KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Gbogbo Ìpàdé

KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Sátidé

  
How Firm a Foundation Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Press Forward, Saints Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Lead, Kindly Light Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Welcome to Conference Ààrẹ Thomas S. Monson   
Iye—àti àwọn Ìbùkún—ti Ọmọ-ẹ̀hìn Alàgbà Jeffrey R. Holland   
Kíkún fáyọ̀ àjàgà ti Ọmọ-ẹ̀hìn Elder Ronald A. Rasband   
Krístì Olùràpadà náà Alàgbà Carlos H. Amado   
Choose the Right Àpéjọpọ̀
Ìdáàbòbò kúrò nínú ìwà èérí ni Ilé Ìfojúsí Krístì kan Linda S. Reeves   
Ìjì ti Ẹ̀mí Alàgbà Neil L. Andersen   
Òfin Tuntun Kan Ni Mo Fi Fún Yín Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Àìlóye Ogun Ìrètí kan Ààrẹ Henry B. Eyring   
Come, O Thou King of Kings Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Sátidé

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Glory to God on High Àpapọ̀ Akọrin láti Ìdásílẹ̀ ti Ẹ̀sìn Orem
Mo ti Gbé ní Ọ̀run Àpapọ̀ Akọrin láti Ìdásílẹ̀ ti Ẹ̀sìn Orem
Ìmúdúró Náà ti Àwọn Olùdarí Ìjọ Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Ìròhìn Ẹ̀ka Yíyẹ Ìwé Owó Ìjọ Wò, ọdún 2013 Kevin R. Jergensen watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Ìròhìn Onísirò, ọdún 2013 Brook P. Hales watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Ẹ Jẹ́ Kí Ìgbàgbọ́ Yín Hàn Alàgbà Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

“Mo ti Fún un Yín Ní Àpẹrẹ Kan” Alàgbà Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

We Thank Thee, O God, for a Prophet Àpéjọpọ̀
“Tí Ẹ Bá Fẹ́ràn Mi, Ẹ Pa Àwọn Òfin Mi Mọ́” Alàgbà Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Ẹ Máṣe Jẹ́ kí a Gba Ọ̀nà Àṣìṣe Elder Claudio D. Zivic watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Kíni Èrò Rẹ? Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Àwọn Gbòngbò àti Ẹ̀ka Alàgbà Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

High on the Mountain Top Àpapọ̀ Akọrin láti Ìdásílẹ̀ ti Ẹ̀sìn Orem
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Oyè Àlùfáà

  
Àwọn Ènìyàn Mímọ́, Ẹ wòó Bí Jèhófàh Ńlá Akọrin Oyè Àlùfáà láti Unifásítì Brigham Young - Idaho
Secret Prayer Akọrin Oyè Àlùfáà láti Unifásítì Brigham Young - Idaho
Àwọn Kọ́kọ́rọ́ àti Àṣẹ ti Oyè Àlùfáà Alàgbà Dallin H. Oaks   
Irú Àwọn Ènìyàn Wo Ni? Elder Donald L. Hallstrom   
Àṣàyàn Ìran Náà Randall L. Ridd   
Rejoice, the Lord Is King! Àpéjọpọ̀
Njẹ́ Ò Ńsùn Nínú Pípadàbọ̀sípò náà Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf   
Oyè Àlùfáà Ọkùnrin Náà Ààrẹ Henry B. Eyring   
Jẹ́ Alágbára kí o sì ní Ìgboyà Rere kan. Ààrẹ Thomas S. Monson   
Abide with Me! Akọrin Oyè Àlùfáà láti Unifásítì Brigham Young - Idaho
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Òwúrọ̀ Ọjọ́ Ìsimi

watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Come, We That Love the Lord Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
On This Day of Joy and Gladness Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Let Us All Press On Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Ìmoore Ní Ipòkípò Ààrẹ Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Ṣíṣe Àtẹ̀lé Sókè Alàgbà M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

“Máṣe Bẹ̀rù, Èmi wà Pẹ̀lú Rẹ” Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Teach Me to Walk in the Light Àpéjọpọ̀
Ìṣẹ́jú Mẹ́rin Rẹ Bíṣọ́bù Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Gba Àwọn Àjàgà Wọn Sókè pẹ̀lú Ìrọ̀rùn Alàgbà David A. Bednar watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Àdúrà Ọmọ Kan Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Ìfẹ́—ni Àkójá Ìhìnrere Ààrẹ Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Guide Us, O Thou Great Jehovah Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Abala Ọ̀sán Ọjọ́ Ìsimi

  
Sweet Is the Work Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
I Stand All Amazed Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
Ìjẹ́rí Náà Ààrẹ Boyd K. Packer   
Gbé Ìgbé Ayé Òtítọ́ sí Ìgbàgbọ́ Alàgbà William R. Walker   
Ìgbọ́ran Nípa Gbígbàgbọ́ Wa Alàgbà L. Tom Perry   
Hark, All Ye Nations! Àpéjọpọ̀
Wòlíì Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge   
Ibi tí Ìṣúra Rẹ Wà Elder Michael John U. Teh   
Tí ó Bá Ṣe Àìní Ọgbọ́n Elder Marcos A. Aidukaitis   
Àjíìnde ti Jésù Krístì Alàgbà D. Todd Christofferson   
Títí Tí A Ó Fi Pàdé Lẹ́ẹ̀kansi Ààrẹ Thomas S. Monson   
Wá, Ẹ jẹ́ ká Ṣe ọ̀tun Akọrin Àgọ́ Mọ́mọ́nì
KÀÁ  wòóFetísílẹ̀Gbe wọlé

Ìpàdé Gbogbogbò Àwọn Obìnrin

  
Hark, All Ye Nations! Àpéjọpọ̀
Àwọn Ọmọbìnrin Nínú Ìjoba Rẹ̀ Àwọn Àpapọ̀ Akọrin Alákọ́bẹ̀rẹ̀, Àwọn Ọ̀dọ́mọbìnrin, àti Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ láti Ẹ̀ká ní Wasatch Front
Pípa Àwọn Májẹ̀mú Wa Mọ́, Ńmúra Wa Silẹ̀, ó sì Ńfún Wa Lágbára Rosemary M. Wixom   
Àwòrán Fífihàn: Ọmọ Ọlọ́run Kan Ni Mí Ìjọ Jésù Krístì ti Àwọn Ènìyàn Mímọ́ ti Ọjọ́ Ìkẹhìn watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Ẹgbẹ́ Obìnrin: Ah, Báwo Ni A Ṣe Nílò Ara Wa Bonnie L. Oscarson   
Àwòrán Fífihàn: Rìn Nínú Ìmọ́lẹ̀ Rẹ̀ Ìjọ Jésù Krístì ti Àwọn Ènìyàn Mímọ́ ti Ọjọ́ Ìkẹhìn watchlisten
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

ohùn gbígbọ́

Nfẹ́: Àwọn Ọwọ́ àti Ọkàn tí ó Ńyára Síṣẹ́ Linda K. Burton watch 
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

Orin Ìdàrúdàpọ̀: Olúwa, Èmi Yíò Tẹ̀lé Ọ — Ẹ Fẹ́ ara yín Àwọn Àpapọ̀ Akọrin Alákọ́bẹ̀rẹ̀, Àwọn Ọ̀dọ́mọbìnrin, àti Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ láti Ẹ̀ká ní Wasatch Front
Àwọn Ọmọbìnrin nínú Májẹ̀mú Ààrẹ Henry B. Eyring watch 
Download
close

Gbe wọlé

 

fídíò

Let Us All Press On Àwọn Àpapọ̀ Akọrin Alákọ́bẹ̀rẹ̀, Àwọn Ọ̀dọ́mọbìnrin, àti Ẹgbẹ́ Aranilọ́wọ́ láti Ẹ̀ká ní Wasatch Front