Bỏ qua điều hướng chính

Tháng Mười năm 2017

Phiên Họp Phụ Nữ Trung Ương Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Sáng Thứ Bảy Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Trưa Thứ Bảy Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Chức Tư Tế Trung Ương Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video
Phiên Họp Sáng Chủ Nhật Mở Rộng
Tải Xuống Audio
Tải Xuống Video