УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

How Wondrous and Great Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Lead, Kindly Light Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Salvation and Exaltation Ахлагч Рассэл М.Нэлсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Praise to the Man Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Special Experiences Ахлагч Роналд А.Расбанд  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Righteous Traditions Шэрил С. Лант  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Цугларагсад
Restoring Faith in the Family Elder Kenneth Johnson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Concern for the One Elder Joseph B. Wirthlin  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I'll Go Where You Want Me to Go Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The True and Living Church Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Ирээд, Намайг дага” Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өглөө боллоо Бригам Янгийн Их Сургуулийн хамтарсан найрал дуу
Lean on My Ample Arm Бригам Янгийн Их Сургуулийн хамтарсан найрал дуу
Church Auditing Department Report, 2007 Робэрт В.Кантвэл watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Statistical Report, 2007 Elder F. Michael Watson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

гэрчлэл Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Gaining a Testimony of God the Father; His Son, Jesus Christ; and the Holy Ghost Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Opening Our Hearts Elder Gerald N. Lund watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын Цагаатгагч Цугларагсад
Service, a Divine Quality Ахлагч Карлос Х.Амадо watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Three Presiding High Priests Ахлагч Виллиам Р. Вокэр watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

To Heal the Shattering Consequences of Abuse Ахлагч Ричард Г.Скотт watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Gospel of Jesus Christ Ахлагч Л.Том Пэрри watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Jesus, Savior, Pilot Me Бригам Янгийн Их Сургуулийн хамтарсан найрал дуу
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
An Angel from on High Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Give Heed unto the Prophets’ Words Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

And Who Is My Neighbor? Бишоп Х. Дэвид Бөртон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Do You Know Who You Are? Dean R. Burgess watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

A 12-Year-Old Deacon Elder John M. Madsen watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ye Elders of Israel Цугларагсад
A Matter of a Few Degrees Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Examples of Righteousness Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Know This, That Every Soul Is Free Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Joseph Smith's First Prayer Мормон Табернеклийн найрал дуучид
He Sent His Son Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Faith of Our Father Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Born Again Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Best Investment Elder Sheldon F. Child  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Цугларагсад
My Soul Delighteth in the Things of the Lord Сюзан В.Таннэр  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Арванхоёр Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

If You Could Hie to Kolob Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Looking Back and Moving Forward Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

For the Beauty of the Earth Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Үйлчлэхээр дуудагдлаа Мормон Табернеклийн найрал дуучид
“My Words … Never Cease” Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ask in Faith Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

We Will Not Yield, We Cannot Yield Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah Цугларагсад
The Power of Light and Truth Elder Robert R. Steuer watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

One among the Crowd Elder Dennis B. Neuenschwander watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Today Elder Lance B. Wickman watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

A Book with a Promise Ахлагч Крэйг К.Кристенсен watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Daughters of God Ахлагч М.Рассэлл Баллард watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Abundantly Blessed Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

God Bless Our Prophet Dear Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий чуулган

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүчит Их Эзэнийг магтъя Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
Stand as a Witness Сюзан В.Таннэр   
Download
close

Татах

 

Видео

I'm Trying to Be like Jesus Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
At All Times, in All Things, and in All Places Элэйн С.Далтон watch 
Download
close

Татах

 

Видео

Видео танилцуулга Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Anchors of Testimony Мэри Н.Күүк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
Walk in the Light Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Press Forward, Saints Цугларагсад