Saib los yog Mloog


Thov txim, lub Tuam Rooj Sab Laj ntawm Yexus Khetos lub Koom Txoos ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg tsis sib koom ua tuas tam sim no.