Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou

Tae atu i te taime e farerei faahou ai tatou

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

E ti‘a i te Varua ta tatou i farii i roto i teie na mahana e piti ia parahi mai i piha‘i iho ia tatou a rave ai tatou i ta tatou mau ohipa i te mau mahana atoa.

E au mau taea‘e e au mau tuahine, e amuiraa faahiahia mau teie. Ua faaamuhia tatou i te pae varua na roto i to tatou faarooraa i te mau parau faaûru a te mau tane e te mau vahine tei paraparau mai ia tatou. E mea nehenehe roa te mau himene, ua faaineinehia e ua vauvauhia mai te mau aʻoraa na roto i te muhumuhu a te Varua Maitai, e ua haafatata roa te mau pure ia tatou i te ra‘i. Ua faateiteihia tatou i roto i te mau tuhaa atoa na roto i to tatou amuitahiraa.

Te ti‘aturi nei au e, e rave tatou i te taime no te tai‘o i te mau parau poro‘i no te amuiraa ia ineine ana‘e te reira i ni‘a ia LDS.org i teie mau mahana i muri nei, e ia oti te reira i te nene‘ihia i roto i te mau ve‘a Ensign e Liahona, no te mea, e faufaa rahi to reira, ia tai‘ohia e ia tuatapapahia e tatou.

Ua ite au e, e amui atoa mai outou ia’u no te faa‘ite i to tatou tapa‘o mauruuru rahi i te mau taea‘e e te mau tuahine tei vaiihohia i to ratou ti‘araa i roto i teie amuiraa. Ua tavini maitai ratou, e ua tauturu papû i te ohipa a te Fatu. Ua rave hope roa ratou i ta ratou ohipa.

Ua paturu atoa a‘enei tatou, na roto i te afa‘iraa i te rima i ni‘a, i te mau taea‘e tei piihia i ni‘a i te mau ti‘araa apî. Te farii poupou nei tatou ia ratou e te hinaaro nei matou ia ite mai ratou e, te oaoa nei matou ia ohipa i piha‘i iho ia ratou i roto i te ohipa a te Fatu.

Ia feruri ana‘e tatou i te mau parau poro‘i ta tatou i faaroo a‘enei, e ti‘a ia tatou ia faaoti ia rave maa vahi iti maitai a‘e i ta tatou i rave na mua a‘enei. E ti‘a ia tatou ia faaʻite i te maitai e te here i te feia aita e farii nei i ta tatou mau ti‘aturiraa e i ta tatou mau ture. Ua hopoi mai te Faaora i te fenua nei i te parau poro‘i no te here e te mana‘o maitai i te mau tane e te mau vahine atoa. E ti‘a ia tatou ia pee tamau noa i To’na hi‘oraa.

Te farerei nei tatou i te mau titauraa teimaha e rave rahi i roto i te ao nei i teie mahana, tera râ, te faaʻite papû atu nei au ia outou e, e mana‘ona‘o rahi to to tatou Metua i te Ao ra ia tatou. E arata‘i e e haamaitai oia ia tatou mai te mea e, e tuu tatou i to tatou faaroo e te ti‘aturiraa i roto Ia’na, e e tauturu Oia ia tatou i roto i te mau fifi atoa ta tatou e farerei.

Ia vai mai te mau haamaitairaa o te ra‘i i ni‘a ia tatou tata‘itahi. Ia faaîhia to tatou mau nohoraa i te here e i te faatura e i te Varua o te Fatu. E ti‘a ia tatou ia faaamu tamau noa i to tatou iteraa papû no te evanelia, ia riro hoʻi te reira ei paruru no tatou i mua i te mau tupa‘ipa‘iraa a te enemi. E ti‘a i te Varua ta tatou i farii i roto i teie na mahana e piti ia parahi mai i piha‘i iho ia tatou a rave ai tatou i ta tatou mau ohipa i te mau mahana atoa, e e ti‘a ia tatou ia ite-tamau-noa-hia te rave ra i te ohipa a te Fatu.

Te faaʻite papû nei au e, e parau mau teie ohipa, te ora nei to tatou Faaora, e te arata‘i nei Oia e te faatere nei i Ta’na Ekalesia i ni‘a i te fenua nei. Te vaiiho atu nei au ia outou na, i to’u iteraa e to’u iteraa papû e, te ora nei to tatou Metua Mure Ore e te here nei Oia ia tatou. Oia mau to tatou Metua, e tino ho‘i To’na e te ora nei. Ia ite mai tatou e, e hinaaro rahi To’na ia haere mai i piha‘i iho roa ia tatou, e hinaaro rahi To’na ia rave i te mau mea e rave rahi no te tauturu ia tatou, e e hinaaro rahi To’na ia here ia tatou.

E au mau taea‘e e au mau tuahine, ia haamaitai mai te Atua ia outou. Ia tae mai Ta’na fafauraa no te hau i ni‘a ia outou i teie nei e i te mau taime atoa.

A parahi ana‘e, e tae roa’tu i te taime e farerei faahou ai tatou i roto i na ava‘e e ono i muri nei, e te na reira nei au na roto i te i‘oa o Iesu Mesia ra, amene.