อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O God, and Shine คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
เราสวดให้ท่านเสมอ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
We Bear Testimony to the World President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Each Life That Touches Ours for Good คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
He Heals the Heavy Laden เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Temple Is about Families Elder Richard H. Winkel watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The First Generation เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
Faith, Service, Constancy เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Power of Patience Elder Robert C. Oaks watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Be Wise เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รักที่บ้าน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ความเป็นสานุศิษย์ ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Faith in Every Footstep Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Jesus, Once of Humble Birth Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Holy Scriptures: The Power of God unto Our Salvation เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sunday Will Come Elder Joseph B. Wirthlin  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Look toward Eternity! อีเลน เอส. ดัลตัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม
The Atonement Can Clean, Reclaim, and Sanctify Our Lives เอ็ลเดอร์เชย์น เอ็ม. โบเว็น  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Law of Tithing เอ็ลเดอร์แดเนียล แอล. จอห์นสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Power of a Personal Testimony Elder Dieter F. Uchtdorf   
The Atonement Can Secure Your Peace and Happiness เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

See, the Mighty Angel Flying Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Brigham City
พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Brigham City
A Priesthood Quorum เอ็ลเดอร์เฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Us Be Men เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Great Plan of Happiness เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. แนช watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

He Trusts Us! เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม
Spiritual Nutrients ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

True to Our Priesthood Trust ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Rise Up, O Men of God President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสงอันเมตตาโปรดนำ Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Brigham City
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
My Heavenly Father Loves Me คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ฐานมั่นคงหนักหนา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Plan of Salvation เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Three Towels and a 25-Cent Newspaper อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Behold Your Little Ones Margaret S. Lifferth  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม
"The Great and Wonderful Love" เอ็ลเดอร์แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Gathering of Scattered Israel เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

How Lovely Is Thy Dwelling Place คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Faith to Move Mountains President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เชิญประชาผู้รู้พระคุณ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Saw a Mighty Angel Fly คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
A Defense and a Refuge ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

And Nothing Shall Offend Them เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Receiving by the Spirit A. Roger Merrill  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Moving Closer to Him เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม
Becoming Instruments in the Hands of God เอ็ลเดอร์ดอน อาร์. คลาร์ก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

That They Might Know Thee Elder Keith R. Edwards  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Wherefore, Settle This in Your Hearts Elder Larry W. Gibbons  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Prophets in the Land Again เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Closing Remarks President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing Praise to Him Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City
When I Feel His Love Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City
Eternally Encircled in His Love Bonnie D. Parkin  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Feeling the Love of the Lord ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Remembering the Lord’s Love Kathleen H. Hughes  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

To Look, Reach, and Come unto Christ Anne C. Pingree  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Beautiful Savior Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City
In the Arms of His Love President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Holy Jesus Relief Society Choir from Stakes in Salt Lake City