Hoofdnavigatie overslaan
April 2014 | De steunverlening aan kerkfunctionarissen

De steunverlening aan kerkfunctionarissen

April 2014 Algemene conferentie

Wij stellen voor Thomas Spencer Monson steun te verlenen als profeet, ziener en openbaarder en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen; Henry Bennion Eyring als eerste raadgever in het Eerste Presidium; en Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het Eerste Presidium.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

Wij stellen voor steun te verlenen aan Boyd Kenneth Packer als president van het Quorum der Twaalf Apostelen; en als leden van dat quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Andersen.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

Wij stellen voor de raadgevers in het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens, met hetzelfde teken.

Met oprechte dank ontheffen we ouderling Tad R. Callister als algemeen autoriteit en als lid van het Presidium van de Quorums der Zeventig.

Wie hun waardering willen uiten, maken dit kenbaar.

Wij stellen voor steun te verlenen aan ouderling Lynn G. Robbins als lid van het Presidium van de Quorums der Zeventig.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens.

Wij stellen u voor de volgende broeders met ingang van 1 mei 2014 te ontheffen als gebiedszeventigers: Pedro E. Abularach, Julio A. Angulo, Victor A. Asconavieta, Duck Soo Bae, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Dennis C. Brimhall, Thomas M. Cherrington, Kim B. Clark, Wynn R. Dewsnup, Rodolfo C. Franco, G. Guillermo Garcia, Julio C. González, Mauro Junot De Maria, Larry S. Kacher, David E. LeSueur, Paulo C. Loureiro, Steven J. Lund, Abraham Martinez, Hugo E. Martinez, Sergey N. Mikulin, Christopher B. Munday, Hirofumi Nakatsuka, Chikao Oishi, Alejandro S. Patanía, Renato M. Petla, Anatoly K. Reshetnikov, Jonathan C. Roberts, J. Craig Rowe, Robert B. Smith, Warren G. Tate, Hesbon O. Usi, Taniela B. Wakolo, Randy W. Wilkinson en Chi Hong (Sam) Wong.

Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maken dat kenbaar.

Wij stellen voor de broeders Russell T. Osguthorpe, David M. McConkie, en Matthew O. Richardson te ontheffen als het algemeen zondagsschoolpresidium, met waardering voor al het werk dat zij hebben verricht.

Tevens ontheffen wij alle leden van het algemeen zondagsschoolbestuur.

Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende, toegewijde werk dat deze broeders en zusters verricht hebben, maken dat kenbaar.

Wij stellen u voor de volgende broeders steun te verlenen als nieuwe leden van het Eerste Quorum der Zeventig: Chi Hong (Sam) Wong en Jörg Klebingat en als nieuwe leden van het Tweede Quorum der Zeventig: Larry S. Kacher en Hugo E. Martinez.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, met hetzelfde teken.

Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als gebiedszeventigers: Julio Cesar Acosta, Blake R. Alder, Alain C. Allard, Taiichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Vladimir N. Astashov, Jorge T. Becerra, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Jose Claudio F. Campos, Nicolas Castañeda, Walter Chatora, Fook Chuen Zeno Chow, J. Kevin Ence, K. Mark Frost, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose Isaguirre, Michael R. Jensen, Adolf Johan Johansson, Tae Gul Jung, Wisit Khanakham, Serhii A. Kovalov, Sergio Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. Larsen, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Tasara Makasi, Khumbulani Mdletshe, Dale H. Munk, Eduardo A. Norambuena, Yutaka Onda, Raimundo Pacheco De Pinho, Marco Antonio Rais, Steven K. Randall, R. Scott Runia, Alexey V. Samaykin, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, Carlos Walter Treviño, en Juan A. Urra.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie niet, eveneens.

We stellen voor Tad R. Callister steun te verlenen als algemeen zondagsschoolpresident, met John S. Tanner als eerste raadgever en Devin G. Durrant als tweede raadgever.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar.

We merken op dat broeder Tanner en broeder Durrant momenteel werkzaam zijn als zendingspresident en daarom nu niet aanwezig zijn in het Conferentiecentrum.

Zij beginnen hun officiële werk in het algemeen zondagsschoolpresidium na hun ontheffing als zendingspresident in juli 2014.

Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functie zijn steun te verlenen.

Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar.

Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar.

Dank u, broeders en zusters, voor uw steunverlening, uw voortdurende geloof en uw gebeden voor ons.

Wij nodigen de nieuwe algemene autoriteiten uit hun plaats op het podium in te nemen.