ข้ามการนำทางหลัก
เมษายน 2014 | จนกว่าเราจะพบกันอีก

จนกว่าเราจะพบกันอีก

เมษายน 2014 การประชุมใหญ่สามัญ

เสียง ดาวน์โหลด Print Share close

ขอพระวิญญาณที่เรารู้สึกได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาสถิตกับเราขณะที่เราปฏิบัติภารกิจประจำวัน

พี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นการประชุมใหญ่ที่ยอดเยี่ยม เราได้รับอาหารทางวิญญาณเมื่อเราได้ฟังถ้อยคำที่มาจากการดลใจของชายหญิงผู้ปราศรัยกับเรา บทเพลงไพเราะอย่างยิ่ง ข่าวสารได้รับการเตรียมและถ่ายทอดภายใต้การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ คำสวดอ้อนวอนดึงเราเข้าใกล้สวรรค์มากขึ้น เราได้รับการหนุนใจในทุกๆ ด้านเมื่อเราพร้อมใจกันเข้าร่วมการประชุมนี้

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะใช้เวลาอ่านข่าวสารการประชุมใหญ่เมื่อข่าวสารเหล่านี้มีอยู่ใน LDS.org ในอีกไม่กี่วันและจัดพิมพ์ในนิตยสาร Ensign และ เลียโฮนา ฉบับต่อไป เพราะสมควรที่เราจะทบทวนและศึกษาอย่างถี่ถ้วน

ข้าพเจ้าทราบว่าท่านประสงค์จะแสดงความขอบคุณด้วยใจจริงร่วมกับข้าพเจ้าต่อพี่น้องชายหญิงที่ได้รับการปลดในช่วงการประชุมใหญ่นี้ ท่านเหล่านั้นรับใช้อย่างดีและเอื้อประโยชน์อันสำคัญยิ่งต่องานของพระเจ้า การอุทิศตนของพวกท่านเพียบพร้อมทุกอย่าง

เรายกมือสนับสนุนพี่น้องชายผู้ได้รับเรียกสู่ตำแหน่งความรับผิดชอบใหม่เช่นกัน เราขอต้อนรับท่านเหล่านั้นและต้องการให้ท่านทราบว่าเราเฝ้ารอโอกาสรับใช้ด้วยกันกับท่านในอุดมการณ์ของพระอาจารย์

ขณะไตร่ตรองข่าวสารที่เราได้ฟังมาแล้วนี้ ขอให้เราตั้งใจทำให้ดีกว่าที่เคยทำในอดีตสักเล็กน้อย ขอให้เรามีเมตตาและรักคนเหล่านั้นผู้มีความเชื่อและมาตรฐานต่างจากเรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำข่าวสารแห่งความรักและไมตรีจิตมาสู่ชายหญิงทั้งปวง ขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ตลอดไป

เราประสบการท้าทายที่ร้ายแรงมากมายในโลกทุกวันนี้ แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงนึกถึงเรา พระองค์จะทรงนำทางและทรงอวยพรเราเมื่อเรามีศรัทธาและวางใจในพระองค์ และจะทรงช่วยให้เราผ่านพ้นความยากลำบากที่เราพบเจอ

ขอพรจากสวรรค์สถิตกับเราแต่ละคน ขอให้บ้านของเราเปี่ยมด้วยความรัก ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพระวิญญาณของพระเจ้า ขอให้เราบำรุงเลี้ยงประจักษ์พยานในพระกิตติคุณอยู่เสมอเพื่อประจักษ์พยานเหล่านั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราจากการโจมตีของปฏิปักษ์ ขอพระวิญญาณที่เรารู้สึกได้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาสถิตกับเราขณะที่เราปฏิบัติภารกิจประจำวัน และขอให้เราได้ทำงานของพระเจ้าตลอดไป

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่างานนี้จริง พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ ทรงนำทางและกำกับดูแลศาสนจักรบนแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าฝากคำพยานและประจักษ์พยานไว้กับท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ทรงพระชนม์และทรงรักเรา ทรงเป็นพระบิดาของเรา พระองค์ทรงเป็นพระบุคคลและดำรงอยู่จริง ขอให้เราตระหนักว่าพระองค์เต็มพระทัยเข้ามาใกล้เราเพียงใด เต็มพระทัยออกไปไกลเพียงใดเพื่อช่วยเรา และพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด

พี่น้องทั้งหลาย ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน ขอให้สันติสุขที่พระองค์ทรงสัญญาไว้สถิตกับท่านเวลานี้และตลอดไป

ข้าพเจ้ากล่าวคำอำลาท่านทั้งหลายจนกว่าจะพบกันใหม่ในอีกหกเดือน ข้าพเจ้ากล่าวสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน