nad alustavad oma ametlikku teenimist Pühapäevakooli üldjuhatuses pärast seda, kui nad 2014. aasta juulis misjonijuhataja kutsest vabastatakse.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud.

Need, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie jätkuvate usu ja palvete eest.

Me palume vastkutsutud üldjuhtidel tulla ning võtta sisse oma kohad poodiumil.