រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង
មេសា 2014 | ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ

ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ

មេសា 2014 សន្និសីទ​ទូទៅ

សំឡេង ទាញ​យក Print Share close

យើងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យ គាំទ្រដល់ ថូម៉ាស ស្ពែនស៊ើរ ម៉នសុន ជាព្យាការី អ្នកមើលឆុត និងអ្នកទទួលវិវរណៈ ហើយជាប្រធាន នៃសាសនាចក្រ នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ នៃពួកបរិសុទ្ធ ថ្ងៃចុងក្រោយ ហែនរី ប៊ែនញៀន អាវរិង ជាទីប្រឹក្សាទីមួយ នៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ ព្រមទាំង ឌៀរថើរ អែហ្វ អុជដូហ្វ ជាទីប្រឹក្សាទីពីរ នៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញ។

យើងត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យគាំទ្រដល់ ប៊យត៍ ខែននីស ផាកកឺ ជាប្រធាននៃកូរ៉ុមសាវកដប់ពីរនាក់ និងសមាជិកនៃកូរ៉ុមនោះដូចខាងក្រោម៖ ប៊យត៏ ឃេ ផាកកឺ, អិល ថម ភែរី, រ័សុល អិម ណិលសុន, ដាល្លិន អេក អូក, រីឆាដ ជី ស្កត, រ៉ូបឺត ឌី ហែល, ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន, ដេវីឌ អេ បែដណា, ឃ្វីនថិន អិល ឃុក, ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន និង នែល អិល អាន់ឌើរសិន ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញផងដែរ។

យើងត្រូវបានដាក់ស្នើសុំឲ្យគាំទ្រដល់ទីប្រឹក្សានៅក្នុងគណៈប្រធានទីមួយ និងពួកសាវកដប់ពីរនាក់ ជាព្យាការី អ្នកមើលឆុត និងអ្នកទទួលវិវរណៈ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មានអ្នកណាជំទាស់ សូមបង្ហាញដោយ​សញ្ញា​ដូចគ្នា។

នៅ​ពេល​នេះ យើង​សូម​ដោះ​លែង​ដោយ​ការ​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដ៏​ស្មោះ ដល់ អែលឌើរ ថាត អរ. កាលីស្ទើរ ជា​អ្នកមាន​សិទ្ធិអំណាច​ទូទៅ និង​សមាជិក​នៃ​គណៈប្រធាន​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់ ។

អ្នក​ទាំងឡាយ​ណា ដែល​ចង់​ចូលរួម​ថ្លែង​អំណរគុណ សូម​បង្ហាញ ។

យើងត្រូវបាន​ស្នើរ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់ អែលឌើរ លីន ជី រ៉ូប៊ីន ជា​សមាជិក​នៃ​គណៈប្រធាន​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

អស់​អ្នក​ណា​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើងត្រូវ​បាន​ដាក់ស្នើរ​សុំ​​ឲ្យដោះ​លែង​ពួកចិតសិបនាក់​ប្រចាំ​តំបន់​ ដែល​មានសុពល​ភាព​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី 1 ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ 2014 ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ភេត្រូ អ៊ី អាប៊ូឡារាច, ជូលី អេ អាំងហ្គូឡូ, វីកទ័រ អេ អាស្កូណា​វីតា, ឌាក់ ស៊ូ បៃ, ជូន ស៊ី បារ៉ូស, ខូលីន អេច ប្រ៊ីកនីល, ដែននីស ស៊ី ប្រ៊ីម​ហល, ថូម៉ាស អិម ឆើរីងតុន, គីម ប៊ី ក្លាក, វីន អរ ឌូស្នាប់, រ៉ូដូលហ្វូ ស៊ី ហ្វ្រានកូ, ជី ហ្គីលលើម៉ូ ហ្គាស្សា, ជូលីអូ ស៊ី ហ្គុងហ្សាឡេស, ម៉ូរូ ជូនុត ដេ ម៉ារៀ, លែរី អេស ខាតឆើរ, ដេវីឌ អ៊ី ឡឺស្សើរ, ប៉ូឡូ ស៊ី ឡូរីរ៉ូ, ស្ទីវិន ជេ ឡាន់, អ័ប្រាហាំ ម៉ាទីណេហ្ស, ហ៊ូហ្គូ អ៊ី ម៉ាទីណេហ្ស, ស៊ើរហ្គេ អិន ម៉ីគូលិន, គ្រីស្តូហ្វើរ ប៊ី ម៉ុនឌេ, ហ៊ីរ៉ូហ្វូមី ណាកាត់ស៊ូកា, ឆីកៅ អ័រស្សី, អាលីចានត្រូ អេស ប៉ាតានៀ, រីណាតូ អិម ភេត្លា, អាណាតូលី ឃេ រ៉េស៊ីត​នីកូវ, ចូណាថាន ស៊ី រ៉ូប៊ើត, ជេ. ក្រេហ្គ រ៉ូវ, រ៉ូប៊ើត ប៊ី ស្ម៊ីធ, វ៉រិន ជី ថេត, ហេសបុន អូ យូស៊ី, ថានែលឡា ប៊ី វ៉ាកូឡូ, រ៉េនឌី ដបុលយូ វិលគីនសុន, និង ឈី ហុង (សំ) វ៉ុង។

អស់អ្នកដែលចង់ចូលរួមនឹង​យើង​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះការបម្រើដ៏ល្អរបស់បងប្អូន​ប្រុស​ទាំង​នេះ សូមបង្ហាញ ។

យើងត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំធ្វើ​ការដោះ​លែង​ដោយ​ការ​ថ្លែង​អំណរគុណ ដល់​បងប្រុស រ៉ូសែល ធី អូសហ្គូស្សធ័ប, ដេវីឌ អិម ម៉ាក់ខុនគី, និង ម៉ាថាយ អូ រីឆាតសុន ពី​គណៈប្រធាន​សាលា​ថ្ងៃ​អាទិត្យទូទៅ​ ។

យើង​ក៏​សូម​ដោះ​លែង​ដល់​សមាជិក​ទាំងអស់​​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាទូទៅ​ថ្នាក់​សាលា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ផងដែរ ។

អស់​អ្នក​ដែល​ចង់​ចូលរួម​នឹង​យើង​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​បងប្អូន​ប្រុសស្រីទាំងនេះ ចំពោះ ការ​បម្រើ​ដ៏អស្ចារ្យ និង​ការ​លះបង់​របស់ពួកគេ នោះ​​សូមបង្ហាញ ។

យើងត្រូវ​បានស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ ឈី ហុង (សំ) វ៉ុង និង ច័ហ្គ ក្លីប៊ីង​ហ្គាត ជា​សមាជិក​ថ្មី​នៃ​កូរ៉ុមទីមួយនៃពួកចិតសិបនាក់ និង​ លែរី អេស ខាតឆើរ និង ហ៊ូហ្គូ អ៊ី ម៉ាទីណេហ្ស ជា​សមាជិក​ថ្មី​នៃ​កូរ៉ុម​នៃ​ពួកចិតសិបនាក់​ទីពីរ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

អស់​អ្នក​ណា​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ​ដូចគ្នា ។

យើងត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំឲ្យគាំទ្រដល់​ក្រុម​ចិត​សិប​ប្រចាំ​តំបន់​ថ្មី​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ជូលីអូ ស៊ីសា ហ្គុងហ្សាឡេស, ប្លាក អរ អាល់ឌើរ, អាលលែន ស៊ី អាល់លឺត, តៃអ៊ិឆិ អៅបា, ខាឡូស អែហ្វ អារី​ដុនដូ, វ្លាត​ឌីមើរ អិន សាស្ដាសូវ, ចច ធី បេស៊ើរ៉ា, ម៉ៃឃល អេច ប៊ើន, រ៉ូមូឡូ វី កាប៊្រីរ៉ា, ចូស ក្លូឌីអូ អែហ្វ ខាំប៉ូស, នីកូឡាស កាស្តា​នេដា, វ៉លធើរ ឆាតូរ៉ា, ហ្វុក ឆិន ហ្សីណូ ឆាវ, ជេ ខេវិន អ៊ិន, ខេ ម៉ាក ហ្វូស, ម៉ូរីស៊ីអូ ជី ហ្គុងហ្សាហ្គា, លីនើត ឌី ហ្គ្រៀរ, ចូស អ៊ីសាហ្គើរ, ម៉ៃឃល អរ ជេនសិន, អាដូលហ្វ ចូហាន ចូហាន​សុន, តៃ ហ្គូល ចុង, វិសិត ខាណាក់ខាំ, សើរហ៊ី អេ កូវ៉ា​លូវ, សើរជីអូ ក្រាស​ស្នូសេលស្គី, មីឡាន អែហ្វ គុនហ្ស, ប្រាយអិន អរ ឡាសិន, ហ្គើរ៉លដូ លីម៉ា, ដបុយូ ចេន ផៀ លូណូ, តាសារ៉ា ម៉ាកាស៊ី, ខុម​ប៊ូឡានី មាក់លែតស៊ី, ដេល​  អេច ម៉ុង, អេក្វាឌូ អេ. ណូរ៉ាមប៊ូណា, យូតាកា អុនដា, រ៉េមុនដូ បាឆីកូ ដេ ភីនហូ, ម៉ាកូ អាន់តុនីអូ រ៉េស, ស្ទីវិន ខេ រ៉ាន់ដល, អរ. ស្កត រ៉ុននៀ, អឡិចស៊ី វី សាម៉ៃគីន, អែតវីន អេ សិចតុន, រ៉ូល អេច ស្ពីតាល, ខាឡូស វ៉លធើរ ទ្រីវីណូ, និង ចូន អេ អ៊ូរ៉ា ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

អស់​អ្នក​ណា​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើងត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំឲ្យ​គាំទ្រ ថាត អរ កាលីស្ទើរ ជា​ប្រធាន​សាលា​ថ្ងៃ​អាទិត្យទូទៅ ព្រមទាំង ចន អេស ថានណឺ ជា​ទីប្រឹក្សា​ទីមួយ និង ឌីវិន ជី ដូរ៉ាន ជា​ទីប្រឹក្សា​ទីពីរ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

អស់​អ្នកណា​ជំទាស់ ក៏​សូម​បង្ហាញ ។

យើង​បាន​កត់​ចំណាំ​ថា បងប្រុស ថានណឺ និង ដូរ៉ាន ទាំងពីរ​នាក់​កំពុង​បម្រើជា​ប្រធាន​បេសកកម្ម ដូច្នេះ​គាត់​ពុំ​បាន​មក​ចូលរួម​នៅទីនេះ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល​សន្និសីទ​នោះទេ ។

ពួកគេ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ការ​បម្រើ​ជា​ផ្លូវ​ការរបស់​ពួកគេ នៅក្នុង​គណៈប្រធាន​ទូទៅ​នៃ​ថ្នាក់​សាលា​ថ្ងៃ​អាទិត្យ បន្ទាប់ពី​ការ​ដោះលែង​របស់ពួកគេ ជា​ប្រធាន​បេសកកម្ម​ នៅ​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ 2014 ។​

យើងត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំឲ្យគាំទ្រដល់អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ​ ពួកចិតសិបនាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​គណៈប្រធាន​អង្គការ​ជំនួយ​ទូទៅ​ដទៃទៀតដែលបង្កើតឡើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះ ។

អស់អ្នកដែលគាំទ្រ សូមបង្ហាញ។

មាន​អ្នក​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

សូម​អរគុណ​បង​ប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ទាំងឡាយ ចំពោះ​ការគាំទ្រ ការបន្ត​មាន​សេចក្តី​ជំនឿ និង​ការអធិស្ឋាន​របស់​អ្នកជំនួសយើង ។

យើង​សូម​អញ្ជើញ ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ដែល​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថ្មី ​មក​កាន់​កន្លែង​ពួក​គាត់​នៅ​លើ​វេទិកា ។