ເບິ່ງ ຫລື ຮັບ​ຟັງ​ການ​ຖ່າຍ​ທອດ​ສົດ


ຂໍ​ໂທດ, ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ບໍ່​ມີພາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫ​ຍ່​ສາ​ມັນ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ​ແຫ່ງ​ໄພ່​ພົນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.