Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Sammelan meim Swaagat hai

Sammelan meim Swaagat hai

April 2014 Maha Sammelan

Hum sab … apne vishwaas mein aur prastut kiye gaye sandeshon se sunne aur sikhne ki chaahat mein ek hoke.

Mere priye bhaaiyon aur bahanon, main bahut hi prasann hoon tumko Ishu Maseeh Ka Girjaghar Antim-din Santon ka sammelan mein swaagat karne ke liye. Hum sab ek mahaan parivaar ki tarah saath ikattha hue hain, 15 milion se zyaada sadasye, apne vishwaas mein aur prastut kiye gaye sandeshon se sunne aur sikhne ki chaahat mein ek hoke.

Pichle che mahine jald hi guzar gaye hai jabki Girjaghar ke kaarye bina baadha ke aage badh gaya hai. Ek mahine pehle mere liye saobhaagye tha Gilbert Arizona Mandir ko samarpan karne ka, ek shaandaar imaarat. Samarpan se pehle shaam ko, ek paramparahit kaarye ko nazdeek ke Discovery Park mein kiya gaya. Barah hazaar jawaan logon ne ek 90-minaton ka kaaryekaram pesh kiya. Naach, gaane, aur sangeet laajawaabh the.

Is sthaan par khaas sukhe ke mausam ko anubhao kar rahein the, aur main vishwaas karta hoon ki kayi prarthnaaen ki gayi hogi purva ke hafton mein taaki baarish ho sake. Batkismati se, kaaryekaram se pehle hi baarish hua aur puri vistaar baarish hoti rahi! Bhale hi yuva baarish mein bhig gaye the aur thand ke kaaran kaapne lage the, hum sab ne Prabhu ke Aatma ko mehsoos kiya. Us kaaryekaram ka vishay tha, “Vishwaas ke Prati Sache Raho”— us ke vishye mein socho: “Vishwaas ke Prati Sache Raho”— jawaan purush aur mahilaon ne shaandaar dhang se muskurate aur utsukh taur se prastuth kiya tha. Thandh aur baarish ke bawajood, jawaan logon ke liye yeh vishwaas se bhara aur prerna dene waala anubhao tha jo woh yaad rakhenge aur apne bachchon aur naati/poton ko aane waale saalon mein batlaatein rahenge.

Is din ke kaaryekaram ke baad, Gilbert Arizona Mandir ka samarpan hua. Yah Girjaghar ka 142nd sanchalit mandir hai. Us pehle shaam ki tarah nahi, wah din sundar tha aur dhup se bhara hua. Sabhaen sach mein prerit karne waaali thi. Mere saath Pradhaan Henry B. Eyring, Elder aur Bahan Tad R. Callister, Elder aur Bahan William R. Walker, aur Elder aur Bahan Kent{nb F. Richards bhi bhaag le rahe the.

May mein Fort Lauderdale Florida Mandir samarpan hua tha. Anye mandiron ko bhi is saal mein pura kiya aur samarpan kiya jaaega. 2015 mein hum duniyabhar ke kai bhaagon mein mandiron ko pura kar aur samarpan kar chukein honge. Yah kaarye jaari rahega. Jab sabhi ghoshit hue mandir ban jaaenge, hamare paas duniyabhar mein 170 mandirein sanchalan mein hongi.

Bhale hi hum apne pehle ghoshit hue mandiron ko pura karne mein apne dhyaan ko rakhe hue hai aur abhi jald hi kisi naye mandiron ki ghoshna nahi karenge, hum zarooraton ko dekhna aur aanewaale mandiron ke liye sthaanon ko dhoondhna jaari rakhenge ke. Aanewaale maha sammelanon mein suchna diya jayega. Hum mandir banane waale aur mandir jaane waale log hain.

Ab, bhaaiyon aur bahanon, hum utsukh hain sandeshon ko sunne ke liye jo aaj aur kal mein pesh kiya jaaega. Jo humse baatein karenge unhonne swarg se madad aur maargdarshan maanga hai sandeshon ko tayyaar karne mein.

Hum— sabh bhi, yaha aur jaha bhi ho—Prabhu ke Aatma se bhar jaaein aur protsaahan aur prerna ko praapt karein jab hum sunne aur sukhein. Ishu Maseeh, hamare Uddhaarkarta ke naam se, amen.