อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Sweet Hour of Prayer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Church Auditing Department Report, 2006 โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Statistical Report, 2006 F. Michael Watson  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Using the Supernal Gift of Prayer เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Nourishing Power of Hymns เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Commitment to the Lord เอ็ลเดอร์จอห์น บี. ดิคสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
The Tongue of Angels เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Ye Must Be Born Again เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์   
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

Search, Ponder, and Pray คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
I Know That My Redeemer Lives! ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพระพรเบื้องบนลงมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
สิทธิชนมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Spirit of the Tabernacle ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์   
Prophets—Pioneer and Modern Day โดย เอ็ลเดอร์เอิร์ล ซี.ทิงกีย์   
If These Old Walls Could Talk อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน   
We Love Thy House, O God คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม
Gratitude: A Path to Happiness Bonnie D. Parkin   
Remember and Perish Not เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็น   
Salt Lake Tabernacle Rededication ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์   
Tabernacle Memories ประธานโธมัส เอส. มอนสัน   
This House We Dedicate to Thee คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
A Tabernacle in the Wilderness President Gordon B. Hinckley   
The Spirit of God คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from Brigham Young University
Brightly Beams Our Father's Mercy Priesthood Choir from Brigham Young University
Life's Lessons Learned Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

To the Aaronic Priesthood: Preparing for the Decade of Decision เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Lay Up in Store อธิการคีธ บี. แมคมุลลิน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม
Message to My Grandsons ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Priesthood—a Sacred Gift ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“I Am Clean” President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Love the Lord Priesthood Choir from Brigham Young University
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Lord My Pasture Will Prepare คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Healing Power of Forgiveness ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Divorce เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

It's True, Isn't It? Then What Else Matters? เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Lesson from the Book of Mormon Vicki F. Matsumori  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม
Do You Know? Elder Glenn L. Pace  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Miracle of the Holy Bible เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
When Faith Endures คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Things of Which I Know President Gordon B. Hinckley  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O My Father คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

From All That Dwell below the Skies คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Message of the Restoration เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

This Day เอ็ลเดอร์เฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Mom, Are We Christians?” Elder Gary J. Coleman watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Who's on the Lord's Side? Charles W. Dahlquist II watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม
Will a Man Rob God? Elder Yoshihiko Kikuchi watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Point of Safe Return Elder Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Repentance and Conversion เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Closing Remarks President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพึ่งพระทุกโมงยาม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า Young Women Choir from Stakes in Provo
Daughters of Heavenly Father Susan W. Tanner watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถ้าพระผู้ช่วยยืนเคียงข้างฉัน Young Women Choir from Stakes in Provo
Remembering, Repenting, and Changing จูลี บี. เบค watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Stay on the Path อีเลน เอส. ดัลตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Stand All Amazed Young Women Choir from Stakes in Provo
Let Virtue Garnish Thy Thoughts Unceasingly President Gordon B. Hinckley watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

As Zion’s Youth in Latter Days ที่ประชุม