Haapae i te ratereraa rahi
’Ēperēra 2014 | Manava i te amuiraa nei

Manava i te amuiraa nei

’Ēperēra 2014 ’Āmuira’a rahi

Tatou… tei hoê i roto i to tatou faaroo e i to tatou hinaaro ia faaroo e ia apo mai i te mau parau poro‘i e vauvauhia mai ia tatou nei.

E au mau taea‘e e au mau tuahine here, te oaoa nei au ia farii popou ia outou i roto i teie amuiraa a te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te mau Mahana Hopea nei, na te ao atoa nei. Te putuputu nei tatou ei utuafare rahi, hau atu i te 15 milioni melo, tei hoê i roto i to tatou faaroo e i to tatou hinaaro ia faaroo e ia apo mai i te mau parau poro‘i e vauvauhia mai ia tatou nei.

Ua tere vitiviti roa na ava‘e e ono i ma‘iri a‘e nei, a haere ai te ohipa a te Ekalesia i mua ma te taupupu ore. Ua fana‘o vau i te ava‘e i ma‘iri a‘e nei i te haamaitairaa i te hiero no Gilbert i Arizona, e fare nehenehe mau. I te pô na mua a‘e te haamaitairaa, ua faatupuhia te hoê aru‘i ha‘utiraa i roto i te vahi arearea ‘Discovery Park’. Ahuru ma piti tauatini feia apî tei ha‘uti mai i te hoê faanahoraa e 90 minuti te maoro. E mea nehenehe mau te mau ori, te mau himene, e te mau pehe i ha‘utihia mai.

Te tupu ra i taua tuhaa fenua ra te hoê tau pa‘urâ taa‘e mau, e te ti‘aturi nei au e, e rave rahi pure tei faataehia i te ra‘i i roto i te roaraa o te mau hepetoma na mua’tu, no te ani i te ûa. Te fifi râ hoi, ua haamata te ûa na mua noa a‘e i te ha‘utiraa e ua tamau noa e hope noa’tu te ha‘utiraa. Noa’tu râ e, ua rari roa te feia apî i te ûa e ua to‘eto‘e atoa, ua farii paatoa matou i te Varua o te Fatu. Ua tatara nehenehe-maitai-hia te parau tumu o te faanahoraa i taua pô ra, « Ia ora ma te haapa‘o maite i te faaroo »—a feruri na i ni‘a i te reira : « Ia ora ma te haapa‘o maite i te faaroo »—na roto i te ataata e te anaanatae o te feia apî tamaroa e te feia apî tamahine. Noa’tu te to‘eto‘e e te ûa, ua riro teie ohipa tei ravehia na roto i te faaroo e te faaûru a te Varua, ei ohipa o tei poihere-maite-hia e teie mau feia apî, e o te faaitehia’tu i ta ratou huaai tamarii i te mau matahiti i mua nei.

I te mahana i muri iho, ua ravehia te haamaitairaa o te hiero no Gilbert i Arizona. O te 142raa ïa o te mau hiero e ohipahia nei i roto i te Ekalesia. E mea taa‘e rii ra te reira i te pô na mua’tu, i te mea e, e mahana nehenehe, e e mea hiti maitai te mahana. E mea faaûru mau te mau tuhaa pureraa. Ua amui atoa mai ia’u te peresideni Henry B. Eyring, Elder e te tuahine Tad R. Callister, Elder e te tuahine William R. Walker, e o Elder e te tuahine Kent F. Richards.

I te ava‘e me, e haamaitaihia te hiero no Fort Lauderdale i Floride. Ua tarenahia te otiraa e te haamaitairaa o te tahi atu mau hiero no teie matahiti. I roto i te matahiti 2015, te mana‘o nei matou e faaoti e e haamaitai i te mau hiero apî i te mau vahi e rave rahi na te ao nei. E tamau noa teie faanahoraa. Ia oti pauroa ana‘e te mau hiero tei faaarahia’tu, e tae‘ahia ïa ia tatou e 170 hiero e ohipa na te ao atoa nei.

Noa’tu e, i teie taime tei ni‘a ta matou tautooraa rahi i te faaotiraa i te mau hiero i faaarahia’tu na, e no reira, eita ïa matou e faaara faahou atu i te tahi atu mau hiero apî i teie mau taime i muri nei, e tamau noa â matou i te tuatapapa i te mau mea e hinaarohia, e i te imi i te mau vahi paturaa no te mau hiero i muri nei.

I teie nei, e te mau taea‘e e te mau tuahine, e hinaaro rahi to tatou ia faaroo i te mau parau poro‘i o te vauvauhia mai ia tatou i teie mahana e a nanahi. Te feia e paraparau mai ia tatou, ua titau ratou i te tauturu e te arata‘iraa a to te ra‘i i roto i te faaineineraa i ta ratou mau parau poro‘i.

O tatou—tatou paatoa, i ônei e na te mau vahi atoa—ia faaîhia tatou i te Varua o te Fatu, e ia faaitoitohia e ia faaûruhia, a faaroo ai e a haapii mai ai tatou. Na roto i te i‘oa o Iesu Mesia ra, amene.