Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Chahiye: Haath aur Hriday jo Kaarye ko Furti se Aage Badha Sake

Chahiye: Haath aur Hriday jo Kaarye ko Furti se Aage Badha Sake

April 2014 Maha Sammelan

Hum haathon se madad kar sakte hai aur hridayon se Swarg ke Pita ka ashcharyejanak kaarye ko furti se aage badha sakte hai.

Priye bahanon, hum aapse kitna prem karte hain! Jab hum us sundar video ko dekh rahe the, kya aap ne apne hi haathon ko dekha vachan ke maarg par kisi ko sahayta dete huwe? Mai ek choti praathmik ki ladki, Brynn, ke baare mein soch rahi thi jiske paas sirf ek haath hai, aur phir bhi woh us haath ka istemaal karti hai apne parivaar aur doston mein ashirvaad baatne ke liye—Antim-din Sant aur woh jo dusre dharam ke hai. Kya woh sundar nahin? Aur aap bhi ho! Bahanon, hum haathon se madad kar sakte hai aur hridayon se Swarg ke Pita ka ashcharyejanak kaarye ko furti se aage badha sakte hai.

Jis tarah se hamare vishwaasi bahanon ne dharamshaastra mein, Eve, Sarah, Mary, aur kai auron ne, jaana tha apna pehchaan aur lakshye, Brynn jaanti hai ki woh Parmeshwar ki putri hai. 1 Hum bhi apne divye viraasat ko jo hamein Parmeshwar ki priye putriyaan banata hai ko jaante hai aur yeh bhi ki Uske paas hamare liye zaroori kaam hai karne ko.

Uddhaarkarta ne sikhlaya, “Agar koi vyakti apni ichcha karein, woh dharmasiddhaant jaan jaaega.”2 Hamein kya jaanna aur karna zaroori hai taaki “hum kisi din unke saath reh sake”?3 Hum dhanwaan jawaan purush ke kahani se seekh sakte hai jisne Prabhu se pucha use anant jiwan paane ke liye kya karna chahiye.

Ishu ne use jawaab diya, “Agar tum jiwan paaoge, aagyaaon ka paalan karna.”

Us jawaan purush ne Usse pucha ki kaun se aagyaaon ka woh paalan karein. Ishu ne use phir batlaya kayi Das Niyamon mein se jise hum achchi tarah jaante hai.

Jawaan purush ne uttar diya, “Yeh sab niyamon ko mainne apne yuva umra se kiya hai: to bhi kya kami hai mujh mein?”

Ishu ne kaha, “Agar tum sampurn banna chaaho, jaao aur woh sab bech do jo tumhare paas hai, aur gareeb mein baat do, aur tab tumhare paas swarg mein dhan hoga: aur tab aao aur mere piche ho lo.”4

Ishu ne use bulaya Uske kaarye ka ek bhaag banne ke liye—chela banne ka kaarye. Hamara kaarye bhi wohi hai. Hamein “duniya [ke] cheezon ko chod kar, … [apne] vachanon ke kareeb rehna hai,”5 aur Maseeh ke kareeb aana hai aur Unke piche ho lena hai. Yahi to chelein karte hai!

Ab, bahanon, hum apni pragati ke baare mein bura nahin mehsoos karna hai kyunki Uddhaarkarta ne dhanwaan vyakti se kaha sampurn banne ko. Sampurn(perfect) shabd ka matlab is waakye mein ek Greek shabd se anuwaad kiya gaya hai jiska matlab hai “complete.” Jab hum apni puri koshish karenge vachanbadh hone ke maarg par aage badhne ke liye, hum aur sampurn ho jaaenge is jiwan mein.

Us dhanwaan vyakti ki tarah Ishu ke dinon mein, kabhikabhi hum bahak jaate haar maanne ya mudne ke liye kyunki shaayad hum sochte hai ki hum akele nahin kar paaenge. Aur hum sahi hai! Hum saope gaye kathin kaarye ko bina madad ke pura nahin kar sakte. Madad hamein Ishu Maseeh ke Praeshchit, Pavitra Aatma ke maargdarshan, aur auron ke madad karne waale haathon se milta hai.

Ek vishwaasi akeli bahan ne haal hi mein Praeshchit ke dwara gawahi diya, usne shakti paayi thi apne madad ke haath aur ichchapurn hriday ke istemaal karke apne bahan ke cancer se guzarne ke baad, uske chaar bachchon ko paalne mein. Jisne mujhe Elder Neal A. Maxwell ke kehna ko yaad dilaya tha: “Jo sab aasaan kaarye Girjaghar ko karna tha ho gaya hai. Ab se, jokhim aa gaya hai, aur chelapan ki pariksha hogi kuch dilchasp tariko se.”6 Tumhe is yug mein dharti par bheja gaya hai tum kaun ho aur tumhe kya karne ke liye tayyaar kiya gaya hai ke kaaran! Bhale Shaetaan hamein jo bhi sochne ko majboor kare hamare pehchaan ke baare mein, hamara sahi pehchaan hai Ishu Maseeh ka chela hona!

Mormon ek sachcha chela tha, jo ayse samay par jiwit tha jab “har ek hriday kathor tha, … aur jab Lehi ke sabhi bachchon mein itna bada buraai nahin tha.”7 Kya tum ayse dinon mein jeena pasand karte? Aur Mormon ne phirbhi nidarta se kaha “Dekho, main Ishu Maseeh ka chela hoon, Parmeshwar ka ek Putra.”8

Kya tum Mormon se prem nahin karte? Woh jaanta tha woh kaun hai aur uska mission kya hai aur woh buraai se bahekta nahin tha. Vaastav mein, woh sochta tha uska niyukti ek uphaar hai.9

Soche ki kitna bada ashirvaad hai apne daenik chelapan ke uphaar ko Prabhu ko dena, donon shabd and karam se kehna, “Dekho, main Ishu Maseeh ka chela hoon!”

Mai woh kahani pasand karta hoon jo Pradhaan Boyd K. Packer ne batlaya ek priye bahan ki jiski khilli ki gayi kyunki woh bhavishyevakta ka salaah maan kar bhojan bhandaar rakhti thi. Jisne khilli ki ne kaha ki agar akaal ka samay aayega, uske neta ne uska bhojan ka bhandaar auron ke saath baantne ko kahenge. Uska saadhaaran aur seedha jawaab tha ek sachche chele ke rup mein, “Mai kuch to de paaungi.”10

Mai Girjaghar ke mahilaaon se prem karti hoon, jawaan aur budhe donon. Maine tujh mein shakti dekha hai. Maine tumhari vishwaas dekha hai. Tumhare paas kuch dene ke liye aur dena chahatey ho. Tum aysa bina sab ko batlaaye ya dikhaae karte ho, apne Parmeshwar ki badhaai hone dete hai, na ki khudh se, aur yeh nahin sochte ki tum kya paaoge.11 Yahi to chelein karte hai!

Maine haal hi Philippines mein ek jawaan mahila ko mila jiska parivaar Girjaghar mein kam sakriye ho gaya tha jab woh sirf 7 saal ki thi, use akele girjaghar jaana padta tha har hafte ek khatarnaak raaste se. Usne batlaya kaise 14 saal ke umra mein usne nirnay kiya ki apne vachan ka paalan karegi taaki woh yogye rahe apna bhavishye ka parivaar ek ayse ghar mein paalne mein jahan “purohiti ke shakti dwara ashirvaad milta ho.”12 Sabse behtar tarika ek ghar ko mazboot karne ka hai, vartamaan ya bhavishye mein, vachanon, vaadon ko paalan karna, jo tumne ek dusre se aur Parmeshwar se banaye hai.

Yahi to chelein karte hai!

Ek vishwaasi Japaan ki bahan aur uska pati hamare mission Korea mein bhent karne aaye. Woh Korean mein nahin baat karti thi aur Angrezi mein bhi ladkhadati thi, magar uske paas ichchapurn hriday tha jisse woh apne uphaar aur madad karne waale haath istemaal karti thi Prabhu ka kaarye mein. Wohi to chelein karte hai! Usne hamare prachaarakon ko ek chota kaagaz ka khilaona banana sikhlaya—ek khulne aur band hone waale muh ke aakaar mein. Phir usne un kuch Angrezi shabdon ko bolkar prachaarakon ko sikhlaaya “apna muh khol kar” susamachaar ka prachaar karo—ek seekh jo woh nahi bhulenge, naa to mai.

Kalpana karo ek chan ke liye ki aap aur mai saath khade hai kayi hazaar bahanon aur bhaayion ke saath Unke Girjaghar mein, nidarta se, woh kar rahe hai jo chelein karte hai—Uddhaarkarta ki tarah sewa karna aur prem karna?

Mormon Madad Waale Haath chape kapde Ishu Maseeh ke kayi sao mahaan chelon ne pehne hai jinhonne sewa pradaan karne ke mauke ko apnaaya hai. Magar kayi aur tarike hai sewa pradaan karne ke samarpit chela banne ke liye. Mere saath kuch aur dhaarmik “madad chahiye” sainon ki kalpana karein jo uddhaar ke kaarye se juda hai:

 • Madad chahiye: maata-pitaaein jo bachchon ko raushni aur sachchaai mein poshan kar sake

 • Madad chahiye: putriyaan aur putron, bahanein aur bhaaiyon, mausiyaan aur mauson, chachere bhaai/bahan, aaja/ajiyaan aur sachche doston jo salahkaar ban sakte hai aur vachan ke maarg par haath bata sakte hai.

 • Madad chahiye: unko jinhonne Pavitra Aatma ke prerna ko suna hai aur praapt hue prerna par kaarye kiya hai

 • Madad chahiye: unko jo chote aur sadhaaran tarike se hamesha susmaachaar mein jitein hai

 • Madad chahiye: parivaar itihaas aur mandir karamchaari parivaaron ko hamesha ke liye baandhne mein

 • Madad chahiye: prachaarakein aur sadasyon ka jo “shubh samachaar” faela sakein—Ishu Maseeh ka susamachaar

 • Madad chahiye: bachaanewaale unko dhoonde jo raaste bhool gaye hai

 • Madad chahiye: vachan ka paalan karne waale jo sachchaai aur sahi ki suraksha karein

 • Madad chahiye: Prabhu Ishu Maseeh ke sachche chelon ka

Saalon pehle, Elder M. Russell Ballard ne Girjaghar ke bahanon ko ek chetaoni di jab usne kaha:

“Aaj aur us din ke beech mein jab Prabhu phir se aayega, Woh chahata hai ki mahilaaen har ek parivaar mein, har ek ward mein, har ek samaaj mein, har ek desh mein aage badhe sachchaai mein aur apne shabdon aur karmon se kahe, ‘Mai yahan hoon, mujhe bhejo.’

“Mera sawaal hai, ‘Kya tum in mein se ek mahila rahoge?’”13

Mai aasha karti hoon ki hum sab “Haan!” bol kar jawaab dein. Main Praathmik ke geet ke shabdon se samaapt karta hoon:

Hum vachanbadh[putriyon] hai dene ke uphaar ke saath.

Hum apne jeene ke tarike se susamachaar ko sikhlaaenge.

Har ek shabd aur kaarye ke saath, hum gawahi denge:

Hum Ishu Maseeh mein vishwaas karte, aur uski sewa karte hai.14

Sachche chelon ki tarah, hum apna ichchapurn hriday aur madad karne waale haath denge Unke kaarye ko furti se aage badhane ke liye. Koi fark nahin padta agar, Brynn ki tarah, hamare paas bhi sirf ek haath ho. Koi fark nahin padta agar hum ab bhi sampurn nahin. Hum samarpit chelein hai jo aage badhkar aur ek dusre ki madad karte hai chalte chalte. Hamara bahanaapa peedhiyon bhar faelta hai un vishwaasi bahanon tak jo pehle aysa kar chuke hai. Saath mein, bahanon aur jiwit bhavishyevaktaaon, devdut, aur paegambaron ke saath jud kar jinke paas purohiti ki chaabiyaan hai, hum ek hokar chal sakte hai, chelon ki tarah ichchapurn hriday aur uddhaar ke kaarye ko furti se aage badhane waale haathon ke saath. Jab hum aysa karte hai, hum Uddhaarkarta ki tarah ban jaaenge. Mai gawahi deta hoon Ishu Maseeh ke naam se, amen.

References ko DikhaaeReferences ko chipaae

  Vivran

  1. Dekhiye “Brynn,” lds.org/media-library/video/2011–01–007-brynn.

  2. John 7:17.

  3. “I Am a Child of God,” Hymns, no. 301; ya Children’s Songbook, 2–3.

  4. DekhiyeMatthew 19:16–22.

  5. Doctrine and Covenants 25:10, 13.

  6. Neal A. Maxwell, “The Old Testament: Relevancy within Antiquity” (address to Church Educational System religious educators, Aug. 16, 1979), 4; si.lds.org.

  7. Mormon 4:11–12.

  8. 3 Nephi 5:13.

  9. Dekhiye Moroni 7:2.

  10. Boyd K. Packer, “The Circle of Sisters,” mein Ensign, Nov. 1980, 111.

  11. Dekhiye 2 Nephi 26:29–30.

  12. “Love Is Spoken Here,” Children’s Songbook, 190–91.

  13. M. Russell Ballard, “Women of Righteousness,”Ensign, Apr. 2002, 70;Liahona, Dec. 2002, 39.

  14. “Holding Hands around the World,”Friend, July 2002, 44–45;Liahona, Oct. 2003, F12–13.