Jäta peamenüü vahele
Aprill 2014 | Vajatakse käsi ja südameid töö kiirendamiseks

Vajatakse käsi ja südameid töö kiirendamiseks

Aprill 2014 Üldkonverents

Me võime ulatada abikäe ning olla südamega Taevase Isa imelise töö kiirendamise juures.

Kallid õed, kui väga me teid armastame! Kas nägite seda ilusat videot vaadates, kuidas te ise kellelegi sel lepingurajal abikäe ulatasite? Mulle tuli mõttesse väike Algühingu tüdruk Brynn, kellel on vaid üks käsi ja kes ometi ulatab selle käe, et õnnistada oma perekonda ja sõpru – viimse aja pühasid ja teist usku sõprasid. Kas ta pole mitte ilus? Ka teie olete ilusad. Õed, me võime ulatada abikäe ning olla südamega Taevase Isa imelise töö kiirendamise juures.

Nii nagu meie ustavad pühakirjaõed Eeva, Saara, Maarja ja paljud teised teadsid, kes nad on ja mis on nende eesmärk, nii teab Brynn, et ta on Jumala tütar.1 Ka teie olete ilusad! Ka meie võime teada, et oleme oma jumalikult päritolult Jumalale armsad tütred, ning et Tal on meile oluline töö.

Päästja õpetas: „Kui keegi tahab teha tema tahtmist, see tunneb [õpetust].”2 Mida me peame teadma ja tegema, „elamaks koos Temaga”?3 Me saame võtta õppust rikka noormehe loost, kes küsis Jeesuselt, mida ta peab tegema, et saada igavest elu.

Jeesus vastas talle: „Kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud!”

Noormees küsis Temalt, milliseid käske peaks ta pidama. Jeesus tuletas talle seejärel meelde mõned käsud kümnest, mis on meile tuttavad.

Noormees vastas: „Seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel?”

Jeesus ütles: „Kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas, ja tule ning järgi mind!”4

Jeesus kutsus noormeest oma tööst – jüngritööst − osa võtma. Meie töö on sama. Me peame „kõrvale heitma selle maailma asjad, ‥ [hoidma] kinni lepingutest”,5 tulema Kristuse juurde ja järgima Teda. Seda teevad jüngrid!

Õed, ärge tundke ennast halvasti, kuna Päästja rääkis rikkale noorele mehele täiuslikuks saamisest. Sõna täiuslik selles loos on tõlgitud kreekakeelsest sõnast, mille tähenduseks on „täielik”. Kui püüame käia lepingurajal nii hästi, kui suudame, muutume me selles elus täielikumaks ja täiuslikumaks.

Rikka noormehe sarnaselt Jeesuse päevil tunneme ka meie vahel kiusatust alla anda või endise elu juurde pöörduda, kuna võime mõelda, et ei saa üksinda hakkama. Ja meil on õigus! Me ei suuda teha meilt palutud raskeid asju üksinda. Abi tuleb Jeesuse Kristuse lepituse, Püha Vaimu juhatuse ja teiste abikäte kaudu.

Üks ustav vallaline õde tunnistas hiljuti, et leidis lepituse kaudu jõudu kasutada oma abikäsi ja teenistusvalmis südant nelja lapse üleskasvatamiseks, kes tema õest maha jäid, kui õde vähki suri. See meenutas mulle midagi, mida ütles vanem Neal A. Maxwell: „Kõik kerge, mis Kirik on pidanud tegema, on tehtud. Nüüdsest peale saab see olema suur seiklus ja järgijaskond pannakse proovile huvitaval viisil.”6 Teid on saadetud maa peale käesoleval evangeeliumi ajajärgul selle tõttu, kes te olete ja milleks teid on ette valmistatud! Vaatamata sellele, mida Saatan püüab meid endist arvama panna, oleme me oma tõelise identiteedi poolest Jeesuse Kristuse jüngrid!

Mormon oli tõeline jünger, kes elas ajal, mil „iga süda oli kõvaks muutunud [ja polnud] mitte kunagi olnud nii suurt pahelisust Lehhi laste seas”.7 Kas te oleksite tahtnud sel ajal elada? Ja ometi kuulutas Mormon julgelt: „Vaata, ma olen Jeesuse Kristuse, Jumala Poja jünger.”8

Kas te mitte ei armasta Mormonit? Ta teadis, kes ta on, mis on tema ülesanne, ega lasknud end ümbritsevast halvast häirida. Ta pidas oma kutset lausa anniks.9

Mõelge, milline õnnistus on olla kutsutud andma Issandale igapäevast jüngriksolemise andi, kuulutades sõnade ja tegudega: „Vaata, ma olen Jeesuse Kristuse jünger!”

Mulle meeldib juhataja Boyd K. Packeri lugu ühest kallist õest, kelle üle heideti nalja, kuna ta järgis prohveti nõu toitu varuda. Üks kritiseerijatest pani ette, et kui ajad muutuvad meeleheitlikuks, paluvad tema juhid tal toidutagavarasid teistega jagada. Ta vastas lihtsalt ja kindlalt tõelise jüngrina: „Vähemalt on mul midagi, mida tuua.”10

Ma armastan selle Kiriku naisi, nii noori kui vanu. Ma olen näinud, kui tugevad te olete. Olen näinud teie usku. Teil on, mida anda, ja annate meeleldi. Te teete seda ilma enda ees pasunat puhumata ja avaliku tähelepanuta, tõmmates tähelepanu Jumalale, keda kummardate, mitte iseendale, mõtlemata, mida te vastu saate.11 Nõnda teevad jüngrid!

Kohtusin hiljuti Filipiinidel noore naisega, kelle pere jäi Kirikust eemale, kui ta oli vaid 7-aastane, ning ta pidi nädal nädala järel üksi mööda ohtlikku teed kirikusse minema. Ta rääkis, kuidas ta otsustas 14-aastaselt oma lepingutele truuks jääda, et olla vääriline kasvatama oma tulevane pere üles kodus, kus „peetakse aus ‥ preestelust”.12 Parim viis praeguse või tulevase kodu tugevdamiseks on pidada kinni lepingutest ja pidada üksteisele ja Jumalale antud lubadusi.

Nõnda teevad jüngrid!

Kord külastas meie misjonit Koreas üks ustav Jaapani õde oma abikaasaga. Ta ei rääkinud korea keelt ja tema inglise keele oskus oli piiratud, kuid ta soovis südames oma ainulaadseid ande ja abikäsi Issanda töö tegemiseks kasutada. Nõnda teevad jüngrid! Ta õpetas meie misjonäridele, kuidas teha lihtsat origamit – suud, mida sai avada ja sulgeda. Seejärel õpetas ta mõne talle tuttava ingliskeelse sõna abil misjonäre evangeeliumi jagamiseks „suud avama”. See oli õppetund, mida nad iial ei unusta, ega unusta ka mina.

Kujutage hetkeks ette, kuidas me koos teie ja ülejäänud miljonite õdede ja vendadega Tema Kirikus kõrvuti seisame, julgelt edasi läheme ja teeme, mida teevad jüngrid – teenime ja armastame nagu Päästja. Mida Jeesuse Kristuse jüngriks olemine teie jaoks tähendab?

Sajad tuhanded isetud Jeesuse Kristuse jüngrid on kandnud Mormooni Abikäte veste ja särke ning kasutanud võimalust ajalikult teenida. Kuid on veel teisigi viise pühendunud jüngritena teenimiseks. Kujutage koos minuga ette mõnesid võimalikke vaimseid päästmistööga seotud „vajatakse abi” silte.

 • Vajatakse vanemaid, kes kasvataksid oma lapsi tões ja valguses.

 • Vajatakse tütreid ja poegi, õdesid ja vendasid, tädisid ja onusid, nõbusid, vanavanemaid ja tõelisi sõpru, kes teeniksid nõuandjatena ja pakuksid lepingurajal abikätt.

 • Vajatakse neid, kes kuulavad Püha Vaimu õhutust ja tegutsevad selle ajel.

 • Vajatakse neid, kes elavad iga päev väiksel ja lihtsal moel evangeeliumi järgi.

 • Vajatakse pereajaloo ja templitöötajaid, kes ühendaksid perekondi igaveseks.

 • Vajatakse misjonäre ja liikmeid, kes levitaksid „häid uudiseid” – Jeesuse Kristuse evangeeliumi.

 • Vajatakse päästjaid, kes leiaksid üles teelt eksinud.

 • Vajatakse lepingupidajaid, kes seisaksid kindlalt tõe ja õiguse eest.

 • Vajatakse tõelisi Issanda Jeesuse Kristuse jüngreid.

Aastaid tagasi edastas vanem M. Russell Ballard Kiriku õdedele virgutushüüde, öeldes järgmist:

„Tänase ning selle päeva vahel, mil Issand uuesti tuleb, vajab Ta igas peres, igas koguduses, igas kogukonnas, iga rahva seas naisi, kes astuvad õigemeelselt esile ning ütlevad sõnade ja tegudega: „Siin ma olen, saada mind.”

Minu küsimus on: „Kas ka teie olete nende naiste seas?””13

Ma loodan, et igaüks meist vastab kõlavalt „jah”. Ma lõpetan ühe Algühingu laulu sõnadega:

Meil lepingu [tütardel] anda kingitus,

õpetame, olles kõiges eeskujuks.

Iga sõna, teoga tunnistame me,

Jeesus Kristusesse usume.14

Andkem tõeliste jüngritena oma teenistusvalmis süda ja abikäed, et Tema tööd kiirendada. Pole tähtis, kui meil on nagu Brynnil vaid üks käsi. Pole tähtis, kui me pole veel täiuslikud ja täielikud. Me oleme pühendunud jüngrid, kes teel olles sõbrakäe ulatavad ja üksteist aitavad. Meie sõsarkond ulatub üle varasemate ustavate õdede põlvkondade. Õdedena saame me üheskoos ja üksmeeles elavate prohvetite, nägijate ja ilmutajatega, kellel on taastatud preesterluse võtmed, käia kui üks; kui jüngrid, kui teenijad, kelle süda ja käed on valmis päästmise tööd kiirendama. Seda tehes saame Päästja-sarnaseks. Ma tunnistan seda Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Näita viiteidPeida viited

  Viited

  1. Vt „Brynn”. − lds.org/media-library/video/2011–01–007-brynn.

  2. Jh 7:17.

  3. Olen Jumala laps. Kiriku lauluraamat, lk 58.

  4. Vt Mt 19:16–22.

  5. ÕL 25:10, 13.

  6. Neal A. Maxwell. The Old Testament: Relevancy within Antiquity (kõne Kiriku haridussüsteemi usuõpetajatele, 16. aug 1979), lk 4. − si.lds.org.

  7. Mr 4:11–12.

  8. 3Ne 5:13.

  9. Vt Mn 7:2.

  10. Boyd K. Packer. The Circle of Sisters. – Ensign, nov 1980, lk 111.

  11. Vt 2Ne 26:29–30.

  12. Love Is Spoken Here (Sest räägivad nad armastusega). Children’s Songbook, lk 190–191.

  13. M. Russell Ballard. Women of Righteousness. – Ensign, apr 2002, lk 70; Liahona, dets 2002, lk 39.

  14. Me kätest hoiame. – Liahoona, okt 2003, lk 12–13.