Mamata pe Fanongo Fakahangatonu


Kātaki, ʻoku ʻikai ke lolotonga lele ʻa e Konifelenisi Lahi ʻo e Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní.