Buka noma uLalele Kwenzeka


Siyaxolisa, iNkomfa kaWonke-wonke yeBandla likaJesu Kristu labaNgcwele beziNsuku zokuGcina ayakangeni okwamanje.