Faapasi le faatautaiga autu
Aperila 2014 | Manaomia: Lima ma Loto e Faanatinati le Galuega

Manaomia: Lima ma Loto e Faanatinati le Galuega

Aperila 2014 Konafesi Aoao

E mafai ona tatou ofo atu ni lima e fesoasoani ai ma loto e faanatinati ai le galuega ofoofogia a le Tama Faalelagi.

Uso pele, matou te alofa tele ia te outou! A o tatou matamata i lena vitio matagofie, sa e vaaia ou lava lima o aapa atu e fesoasoani i se tasi i luga o lena ala o feagaiga? Sa ou mafaufau i se teineitiiti o le Peraimeri e igoa ia Brynn o lē e na o le tasi lona lima ma e na te faaaogaina lena lima e aapa atu ai e faamanuia lona aiga ma ana uo—o le Au Paia o Aso e Gata Ai ma isi tapuaiga. E lē lalelei ea o ia? Ma e faapena foi outou! Uso e, e mafai ona tatou ofo atu ni lima e fesoasoani ai ma loto e faanatinati ai le galuega ofoofogia a le Tama Faalelagi.

E pei foi o tatou uso faamaoni i tusitusiga paia, e pei o Eva, Sarai, Maria, ma le toatele o isi sa iloaina lo latou faasinomaga ma le faamoemoega, e silafia foi e Brynn o ia o se afafine o le Atua.1 E mafai foi ona tatou iloa lo tatou tupuaga paia o ni afafine faapelepele o le Atua ma le galuega taua ua ia te Ia mo i tatou e fai.

Na aoao mai le Faaola, “Ai se tasi e fia fai lona finagalo, e iloa ai e ia le mataupu.”2 O a mea e manaomia ona tatou iloa ma faia ia “toe mafuta ai ma ia i se aso”?3 E mafai ona tatou aoao mai le tala o le alii talavou mauoa o lē na fesili ia Iesu po o le a se mea e manaomia ona ia faia e maua ai le ola e faavavau.

Sa tali atu Iesu ia te ia, “Afai e te fia oo i le ola, ia e tausi i poloaiga.”

Sa fesili le alii talavou ia te Ia pe o lē fea [o poloaiga] e ao ona ia tausia. Ona faamanatu lea e Iesu ia te ia nisi o Poloaiga e Sefulu ua tatou masani uma i ai.

Sa tali le alii talavou, “Ua ou tausia na mea uma talu ina ou itiiti: se a se mea o toe ou te lei faia?”

Ua faapea atu Iesu, “Afai e te manao ina ia atoatoa ona lelei o lau amio, ia e alu ma e faatau atu au mea, i le e avatu ai i e matitiva, ona ia te oe lea o le faulaigāoloa i le lagi: i le e sau ma mulimuli mai ia te au.”4

Sa valaauina o ia e Iesu ia avea ma se vaega o Lana galuega—le galuega o se so’o. E tutusa lava le tatou galuega. E ao ona tatou “tuu ese mea o [le] lalolagi, … pipii i [a tatou] feagaiga,”5 ma o mai ia Keriso ma mulimuli ia te Ia. O mea na e faia e so’o!

Ia, uso e, ‘aua nei o tatou amata faanoanoa i lo tatou lava alualu i luma ona sa fetalai le Faaola i le alii talavou mauoa e uiga i le avea ma [sē] e atoatoa. O le upu atoatoa i lenei tala sa faaliliuina mai se upu Eleni o lona uiga o le “silisili.” A o tatou taumafai i le mea silisili e agai i luma i le ala o feagaiga, o le a sili atu lo tatou avea ma [tagata] silisili ma atoatoa i lenei olaga faaletino.

E pei o le alii talavou mauoa i aso o Iesu, o nisi taimi e faaosoosoina ai tatou ia fiu pe toe foi i tua ona atonu tatou te manatu e le mafai ona tatou faia na o i tatou. Ma e sa’o i tatou! E le mafai ona tatou faia ni mea faigata ua talosagaina i tatou e fai e aunoa ma se fesoasoani. E oo mai le fesoasoani e ala i le Togiola a Iesu Keriso, le taitaiga a le Agaga Paia, ma i lima fesoasoani a isi.

Sa molimauina talu ai nei e se uso faamaoni nofofua le mauaina o le malosi e ala i le Togiola, e faaaoga ai ona lima fesoasoani ma se loto naunautai e tausi ai le fanau e toafa na tuua e lona uso ina ua maliu o ia i le kanesa. O lena mea na faamanatu mai ia te au se mea na saunoa ai Elder Neal A. Maxwell: “O mea faigofie uma sa faia e le Ekalesia ua maea ona faia. Ma o le taimi nei, o le faia o le galuega, ma lo tatou usiusitai, o le a tofotofoina i nisi o auala mataina.”6 Ua auina mai outou i le lalolagi i lenei tisipenisione o aso ona o tagata ua avea ai outou ma mea ua e saunia e fai! E tusa lava po o a mea o le a taumafai Satani e faatauanau ai i tatou e mafaufau i ai po o ai i tatou, ae o lo tatou faasinomaga moni o tatou o so’o o Iesu Keriso!

Sa avea Mamona ma se so’o moni, o lē sa soifua i aso “sa faamaaa [ai] loto uma, … ma sa leai se amioleaga tele faapea sa i ai i totonu o le fanau uma a Liae.”7 Mata e te manao e ola ai i na aso? Ma na folafola atu ma le lototoa e Mamona: “Faauta, o au o se soo o Iesu Keriso, le Alo o le Atua.”8

E te le alofa ea ia Mamona? Sa ia iloa lelei o ia ma lana misiona ma sa le’i faalavelaveina e mea leaga na siomia ai o ia. O le mea moni, sa ia faatauaina lona valaauga o se meaalofa.9

Mafaufau o se faamanuiaga lava le valaauina e tuuina atu a tatou meaalofa o le avea ma soo i aso uma i le Alii, ma folafola atu i upu ma galuega, “Faauta, o a’u o se soo o Iesu Keriso!”

Ou te fiafia i le tala na faamatalaina e Peresitene Boyd K. Packer e uiga i se uso pele sa amusia mo le mulimuli i fautuaga a le perofeta ina ia teuina ni meaai. O le tagata na faitio na fautua atu faapea afai e oo mai taimi leaga, o le a fai atu ana taitai ia te ia e faasoa atu ana meaai na teu i isi. O lana tali faigofie ma maumaututu o se soo moni e faapea, “O le mea taua o le a i ai sa’u mea e aumai.”10

Ou te alofa i tamaitai o le Ekalesia, laiti ma matutua. Ua ou vaaia lo outou malosiaga. Ua ou vaaia lo outou faatuatua. E i ai se mea tou te foai atu, ma ua outou loto e foai atu. Tou te faia lenei mea e aunoa ma le faalauiloaina pe faalauaiteleina, ma taulai atu i le Atua ua tatou tapuai i ai ae le o outou lava, ma le leai o se manatu i se taui o le a outou mauaina.11 O mea na e faia e soo!

Sa ou feiloai talu ai nei i se tamaitai talavou i Filipaina o lona aiga sa lē toaaga i le Ekalesia i le na o le 7 o ona tausaga, ma le tuua na o ia e savali i le auala lamatia i le lotu i lea vaiaso ma lea vaiaso. Sa ia faamatalaina lana filifiliga i le 14 o tausaga o le a ia tumau moni i ana feagaiga ina ia mafai ona agavaa o ia e tausia lona aiga i le lumanai i se fale e “manuia i le mana o le perisitua.”12 O le auala sili e faamalosia ai se aiga, i le taimi nei po o le lumanai, o le tausia lea o feagaiga, ma folafolaga ua tatou osia ma le tasi ma le isi ma i le Atua.

O mea na a soo e fai!

Sa asia e se uso faamaoni mai Iapani ma lona toalua la matou misiona i Korea. Sa lei tautala o ia i le faaKorea ma sa faatapulaa lona tomai e tautala faaPeretania, ae sa ia te ia se loto naunautai e faaaoga ana meaalofa tulaga ese ma lima fesoasoani e faia ai le galuega a le Alii. O mea na e faia e so’o! Sa ia aoaoina a matou faifeautalai i le auala e faia ai se vaega o meataulima i pepa—o se gutu e mafai ona tatala ma tapuni. Ona ia faaaoga lea o nai upu faaPeretania sa ia silafia e aoao ai faifeautalai ia “tatala o latou gutu” ina ia faasoa atu le talalelei—o se lesona o le a lē galo lava ia i latou, e faapena foi a’u.

Vaai faalemafaufau mo se minute ia te outou ma a’u a o tutu faatasi ma le isi faitau miliona o uso ma tuagane i Lana Ekalesia, o loo o atu ma le lototoa i luma, ma faia mea e faia e ni soo—auauna ma alolofa atu e pei o le Faaola. O le a le uiga ia te oe o le avea ma se soo o Iesu Keriso?

O taofu ma ofutino Lima Fesoasoani a Mamona ua laeiina e le faitau selau afe o soo e lē manatu faapito o Iesu Keriso o e opogiina le avanoa e tuuina atu ai auaunaga faaletino. Ae o loo i ai isi auala e auauna atu ai o ni soo tuuto. Vaai faalemafaufau ma a’u i nisi o faailoga faigofie faaleagaga o le “manaomia le fesoasoani” e faatatau i le galuega o le faaolataga:

  • Manaomia le fesoasoani: mo matua ia tausi a’e a latou fanau i le malamalama ma le upumoni

  • Manaomia le fesoasoani: mo afafine ma atalii, uso ma tuagane, tamaitai ma tamaloloa o aiga, tausoga, tina ma tama matutua, ma uo moni e galulue o ni faufautua ma ofo atu lima fesoasoani i luga o le ala o feagaiga

  • Manaomia le fesoasoani: mo i latou o e faalogo i musumusuga o le Agaga Paia ma faatinoina uunaiga e maua.

  • Manaomia le fesoasoani: mo i latou o e ola i le talalelei i aso uma i auala faigofie ma faatauvaa

  • Manaomia le fesoasoani: mo talafaasolopito o aiga ma tagata faigaluega o le malumalu ia faatasia aiga e faavavau

  • Manaomia le fesoasoani: mo faifeautalai ma tagata o le au paia e faasalalau atu le “tala fiafia”—o le talalelei a Iesu Keriso

  • Manaomia le fesoasoani: mo ni tagata laveai ia saili i latou ua leiloa lo latou ala

  • Manaomia le fesoasoani: mo e tausi feagaiga ia tutu mausali mo le upumoni ma le mea sa’o

  • Manaomia le fesoasoani: mo soo moni o le Alii o Iesu Keriso

I tausaga ua tuanai, sa tuuina mai ai e Elder M. Russell Ballard se avea’i malosi i tamaitai o le Ekalesia ina ua ia saunoa:

“E amata atu nei seia oo i le aso e toe afio mai ai le Alii, Na te manaomia ni tamaitai i aiga uma, o uarota uma, o nuu uma, ma malo uma, o e e tulai mai i le amiotonu ma faaalia i a latou upu ma a latou tagata, ‘O au lenei, auina atu au.’

“O la’u fesili, ‘O le a avea ea oe ma se tasi o na tamaitai?’”13

Ou te faamoemoe o le a mafai e i tatou taitoatasi ona tali atu ma se “Ioe! leotele” Ou te faaiu atu i upu o se pese o le Peraimeri:

Matou o [afafine] feagaiga.

Aoao atu le talalelei i o matou olaga.

Upu mea e fai matou te molimau ai:

Matou te talitonu ia Iesu Keriso.14

I le avea ai ma soo moni, tau ina ia ofo atu o tatou loto naunautai ma o tatou lima fesoasoani e faanatinati ai Lana galuega. E le afaina pe afai, e pei o Brynn, e na o le tasi lava o tatou lima. E le afaina pe afai tatou te le’i atoatoa ma silisili ona lelei. O i tatou o soo tuuto o e aapa atu ma fesoasoani i le tasi ma le isi i luga o le ala. E aapa atu lo tatou usoga o tamaitai i le salafa o augatupulaga i na uso faatuatua o e ua maliliu. Faatasi ai, i le avea ai ma usoga ma i le lotogatasi ai ma perofeta soifua, tagata vaai, ma tali faaaliga ma ki toefuataiina o le perisitua, e mafai ai ona tatou savavali faatasi, o ni soo, o ni auauna o i ai le loto naunautai ma lima e faanatinati ai le galuega o le faaolataga. A tatou faia lena mea, o le a avea i tatou e pei o le Faaola. Ou te molimau atu ai i le suafa o Iesu Keriso, amene.

Faaali Mau FaasinoNatia Mau Faasino