Mukhye khoj ko chod dein
April 2014 | Kis Tarah Ka Vyakti?

Kis Tarah Ka Vyakti?

April 2014 Maha Sammelan

Kya pariwartan zaroori hai hamein kis tarah ka vyakti banne ke liye?

Jab hum is vishwabhar ke sabha ke baare mein sochte hai, hamein yaad hota hai ki is sangathan jaisa koi aur nahin—kahi bhi. Maha Sammelan ke purohiti sabha ka lakshye hai purohiti rakhnewaalon ko sikhlana ki unhe kis tarah ka vyakti banna chahiye (dekhiye 3 Nephi 27:27) aur hamein prerit karna us tarah ka manushye banne mein.

Hawaii mein mere Aaronic Purohiti ke saalon mein lagbhag pachaas saal pehle aur England mein mission ke samay, hum sabha gharon mein ikattha hote the aur (bahut mehnat dwara) ek telefon konecshan dwara purohiti sabha ko sunte the. Uske baad ke saalon mein satellites se Girjaghar ke kuch lokeshan tak prasaaran ko bhaari satellite dish risivaron dwara bhejna sambhav ho gaya hai taaki hum sabhaaon ko sunn aur dekh sakein. Hum is teknoliji ko dekh ashcharyechakit reh gaye the! Bahut kam log aaj ki duniya ki kalpana kiye honge, jahan har koi jiske paas Internet ki pahunch ho woh smaatfon, teblat, ya kampiutar se is sabha ke sandeshyon se prapt ho sakta hai.

Bhale hi, Prabhu ke sewakon ke sandesh itne aasaani se uplabdh hai, jo ki khud Prabhu ki sandesh ki tarah hai(dekhiye D&C 1:38), uska koi faeda nahin hoga agar hum sandesh ko haasil karne ki ichcha nahin rakhte(dekhiye D&C 11:21) aur phir use amal mein laane ki. Saralta se kaha jaaye, to maha sammelan aur purohiti ka sabha ka lakshye us samay hi pura hoga agar hum kuch karne ke liye tayyaar hai—agar hum badalne ki ichcha rakkhein.

Kayi saal pehle mai jab bishop tha. Bahut dinon tak mai hamare ward ke ek vyakti se milta raha jo mujhse kayi saal bada tha. Yeh bhaai aur uski patni ke rishtay mein jhagda tha aur woh apne bachchon se alag tha. Use apni naokri ko barkaraar rakhne mein takleef hoti thi, uske koi kareebi dost nahin the, aur use ward sadasyon se mel jol rakhna itna kathin lagta tha ki woh Girjaghar mein sewa nahin karna chahata tha. Uske jiwan ke chunaotiyon par gaur se baat cheet karte samay, woh meri or jhuka—jaisa woh har mulakaat mein karta tha—aur kaha, “Bishop, mai bahut gussa karne waala hoon, aur mai waisa hi hoon!”

Us raat ke baat se mujhe chinta hua aur tab se aaj tak mujhe us baat ko le kar pareshaani ho rahi hai. Ek baar agar is vyakti ne nirnay kar liya—“Mai waisa hi hoon,” hum apne badalne ki shakti se haar maan lete hai. Isse behtar hoga ki hum jiwan mein haar maan lein, aur kuch bhi koshish na karein—tab hum jeetne ka mauka kho dete hain. Jabki hum mein se kuch log sochte hai yeh hum par laagu nahin hota, shaayad tum ek ya do aadaton mein yeh dikhlaate hoge. “Mai waisa hi hoon.”

Achcha to, hum is purohiti sabha mein milte hai kyunki hum jo hai hum usse bahetar ban sakte hai. Hum yahan aaj raat Ishu Maseeh ke naam se milte hai. Hum us himmat se milte hai ki Unka Praeshchit hum sab ko—bhale hamari kamzoriyaan, durbaltaaen, lat ho—badalne ki chamta dega. Hum is aasha se milte hai ki, chaahe jo bhi humne kiya hoga pehle, hamara bhavishye behtar ho sakta hai.

Jab hum is sabha mein badlaao laane ki “sachchi abhilaasha” (Moroni 10:4), se bhaag lenge, Aatma hamare soch aur ehsaas par prabhaao daalega. Jaise Prabhu ne Bhavishyevakta Joseph Smith ko batlaaya, “Aur aysa hoga, ki…agar hum unpar vishwaas karenge” —yaad rakkho, vishwaas shakti aur karam ka siddhaant hai—Woh Apne Aatma ko hamare upar undelega jab hum is tarah milenge” (dekhiye D&C 44:2). Iska matlab aaj raat ko!

Agar tum sochte ho ki apne chunaotiyon se nahin guzar paaoge, mujhe ek vyakti ke baare mein batlaane do jo hamein ek chote se gaaon me mila tha 2006 mein, Hyderabad, India ke baahar. Is aadmi mein badalne ki ichcha thi. Appa Rao Nulu dehaat India mein paeda hua tha. Jab woh teen saal ka tha, use polio ki beemaari ho gai aur usse woh viklaang ho gaya. Uske samaaj ne use sikhlaaya ki sambhaaona ab kam ho gayi hai. Haalaanki, jab woh baalig hua woh hamare prachaarakon se mila. Unhonne use ek aur sambhaaona ke baare mein sikhlaaya, is jiwan aur aane waale anantta ke liye bhi. Usne baptisma liya aur Girjaghar ke sadasye ki swikriti paayi. Kyunki ab woh jaan gaya tha ki uski sambhavna badh gayi hai, usne Melchizedek Purohiti paane ka aur pure-samay ka prachaar karne ka lakshye banaya. 1986 mein usne ek elder ki niyukti paayi aur use India mein sewa pradaan karne ko mila. Chalna aasaan nahin tha—usne bahut koshish kiya, donon haathon mein laathi pakade, aur aksar gir jaata tha—magar usne haar nahin maana. Usne tay kiya tha ki woh sammaan aur lagan ka prachaar sewa karega, aur usne kiya.

Jab hum Bhaai Nulu se mile, uske mission ke lagbhag 20 saal baad, woh khushi se hamein raaste ke ant par swaagat karne aaya aur hamein ubad-khaabad dhul ke raaste se apne do-kamre waale ghar mein le gaya jahan uski patni aur teen bachche the. Bahut hi garmi aur asuvidhajanak din tha. Woh ab bhi mushkil se chal paata tha, lekin koi atma-daya nahin thi. Vyaktigat parishram se, wah gaaon ke bachchon ke liye schooli shiksha pradaan karne ke liye ek shikshak ban gaya hai. Jab hum uske chote se ghar mein prawesh kiye, woh turant mujhe ek kone mein le gaya aur apne sabse mahautvapurn sampati ko ek bakse se baahar khinch nikaala. Woh mujhe ek kaagaz ka tukda dikhana chahata tha. Usmein likha tha, “Elder Nulu, ek saahasi aur khush prachaarak ke liye shubhkaamnaaye aur ashirvaad; [taareekh] 25 June, 1987; [hastaakshar] Boyd K. Packer.” Us avsar par, jab pehle ka-Elder Packer India ke daore par gaya aur prachaarakon ke ek dal se baatein kiya, usne Elder Nulu ki chamta ki pushti ki. Sachchaai mein, kya Bhaai Nulu mujhe us din 2006 mein bata raha tha ki susamachaar ne use sthaayi rup se badal diya tha!

Nulu ke ghar tak ki yaatra par, hum mission adhyaksh ke saath gaye the. Woh wahan Bhaai Nulu, uski patni, aur uske bachchon ka intarviu karne gaye the—taaki maata-pita apna endowment le sakein aur bachchein apne maata-pita se bandh sakein. Humne parivaar ko Hong Kong China Mandir tak ki dharmavidhiyon ko praapt karne ki yaatra karne ke liye vayvastha bhi kiya. Woh khushi se ro pade kyunki unka lamba-pratiksha kiya sapna saakaar hone waala tha.

Parmeshwar ki purohiti rakhnewaale se kya aasha ki jaati hai? Kya pariwartan zaroori hai hamein kis tarah ka vyakti banne ke liye? Mai teen sujhaao deta hoon:

  1. Hamein purohiti rakhne ke liye yogye purush hona chahiye! Chaahe hum jawaan purush hai Aaronic Purohiti rakhnewaale ya Melchizedek Purohiti hai, hamein purohiti rakhne waala banna hai, aatmik samajh dikhaanewaala kyunki humne vachan liya hai. Jaise Paul ne kaha, “Jab mai bachcha tha, mai ek bachche ki tarah bolta, sochta tha: magar jab mai bada hua, mai ne bachpane ke cheezon ko dur kar diya” (1 Corinthians 13:11). Hamein alag hona chahiye kyunki hamare paas purohiti hai—na ki hum abhmaani, ahankaari ya sarparasti barte magar vinamra aur shiksha praapt karne laayak aur namra. Purohiti ko paana aur uske vibhinn daftaron ko hamare liye mahatvapurn hona chahiye. Yeh laaparwaahi se nahin karna chahiye jo khud kisi umra mein hota hai balki vachan ka pavitra kaarye jo soch samajh kar banaya gaya ho. Hamein itna saobhagye aur abhaar mehsoos karna chahiye ki hamara har ek kaarye ise dikhla sakta hai. Agar hum bahut kam purohiti ke baare mein sochte hai, hamein badalna chahiye.

  2. Hamein sewa karna hai! Purohiti rakhne ka vajah hai apni niyukti ko badhaana (dekhiye D&C 84:33) auron ki sewa karke vishwaasniye dhang se. Hamara sabse mahatvapurn zimmedaari apne patni aur bachchon ki sewa karna hai, na ki laaparwaahi se Girjaghar mein niyuktiyon ko swikaarna ya karna, ya kisi ki parwaah tab tak na karna jab tak hamare liye suvidhajanak na ho jaaye. Uddhaarkarta ne ghoshna kiya, “Tum Prabhu apne Parmeshwar se apne puri hriday, puri aatma, aur pure mann se prem karo” (Matthew 22:37) aur baad mein kaha, “Agar tum mujhse prem karte ho tho meri sewa karo” (D&C 42:29). Swaarthi hona purohiti zimmedaari ke virodh hai, aur agar yeh hamare charitra ka visheshta hai, hamein badalna chahiye.

  3. Hamein yogye rehna hai! Mere paas Elder Jeffrey R. Holland ki nipunnta nahin hai jab usne kuch saal pehle purohiti sabha mein bhaashan mein kaha tha “tumhare bahut kareeb khada rahun … , tumhe dekhte hue hamare naak bahut kareeb, aur tumse paryaapt prabalta se kahun … taaki tumhe chakit kar doon” (“We Are All Enlisted,”Ensign orLiahona, Nov. 2011, 45); lekin, priye bhaaiyon, hamein saodhaan rehna hai ki kaise duniya mein samaanye maani jaane waali kuch dastoor tumhare purohiti ki shakti ko kam karti hai. Agar hum sochte hai ki hum kisi bhi tarah ke ashlilta ya shudhta ko dushit karke khelein ya beimaani jaise behkaawon mein aa jaaye aur usse hum par aur hamare parivaaron par bura asar nahin padega, tab hum dhokhe mein hai. Moroni ne kaha, “Har kaam yogyata mein reh kar karne mein dhyaan karo” (Mormon (9:29). Prabhu ne shaktishaali dhang se aadesh diya, “Aur ab mai tumhe ek aagya deta hoon ki tum bahut saodhaan raho, ki tum anant jiwan ki baaton par dhyaan do” (D&C 84:43). Agar koi na suljhaae paap hai jisse tumhare yogyata par dabaao aaye, hamein badalna hai.

Ishu Maseeh ke puche sawaal “Kis tarah ka vyakti tumhe hona hai?” iska ek hi pura jawaab woh hai jo Unhonne thode shabdon mein aur gambheerta se diya: “Jaisa mai hoon” (3 Nephi 27:27). “Maseeh ke paas aao, aur us mein purn ho jaao” (Moroni 10:32) ka nimatran donon yeh chahata hai ki hum badlein. Saobhaagye se, Usne hamein akela nahin choda hai. “Aur agar log mere paas aayenge tab mai unki kamzoriyaan unhe dikhaunga. … Tab unke liye mai nirbal baato ko mazboot kar deta hoon” (Ether 12:27). Uddhaarkarta ke Praeshchit par nirbhar ho kar, hum badal sakte hai. Is par mujhe pakka vishwaas hai. Ishu Maseeh ke naam se, amen.